Rada Osiedla

Nasze Osiedle

Aktualno?ci


Konkurs Recytatorski


UCHWA?A ZARZ?DU OSIEDLA NOWY DWR

dnia 29 pa?dziernika 2013r w sprawie wsp?organziacji

SZLACHETNEJ PACZKI w edycji 2013

przeglosowan? jednog?o?nie przez Cz?onkw Zarz?du:

?ukasz Olbert, Dominik Gawron, Wieslawa Kucharska,

Piotr Domowicz i W?adys?awa Galej

UROCZYSTO?CI ODZYSKANIA NIEPODLEG?O?CI

12 LISTOPADA 2013 (wtorek) godz. 16.00

Lokal : siedziba Klubu Seniroa ul. Zemska 38/a

Wycieczka : 12 pa?dziernika 2013r

Bezp?atne porady prawne: 9 pa?dziernika 2013r godz. 17.00

Zabawa dla Seniorw: 10 pa?dziernika 2013r 16.30
-------------------------------------------------------------------------------------

Pilna interwencja Rady Osiedla NOWY DWR

Przewodnicz?cy Zarz?du- ?ukasz Olbert wystosowa? pismo do Komisji Infrastruktury

Komunalnej Rady Miejskiej Wroc?awia

dotycz?ce interwencji funkcjonowania os?ony ?mietnikowej przy ul. Budziszy?skiej 2-12

spraw? zainteresowa? si? tak?e portal dzielnicewroclawia.pl (poni?ej artyku?)

http://www.dzielnicewroclawia.pl/nowy-dwor-walczy-o-porzadek/

-------------------------------------------------------------------------------------

sobota 25 maja 2013 FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA 14.00 - 20.00
-------------------------------------------------------------------------------------


W zwi?zku z ko?cz?c? si? kadencj? obecnej Rady Osiedla

za??czamy sprawozdanie z dzia?alno?ciRady Osiedla

NOWY DWR w kadencji 2009 - 2013r


- ujmujemy w nim wszystkienasze zoorganizowane akcje

-propozycje podejmowanych dalszych dzia?a?

oraz wszelkie sprawy dotycz?ce funkcjonowania i dzia?alno?ci Rady Osiedla


link do sprawozdania (wystarczy klikn??)


Zapraszamy do udzia?u w g?osowaniu - wybory doRady Osiedla NOWY DWR

19 maja 2013 godz. 8.00 - 20.00

-----------------------------------------------------------------

Debata samorz?dowa w Radiu Rodzina :)

dotycz?ca wyborw do Rady Osiedla we Wroc?awiu


link ponizej, wystarczy klikn?? :


http://www.radiorodzina.pl/wiadomosci/6717/

Udzia? w debacie samorz?dowej wzi?li:

Danuta Wolszczak i Stanis?aw Mendocha z Rady Osiedla Powsta?cw ?l?skich

?ukasz Olbert z Rady Osiedla NOWY DWR

Kamil Kowalczyk z Rady Osiedla Psie Pole- Zawidawie

orazJerzy Sznerch z Rady Osiedla NADODRZE


-------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 11 maja 2013 odb?dzie si?VIII edycja Turnieju o

Puchar Osiedla Rady Nowy Dwr.
Mecze rozgrywane b?d? na boiskach SP 113 i LO XV przy ulicach

Zemskiej i Wojrowickiej.
Turniej rozpoczyna si?o godzinie 10.
Kategorie wiekowe: 12-16 (8 zespo?w), open (12 zespo?w).
Zapisy do 10 maja pod adresem mailowym: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Za organizacj? tych zawodw odpowiadaj? trenerzy osiedlowi:Tomasz Guziejewski

orazDamian B?aszczakZAPRASZAMY :)

-------------------------------------------------------------------------------------

Zamieszczamy wczorajsze (25 marca) g?wne wiadomo?ci w Telewizji Dolno?l?skiej Tede

znajduje si? w nich wypowied?przedstawiciela Rady Osiedla - ?ukasza Olberta

wypowied? (z 3 w?tkami)

dotycz?cej ruin przybudynku XV LO przy u. Wojrowickiej (Nowy Dwr) - niestety od wielu lat nieremontowana i pozostawiona samej sobie "budowla"
( reporta?: pt "Symbol Fuszerki" - rozpoczyna si? od 9 minuty 40 sekundy)


Rada Osiedla w najbli?szym okresie wystosuje w najbli?szym czasie kolejne pismo

do w?adz Miasta Wroc??wia w powy?szej sprawie :)


LINK DO WIADOMO?CI (WYSTARCZY KLIKN??)

-------------------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY NAAKCJ? KRWIODAWTSWA

pt."POWALCZMY RAZEM O ?YCIE - NOWY DWR DZIECIOM"

zbieramy krew dla chorych dzieci z Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku

przy ul. Bujwida we Wroc?awiu

6 kwietnia 2013r (sobota) 2013r godz. 11.00 - 14.00

sala GIMNASTYCZNA Gimnazjum Nr 34 ul. Zemska 16

szczeg?y na plakacie (wystarczy klikn??)


-------------------------------------------------------------------------------------

"Nowy Dwr: Dadz? tramwaj, zabior? wszystkie autobusy. Mieszka?cy ju? protestuj?"

artyku? Gazety Wroc?awskiej z dnia 6 marca 2013r (redaktor Weroniki Skupin)

"Prezes MPK W?adys?aw Smyk stwierdzi? ?e w momencie, gdy na Nowy Dwr pojad? tramwaje, zostan? skrcone trasy autobusw, a cz??? z linii je?d??cych dzi? na osiedle mo?e by? zlikwidowanych. Prezes wypowiada? si? na posiedzeniu rady miejskiej, podczas ktrej radni debatowali na temat komunikacji we Wroc?awiu. To spowodowa?o burz?... - B?dziemy si? broni? r?kami i nogami przed takim rozwi?zaniem - zapowiada ?ukasz Olbert, przewodnicz?cy zarz?du rady osiedla Nowy Dwr."

szczeg?y link do ca?ego artyku?u znajduje si? poni?ej:(klikn?? poni?ej)

Link do artyku?u z Gazety Wroc??wskiej z dnia 6 marca 2013r

-------------------------------------------------------------------------------------

Podzi?kowanie od

Szko?y Podstawowej Nr 113

CYKLICZNA IMPREZA BIEGOWA

WROC?AWSKA DYCHA

Najbli?szy Bieg : 3 marca 2013r godz. 10.00

Miejsce: Park Tysi?clecia ; start i meta: Przy wej?ciu od ulicy Granicznej

Dystans: 10 km

Szczeg?y, regulamin oraz zapisy na stronie internetowej:

http://xn--wrocawska10-w5b.pl/


impreza organizowana jest przy wsp?pracy z Rad? Osiedla NOWY DWR


ZAPRASZAMY


Zdj?cia z imprezy:

