Rada Osiedla

Nasze Osiedle

Imprezy

PODZI?KOWANIE


sobota 25 maja 2013 FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA 14.00 - 20.00
-------------------------------------------------------------------------------------

III Miko?ajkowy Siatkarski Turniej o Puchar Przewodnicz?cego Zarz?du


17 grudnia 2013 odby? si? w Gimnazjum Nr 34 Miko?ajkowy Turniej

Siatkarski. Nagrod? dla zwyci?zcw by? Puchar Przewodnicz?cego Zarz?du Rady Osiedla. Zawody zorganizowane zosta?y przez nauczycieli WF-u. Uda?o mi si? przeprowadzi? krtki wywiad zPani? B?auciak, dzi?ki ktrej wiem, ?e rozgrywki s? tradycj? Gimnazjum nieprzerwanie od trzech lat. Udzia? wzi??y ekipy zewszystkich klas. Zawody trwa?y dosy? d?ugo, po?wi?cono na nie a?siedem lekcji. Wimieniu wszystkich gratuluj? zwyci?zcom! Oby powtrzy?y si? te zawody w kolejnych latach.-------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 11 maja 2013 odb?dzie si? VIII edycja Turnieju o

Puchar Osiedla Rady Nowy Dwr.
Mecze rozgrywane b?d? na boiskach SP 113 i LO XV przy ulicach

Zemskiej i Wojrowickiej.
Turniej rozpoczyna si?o godzinie 10.
Kategorie wiekowe: 12-16 (8 zespo?w), open (12 zespo?w).
Zapisy do 10 maja pod adresem mailowym: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Za organizacj? tych zawodw odpowiadaj? trenerzy osiedlowi:Tomasz Guziejewski

orazDamian B?aszczakZAPRASZAMY :)


-------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy mieszka?cw do wzi?cia udzia?u

akcja spo?eczna DOLNOSL?SKIEJ FUNDCJI PRZYJACIELE

pt Serduszko za Serduszko

15-17 luty 2013r FACTORY WROC?AW ul. Graniczna

szczeg?y na plakacie poni?ej:

AKCJA SPO?ECZNA NA NOWYM DWORZE

Dzieci i nauczycielki z Przedszkola nr 133 serdecznie zapraszaj?

na III edycj? Przegl?du Wierszy i Piosenek

"Krasnolutki s? na ?wiecie ..."

ktra odb?dzie si? 27 lutego (?roda) godz . 10.00

Fundatorem nagrd jest:

Rada Osiedla NOWY DWR


ZAPRASZAMY :)

-------------------------------------------------------------------------------------

CYKLICZNA IMPREZA BIEGOWA

WROC?AWSKA DYCHA

Najbli?szy Bieg :3 marca 2013r godz. 10.00 (II edycja)

3 lutego 2013r godz. 10.00 odby?a si? I edycja

Miejsce:Park Tysi?clecia ; start i meta:Przy wej?ciu od ulicy Granicznej

Dystans:10 km

Szczeg?y, regulamin oraz zapisy na stronie internetowej:

http://xn--wrocawska10-w5b.pl/

filmik z I edycji (3 luty 2013r):

filmik: 3 luty 2013r


impreza organizowana jest przy wsp?pracy z Rad? Osiedla NOWY DWR


Zdj?cia z imprezy:


-------------------------------------------------------------------------------------

?wi?tecznyKIERMASZ ARTYSTYCZNY

W siedzibie M?odzie?owego Domu Kultury Fabryczna odby? si? w dniu7 grudnia 2012rBo?onarodzeniowy Kiermasz po??czony z Konkursem Tanecznymdla dzieci i m?odzie?y(ktrego wsp?organizatorem zosta?aRada Osiedla NOWY DWR).Zach?camy mieszka?cw do udzia?u w licznych inicjatywach, zawodach i konkursach organizowanych przez MDK- Fabryczna, ktry pod przewodnictwem i zaanga?owaniu Pani Dyrektor Agnieszki Rossy staje si? w naszej ocenie liderem Wroc?awskich Domw Kultury we Wroc?awiu.

