Rada Osiedla

Nasze Osiedle

Dy?ury
Dy?ury pracownika MOPS

Bezp?atne dy?ury pracownikw MOPS w siedzibie Rady Osiedla Nowy Dwr; ul. Nowodworska 51/3

godz. 14.00-15.30


Daty dy?urw w 2014 roku :

13.01.2014r - poniedzia?ek


03.02.2014r - poniedzia?ek


03.03.2014r - poniedzia?ek


02.04.2014r - ?roda

05.05.2014r - poniedzia?ek


02.06.2014r - poniedzia?ekZapraszamy wszystkich zainteresowanych :) 
Dy?ury stra?nika


Stra?nik Miejski na Osiedlu Nowy Dwr:

m?. insp. ROBERT PALUCH

tel. 0 600908523

Prosimy o bezposredni kontakt ze Straznikiem Osiedlowym pod wskazanym numerem lub o kontakt z Przewodniczaca Rady i Przewodniczacym Zarzadu w Radzie Osiedla Nowy Dwor w kazda srode tygodnia podczas odbywanych dyzurow Rady przy ul Nowodworskiej 51/3

Og?oszenie dla mieszka?cw

Rada Osiedla Nowy Dwr pragnie zaprosi? wszystkich mieszka?cw do z?o?enia podpisu pod apelem do Prezydenta Miasta Wroc?awia w sprawie zmiany organizacji ruchu przy ul. Rogowskiej (obwodnica osiedla). Zmianami zosta?y by obj?te nast?puj?ce kwestie:

- przeniesienie obecnej drogi rowerowej na przeciwn? stron? jezdni. Zmian? organizacji ruchu pieszo rowerowego (znak C16/C13) pierwsze?stwo pieszych.

Zmiana ta u?atwi i poprawi bezpiecze?stwo samych rowerzystw ta cz??? drogi ma mniej zjazdw, wyst?puje zdecydowanie mniejszy ruch pojazdw oraz pieszych.

- stworzenie STREFY ZAMIESZKANIA i wyznaczenie miejsc parkingowych dla mieszka?cw ( po obecnej stronie gdzie jest droga dla rowerw, i droga dla pieszych )

Zmiana ta u?atwi jako?? ?ycia mieszka?com i stworzy nowe miejsca postojowe, tym samym nie ograniczy ruchu pieszych ani rowerw.

Zgodnie z art. 2 ustawy z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z p?n. zmianami) "strefa zamieszkania" jest to obszar obejmuj?cy drogi publiczne lub inne drogi, na ktrym obowi?zuj? szczeglne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone s? odpowiednimi znakami drogowymi.
Rozporz?dzenie Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakw i sygna?w drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393), okre?la w 58 definicj? znaku D-40 "strefa zamieszkania". Z przepisu tego wynika m.in., ?e umieszczone w tej strefie urz?dzenia i rozwi?zania wymuszaj?ce powoln? jazd? (np. progi zwalniaj?ce) mog? nie by? oznakowane znakami ostrzegawczymi.
Szczeglne zasady ruchu drogowego, o ktrych mowa w definicji "strefy zamieszkania", to m.in;

  • prawo pieszego do korzystania z ca?ej szeroko?ci drogi i pierwsze?stwo przed pojazdami,
  • mo?liwo?? korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
  • pr?dko?? dopuszczalna pojazdu lub zespo?u pojazdw w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
  • zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu ni? wyznaczone w tym celu.

Z powy?szego zapisu wynika, ?e w przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju pojazdw, parkowanie w strefie zamieszkania jest niedopuszczalne.

Podpisy nale?y sk?ada? do 15 sierpnia w ka?d? ?rod? w godz. 17.00 19.00 (podczas dy?uru radnych osiedla) przy ul. Nowodworskiej 51 (lokal po by?ej sk?adnicy harcerskiej). Prosimy zabra? z sob? dowody osobiste.