-------------------------------------------------------------------------------------


Obywatelski Protest Mieszka?cw Osiedla NOWY DWR

przeciwko ra??co wysokim stawkom za op?aty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi zaproponowanymi przez Prezydenta Wroc?awia


INFORMACJE w telewizji TEDE w sprawie protestu mieszka?cw NOWY DWR !!!

wystarczy klikn?? poni?ej:

Informacje Tede 6 luty 2013r godz 17. 30 (link)


Inicjatorem protestu jest:

Zarz?d Sp?dzielni Mieszkaniowej NOWY DWR

Rada Nadzorcza Sp?dzielni Mieszkaniowej

Zarz?d Rady Osiedla NOWY DWR udzieli? popracia wnioskowi

Sp?dzielni Mieszkaniowej oraz popiera wnioski Sp?dzielcw z Osiedla

Szczeg?y na stronie internetowej:

Protest (strona internetowa)

Podpisy mo?na sk?ada? wsiedzibie Rady Osiedla (ul. Nowodworska 51/3) oraz

Sp?dzielni Mieszkaniowej (ul. Zemska 35)


-------------------------------------------------------------------------------------

Dzieci i nauczycielki z Przedszkola nr 133 serdecznie zapraszaj?

na III edycj? Przegl?du Wierszy i Piosenek

"Krasnolutki s? na ?wiecie ..."

ktra odb?dzie si? 27 lutego (?roda) godz . 10.00

Fundatorem nagrd jest:

Rada Osiedla NOWY DWR

-------------------------------------------------------------------------------------


ZAPRASZAMY :)

-------------------------------------------------------------------------------------

"Dwa lata po remoncie Strzegomska do poprawki. Bo si? sypie"

art. Gazety Wroc?awskiej z dnia 16 stycznia 2013r
"Kierowcy autobusw MPK narzekaj?, ?e nawierzchnia jednej z zatok autobusowych na ul. Strzegomskiej we Wroc?awiu jest w fatalnym stanie. Mimo ?e jezdnia przechodzi?a kapitalny remont niespe?na dwa lata temu. Na wi?kszo?ci buspasu u?o?ona jest nawierzchnia asfaltowa, jednak na wysoko?ci przystankw po?o?ono kostk? betonow?. I to w?a?nie tu pojawi?y si? dziury i nierwno?ci."
"Wykonawca, firma Skanska, przekonuje, ?e proponowa? inwestorowi zmian? rozwi?zania. - Chcieli?my, by zamiast kostki betonowej u?o?y? granitow?, ktra jest znacznie bardziej wytrzyma?a. Dlatego mo?na j? zobaczy? na wi?kszo?ci zatok autobusowych w mie?cie - wyja?nia Tomasz Dere? z Skanski.

Miejska sp?ka Wroc?awskie Inwestycje, ktra nadzorowa?a remont, potwierdza, ?e taka sytuacja mia?a miejsce. - Ale projektant stwierdzi?, ?e nie ma potrzeby zmiany projektu. St?d nasza decyzja - wyja?nia Marek Szempli?ski z WI. Przekonuje, ?e obie strony chc? spraw? za?atwi? polubownie,ale prace mog?yby ruszy? dopiero na wiosn?.

Zdaniem okolicznych mieszka?cw problem z nawierzchni? zatok mg? wzi?? si? st?d, ?e uk?adano j? podczas mrozw."

link do artyku?u Gazety Wroc?awskiej


Podzi?kowanie:-------------------------------------------------------------------------------------

?wi?tecznyKIERMASZ ARTYSTYCZNY


W siedzibie M?odzie?owego Domu Kultury Fabryczna odby? si? w dniu7 grudnia 2012rBo?onarodzeniowy Kiermasz po??czony z Konkursem Tanecznymdla dzieci i m?odzie?y(ktrego wsp?organizatorem zosta?aRada Osiedla NOWY DWR).Zach?camy mieszka?cw do udzia?u w licznych inicjatywach, zawodach i konkursach organizowanych przez MDK- Fabryczna, ktry pod przewodnictwem i zaanga?owaniu Pani Dyrektor Agnieszki Rossy staje si? w naszej ocenie liderem Wroc?awskich Domw Kultury we Wroc?awiu.

Wszystkie zdj?cia z powy?szej inicjatywydost?pne s? na stronie :

http://www.mdk.wroc.pl/galeria/2012/turniej%20mikolajki/index.html

http://www.mdk.wroc.pl/galeria/2012/kiermasz/index.html

-------------------------------------------------------------------------------------

GAZETKA INFORMACYJNA RADY OSIEDLA NOWY DWR !!!

grudzie? 2012; POLCEAMY

link do gazetki osiedlowej

-------------------------------------------------------------------------------------

UCHWA?A RADY MIASTA WROC?AWIA w sprawie wyga?ni?cia mandatu Jerzego Grzesiaka

z funkcji Radnego Rady Osiedla NOWY DWR z dniem 28 grudnia 2012r-------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie w Klubie Seniora z okazji 80 urodzin

Stanis?awa Pi?ko - Cz?onka Klubu Seniora

8 stycznia 2013 wKlubie Seniora ul. Zemska 38/a

-------------------------------------------------------------------------------------


Niech ten szczeglny czas ?wi?t Bo?ego Narodzenia b?dzie dla Was okazj? do sp?dzenia mi?ych chwil w gronie najbli?szych, w atmosferze pe?nej mi?o?ci i wzajemnej ?yczliwo?ci a Nowy Rok 2013 by sta? si? czasem spe?nionych marze? i nadziei ?yczy

Rada Osiedla NOWY DWR


-------------------------------------------------------------------------------------

PACZKI MIKO?AJKOWE 2012

W dniu17 grudnia 2012r Rada Osiedla NOWY DWR przygotowa?a przekaza?a50 paczek dlanajbiedniejszych i potrzebuj?cych uczniw Szko?y Podstawowej Nr113 przy ul. Zemskiej 16. Kolejne47 paczek trafi?o do podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Iskierka maj?cych siedzib? na terenie Osiedla NOWY DWR (opiekun: Pani El?bieta Zawada oraz Pan Arkadiusz K?os). Chcieli?my w szczeglny sposb podzi?kowa? tak?e Panu Dyrektorowi ?ukaszowi Jankowskiemu Dyrektorowi Carrefour Futura Park za wsparcie przy organizacji Paczek Miko?ajkowych.

