Ordynacja

Pobierz plikUWAGA W 2004 nastąpiła uchwałą Rady Miejskeij Wrocłąwia nowelziacja !!!

w pkt. złożenia wniosku o stwierdzenie wygaszenia mandaru Radnego Rady Osiedla :

"niebrania udziału w  pracach  rady  bez  usprawiedliwienia  przez

okres dłuższy niż 6 miesięcy"

zamieniono na :

"niebrania udziału w  pracach  rady  przez okres dłuższy niż 6 miesięcy"


( a więc wykreślono zapis o usprawiedliwieniu Radnego)

 
Załącznik nr 2

do Statutu Osiedla Nowy Dwór

Ordynacja wyborcza do rad osiedli

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o

samorządzie terytorialnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 13, poz. 74 z

1996 roku) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Zasady ogólne

§ 1

Ordynacja niniejsza określa  zasady i tryb wyboru rad osiedli miasta

Wrocławia, zwanych dalej radami.

§ 2

1. Prawo wybierania ma każdy  mieszkaniec  Wrocławia  uprawniony  do

głosowania w mieście, zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gmin.

2. Prawo wybierania  do  danej rady  przysługuje osobom, które stale

zamieszkują  na obszarze działania tej rady.

§ 3

Wybranym w  skład  rady  może  być  każdy,  komu  przysługuje  prawo

wybierania do danej rady.

§ 4

Wybory   są   powszechne,   równe,   bezpośrednie   i   wolne   oraz

przeprowadzane w głosowaniu tajnym.

§ 5

1. Kadencja rad osiedli trwa 4 lata.

2. Radni wybierani są  w  wielomandatowych  okręgach  wyborczych.  O

wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów. Mandaty

w  ramach  przydzielonej  okręgowi  liczby   radnych   otrzymują  ci

kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów.

Rozdział 2

Zarządzanie wyborów

§ 6

1. Wybory do rad zarządza się nie później, niż na dwa miesiące przed

upływem kadencji rad.

2. Wybory do rad zarządza Miejska Komisja Wyborcza, wyznaczając datę

wyborów  na dzień wolny  od pracy,  przypadający  w  ciągu  miesiąca

poprzedzającego upływ kadencji rad.

3. Zarządzenie,  o którym mowa  w  ust. 2, określa  dni,  w  których

upływają  terminy przewidziane w niniejszej ordynacji.

§ 7

Najpóźniej w  50.  dniu przed dniem wyborów Miejska Komisja Wyborcza

na  podstawie  danych  ewidencyjnych  ludności  dostarczonych  przez

Prezydenta   Miasta  ustala,  osobno  dla  każdego  osiedla,  liczbę

wybieranych radnych, odpowiednio do zasad określonych  w  ustawie  o

samorządzie terytorialnym.

Rozdział 3

Okręgi wyborcze

§ 8

1. Radni wybierani są w okręgach wyborczych. Okręg wyborczy obejmuje

wyborców zamieszkałych w części obszaru działania rady.

2. W każdym okręgu tworzonym dla wyboru rady  wybiera się od 2 do 10

radnych.

3. Przy  ustalaniu  okręgów  wyborczych   należy  uwzględniać  więzi

społeczne wynikające z  tradycji  oraz  uwarunkowania  przestrzenne,

ekonomiczne,   a   także  interesy  miejscowej  wspólnoty  obywateli

zamieszkujących na obszarze tworzonego okręgu.

4. Przy tworzeniu okręgów wyborczych  i ustalaniu liczby wybieranych

w    nich    radnych    należy    przestrzegać    jednakowej   normy

przedstawicielstwa, wynikającej  z  podzielenia  liczby  mieszkańców

osiedla  przez  ustaloną  dla  tej  rady liczbę wybieranych radnych.

Norma przedstawicielstwa może być zwiększona lub zmniejszona, jeżeli

jest to uzasadnione względami, o których mowa w ust. 3.

§ 9

1. Miejska Komisja Wyborcza ustala, po konsultacji z radami osiedli,

liczbę  okręgów, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych

w każdym okręgu.  Jeżeli  rada  osiedla  nie  przedstawi do 50. dnia

przed wyborami swojej opinii, to wówczas  decyzje  w  tych  sprawach

podejmuje się  bez konsultacji.

2. Zarządzenie, o  którym  mowa w § 6 ust. 1, oraz uchwałę Miejskiej

Komisji  Wyborczej  ustalającą  okręgi  wyborcze   podaje   się   do

wiadomości  wyborców  w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 45.

dniu przed dniem wyborów.  W obwieszczeniu tym  podaje  się  również

siedziby osiedlowych komisji wyborczych.