Wszystkie zdj?cia z powy?szej inicjatywydost?pne s? na stronie :

http://www.mdk.wroc.pl/galeria/2012/kiermasz/index.html

http://www.mdk.wroc.pl/galeria/2012/turniej%20mikolajki/index.html

-------------------------------------------------------------------------------------

PACZKI MIKO?AJKOWE 2012

W dniu17 grudnia 2012r Rada Osiedla NOWY DWR przygotowa?a przekaza?a50 paczek dlanajbiedniejszych i potrzebuj?cych uczniw Szko?y Podstawowej Nr113 przy ul. Zemskiej 16. Kolejne47 paczek trafi?o do podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Iskierka maj?cych siedzib? na terenie Osiedla NOWY DWR (opiekun: Pani El?bieta Zawada oraz Pan Arkadiusz K?os). Chcieli?my w szczeglny sposb podzi?kowa? tak?e Panu Dyrektorowi ?ukaszowi Jankowskiemu Dyrektorowi Carrefour Futura Park za wsparcie przy organizacji Paczek Miko?ajkowych.

-------------------------------------------------------------------------------------

WYR?NIENIE DLA ZESPO?U SZK? INTEGRACYJNYCH

PaniMarzanna Nowacka- Duda Dyrektor Zespo?u Szk? Integracyjnych przy ul. Nowodworskiej odebra?a z r?k Prezydenta Wroc?awia wyr?nienia dla osb/ instytucji dzia?aj?cychna rzecz osb niepe?nosprawnych. Certyfikat w kategorii"Miejsce dost?pne dla wszystkich otrzyma? Zesp? Szk? Integracyjnych. Rada Osiedla NOWY DWR serdecznie gratuluje za wytrwa?o?? w budowaniu miejsc pomocy osobom niepe?nosprawnym.

-------------------------------------------------------------------------------------

Rada Osiedla NOWY DWR w??czy?a si? w akcj?

SZLACHETNA PACZKA 2012 - NOWY DWR

w dniu 8/9 grudnia 2012 przeprowadzona zosta?a kolejna edycja

Szlachetnej Paczki w rejonach: NOWY DWR i Muchobr Ma?y


Liderem akcji zosta?:Damian Suse?

g?wn? wolontariuszk? zosta?a tak?e :Klaudia Mermel

wolontariuszem ze strony Rady Osiedla zosta?:?ukasz Olbert

(poni?ej przedstawiamy 2 dyplomy za udzia? i pomoc)


-------------------------------------------------------------------------------------

W dniu28 listopada 2012r w sali gminastycznejLiceum Oglnokszta?c?cego Nr XV przy ul. Wojrowickiej odby? si? od ok godz. 12.30Coroczny Turniej Koszykarski :

Absolwentw Szko?y kontra aktualnych uczniw

Mecz wygra?a dru?ynaabsolwentw

Rada Osiedla NOWY DWR ufundowa?anagrody oraz Puchar; organizatorem Turnieju by?

Tomasz Guziejewski- absolwent XV LO (dzia?acz spo?eczny)-------------------------------------------------------------------------------------

Rada Osiedla, Klub Seniora NOWY DWR orazPolski Zwi?zek Emerytw, Rencistw i Inwalidw zapraszaj?naZabaw? Andrzejkow? ktra odb?dzie si?29 listopada (czwartek)od godz.17.00 w sali Sto?wki SzkolnejSzko? Podstawowej Nr 113 oraz Gimnazjum Nr 34ul. Zemska 16

W imieniu organizatorw zaprasza

Helena Dzik- Koordynator Klubu Seniora

Prosimy zabra? ze sob?: szklaneczk?, talerzyk i ?y?eczk?.
Wst?p wolny


w imieniu Rady Osiedla NOWY DWR oraz Dyrektora Gimnazjum Nr 34 Pana Zbigniewa Matuszaka serdecznie zapraszamy na "Mi?dzyszkolny Turniej w Boule
o Puchar Przewodnicz?cego Zarz?du Rady Osiedla", ktry odb?dzie si? w najbli?szypi?tek 16 listopada 2012godz. 11.00 na terenie boiska szkolnego Gimnazjum Nr 34 przy ul. Zemskiej 16

Galeria zdje?:

Nagrody dla zwyci?zcw wr?czali:Zbigniew Matuszak- Dyrektor Gimnazjum Nr 34 , Katarzyna Maciejewska - Wicedyrektor Gimnazjum nr 34 oraz?ukasz Olbert- Przewodnicz?cy Zarz?du Rady OsiedaJESIENNY FESTYN OSIEDLOWY 2012

organizowany przez Rad? Osiedla NOWY DWR:

22 wrze?nia 2012 boiska i tereny szkolne:

Gimnazjum Nr 34, Szkoly Podstawowej Nr 113 oraz M?odzie?owego Domu Kultury Wroc?aw- Fabryczna