-------------------------------------------------------------------------------------

ARTYKU? GAZETY WROC?AWSKIEJ z dnia 31 grudnia 2012r

w sprawie odwo?ania Jerzego Grzesiaka z funkcji Radnego Rady Osiedla

przez Rad? Miasta Wroc?awia


-------------------------------------------------------------------------------------

WYR?NIENIE DLA ZESPO?U SZK? INTEGRACYJNYCH

PaniMarzanna Nowacka- Duda Dyrektor Zespo?u Szk? Integracyjnych przy ul. Nowodworskiej odebra?a z r?k Prezydenta Wroc?awia wyr?nienia dla osb/ instytucji dzia?aj?cychna rzecz osb niepe?nosprawnych.Certyfikat w kategorii"Miejsce dost?pne dla wszystkich otrzyma? Zesp? Szk? Integracyjnych. Rada Osiedla NOWY DWR serdecznie gratuluje za wytrwa?o?? w budowaniu miejsc pomocy osobom niepe?nosprawnym.


Pani Dyrektor Marzanna Nowacka- Duda

-------------------------------------------------------------------------------------Rada Osiedla NOWY DWR w??czy?a si? w akcj?

SZLACHETNA PACZKA 2012 - NOWY DWR

w dniu 8/9 grudnia 2012 przeprowadzona zosta?a kolejna edycja

Szlachetnej Paczki w rejonach: NOWY DWR i Muchobr Ma?y


Liderem akcji zosta?:Damian Suse?

g?wn? wolontariuszk? zosta?a tak?e :Klaudia Mermel

wolontariuszem ze strony Rady Osiedla zosta?:?ukasz Olbert

(poni?ej przedstawiamy 2 dyplomy za udzia? i pomoc)


-------------------------------------------------------------------------------------

Otwarte spotkanie z mieszka?cami pt

"BEZPIECZE?STWO NA TERENIE OSIEDLA"

5 grudnia 2012r godz. 18.00

sala Widowiskowa

Gimnazjum Nr 34/ Szko?y Podstawowej Nr 113 ul. Zemska 16Udzia? w spotkaniu na temat Bezpiecze?stwa na terenie Osiedla wzi?li:

1.Marta Ho?ub- Dyrektor Szko?y Podstawowej Nr 113

2.Zbigniew Matuszak- Dyrektor Gimnazjum Nr 34

3.Agnieszka Rossa- Dyrektor MDK- Fabryczna

4.Marzanna Nowacka- Duda - Dyrektor ZSI

5.Lucyna Siwek- Prezes Zarz?du Sp?dzielni Mieszkaniowej

6. Les?aw ?adniak- Przewodnicz?cy Rady Nadzorczej Sp?dzielni

7.Jacek Po?udniak - Zast?pca Komendanta Komisariatu Policji

8.Jaros?aw Dudzia?- Naczelnik Stra?y Miejskiej (oddzia? III)

9.Rafa? Czepil- Cz?onek Komisji ds. Osiedli Rady Miejskiej

oraz Dzielnicowi z Osiedla, Stra?nik Miejski oraz przedstawiciele ZDIUM

Ze strony Rady Osiedla NOWY DWR spotkanie prowadzi? Przewodnicz?cy Zarz?du Rady Osiedla -?ukasz Olbert.

-------------------------------------------------------------------------------------


Rada Osiedla, Klub Seniora NOWY DWR orazPolski Zwi?zek Emerytw, Rencistw i Inwalidw zapraszaj?naZabaw? Andrzejkow? ktra

odb?dzie si?29 listopada (czwartek)od godz.17.00

w sali Sto?wki Szkolnej

Szko? Podstawowej Nr 113 oraz Gimnazjum Nr 34

ul. Zemska 16

W imieniu organizatorw zaprasza

Helena Dzik- Koordynator Klubu Seniora

Prosimy zabra? ze sob?: szklaneczk?, talerzyk i ?y?eczk?.
Wst?p wolny

-------------------------------------------------------------------------------------

w imieniu Rady Osiedla NOWY DWR oraz Dyrektora Gimnazjum Nr 34 Pana Zbigniewa Matuszaka serdecznie zapraszamy na "Mi?dzyszkolny Turniej w Boule
o Puchar Przewodnicz?cego Zarz?du Rady Osiedla", ktry odb?dzie si? w najbli?szypi?tek 16 listopada 2012 godz. 11.00 na terenie boiska szkolnego Gimnazjum Nr 34 przy ul. Zemskiej 16

Galeria zdje?:

Nagrody dla zwyci?zcw wr?czali:Zbigniew Matuszak- Dyrektor Gimnazjum Nr 34 , Katarzyna Maciejewska - Wicedyrektor Gimnazjum nr 34 oraz?ukasz Olbert- Przewodnicz?cy Zarz?du Rady Osieda


-------------------------------------------------------------------------------------


ARTYKU? GAZETY WYBORCZEJ !!!

Superprezydent Dutkiewicz traci si?y. Co dalej z Wroc?awiem?

link do artyku?u: (klikn?? poni?ej)

-------------------------------------------------------------------------------------


Radni Rady Miejscy, Radni Osiedlowi a tak?e Pos?owie do Parlamentu M?odzie?y

odwiedzili29 pa?dziernika 2012r m.in."pomniki ?o?nierzy Polskich, W?oskich, oraz Pomnik Wsplnej Pami?ci, a tak?e groby na cmentarzu osobowickim: Adolfa Anderssena, Henryka Rot, W?adys?awa Nehringa, Boles?awa Iwaszkiewicza"
w akcji uczestniczyli :
?ukasz Olbert- Radny Rady Osiedla NOWY DWR
Rafa? Czepil- Radny Rady Miejskiej Wroc?awia
Dawid Krawiec- Pose? do Parlamentu M?odzie?y Wroc?awia

poni?ej zamieszczamy kilka zdj?? z tej inicjatwy:
-------------------------------------------------------------------------------------

Muzyczne kolory Jesieni

wyst?p podopiecznych Panstwa Iwony i Piotra Leroch z MDK- Fabryczna

29.10.2012r

-------------------------------------------------------------------------------------

"Ptasi mieszka?cy Z krainy wyobra?ni "


Rada Osiedla NOWY DWR oraz M?odzie?owy Dom Kultury Wroc?aw- Fabryczna

organizowa?y konkurs, podczas ktrego 6 czerwca 2012r odby? si? wernisa?
Szczeg?owe zdj?cia dost?pne s? na zdj?ciach na stronie MDK:

http://www.mdk.wroc.pl/galeria/2012/wernisaz%20ptasi/index.html


-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------


JESIENNY FESTYN OSIEDLOWY 2012

organizowany przez Rad? Osiedla NOWY DWR:

22 wrze?nia 2012 boiska i tereny szkolne:

Gimnazjum Nr 34, Szkoly Podstawowej Nr 113 oraz M?odzie?owego Domu Kultury Wroc?aw- Fabryczna

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

Akcja Krwiodawstwa: 31 marca 2012r

"NOWY DWR - chorym dzieciom"

organizatorzy: RADA OSIEDLA NOWY DWR, KLUB PCK HDH STRA?Y MIEJSKIEJ

oraz honorowy Dawca Krwi Radny Miasta Wroc?awia: Piotr Babiarz (jedyny Radny Miejski na 37 zaproszonych)

Wielk? pomoc otrzymali?my tak?e od Stra?nika Osiedlowego Roberta Palucha

a jednocze?nie szefa honorowych krwiodawcw Stra?y Miejskiej Wroc?awia

Udzia? w akcji wzi?li m?odzi dzia??cze spo??czni i lokalni z Osiedla:

1. Ma?gorzata Molenda- mieszkanka ulicy Nowodworskiej

2. Arkadiusz Paciejewski- Radny Rady Osiedla od 2005; mieszkaniec ulicy Nowodworskiej

3. Robert Kalina- Radny Rady Osiedla 2005-2009; mieszkaniec ulicy Komorowskiej

4. ?ukasz Olbert- Radny Rady Osiedla; mieszkaniec ulicy Zemskiej

5. Dominik Gawron- mieszkenic ulicy Gubi?skiej

6. Marta Pabin- mieszkanka ulicy Budziszy?skiej


W akcji uczestniczy?a tak?e TVP 3 WROC?AW:Arkadiusz Paciejewski

Robert Paluch

Dominik Gaweon


               


Robert Paluch-Stra?nik Osiedlowy i Piotr Babiarz
Marta Pabin Robert Kalina


Dominik Gawron Arkadiusz Paciejewski

?ukasz Olbert


Zdj?cie wsplne Dariusz Majchrzak

Dyrktorw i organizatorw Zbigniew Matuszak


?ukasz Olbert


-------------------------------------------------------------------------------------

galeria z Festynu 22 wrze?nia 2012

na portalu tuwroc?aw

link poni?ej:

http://www.tuwroclaw.com/fotogaleria,jesienny-festyn-osiedla-nowy-dwor,fot5-7-1571.html

oraz zdj?cia na stronie internetowej MDK- FABRYCZNA:

http://www.mdk.wroc.pl/galeria/2012/jfo2012/index.html


Wyst?p na festynie osiedlowym z zespo?ami Contramix i Zesp? z Dusz?:

http://www.youtube.com/watch?v=2Kd0DiW-Y-o

wykonanie utworu Seweryna Krajewskiego- Przytul mnie mocno

wyst?p ?ukasza Olberta- Radnego Rady Osiedla

link:

http://www.youtube.com/watch?v=LRlmfYPQ6B8

wyst?p ?ukasza Olberta (Nowy Dwr) oraz Jerzego Sznercha (Nadodrze) festyn 2011

Lombard- Przezyj to sam

link:

http://www.youtube.com/watch?v=f-JF8kMX2So

"Dynamicom p?aci? za kampani? komitetu Dutkiewicza. Mamy dowody"

artyku? gazety wyborczej w sprawie nielegalnego sponsorowania kampanii wyborczej

Kandydatw Komitetu Ra?afa Dutkiewicza do Senatu :


http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,12748523,Dynamicom_placil_za_kampanie_Dutkiewicza__Mamy_dowody.htmlJesienny Festyn Osiedlowy NOWY DWR 2011:

http://www.youtube.com/watch?v=OlF-2IBUS4M

ORAZ zdj?cia:

http://www.mdk.wroc.pl/galeria/2011/album1/index.html

-------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana na stanowisku

Dyrektora Gimnazjum Nr 34

Z dniem 1 wrze?nia 2012r stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 34 we Wroc?awiu przy ul. Zemskiej obj?? PanZbigniew Matuszak, natomiast Pani Magdalena Synal obj??a stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 30 przy ul. Jantarowej. Gratulujemy Panu Dyrektorowi obj?cia stanowiska i ?yczymy wielu sukcesw w prowadzeniu Szko?y. Rada Osiedla NOWY DWR wyrazi?a w formie uchwa?y Zarz?du Osiedla poparcie dla kandydatury Pana Zbigniewa Matuszaka, wnioskodawc? uchwa?y by? ?ukasz Olbert- Przewodnicz?cy Zarz?du, uchwa?a przesz?a jednog?o?nie g?osami:

1. ?ukasz Olbert

2. Wies?awa Kucharska

3. W?adys?awa Galej

4. Helena Dzik

-------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs Recytatorski w Gimnazjum Nr 34


3 marca 2012r odby? si? konkurs Recytatorski w Gimnazjum Nr 34, kte wsp?organizatorem by?a Rada Osiedla NOWY DWR.

Konkurs przygotowa?y: Pani Teresa Miszczyk oraz Helena Olszowy (nauczycielki j. polskiego)


-------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o elektroniczny rozk?ad jazdy

W imieniu Rady Osiedla NOWY DWR , wystosowa?em pismo w dniu 7 lipca 2012r do Wydzia?u In?ynierii Miejskiej Wroc?awia z wnioskiem o zamontowanienowoczesnych elektronicznych tablic z rozk?adami jazdy linii autobusowych na przystanku: STRZEGOMSKA- NOWY DWR. Uzasadnieniem wniosku jest znaczenie wskazanego przystanku jako w?z?a przesiadkowego ??cz?cego nasze Osiedla z pobliskimi Osiedlami oraz Centrum Miasta .

Wniosek Rady Osiedla poparli nast?puj?cy Radni Miejscy z naszego okr?gu:

1. Piotr Babiarz- Klub Prawa i Sprawiedliwo??
2. Sebastian Lorenc - Klub Platformy Obywatelskiej
3. Jerzy Michalak - Klub Rafa?a Dutkiewicza

Dzi?kujemy za poparcie oraz liczymy na pozytywne rozpatrzenie wnioski przez Wydzia? In?ynierii Miejskiej Wroc?awia .

?UKASZ OLBERT
Przewodniczacy Zarz?du
Osiedla NOWY DWR

-------------------------------------------------------------------------------------

"Wroc?aw: NFZ zamyka trzy poradnie na Nowym Dworze. Pacjenci przychodni na lodzie"

artyku? redaktor Weroniki Skupie?

