Rada Osiedla

Nasze Osiedle

Historia

Wroc?aw Nowy Dwr WIKIPEDIA

Zygmunt Antkowiak: Wroc?aw od A do Z. Wroc?aw- Warszawa- Krakw: Ossolineum, 1991r

Nowy Dwr, osiedle w dzielnicy Fabrycznej, zajmuje obszar zamieszkiwany przez cz?owieka od V w. p. n.e. W zapisie z 1280r osada okre?lona jest jako Nowa Curia (Nowy Dwr). Dokument stwierdza, ?e ksi??? ?l?ska Henryk, pan na Wroc?awiu, zwolni? j? wwczas wraz z innymi maj?tkami klasztoru NMP na Piasku oraz ich mieszka?cami od wszystkich ci??arw a tak?e jurysdykcji, pragn?c zrekompensowa? klasztorowi poniesione przeze? straty. W 1353r we wsi by? folwark, ktry w 1388r. opat klasztoru NMP sprzeda?. Od 1551r wie? by?a w?asno?ci? miasta. W czasach p?niejszych mia?a jeszcze wrci? do klasztoru NMP, by w 1810r odpa?? od niego. Po??czenie kolejowe otrzyma?a w 1844r a do Wroc?awia zosta?a w??czona w 1928r. W czasie obl??enia miasta osiedle zosta?o cz??ciowo zniszczone. Rosjanie zdobyli je 1 IV 1945r. Nowe osiedle nowodworskie sk?adaj?ce si? z domw wielorodzinnych, powsta?o na prze?omie lat siedemdziesi?tych i osiemdziesi?tych

Skorzystano z informacji zawartych na stronie Wikipedii