Akcja Krwiodawstwa: 31 marca 2012r

"NOWY DWR - chorym dzieciom"

organizatorzy: RADA OSIEDLA NOWY DWR, KLUB PCK HDH STRA?Y MIEJSKIEJ

oraz honorowy Dawca Krwi Radny Miasta Wroc?awia: Piotr Babiarz (jedyny Radny Miejski na 37 zaproszonych)

Wielk? pomoc otrzymali?my tak?e od Stra?nika Osiedlowego Roberta Palucha

a jednocze?nie szefa honorowych krwiodawcw Stra?y Miejskiej Wroc?awia

Udzia? w akcji wzi?li m?odzi dzia??cze spo??czni i lokalni z Osiedla:

1. Ma?gorzata Molenda- mieszkanka ulicy Nowodworskiej

2. Arkadiusz Paciejewski- Radny Rady Osiedla od 2005; mieszkaniec ulicy Nowodworskiej

3. Robert Kalina- Radny Rady Osiedla 2005-2009; mieszkaniec ulicy Komorowskiej

4. ?ukasz Olbert- Radny Rady Osiedla; mieszkaniec ulicy Zemskiej

5. Dominik Gawron- mieszkenic ulicy Gubi?skiej

6. Marta Pabin- mieszkanka ulicy Budziszy?skiej


W akcji uczestniczy?a tak?e TVP 3 WROC?AW:
               


Piotr Babiarz
Marta Pabin Robert KalinaKonkurs Recytatorski w Gimnazjum Nr 34


3 marca 2012r odby? si? konkurs Recytatorski w Gimnazjum Nr 34, kte wsp?organizatorem by?a Rada Osiedla NOWY DWR.

Konkurs przygotowa?y: Pani Teresa Miszczyk oraz Helena Olszowy (nauczycielki j. polskiego),

"Ptasi mieszka?cy Z krainy wyobra?ni "


Rada Osiedla NOWY DWR oraz M?odzie?owy Dom Kultury Wroc?aw- Fabryczna

organizowa?y konkurs, podczas ktrego 6 czerwca 2012r odby? si? wernisa?
Szczeg?owe zdj?cia dost?pne s? na zdj?ciach na stronie MDK:

http://www.mdk.wroc.pl/galeria/2012/wernisaz%20ptasi/index.html
Radni Rady Miejscy, Radni Osiedlowi a tak?e Pos?owie do Parlamentu M?odzie?y
odwiedzili29 pa?dziernika 2012r m.in."pomniki ?o?nierzy Polskich, W?oskich, oraz Pomnik Wsplnej Pami?ci, a tak?e groby na cmentarzu osobowickim: Adolfa Anderssena, Henryka Rot, W?adys?awa Nehringa, Boles?awa Iwaszkiewicza"
w akcji uczestniczyli :
?ukasz Olbert- Radny Rady Osiedla NOWY DWR
Rafa? Czepil- Radny Rady Miejskiej Wroc?awia
Dawid Krawiec- Pose? do Parlamentu M?odzie?y Wroc?awia

poni?ej zamieszczamy kilka zdj?? z tej inicjatwy:
Wizytacja pracownika CIRS w Klubie Seniora


w dniu 11 wrze?nia 2012r z wizytacj? do Klubu Seniora przyby? pracownik CIRS

p. Grzegorz Ma?lanka (takie wizytacje przeprowadza si? raz w roku w ka?dej jednostce otrzymuj?cej dofinansowanie przez Urz?d Miasta Wroc?awia


- wizytacja wypad?a pozytywnie i we wspania?ej atmosferze i udzia?u wielu zadowolonych Seniorw

poni?ej przedstawiamy kilka zdj?? z tej okazji


galeria z Festynu 22 wrze?nia 2012

na portalu tuwroc?aw

link poni?ej:

http://www.tuwroclaw.com/fotogaleria,jesienny-festyn-osiedla-nowy-dwor,fot5-7-1571.html

wyst?p ?ukasza Olberta- Radnego Rady Osiedla

wykonanie utworu Seweryna Krajewskiego- Przytul mnie mocno

link:

http://www.youtube.com/watch?v=LRlmfYPQ6B8

wyst?p ?ukasza Olberta (Nowy Dwr) oraz Jerzego Sznercha (Nadodrze) festyn 2011

Lombard- Przezyj to sam

link:

http://www.youtube.com/watch?v=f-JF8kMX2So


BEZPIECZE?STWO NA OSIEDLUOtwarte spotkanie o Bezpiecze?stwie na terenie Osiedla
z mieszka?cami NOWEGO DWORU

(Przedstawiciele Policji, Stra?y Miejskiej, Rady Osiedla, Rady Miejskiej Wroc?awia
Sp?dzielni Mieszkaniowej, ZdiUM oraz jednostek o?wiatowych)

Zdj?cia z artyku?u w gazecie FAKT

z dnia 6 lipca 2012

artyku?