"Przychodnia NZOZ przy ul. Nowodworskiej 91a od 1 wrze?nia nie b?dzie mia?a poradni laryngologicznej, urologicznej i ginekologicznej. Narodowy Fundusz Zdrowia wprawdzie mo?e jeszcze rozpatrzy? odwo?anie przychodni, ale to ma?o prawdopodobne. - Ka?da placwka odwo?uje si? od decyzji NFZ, a oni nie maj? pieni?dzy i musz? gdzie? uci?? koszty - mwi Jolanta Wijas z zarz?du przychodni"

Leczy si? tu ponad 14 tys. pacjentw z Nowego Dworu, Ku?nik, ?ernik i obu Muchoborw. Wszyscy oni zostan? bez ginekologa, urologa i laryngologa co najmniej na trzy lata, bo na tyle zawiera si? umow? z NFZ. Niektrzy byli zapisani na wizyt? w okresie od wrze?nia do grudnia; niedawno dowiedzieli si?, ?e nie maj? po co przychodzi?.

- Gabinet urologa mamy od roku, ale frekwencja pacjentw pokaza?a, ?e jest potrzebny. Laryngolog to specjalista, do ktrego ustawiaj? si? kolejki - mwi prezes przychodni Danuta Pikulska-Warzecha.

"Narodowy Fundusz Zdrowia zamkni?cie poradni argumentuje tym, ?e przegra?y w konkursie z innymi: maj? tym samym gorsze standardy. - Rozstrzygni?cie tych konkursw budzi w?tpliwo?ci, powinno ulec weryfikacji - mwi ?ukasz Olbert, przewodnicz?cy zarz?du osied-la Nowy Dwr. Rada osiedla wys?a?a pismo do Violetty Niemiec, dyrektora Dolno?l?skiego Oddzia?u Wojewdzkiego NFZ we Wroc?awiu, z pro?b?, by konkurs rozpatrzy? jeszcze raz. Czekaj? na odpowied?.
- Mamy pi?? pomieszcze? w poradni ginekologicznej, nowoczesn? poradni? laryngologiczn?, a t? najm?odsz?, urologiczn?, ogl?da?a kontrola z NFZ w grudniu 2011 roku i nie mieli zastrze?e? - mwi Jolanta Wijas.

Decyzja NFZ dziwi zarz?d przychodni o tyle bardziej, ?e wiosn? podczas negocjacji z Narodowym Funduszem ustalono, ?e placwka mia?a dosta? 9,5 tys. z? wi?cej na prowadzenie poradni ginekologicznej przez 3-miesi?czny okres finansowania. Teraz ginekologii ma nie by? w ogle.Oszcz?dno?ci si?gn??y te? poradni okulistycznej, ortopedycznej i dermatologicznej.

NFZ przed?u?y? termin odpowiedzi na odwo?ania z 17 lipca na po?ow? sierpnia. Je?li nie przyniesie ono skutku, rada osiedla zbierze podpisy mieszka?cw pod petycj?. - Na pewno si? podpisz?, od wielu lat chodz? tu do laryngologa. Je?li gabinet zamkn?, nie wiem, gdzie pjd? - mwi Wies?awa Kucharska.
- Do pani ginekolog pacjentki przyje?d?a?y nawet z Milicza - dodaje W?adys?awa Galej.

W przypadku gdyby poradnie mia?y zosta? zamkni?te, pacjentw zarejestrowanych tam na badania NFZ przekieruje do innych przychodni. WSK"

artyku? Gazety Wroc?awskiej z dnia 31 lipca 2012r

-------------------------------------------------------------------------------------

BEZPIECZE?STWO NA OSIEDLUOtwarte spotkanie o Bezpiecze?stwie na terenie Osiedla
z mieszka?cami NOWEGO DWORU

(Przedstawiciele Policji, Stra?y Miejskiej, Rady Osiedla, Rady Miejskiej Wroc?awia
Sp?dzielni Mieszkaniowej, ZdiUM oraz jednostek o?wiatowych)


"POD??CZNIE NAS DO OGRZEWANIA"


ARTYKU? GAZETY FAKT- WROC?AW z dnia 6 lipca 2012


"Starsi, schorowani ludzie musz? wnosi? w?giel do mieszka?, ?eby nie zamarza? w zimie. Na na kosztowne ogrzewanie elektryczne, czy gazowe po prostu ich nie sta?. Setki mieszka?cw 23 budynkw przy ul. Nowodworskiej we Wroc?awiu potrzebuj? centralnego ogrzewania!


Centralne ogrzewanie bardzo u?atwi?oby nam normalne ?ycie. Wi?kszo?? mieszka?cw tych budynkw to ludzie starsi i schorowani. Opalanie mieszkania w?glem jest m?cz?ce, a gaz, czy pr?d s? zbyt drogie, dlatego terazwiele osb rezygnuje zim? z odpowiedniej temperatury w?a?nie w obawie przed wysokimi op?atami mwi Lidia Kry? (61 l.) mieszkanka bloku przy ul. Nowodworskiej.

Idealnym rozwi?zaniem by?oby pod??czenie do siecifirmyFortum. Sp?ka ogrzewa 60 proc.Wroc?awia, w tym praktycznie ca?y Nowy Dwr. Problemu zatem z kosztownym przy??czeniem nie powinno by? ?adnego, bo wystarczy rozbudowa? istniej?c? sie?. W spraw? zaanga?owa?a si? rada osiedla. Grupamieszka?cw zg?osi?a si? do nas o pomoc. Wsplnie z Ma?gorzat? Mol?d? przygotowali?my odpowiednie zapytanie dla Fortum, a dla podparcia zebrali?my podpisy kilkudziesi?ciu mieszka?cw i skierowali?my dokument do rozpatrzenia wyja?nia ?ukasz Olbert przewodnicz?cy zarz?durady osiedla Nowy Dwr.

Pismo trafi?o do ciep?owniczej sp?ki 18 czerwca. Od tamtej porymieszka?cy nie byli pewni, czy odpowied? b?dzie pozytywna. Firma stan??a na wysoko?ci zadania i ju? ma przygotowan? odpowied? dla zainteresowanych mieszka?cw. Bardzo si? cieszymy z takich inicjatyw, jak tarady osiedla. Ju? w poniedzia?ek skontaktujemy si? z nimi, poniewa? mieszka?cy musz? przygotowa? odpowiednie dokumenty. Ale o to nie powinni si? martwi?, poniewa? dok?adnie wyt?umaczymy, co powinni zrobi?. Trzeba wype?ni? jeszcze pewne procedury formalne, ale miejmy nadziej?, ?e ju? za kilka miesi?cy b?dziemy mogli rozpocz?? now? inwestycj?. Najbli?szysezon grzewczy powinien by? ju? ostatnim bez ciep?a sieciowego na tymosiedlu t?umaczy Roman Jamio?kowski z Fortum"

link do artyku?u gazety FAKT- WROC?AW z dnia 6 lipca 2012


Wroc?aw: Nie ma pieni?dzy, by oznaczy? miejsca dla niepe?nosprawnych


"Na ul. Komorowskiej kierowcy parkuj?cy na miejscach dla inwalidw s? bezkarni, bo s? one ?le oznaczone. Na popraw? znakw ZDiUM nie ma pieni?dzy.

