Rada Osiedla

Nasze Osiedle

Dy?ury stra?nika


Stra?nik Miejski na Osiedlu Nowy Dwr:

m?. insp. ROBERT PALUCH

tel. 0 600908523

Prosimy o bezposredni kontakt ze Straznikiem Osiedlowym pod wskazanym numerem lub o kontakt z Przewodniczaca Rady i Przewodniczacym Zarzadu w Radzie Osiedla Nowy Dwor w kazda srode tygodnia podczas odbywanych dyzurow Rady przy ul Nowodworskiej 51/3

Og?oszenie dla mieszka?cw

Rada Osiedla Nowy Dwr pragnie zaprosi? wszystkich mieszka?cw do z?o?enia podpisu pod apelem do Prezydenta Miasta Wroc?awia w sprawie zmiany organizacji ruchu przy ul. Rogowskiej (obwodnica osiedla). Zmianami zosta?y by obj?te nast?puj?ce kwestie:

- przeniesienie obecnej drogi rowerowej na przeciwn? stron? jezdni. Zmian? organizacji ruchu pieszo rowerowego (znak C16/C13) pierwsze?stwo pieszych.

Zmiana ta u?atwi i poprawi bezpiecze?stwo samych rowerzystw ta cz??? drogi ma mniej zjazdw, wyst?puje zdecydowanie mniejszy ruch pojazdw oraz pieszych.

- stworzenie STREFY ZAMIESZKANIA i wyznaczenie miejsc parkingowych dla mieszka?cw ( po obecnej stronie gdzie jest droga dla rowerw, i droga dla pieszych )

Zmiana ta u?atwi jako?? ?ycia mieszka?com i stworzy nowe miejsca postojowe, tym samym nie ograniczy ruchu pieszych ani rowerw.

Zgodnie z art. 2 ustawy z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z p?n. zmianami) "strefa zamieszkania" jest to obszar obejmuj?cy drogi publiczne lub inne drogi, na ktrym obowi?zuj? szczeglne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone s? odpowiednimi znakami drogowymi.
Rozporz?dzenie Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakw i sygna?w drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393), okre?la w 58 definicj? znaku D-40 "strefa zamieszkania". Z przepisu tego wynika m.in., ?e umieszczone w tej strefie urz?dzenia i rozwi?zania wymuszaj?ce powoln? jazd? (np. progi zwalniaj?ce) mog? nie by? oznakowane znakami ostrzegawczymi.
Szczeglne zasady ruchu drogowego, o ktrych mowa w definicji "strefy zamieszkania", to m.in;

  • prawo pieszego do korzystania z ca?ej szeroko?ci drogi i pierwsze?stwo przed pojazdami,
  • mo?liwo?? korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
  • pr?dko?? dopuszczalna pojazdu lub zespo?u pojazdw w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
  • zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu ni? wyznaczone w tym celu.

Z powy?szego zapisu wynika, ?e w przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju pojazdw, parkowanie w strefie zamieszkania jest niedopuszczalne.

Podpisy nale?y sk?ada? do 15 sierpnia w ka?d? ?rod? w godz. 17.00 19.00 (podczas dy?uru radnych osiedla) przy ul. Nowodworskiej 51 (lokal po by?ej sk?adnicy harcerskiej). Prosimy zabra? z sob? dowody osobiste.