Rozdział 4

Obwody głosowania

§ 10

1. W celu przeprowadzenia głosowania tworzy  się  obwody  głosowania

obejmujące z reguły  od  500  do  10.000 mieszkańców. Można utworzyć

jeden obwód głosowania dla jednego okręgu wyborczego.

2. W zakładach pomocy społecznej lub innych  zakładach  opiekuńczych

można  utworzyć  odrębne obwody głosowania,  o ile w zakładzie stale

zamieszkuje co najmniej 100 wyborców.

§ 11

1. Właściwa  osiedlowa  komisja  wyborcza  na  wniosek   osiedlowego

komisarza  wyborczego,  najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów tworzy

obwody głosowania, ustalając ich  granice  i  numery  oraz  wyznacza

siedziby obwodowych komisji wyborczych.

2. Uchwałę   osiedlowej  komisji  wyborczej   o  utworzeniu  obwodów

głosowania podaje do wiadomości wyborców  Miejska  Komisja  Wyborcza

w sposób  zwyczajowo  przyjęty,  najpóźniej  w 15.  dniu przed dniem

wyborów.

Rozdział 5

Komisje wyborcze

§ 12

Dla przeprowadzenia wyborów powołuje się:

1) Miejską  Komisję Wyborczą,

2) osiedlowe komisje wyborcze oraz obwodowe komisje wyborcze.

§ 13

1. Miejską  Komisję Wyborczą  w  składzie:  przewodniczący,  zastępca

przewodniczącego,  sekretarz  i  członkowie w liczbie 7 - 9 powołuje

Rada Miejska.

2. W skład Miejskiej Komisji  Wyborczej  powoływani  są  radni  Rady

Miejskiej  oraz  inne osoby zgłoszone przez radnych  lub organizacje

społeczne i polityczne.

§ 14

Do zadań  Miejskiej Komisji Wyborczej należy:

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem  prawa  wyborczego  przez

osiedlowe i obwodowe  komisje  wyborcze  i  udzielanie  im  w  miarę

potrzeb wytycznych i wyjaśnień,

2) zapewnienie  we  współdziałaniu  z  Zarządem  Miasta  organizacji

wyborów na obszarze miasta,

3) tworzenie  okręgów  wyborczych  oraz  ustalanie  ilości  mandatów

przypadających w danym okręgu,

4) powoływanie  osiedlowych  komisarzy  wyborczych   i   osiedlowych

komisji wyborczych,

5)  rozpatrywanie   skarg   na   działalność   osiedlowych   komisji

wyborczych,

6) ustalanie:  wzorów  protokołów  rejestracji  kandydatów,   wzorów

protokołów  wyników  głosowania  i  protokołów   ustalania   wyników

wyborów,  a także protokołów ogólnego zebrania mieszkańców w sprawie

wyboru  zarządu  osiedla,  wzorów   kart   do   głosowania,   wzorów

zaświadczeń  dla  mężów  zaufania  oraz  zaświadczenia  o wyborze na

radnego,

7) zarządzenie druku kart do głosowania i dostarczenie ich obwodowym

komisjom wyborczym,

8) zarządzenie druku obwieszczeń, o których mowa w § 24 ust. 2, oraz

dostarczenie tych obwieszczeń obwodowym komisjom wyborczym,

9) podanie do wiadomości publicznej  zbiorczych  wyników wyborów  do

rad,

10) przekazanie  Radzie Miejskiej  informacji o przebiegu i wynikach

wyborów,

11) wykonywanie   innych   czynności    przewidzianych    przepisami

niniejszej ordynacji.

§ 15

1. Najpóźniej w   50.  dniu  przed  dniem  wyborów  Miejska  Komisja

Wyborcza powołuje komisarzy  osiedlowych  spośród  osób  zgłoszonych

przez  organizacje  polityczne,  bądź  inne organizacje społeczne, a

także funkcjonujące rady osiedli.

2. Do zadań  osiedlowego komisarza wyborczego należy:

1) przeprowadzenie wstępnych konsultacji z organizacjami społecznymi

i    politycznymi    działającymi    na    terenie    osiedla   oraz

przedstawicielami Zarządu Miasta dotyczących organizacji wyborów  do

rad osiedli,

2) przedstawienie  Miejskiej Komisji Wyborczej  propozycji  podziału

osiedla na okręgi wyborcze oraz składu osiedlowej komisji wyborczej,

3) przedstawienie  osiedlowej komisji wyborczej,  po  uzgodnieniu  z

Miejską  Komisją  Wyborczą,  propozycji  podziału osiedla  na obwody

głosowania,

4) informowanie mieszkańców  osiedla  o  zadaniach  i  kompetencjach

organów  osiedla,  a  także  zasadach  ordynacji  wyborczej  do  rad

osiedla.