Pod blokiem przy ul. Komorowskiej na Nowym Dworze s? wyznaczone dwa miejsca dla niepe?nosprawnych. Jednak ?le je oznaczono. Przekona?a si? o tym niepe?nosprawna Teresa Chabi?ska, ktr? podwozi tu autem crka Magdalena. Cz?sto bywa tak, ?e na kopercie dla niepe?nosprawnych pojazd zostawia kto?, kto nie ma takich uprawnie?. Ale nie mo?na wyci?gn?? wobec niego konsekwencji.

- Gdy miejsca s? zaj?te przez pe?nosprawnych, musz? parkowa? dalej i prowadzi? mam?, ktra cierpi na stwardnienie rozsiane, kawa? drogi do domu - ?ali si? Magdalena Chabi?ska.

Dlaczego tych, ktrzy nie maj? uprawnie? niepe?nosprawnych, nie mo?na ukara? mandatem - zapytali?my Roberta Palucha ze stra?y miejskiej na Nowym Dworze. - Na szkoleniu komendant stra?y miejskiej wyja?ni? nam, ?e ka?da koperta musi mie? znak poziomy z symbolem osoby na wzku. Te na ul. Komorowskiej takiego znaku nie maj?. To, ?e obok jest pionowa tabliczka z takim wizerunkiem, nie wystarczy - t?umaczy Robert Paluch. Odsy?a nas do rozporz?dzenia, gdzie czytamy, ?e miejsce parkingowe dla inwalidy oznacza si? znakiem poziomym, a ustawienie tabliczki jest jedynie zalecane.

- To oznakowanie powinno by? uzupe?nione. My tak?e nie karzemy kierowcw, je?li jakiego? znaku nie ma lub jest zatarty - mwi Mariusz Wolski, naczelnik wydzia?u ruchu drogowego wroc?awskiej policji.

Rada osiedla Nowy Dwr jeszcze w lutym tego roku zwrci?a si? do Zarz?du Drg i Utrzymania Miasta, ?eby domalowali na miejscach przy ul. Komorowskiej piktogram z wizerunkiem osoby na wzku. Ewa Mazur ze ZDiUM informuje, ?e na razie nie ma na topieni?dzy. "

"Pi?karskie zmagania o Puchar Rady Osiedla NOWY DWR"

Express-Miejski.pl / Sylwia Stwora, 2012-05-10 17:00:05

Sobotnie popo?udnie amatorzy pi?ki no?nej b?d? mogli przeznaczy? na walk? o Puchar Rady Osiedla NOWY DWR. Na boisku Szko?y Podstawowej nr 113 przy ul. Zemskiej maj? pojawi? si? Radni Rady Miejskiej Wroc?awia.
W turnieju zagraj? wroc?awscy radni. Na razie swj udzia? potwierdzi?o trzech radnych: Piotr Babiarz, Rafa? Czepil oraz Damian Mrozek, ale ma by? ich jeszcze kilku. Pomys? z zaproszeniem wroc?awskich politykw wzi?? si? st?d, ?e chcemy pokaza? im, i? takie oddolne inicjatywy s? organizowane w naszym mie?cie. Chodzi o to, aby imprez? rozplakatowa?, aby miasto zobaczy?o, ?e takie zawody organizujemy, pami?ta?o o nich i, w miar? mo?liwo?ci, da?o na nie troch? wi?cej pieni?dzy w przysz?o?ci podkre?la ?ukasz Olbert, Przewodnicz?cy Zarz?du Rady Osiedla Nowy Dwr.

Turniej o Puchar Rady Osiedla Nowy Dwr organizowany jest po raz sidmy. Do tej pory cieszy? si? du?ym zainteresowaniem mieszka?cw Wroc?awia. W ubieg?ym roku w turnieju bra?o udzia? 20 dru?yn, dwa lata temu 30.

Turniej b?dzie rozgrywany w kategorii open, co oznacza, ?e nie ma ?adnych ogranicze? wiekowych i mo?e w nim wzi?? udzia? ka?dy: dzieci, m?odzie?, rodzice mwi Damian B?aszczak, Trener Osiedlowy i wsp?organizator turnieju. - System rozgrywek b?dzie uzale?niony od ilo?ci dru?yn, ktre si? zg?osz?. Planujemy pogra? tak, aby jedno spotkanie trwa?o minimum 10 minut. Wszystkie dru?yny podzielimy na grupy. Z grup awansuj? zwyci?zcy b?d? dwa pierwsze miejsca. Potem gra? b?dziemy systemem pucharowym o miejsce 3. oraz 1. dodaje.


Zawody rozpoczn? si? o godz. 10.00 i b?d? rozgrywane si? na boisku szkolnym przy SP 113 na ulicy Zemskiej 113.

Zg?oszenia do turnieju przyjmowane s? pod adresem mailowym Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Zapisy przyjmowane b?d? rwnie? w dniu turnieju do godz. 10:00"

Portal EXPRESS MIEJSKI WROC?AW (link do portalu)

XX edycja Oglnopolskiego Festiwalu Piosenki Obcoj?zycznej

MDK- FABRYCZNA, SP 113, Gimnazjum Nr 34 oraz Rada Osiedla

3 V 2012 r. (czwartek), godz. 14.30. Marsz Patriotw - od Pomnika Boles?awa Chrobrego do Ronda ?o?nierzy Wykl?tych
2012-04-19 21:32:32

Powi?ksz...Marsz Patriotw - Wroc?aw - 3 V 2012 r. (czwartek), godz. 14.30

?rodowiska Patriotyczne Wroc?awia zapraszaj? na Marsz Patriotw.

- godz. 14.30 rozpocz?cie - Pomnik Boles?awa Chrobrego
- przemarsz ulicami: ?widnick?, Powsta?cw ?l?skich, Wielk?
- godz. 15.30 zako?czenie - Rondo ?O?NIERZY WYKL?TYCH (u zbiegu ulic: Wielka/Krucza/Gwia?dzista tu? obok pl. Hirszfelda)

Zabierz ze sob? flag? narodow?.
NA NOWYM DWORZE CZEKAJ? NA KREW ...Od godz. 9 do 13 w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 34 przy ul. Zemskiej mo?na odda? krew.