"pod??cznie nas do ogrzewania"


FAKT 6 LIPCA 2012- zdj?cia z artyku?u


Zdj?cia z wernisa?u

PTASI MIESZKA?CY KRAINY WYOBRA?NI


6 czerwca 2012

organizator: M?odzie?owy Dom Kultury- Fabryczna

oraz Rady Osiedla NOWY DWR


zdj?cia z wernisa?u 6 czerwca 2012Zdj?cia z Festynu z okazji Dnia Dziecka

organizowanego przez M?odzie?owy Dom Kultury- Fabryczna oraz

Sp?dzielni? Mieszkaniow? "NOWY DWR"

2 czerwca 2012


http://www.mdk.wroc.pl/galeria/2012/festyn/index.html

Zdj?cia z Akcji Krwiodawstwa na najm?odszych pacjentw

z Kliniki Onkologii i Transplantacji Szpiku przy ul. Bujwida

Akcja pt "NOWY DWR- chorym dzieciom"

31 marca 2012 w Sali SP 113 przy ul. Zemskiej


zdj?cia z akcji krwiodawstwa dla ma?ych pacjentw

1) Wycieczka Cz?onkw Klubu Seniora do Gostynia

25 lipca 2012r (siedziba Hurtowni Zielarskich Kawon)

link do zdj??:

wycieczka- zdj?cia


2) Wycieczka Klubu Seniora na trasie

Wroc?aw- Krzeszw- Kamienna Gra

28 maja 2012r

link do zdj??:

wycieczka- zdj?cia

3) Wyst?py Chru Romantica dzia?ajacym w Klubie Seniora

podczas Festynu Osiedlowego KU?NIKI

2 czerwca 2012r

link do zdj??:

Chr Romantica- zdj?cia

Zdj?cia z imprezy dla Seniorw NOWEGO DWORU

18 kwietnia 2012

z okazji Uroczystego Dnia Inwalidy

(linki poni?ej)


opis imprezy dla Seniorw NOWEGO DWORU


zdj?cia z imprezy dla Seniorw 18 kwietnia 2012


Jesienny Festyn Osiedlowy NOWY DWR 2011:

http://www.youtube.com/watch?v=OlF-2IBUS4M

ORAZ zdj?cia:

http://www.mdk.wroc.pl/galeria/2011/album1/index.html

XX edycja Oglnopolskiego Festiwalu Piosenki Obcoj?zycznej

MDK- FABRYCZNA, SP 113, Gimnazjum Nr 34 oraz Rada Osiedla

Wigilia

dla osb starszych, samotnych i ubogich organizowana przez

Rad? Osiedla Nowy Dwr oraz

Szko?? Podstawow? Nr 113

21 grudnia 2009 roku

Swiatowy Dzie? Inwalidy

9 kwietnia 2010 roku

Spotkanie organizowane przez Rad? Osiedla Nowy Dwr oraz

Poslki Zwi?zek Emerytw, Rencistw i Inwalidw

Przewodnicz?ca Rady Iwona ?upi?ska i Radny Rady Miasta Piotr Babiarz

zdjecie 1

Przewodnicz?cy Zarz?du Osiedla ?ukasz Olbert odczytuje wiersz kierowany

do Seniorw oraz opowiada o zaletach bycia Seniorem

zdj?cie 2

Skarbnik PZERiI wr?cza odznaczenia dla zas?u?onych Seniorw- zwi?zku

Z?ot? Honorow? Odznak? otrzyma?? p. Marian Iwanek

zdj?cie 3

sto?wka Szko?y Podstawowej Nr 113

zdj?cie 4

do ta?ca przygrywa Nasz Nowodworski Muzykant p. Seweryn Do?

zdj?cie 5

Seniorzy podczas rozmowy

zdj?cie 6

Europejski Dzie? S?siada 2010

Rada Osiedla Nowy Dwr serdecznie zaprasza 29 maja 2010 r na Europejski Dzie? S?siada- Festyn ktrego organizatorem jest Rada Osiedla Nadodrze i jej niezawodny Przewodnicz?cy Rady Osiedla Jerzy Sznerch.

Serdecznie zapraszamy :):)

Jerzy Sznerch


plakat (jpg)