 
Dy?ury dzielnicowego

Dyzury :

S?awomir Cichosz nr tel. kontakt.601-703-197

obs?uguje rejon ulic :

Budziszy?ska 76-134, 107-135; Wojrowicka 21-47, 32-58; Komorowska, Kro?nie?ska, Rogowska 136-176, Gubi?ska 8-10 oraz Zemska 18-44, Strzegomska 268a


Marlena KRZE?NIAK nr tel. kontakt. 601-703-338

obs?uguje rejon ulic :

Chociebuska 4-10 , Nowodworska 63-107 , Rogowska 2-130, Zemska 1-35, Zemska 10-16, ROD "Samo ?ycie", Strzegomska 268a

Bogus?awa Chodorowska (nr tel. kontakt. 601 703 358)
obs?uguje rejon ulic :


Nowodworska 1-53, 6-40; Budziszy?ska 1-53, 2-36; Gubi?ska 1, 15-17; Wojrowicka 2-23, 3

UWAGA !!!

DZIELNICOWY prowadza dy?ur w siedzibie Rady Osiedla NOWY DWR

w ka?d? pierwsz? ?rod? miesi?ca od godz. 17.00

Program Prewencyjny- Twj Rower- Twoja w?asno??

Znakowanie:

1. KP Wroc?aw- Fabryczna ul. Po?bina1 tel. 071-340-21-16

poniedzia?ek godz. 10.00- 13.00

wtorek godz.16.00-19.00

2. I Rewir Dzielnicowych ul. Lotnicza 22 tel. 071-351-00-91

poniedzia?ek godz.15.00-18.00

wtorek godz. 9.00-12.00

3. II Rewir Dzielnicowych ul. Strzegomska 268a tel. 071- 357-35-93

poniedzia?ek godz.15.00-18.00

wtorek godz.9.00-12.00

lub w ka?dym innym terminie po wcze?niejszym uzgodnieniu

telefonicznym pod w/w numerami 
Dy?ury prawnika

bezp?atne porady prawne

w siedzibie Rady Osiedla Nowy Dwr

ul. Nowodworska 51/3
zostaj? wznowione w 2013r


PRAWNIK

mgr Artur Skowro?ski

KANCELARIA PRAWNA IUSTITA

strona na facebooku

:https://www.facebook.com/edmunt.abraham

Kancelaria Prawna IUSTITIA


od godz. 17.00

14 stycznia 2015

11 lutego 2015

11 marca 2015

8 kwietnia 2015

13 maja 2015

10 czerwca 2015

8 lipca 2015


kancelariaprawnaiustitia.pl

Od 14 kwietnia 2014 r. b?dziemy rwnie? we Wroc?awiu pod adresem:

Kancelaria Prawna IUSTITIA

ul. Gabrieli Zapolskiej 1 pok. 422 (IV pi?tro)

50-032 Wroc?aw

tel. 514-115-292

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


w miesiacu lipiec i sierpie? - trwa przerwa wakacyjna


8 stycznia 2014r

12 lutego 2014

12 marca 2014

9 kwietnia 2014

14 maja 2014

11 czerwca 2014


zapraszamy :)

od godz. 17.00

ka?da II ?roda ka?dego miesi?ca

kolejne:

8 stycznia 2014

12 luty 2014

12 marca 2014

9 kwietnia 2014

14 maja 2014

11 czerwca 2014

10 wrze?nia 2014

8 pa?dziernika 2014

12 listopada 2014

10 grudnia 2014

siedziba Rady Osiedla NOWY DWR

ul. Nowodworska 51/3


www.biuroprawneiustitia.pl

odbyte dy?ury:

13 luty 2013r

13 marca 2013r

10 kwietnia 2013r

8 maja 2013r

12 czerwca 2013r

11 wrze?nia 2013r

9 pa?dziernika 2013r

13 listopada 2013r

11 grudnia 2013


ZAPRASZAMY :)