Potrzebuj? jej mali pacjenci z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dzieci?cej przy ul. Bujwida. Organizatorem tej akcji jest rada osiedla Nowy Dwr, PCK oraz klub krwiodawcw wroc?awskiej Stra?y Miejskiej..."
Rada Osiedla NOWY DWR, Polski Czerwony Krzy? oraz Klub HDK PCK Stra?y Miejskiej Wroc?awia

zapraszaj? na akcj?

"NOWY DWR- chorym dzieciom"

Krew dla Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dzieci?cej przy ul. Bujwida we Wroc?awiu

31 marca (sobota) godz. 9.00-13.00

sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 34 ul. Zemska 16

ODDAJ KREW- URATUJ ?YCIE- POM? INNYM !

Patronat Honorowy:

Piotr Babiarz- Radny Rady Miejskiej we Wroc?awiu

Wsp?prac?:

Stra? Miejska Wroc?awia

Szko?a Podstawowa Nr 113

Gimnazjum Nr 34

M?odzie?owy Dom Kultury- Fabryczna

Liceum Oglnokszta?c?cej Nr XV

Zesp? Szk? Integracyjnych

Redeco

PSS Spo?em Po?udnie

Patronaci medialni:

Gazeta Wroc?awska

Portal dzielnicewroclawia.pl

portal tuwroclaw.pl

Akcja nie mog?aby doj?? do skutku je?li nie wielka pomoc i zaanga?owanie4 m?odych mieszka?cw Osiedla NOWY DWR:

1. Robert Kalina- dzia?acz spo?eczny m?odego pokolenia, lat 31; inicjator wielu turnieji sportowych na Osiedlu, mieszkanieculicy Komorowskiej

2.Ma?gorzata Molenda- dzia?aczka spo?eczna, modelka i choreograf i re?yser pokazw mody ,absolwentka politologii, mieszkanka ulicy Nowodworskiej

3.Dominik Gawron- najm?odszy dzia?acz, student Uniwersytetu Ekonomicznego lat 21, mieszkanieculicy Gubi?skiej

4.?ukasz Olbert- Radny Rady Osiedla Nowy Dwr od 2009r, cz?onek Wroc?awskiego Szkolnego Zwi?zku Sportowego i inicjator wielu akcji spo?eczno?ciowych, lat 23 mieszkanieculicy Zemskiej


plakat promuj?cy akcj? krwiodawstwa- NOWY DWR


Wiadomo?ci TVP 3 WROC?AW: 15 marca 2012r

15 marca 2012r (czwartek) odby?y si? o godz. 10.00 konsultacje spo?eczne dotycz?ce propozycji wyd?u?enia wieku emerytalnego dla kobiet i m??czyzn a? do 67 roku ?ycia
Spotkanie odby?o si? w sali Urz?du Wojewdzkiego nr 1 221, z udzia?em Wojewody Dolno?l?skiego
Marka Skorupy

negatywne stanowisko dla przymusowego podniesienia wieku emerytalnego dla kobiet a? o 7 lat (z 60 roku dotychczas do 67 roku ?ycia) podczas spotkania przedstawi? przedstawiciel z NOWEGO DWORU a zarazem Radny Rady Osiedla NOWY DWR- ?ukasz Olbert (dzia?acz spo?eczny i samorz?dowy m?odego pokolenia)


poni?ej link do WIADOMO??I TVP 3 WROC?AW, kte przedstawiaj? relacj? z powy?szego spotkania

(sprawa dotycz?ca wieku emerytalnego jest od ok: 7 minuty i 25 sekundy)Wiadomo?ci TVP- 15 MARCA- WIEK EMERYTALNY KOBIET
Dy?ury Radnego Rady Miasta Wroc?awia

Rada Osiedla Nowy Dwr zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszka?cw naszego Osiedla

na dy?ury jakie pe?ni? b?dzie


RADNY RADY MIASTA WROC?AWIA

z naszego okr?gu

PIOTR BABIARZ

kolejny dy?ur:


26 stycznia 2012 w godz. 16.00-18.00

Radny Rady Miasta Wroc?awia pe?ni? b?dzie dy?ury zawsze w ka?dy ostatni czwartek miesi?ca w siedzibie Rady Osiedla Nowy Dwr przy

ul. Nowodworskiej 51/3

Strona internetowa Piotra Babiarza:

http://www.piotrbabiarz.com/

Mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wroc?aw: B?dzie wi?cej miejsc parkingowych na Nowym Dworze

Oko?o 60 nowych miejsc parkingowych powstanie w tym roku na Nowym Dworze. Zdecydowa?a o tym tamtejsza sp?dzielnia mieszkaniowa. Dzi?ki temu cz??ciowo powinna si? poprawi? sytuacja mieszka?cw ul. Rogowskiej.


W czym tkwi k?opot? Ci?gle doskwiera im ma?a liczba miejsc parkingowych wzd?u? ulicy. Przez to kierowcy parkuj? na chodniku i ?cie?ce rowerowej i je tarasuj?.
Rada osiedla ma pomys?, jak raz na zawsze rozwi?za? problem. Chce przenie?? ?cie?k? rowerow? na drug? stron? ulicy, wzd?u? dzia?ek. Zebra?a 116 podpisw pod wnioskiem o takie przekszta?cenie drogi i przekaza?a dokument urz?dnikom magistratu.

- To zwi?kszy?oby automatycznie liczb? miejsc postojowych - wyja?nia ?ukasz Olbert, przewodnicz?cy zarz?du rady osiedla.

W ostatnich dniach radni dostali pismo z Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urz?du Miejskiego z odmow?. Czytamy w nim, ?e ?cie?ka rowerowa musi znajdowa? si? po stronie blokw. Gdyby znalaz?a si? po drugiej stronie, rowerzy?ci, chc?c dosta? si? do domw, musieliby ci?gle przeje?d?a? przez ulic?. A to, zdaniem urz?dnikw, oznacza du?e ryzyko wypadkw.

-Problem w tym, ?e ?cie?ka wzd?u? blokw jest bezustannie blokowana przez auta. W?a?nie dlatego rowerzy?ci i tak je?d?? drug? stron? ulicy - ripostuje ?ukasz Olbert.

Gazeta Wroc?awska 10 stycznia 2012r- link do strony

Wroc?aw: Budynek z Wojrowickiej koszmarem mieszka?cw

"Nowy Dwr, ul. Wojrowicka 58 - tutaj od ponad 20 lat stoi pusty, niedoko?czony budynek - dobudwka do Liceum Oglnokszta?c?cego nr 15.

