Rada Osiedla

Nasze Osiedle

Trener Osiedlowy
Trener Osiedlowy

RADA OSIEDLA NOWY DWR informuje ,?e

z dniem 21 marca 2013r /tak?e i w 2014 roku !!! / prac? w charakterzeTRENERA OSIEDLOWEGO na NOWYM DWORZE

pe?ni? b?dzieTOMASZ GUZIEJEWSKI

znany osiedlowy dzia?acz sportowy

absolwent SP 113, Gimnazjum Nr 34 oraz LO XV obecnie Student na Uniwersytecie Wroc?awskim

mieszkaniec:ulicy Gubi?skiej

24 maja 2014 odb?dzie si? Turniej o PUCHAR RADY OSIEDLA NOWY DWR W PI?K? NO?N?

na terenie boiska szkolnego : Szko?y Podstawowej Nr 113/ Gimnazjum Nr 34 przy ul. Zemskiej 16/a


W dniu 11 maja 2013 odb?dzie si?VIII edycja Turnieju o

Puchar Osiedla Rady Nowy Dwr.
Mecze rozgrywane b?d? na boiskach SP 113 i LO XV przy ulicach

Zemskiej i Wojrowickiej.
Turniej rozpoczyna si?o godzinie 10.
Kategorie wiekowe: 12-16 (8 zespo?w), open (12 zespo?w).
Zapisy do 10 maja pod adresem mailowym: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Za organizacj? tych zawodw odpowiadaj? trenerzy osiedlowi:Tomasz Guziejewski

orazDamian B?aszczakZAPRASZAMY :)


-------------------------------------------------------------------------------------

dotychczasowy Trener Osiedlowy

2004-2013rTrener Osiedlowy- Damian B?aszczakDB

Bezpo?redni kontakt z trenerem- tel.- 781155656
lub mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


M?odzie? na zajeciach z Trenerem Osiedlowy

sala Szko?y Podstawowej Nr 113

Dzi?ki wspania?omy?lno?ci Dyrekcji Szko?y Podstawowej Nr 113- Trener Osiedlowy mo?e korzysta? z boiska szkolnego ze sztuczn? nawierzchni? oraz sali sportowej mieszcz?cej si? wewn?trz szko?y. Zach?camy wszystkich ch?tnych do wsp?pracy

G?wnymi zadaniami trenera osiedlowego b?d?:


1. organizowanie ?ycia sportowego dzieci i m?odzie?y przebywaj?cej na boisku oraz prba przyci?gni?cia do tych zaj?? m?odzie?y, ktra korzysta z innych terenw
2. organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych na przydzielonym boisku oraz wsp
?organizacja i uczestnictwo w imprezach organizowanych przez innych trenerw osiedlowych
3. dbanie o bezpiecze
?stwo dzieci i m?odzie?y przebywaj?cej na wytypowanym boisku, kontrolowanie stanu technicznego urz?dze? i zg?aszanie usterek, ?agodzenie sporw, reagowanie na wszelkie patologie i niebezpiecze?stwa
4. organizacja wyjazdowych form zaj
?? rekreacyjno - turystycznych, wycieczek, rajdw
5. organizacja zorganizowanych wyj
?? m?odzie?y, ktra kibicowa? b?dzie na profesjonalnych imprezach sportowych, dbanie o w?a?ciwe zachowanie na nich, propagowanie zachowa?"prawdziwego kibica"
6. kreowanie w
?a?ciwych wzorcw zachowa? i postaw, w tym umiej?tno?ci zdrowego stylu ?ycia, wsp?pracy w grupie i innych
7. kontakty z rodzicami, szko
??, parafi? i instytucjami pracuj?cymi na rzecz dzieci i m?odzie?y
8. pozyskiwanie osb doros
?ych, ktre mog?yby wspiera? program
9. organizacja wsplnie z innymi trenerami i ich podopiecznymi WROC
?AWSKIEJ OLIMPIADY OSIEDLOWEJ - imprezy sportowo - rekreacyjnej ko?cz?cej program w 2009 roku

(informacj? zaczerpni?te
ze strony-http://trener-osiedlowy.pl/)