Dyżury strażnika

 


Strażnik Miejski na Osiedlu Nowy Dwór:

mł. insp. ROBERT PALUCH

 

 

 

 

tel. 0 600 908 523

Prosimy o bezposredni kontakt ze Straznikiem Osiedlowym pod wskazanym numerem lub o kontakt z Przewodniczaca Rady i Przewodniczacym Zarzadu w Radzie Osiedla Nowy Dwor w kazda srode tygodnia podczas odbywanych dyzurow Rady przy ul Nowodworskiej 51/3

Ogłoszenie dla mieszkańców

Rada Osiedla Nowy Dwór pragnie zaprosić wszystkich mieszkańców do złożenia podpisu pod apelem do Prezydenta Miasta Wrocławia w sprawie zmiany organizacji ruchu przy ul. Rogowskiej (obwodnica osiedla). Zmianami zostały by objęte następujące kwestie:

- przeniesienie obecnej drogi rowerowej na przeciwną stronę jezdni. Zmianę organizacji ruchu pieszo –rowerowego (znak C16/C13) – pierwszeństwo pieszych.

Zmiana ta ułatwi i poprawi bezpieczeństwo samych rowerzystów – ta część drogi ma mniej zjazdów, występuje zdecydowanie mniejszy ruch pojazdów oraz pieszych.

- stworzenie STREFY ZAMIESZKANIA i wyznaczenie miejsc parkingowych dla mieszkańców ( po obecnej stronie gdzie jest droga dla rowerów, i droga dla pieszych )

Zmiana ta ułatwi jakość życia mieszkańcom i stworzy nowe miejsca postojowe, tym samym nie ograniczy ruchu pieszych ani rowerów.

Zgodnie z art. 2 ustawy z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami) "strefa zamieszkania" jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393), określa w § 58 definicję znaku D-40 "strefa zamieszkania". Z przepisu tego wynika m.in., że umieszczone w tej strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (np. progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
Szczególne zasady ruchu drogowego, o których mowa w definicji "strefy zamieszkania", to m.in;

  • prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
  • możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
  • prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
  • zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Z powyższego zapisu wynika, że w przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju pojazdów, parkowanie w strefie zamieszkania jest niedopuszczalne.

 

Podpisy należy składać do 15 sierpnia w każdą środę w godz. 17.00 – 19.00 (podczas dyżuru radnych osiedla) przy ul. Nowodworskiej 51 (lokal po byłej składnicy harcerskiej). Prosimy zabrać z sobą dowody osobiste.