Rada Osiedla

Nasze Osiedle

Szko?a Podstawowa Nr 113

Szko?a Podstawowa Nr 113 im. Adama Rapackiego

Dyrektor- mgr Marta Ho?ub

ul Zemska 16c 54-438 Wroc?aw

tel. /sekretariat/ 71 782 75 22

strona internetowa- http://www.sp113.wroc.pl/Gimnazjum Nr 34

Dyrektor- mgr Zbigniew Matuszak

ul Zemska 16 54-438 Wroc?aw

tel. /fax/ 71 788 44 33

strona internetowa- http://www.gim34.wroclaw.pl/MDK Fabryczna

M?odzie?owy Dom Kultury

Dyrektor- mgr Agnieszka Rossa
ul Zemska 16a 54-438 Wroc?aw
tel. 71/ 78 50 920
strona internetowa- http://www.mdk.wroc.pl/


LO XV

Liceum Ogólnokszta?c?ce Nr XV im mjr Piotra Wysockiego

Dyrektor- mgr Bogumi?a Mandat

ul Wojrowicka 58 54-436 Wroc?aw

tel. /fax/ 71 794 77 44

strona internetowa- http://loxv.wroclaw.pl/szkola2/ZSI

Zespó? Szkó? Integracyjnych

Dyrektor- Marzanna Nowacka- Duda

ul Nowodworska 78/82 54- 438 Wroc?aw

tel./fax/71/  357 31 71

strona internetowa- http://www.zsi.wroc.pl/

 

Przedszkole Nr 123

ul Wojrowicka 3

tel. 71 357 54 33

strona internetowa- http://www.przedszkole123.republika.pl/

-------------------------------------------------------------------------------------

 

II Turniej w Boule o Puchar Przewodnicz?cego Zarz?du Osiedla NOWY DWÓR we Wroc?awskim Parku Tysi?clecia!
wspólnie z Dyrektorem Gimnazjum Nr 34 - Zbigniewem Matuszakiem oraz nauczycielami Gimnazjum - Ann? Florczak i Ew? B?aciuk :)

 

-------------------------------------------------------------------------------------


"S?owo si? obroni?o " - o konkursie recytatorskim!


8 marca 2013r. o godzinie 9.00 w M?odzie?owym Domu Kultury rozpocz?? si? etap dzielnicowy 58 Dolno?l?skiego Konkursu Recytatorskiego. Sponsorem spotkania mi?o?ników poezji by?a Rada Osiedla Nowy Dwór, której przedstawiciel - Przewodnicz?cy Zarz?du - Pan ?ukasz Olbert z uwag? przys?uchiwa? si? przyby?ym na konkurs gimnazjalistom. Trójka naszych reprezentantów odnios?a wielki sukces - wszyscy zostali zauwa?eni i odebrali nagrody z r?k Dyrektor MDK Fabryczna - Pani Agnieszki Rossy, na której r?ce przesy?amy podzi?kowania za doskona?? wspó?prac?.


"Nasi ludzie": Dorota Litwiniuk - uczennica Pani Anny Synal otrzyma?a wyró?nienie, za? Oliwia Kaczmarczyk(podopieczna Pani Teresy Miszczyk) i Kamil Skowron (podopieczny Pani Haliny Olszowy) s? laureatami i b?d? reprezentowa? Gim 34 na przes?uchaniach rejonowych! Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy!


szczegó?y na stroinie internetowej Gimnazjum Nr 34:

www.gim34.wroclaw.pl


-------------------------------------------------------------------------------------


Dzieci i nauczycielki z Przedszkola nr 133 serdecznie zapraszaj?

na III edycj? Przegl?du Wierszy i Piosenek

"Krasnolutki s? na ?wiecie ..."

która odb?dzie si? 27 lutego (?roda) godz . 10.00

 

Fundatorem nagród jest:

Rada Osiedla NOWY DWÓR

-------------------------------------------------------------------------------------

Za nami ju? II dni przegl?dów piosenki

XXI Festiwalu Piosenki Obcoj?zycznej

organizowanej przez 3 jednostki:

Gimnazjum Nr 34

Szko?a Podstawowa Nr 113

MDK - Fabryczna


Koncert laureatów wraz z og?oszeniem wyniików odb?dzie si?

1 marca 2013r w Centrum Agora przy ul. Serbskiej


strona internetowa Festiwalu:

G?owni organizatorzy XXI Festiwalu Piosenki Obcoj?zycznej:

1. Wiceprzewodnicz?ca Rady Miasta- Maria Zawartko

2. Dyrektor Szko?y Podstawowej Nr 113- Marta Ho?ub

3. Dyrektor MDK - Fabryczna - Agnieszka Rossa

4. Dyrektor Gimnazjum Nr 34 - Zbigniew Matuszak

5. Wicedyrektor MDK ?ródmie?cie - Krzysztof  S?upianek

6. Przewodnicz?cy Zarz?du - ?ukasz Olbert

oraz nauczyciele i pracownicy jednostek o?wiatowych

(zdj?cie:  Natalka Kawalec)

-------------------------------------------------------------------------------------

podzi?kowanie od

Szko?y Podstawowej Nr 113


-------------------------------------------------------------------------------------

WYRÓ?NIENIE DLA ZESPO?U SZKÓ? INTEGRACYJNYCH

 

Pani  Marzanna Nowacka- Duda – Dyrektor Zespo?u Szkó? Integracyjnych przy ul. Nowodworskiej odebra?a z r?k Prezydenta Wroc?awia wyró?nienia dla osób/ instytucji dzia?aj?cych na rzecz osób niepe?nosprawnych.Certyfikat w kategorii"Miejsce dost?pne dla wszystkich” otrzyma? Zespó? Szkó? Integracyjnych. Rada Osiedla NOWY DWÓR serdecznie gratuluje za wytrwa?o?? w budowaniu miejsc pomocy osobom niepe?nosprawnym.

 

 

 

Pani Dyrektor Marzanna Nowacka- Duda-------------------------------------------------------------------------------------


XX edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Obcoj?zycznej

 

MDK- FABRYCZNA, SP 113, Gimnazjum Nr 34 oraz Rada Osiedla
 -------------------------------------------------------------------------------------


 

"Ptasi mieszka?cy Z krainy wyobra?ni "


Rada Osiedla NOWY DWÓR oraz M?odzie?owy Dom Kultury Wroc?aw- Fabryczna

organizowa?y konkurs, podczas którego 6 czerwca 2012r odby? si? wernisa?
Szczegó?owe zdj?cia dost?pne s? na zdj?ciach na stronie MDK:

http://www.mdk.wroc.pl/galeria/2012/wernisaz%20ptasi/index.html


-------------------------------------------------------------------------------------


Konkurs Recytatorski w Gimnazjum Nr 34


3 marca 2012r odby? si? konkurs Recytatorski w Gimnazjum Nr 34, któe wspó?organizatorem by?a Rada Osiedla NOWY DWÓR.

 

Konkurs przygotowa?y: Pani Teresa Miszczyk oraz Helena Olszowy (nauczycielki j. polskiego)