- Przychodzi tam ha?a?liwa i pijana m?odzie?, ktra cz?sto si? te? narkotyzuje. Bardzo ?atwo o wypadek w tym pustostanie - opowiada Iwona ?upi?ska, przewodnicz?ca rady osiedla.

Budynek trzeba zburzy?. - W zesz?ym roku miasto obiecywa?o, ?e przeznaczy go na cele edukacyjne. Jednak ci?gle nic si? nie dzieje w tej sprawie - informuje ?upi?ska. Magistrat za? nie ma jeszcze wobec budynku konkretnych planw: - Chcemy zagospodarowa? ten teren, cho? za wcze?nie, by mwi? o szczeg?ach. Podejmujemy dzia?ania zwi?zane z przygotowaniem do rozbirki bloku - wyja?nia Maria Bugajska, dyrektorka Wydzia?u Edukacji Urz?du Miasta."Og?oszenie dla mieszka?cw

Rada Osiedla Nowy Dwr pragnie zaprosi? wszystkich mieszka?cw do z?o?enia podpisu pod apelem do Prezydenta Miasta Wroc?awia w sprawie zmiany organizacji ruchu przy ul. Rogowskiej (obwodnica osiedla). Zmianami zosta?y by obj?te nast?puj?ce kwestie:

- przeniesienie obecnej drogi rowerowej na przeciwn? stron? jezdni. Zmian? organizacji ruchu pieszo rowerowego (znak C16/C13) pierwsze?stwo pieszych.

Zmiana ta u?atwi i poprawi bezpiecze?stwo samych rowerzystw ta cz??? drogi ma mniej zjazdw, wyst?puje zdecydowanie mniejszy ruch pojazdw oraz pieszych.

- stworzenie STREFY ZAMIESZKANIA i wyznaczenie miejsc parkingowych dla mieszka?cw ( po obecnej stronie gdzie jest droga dla rowerw, i droga dla pieszych )

Zmiana ta u?atwi jako?? ?ycia mieszka?com i stworzy nowe miejsca postojowe, tym samym nie ograniczy ruchu pieszych ani rowerw.

Zgodnie z art. 2 ustawy z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z p?n. zmianami) "strefa zamieszkania" jest to obszar obejmuj?cy drogi publiczne lub inne drogi, na ktrym obowi?zuj? szczeglne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone s? odpowiednimi znakami drogowymi.
Rozporz?dzenie Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakw i sygna?w drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393), okre?la w 58 definicj? znaku D-40 "strefa zamieszkania". Z przepisu tego wynika m.in., ?e umieszczone w tej strefie urz?dzenia i rozwi?zania wymuszaj?ce powoln? jazd? (np. progi zwalniaj?ce) mog? nie by? oznakowane znakami ostrzegawczymi.
Szczeglne zasady ruchu drogowego, o ktrych mowa w definicji "strefy zamieszkania", to m.in;

 • prawo pieszego do korzystania z ca?ej szeroko?ci drogi i pierwsze?stwo przed pojazdami,
 • mo?liwo?? korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
 • pr?dko?? dopuszczalna pojazdu lub zespo?u pojazdw w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
 • zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu ni? wyznaczone w tym celu.

Z powy?szego zapisu wynika, ?e w przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju pojazdw, parkowanie w strefie zamieszkania jest niedopuszczalne.

Podpisy nale?y sk?ada? do 15 sierpnia w ka?d? ?rod? w godz. 17.00 19.00 (podczas dy?uru radnych osiedla) przy ul. Nowodworskiej 51 (lokal po by?ej sk?adnicy harcerskiej). Prosimy zabra? z sob? dowody osobiste.
Rada Osiedla Nowy Dwr obj??a patronat nad Konkursem Recytatorskim(etap powiatowy) organizowanym przez Szko?? Podstawow? Nr 113 we Wroc?awiu w dniu 9 kwietnia 2011r.

Rad? Osiedla reprezentowa? Przewodnicz?cy Zarz?du Osiedla- ?ukasz Olbert, ktry wr?cza? nagrod? w postaci ksi??ki- ufundowan? przez Rad? Osiedla Nowy Dwr.

 
Festyny Sportowe

Festyny Sportowo- Rekreacyjne

"LATO Z TRENEREM OSIEDLOWYM 2010"

festyny1

festyny2
festyny3

festyny4

Zapraszamy wszystkich ch?tnych

uczniw Szk? Podstawowych oraz I Klas Gimnazjw

na WAKACYJNY TURNIEJ SPORTOWY

ktry zostanie rozegrany

21 sierpnia (sobota) od godz. 10.00

na boisku szkolnym SP Nr 113

Dru?yny: 5 osobowe + 2 rezerwowych

Zapisy w siedzibie Rady Osiedla Nowy Dwr ul. Nowodworska 51/3 w dniu

dy?urw Rady- w ?rod? od 17.00 do 19.00

oraz u Trenera Osiedlowego

Damiana B?aszczaka tel 781-155-656

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (Rada Osiedla) oraz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz w dni zawodw do godz. 10.00

Serdecznie zapraszamy :):)

?ukasz Olbert

Przewodnicz?cy Zarz?du

OsiedlaNowy Dwr

 
Grupa AA w Radzie Osiedla

Zarz?d Osiedla informuj? ,i? zgodnie z podj?t? uchwa?? Rady Osiedla nr IX/47/10 z dnia 29 stycznia 2010r udost?pnia si? pomieszczenie Rady na mitingi grupy AA Progres.


Uchwa?? Rady Osiedla nr XII/69/10 podj?t? z dnia 1 czerwca 2010r radni podtrzymali stanowisko udost?pniaj?ce lokal na spotkania grupy AA- na okres do ko?ca 2010r, z pomini?ciem miesi?ca sierpnia.


Mitingi grupy AA odbywaj? si? w ka?dy czwartek od godz 18.00 do godz. 20.00 w siedzibie Rady Osiedla ul. Nowodworska 51/3.

Rada Osiedla Nowy Dwr podj??a uchwa?? nr XI/65/10 z dnia 28 kwietnia 2010r w sprawie powo?ania zespo?u roboczego do realizacji Jesiennego Festynu Osiedlowego, ktry odb?dzie si? tradycyjnie w miesi?cu wrze?niu na naszym Osiedlu


Do przeprowadzenia Festynu zg?osi?o si? 7 Radnych Rady Osiedla Nowy Dwr


W sk?ad zespo?u weszli nast?puj?cy Radni, ktrzyzorganizuj? Jesienny Festyn Osiedlowy:

1) Iwona ?upi?ska

2) Arkadiusz Paciejewski

3) Jan Heli?ski

4) Wies?awa Kucharska

5) Janina Ostrowska

6) ?ukasz Olbert

7) Helena Dzik