3. Z  chwilą  powołania  osiedlowej  komisji   wyborczej,   komisarz

wyborczy staje się z urzędu jej przewodniczącym.

§ 16

1. Osiedlowe  komisje  wyborcze  w  składzie:  przewodniczący,  jego

zastępca, sekretarz oraz do dwóch członków  powołuje Miejska Komisja

Wyborcza najpóźniej w 45. dniu przed wyborami.

2. Do zadań  osiedlowych komisji wyborczych należy:

1) tworzenie obwodów głosowania,

2) powoływanie składów obwodowych komisji wyborczych,

3) rejestrowanie kandydatów na radnych,

4) sprawowanie   nadzoru   nad   przestrzeganiem   przepisów   prawa

wyborczego przez obwodowe komisje wyborcze oraz rozpatrywanie  skarg

na ich działanie,

5) wydawanie zaświadczeń mężom zaufania kandydatów,

6) ustalenie wyników wyborów do rady i ich ogłoszenie,

7) przesłanie protokołów ustalenia wyników wyborów Miejskiej Komisji

Wyborczej,

8) wydawanie radnym zaświadczeń o wyborze,

9) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszej

ordynacji.

§ 17

1. Obwodowe  komisje  wyborcze  w  składzie:  przewodniczący,   jego

zastępca,  sekretarz,  do  4  członków  powołuje  osiedlowa  komisja

wyborcza najpóźniej w 20. dniu przed dniem wyborów.

2. Do zadań  obwodowych komisji wyborczych należy:

1) podanie do wiadomości wyborców informacji o listach kandydatów  i

danych  o  kandydatach  przez  rozplakatowanie  na  obszarze  obwodu

obwieszczeń,  o których mowa w § 24  ust. 2   oraz  powiadomienie  o

siedzibie właściwej obwodowej komisji wyborczej,

2) przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

3) czuwanie  w  dniu  wyborów  nad  przestrzeganiem  przepisów prawa

wyborczego w miejscu i czasie głosowania,

4) ustalenie  wyników  głosowania  w  obwodzie   i  podanie  ich  do

wiadomości  publicznej  oraz  przesłanie  protokołów  głosowania  do

właściwej osiedlowej komisji wyborczej.

§ 18

1. W  skład  komisji  wyborczych  wchodzą  wyborcy  zamieszkali   na

obszarze działania  danej  rady.  Członkowie  komisji  pełnią  swoje

funkcje honorowo;  mogą otrzymywać diety na zasadach  i  w wysokości

ustalonej przez Radę Miejską.

2. Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej  nie może kandydować na

radnego.

3. Komisje  wyborcze  rozwiązuje  organ,   który   je   powołał   po

zakończeniu ich działalności.

§ 19

1. Obsługę  organizacyjno-administracyjną Miejskiej Komisji Wyborczej

zapewnia Biuro Rady Miejskiej.

2. Zarząd  Miasta zapewnia osiedlowym i obwodowym komisjom wyborczym

lokale  i  środki techniczne  i  organizacyjne  dla  przeprowadzenia

wyborów.

Rozdział 6

Zgłaszanie kandydatów

§ 20

1. Kandydatów  na  radnych,  odrębnie dla każdego okręgu wyborczego,

zgłasza się  do właściwej osiedlowej komisji wyborczej  najpóźniej w

30. dniu przed dniem wyborów.

2. Każde zgłoszenie  może zawierać najwyżej tyle nazwisk kandydatów,

ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym.

3. Zgłaszając  kandydata  na  radnego  należy  podać  jego nazwisko,

imię, wiek, zawód i  miejsce  zamieszkania,  wskazując  jednocześnie

okręg wyborczy, do którego następuje zgłoszenie kandydata.

4. Do  każdego  zgłoszenia  kandydatury  należy   dołączyć   pisemne

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

5. W oświadczeniu,  o którym mowa w ust. 4, kandydat na radnego może

wnieść o oznaczenie jego kandydatury w  rejestrze  kandydatów  nazwą

lub  skrótem nazwy  partii,  ugrupowania albo innej organizacji bądź

grupy popierającej jego kandydaturę.

6. Kandydować  można tylko  w jednym  okręgu  wyborczym  i  tylko   z

jednego zgłoszenia.

