Rada Osiedla

Nasze Osiedle

Regulamin Klubu Seniora


W ?rod? 02. lipca 2014, w siedzibie Wroc?awskiego Centrum Seniora,

odby?o si? uroczyste zako?czenie 2 edycji Szko?y Liderw I stopnia, cyklu warsztatw prowadzonych w ramach d?ugofalowego projektu,

Akademii Rozwoju Seniora, przez doktor Walentyn? Wnuk,Doradc? UM Wroc?awia ds. Seniorw.

Uczestnicy zaj??, czyli g?wnie liderzy ?rodowisk senioralnych, swym przyk?adem pokazali,

?e nigdy nie jest za p?no na nauk?, rozwj i doskonalenie siebie.

Przedstawicielami ze strony Rady Osiedla by?y : W?adys?awa Galej oraz Wanda MajcherUROCZYSTO?CI ODZYSKANIA NIEPODLEG?O?CI

12 LISTOPADA 2013 (wtorek) godz. 16.00

Lokal : siedziba Klubu Seniroa ul. Zemska 38/a

Wycieczka Klubu Seniora NOWY DWR : 12 pa?dziernika 2013r

Bezp?atne porady prawne: 9 pa?dziernika 2013r godz. 17.00

Zabawa dla Seniorw: 10 pa?dziernika 2013r 16.30

Koordynator Klubu Seniora- W?ADYS?AWA GALEJ

od 14 czerwca 2013r

Radna Rady Osiedla NOWY DWR od 2009r

by?a piel?gniarka w Przychodnii NZOZ NOWY DWR

przy ul. Nowodworskiej 91/a


KLub Seniora mie?ci si? przy ul. Zemskiej 38A

na Osiedlu Nowy Dwr we Wroc?awiu

-------------------------------------------------------------------------------------

poprzednia Koordynator w latach 2011-2013 :

Helena Dzik

Czlonek Rady Osiedla NOWY DWR 2005-2013r

mieszkanka ulicy Rogowskiej

w kadencji 2005-2009 pe?ni?a funkcj? Wiceprzewodnicz?cej Rady Osiedla

w kadencji 2009-2013 pe?ni funcj? Koordynatora Klubu Seniora

-------------------------------------------------------------------------------------

KLub Seniora mie?ci si? przy ul. Zemskiej 38A

na Osiedlu Nowy Dwr we Wroc?awiu


Klub Seniora czynny jest:

od poniedzia?ku do czwartku od godz. 16.00-19.00

pi?tek (szachy,bryd?) od godz. 16.00 - 20.00

(w wyznaczone soboty imprezy taneczne)

-------------------------------------------------------------------------------------

Wycieczka Cz?onkw Klubu Seniora NOWY DWR w dniu 10 wrze?nia 2013r na trasie: Wroc?aw- Stronie ?l?skie- Kletno- L?dek Zdrj

ufundowana przez Rad? Osiedla NOWY DWR oraz Centrum Informacji i Rozwoju Spo?ecznego we Wroc?awiu
Organizatorami wycieczki byli:Leszek Kobry? i Wies?awa Kucharska


-------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy na otwarte spotkanie z Dominikiem Gawronem- Radnym Rady Osiedla NOWY DWR ktry pe?ni? pos?ug? jako wolontariusz podczas ?wiatowych Dni M?odzie?y w lipcu 2013r

w Rio de Janeiro w Brazylii.

3 wrze?nia (wtorek) 2013r godz. 17.00 w siedzibie Osiedlowego Klubu

Seniora ul. Zemska 38/a. Zapraszamy


-------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------

Koncert z okazji Dnia Kobiet w Klubie Seniora

Ko?o wokalne i keyboardowe MDK-F. Instruktorzy: Iwona i Piotr Leroch

w Klubie Seniora NOWY DWR

link do zdj?? (wystarczy klikn??)


Klub Seniora NOWY DWR

organizuje 11 marca 2013r o godz. 17.00

wyst?py dzieci i uczniw M?odzie?owego Domu Kultury Wroc?aw - Fabryczna

w siedzibie Klubu Seniora ul. Zemska 38/a

z okazji UROCZYSTEGO DNIA KOBIET

Zapraszamy serdecznie wszystkich Seniorw z Osiedla :)


-------------------------------------------------------------------------------------


Klub Seniora NOWY DWR (ul. Zemska 38/a)

zaprasza Seniorw z NOWEGO DWORU na wyk?ad

na temat " BEZPIECZE?STWA SENIORW"

18 lutego 2013r (poniedzia?ek godz. 17.00)

Klub Seniora ul. Zemska 39/a

Koordynator Klubu Seniora

Helena Dzik

-------------------------------------------------------------------------------------


Rada Osiedla NOWY DWR oraz

Helena Dzik- Koordynator Klubu Seniora

serdecznie zapraszaj? Seniorw na spotkanie

w najbli?szy czwartek 7 lutego 2013r od godz. 16.00

na spotkanie z okazji "T?ustego czwartku"

s?odki pocz?stunek przygotuje Rada Osiedla NOWY DWR

kilka fotek z uroczystoci:


-------------------------------------------------------------------------------------


Osiedlowy Klub Seniora NOWY DWR

otrzyma? na swoj? dzia?alno?? dotacj? w wysoko?ci 10 000 z? w 2013r

Chr "ROMANTICA" dzia?aj?cy w Klubie Seniora

otrzyma? dotacj? w wysoko?ci 4 000 z? w 2013r


-------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie w Klubie Seniora z okazji 80 urodzin

Stanis?awa Pi?ko - Cz?onka Klubu Seniora

8 stycznia 2013 w Klubie Seniora ul. Zemska 38/a


ZAPRASZAMY :)

Rada Osiedla, Klub Seniora NOWY DWR orazPolski Zwi?zek

Emerytw, Rencistw i Inwalidw zapraszaj?

na

Zabaw? Andrzejkow? ktra

odb?dzie si? 29 listopada (czwartek)od godz. 17.00 w sali

Sto?wki SzkolnejSzko? Podstawowej Nr 113 oraz Gimnazjum

Nr 34ul. Zemska 16

W imieniu organizatorw zaprasza

Helena Dzik- Koordynator Klubu Seniora

Prosimy zabra? ze sob?: szklaneczk?, talerzyk i ?y?eczk?.
Wst?p wolny

Otwarte spotkanie z Pos?em Dawidem Jackiewiczem (KLUB SENIORA)

Na zaproszenie Seniorw z Klubu Seniora NOWY DWR (dzia?aj?cym przy Radzie Osiedla)

30 pa?dziernika 2012r Seniorzy go?cili przy ul. Zemskiej 38/a go?cili

Spotkanie dotyczy?o problemw Seniorw oraz aktualnej sytacji Miasta Wroc?awia

PanDawid Jackiewicz:

Radny Rady Miasta Wroc?awia 2002-2003

Wiceprezydent Wroc?awia 2003-2005

Pose? na Sejm RP z Wroc?awia od 2005rMuzyczne kolory Jesieni

wyst?p podopiecznych Panstwa Iwony i Piotra Leroch z MDK- Fabryczna

29.10.2012r


Wizytacja pracownika CIRS w Klubie Seniora


w dniu 11 wrze?nia 2012r z wizytacj? do Klubu Seniora przyby? pracownik CIRS

p. Grzegorz Ma?lanka (takie wizytacje przeprowadza si? raz w roku w ka?dej jednostce otrzymuj?cej dofinansowanie przez Urz?d Miasta Wroc?awia


- wizytacja wypad?a we wspania?ej atmosferze i udzia?u wielu zadowolonych Seniorw

poni?ej przedstawiamy kilka zdj?? z tej okazji1) Wycieczka Cz?onkw Klubu Seniora do Gostynia

25 lipca 2012r (siedziba Hurtowni Zielarskich Kawon)

link do zdj??:

wycieczka- zdj?cia


2) Wycieczka Klubu Seniora na trasie

Wroc?aw- Krzeszw- Kamienna Gra

28 maja 2012r

link do zdj??:

wycieczka- zdj?cia


3) Wyst?py Chru Romantica dzia?ajacym w Klubie Seniora

podczas Festynu Osiedlowego KU?NIKI

2 czerwca 2012r


link do zdj??:

Chr Romantica- zdj?cia


18 kwietnia 2012 Klub Seniora zoorganizowa? zabaw? z okazji Uroczystego Dnia Inwalidy , szczeg?y oraz zdj?cia z imprezy znajdziecie Pa?stwo klikaj?c w poni?sze linki :


Szczeg?y i opis imprezy dla Senior z Nowego Dworu

zdj?cia z imprezy dla Senior 18 kwietnia 2012

Cz?onkowie Klubu Seniora NOWY DWR wzi?li udzia? w audycji

telewizyjnej TVP 3 WROC?AW

Telewizyjny Klub Seniora 1 7 grudnia 2011r.

Seniorzy z NOWEGO DWORU wyst?puj? ok. 20 minuty audycji

audycj? mo?na obejrze? klikaj?c w poni?szy link:

TELEWIZYJNY KLUB SENIORA 17 GRUDNIA 2011
Seniorzy- Cz?onkowie Klubu Seniora Nowy Dwr udali si? 12 kwietnia 2011r

do kina Helios w Centrum Handlowym "Magnolia" na nast?puj?ce filmy:

komedi?- '?ona na Niby" seans o godz. 13.15

film dokumentalny-"Jan Pawe? II- Szuka?em Was" seans o godz. 14.45

w wyj?ciu do kina uczestniczy?o zadowolonych 24 SeniorwRada Osiedla Nowy Dwr przyj??a uchwa?? Nr XVI/86/10 w dniu 8 grudnia 2010 roku Regulamin Klubu Seniora Nowy Dwr.