§ 21

1. Zgłoszenie  kandydatów na radnych  powinno być podpisane przez co

najmniej 15 wyborców stale zamieszkałych w danym  okręgu  wyborczym.

Do zgłoszenia  dołącza  się  wykaz  podpisów wyborców  popierających

zgłoszenie.

2. Wyborca popierający  zgłoszenie  obok  podpisu  podaje  czytelnie

swoje   imię,  nazwisko  i  adres  zamieszkania  oraz  numer  dowodu

osobistego.

3. Uprawnionym do  składania  oświadczeń  w  sprawie  zgłoszenia,  o

którym mowa  w  ust. 1,  jest  jeden z wyborców  wskazany w pisemnym

oświadczeniu kandydata (kandydatów)  spośród tych,  którzy podpisali

zgłoszenie.

§ 22

1. Właściwa  osiedlowa komisja wyborcza  niezwłocznie rejestruje  we

wskazanym okręgu wyborczym kandydatury na radnych, zgłoszone zgodnie

z przepisami niniejszej ordynacji, sporządzając protokół rejestracji

i zawiadamia o tym zgłaszających.

2. Jeżeli zgłoszenie wykazuje wady, które  nie  dadzą się  usunąć  w

terminie  ustalonym  dla  dokonywania  zgłoszeń,  komisja  stwierdza

nieważność   zgłoszenia,   zawiadamiając    o    tym    niezwłocznie

zgłaszających.

3. Jeżeli  zgłoszenie wykazuje inne wady, komisja wzywa niezwłocznie

zgłaszających do ich usunięcia w ciągu 3 dni. Jeżeli  wskazane  wady

nie  zostaną  w  terminie  usunięte,  komisja  stwierdza  nieważność

zgłoszenia.

4. Uchwałę  stwierdzającą  nieważność  zgłoszenia  zgłaszający  mogą

zaskarżyć,  w  ciągu  2  dni  od daty  jej otrzymania,  do Miejskiej

Komisji Wyborczej. Decyzja podjęta w wyniku rozpatrzenia skargi jest

ostateczna.

§ 23

1. Jeżeli w terminie  ustalonym  dla  dokonywania  zgłoszeń,  liczba

zgłoszonych  kandydatów w danym okręgu wyborczym nie jest większa od

liczby radnych wybieranych w tym okręgu,  osiedlowa komisja wyborcza

wzywa,   poprzez   rozplakatowanie   obwieszczeń,   do   dodatkowego

zgłoszenia kandydatów.

W takim wypadku  termin zgłoszenia kandydatów  ulega przedłużeniu  o

5 dni.

2. Jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 1, nie zostaną

zarejestrowane  w  danym  okręgu  wyborczym dodatkowe kandydatury, a

liczba kandydatów  będzie  mniejsza  niż  liczba  mandatów  w  danym

okręgu, wyborów  w  tym  okręgu  nie  przeprowadza się. O fakcie tym

właściwa komisja wyborcza  zawiadamia  niezwłocznie  Miejską Komisję

Wyborczą.

3. Jeżeli wskutek  okoliczności  wymienionych  w  ust. 2  skład rady

ukształtowany zostałby  poniżej  połowy  ustawowej  liczby  radnych,

wyborów  do  rady   osiedla  nie  przeprowadza  się.  O  przyczynach

nieprzeprowadzenia wyborów  Miejska  Komisja  Wyborcza  niezwłocznie

powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia.

4. Wybory  ponowne  do  rady osiedla  mogą być zarządzone przez Radę

Miejską  Wrocławia  z inicjatywy podmiotów  i  w trybie określonym w

§ 64, § 54 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 24

1. Po  zarejestrowaniu kandydatur, osiedlowa komisja wyborcza ustala

w porządku  alfabetycznym  rejestr  kandydatów  dla  każdego  okręgu

wyborczego.

2. Po  otrzymaniu z osiedlowej komisji wyborczej rejestru kandydatów

Miejska   Komisja   Wyborcza    zleca    wydrukowanie    obwieszczeń

zawierających dane o kandydatach wraz z ewentualnymi oznaczeniami, o

których mowa w § 20 ust. 5.

3. Obwieszczenie, o  którym  mowa  w ust. 2, powinno być rozesłane w

dostatecznej ilości  do obwodowych komisji wyborczych  z  poleceniem

rozplakatowania w danym okręgu wyborczym najpóźniej w 15. dniu przed

dniem wyborów.

4. Obwieszczenia są wywieszane w miejscach do tego przeznaczonych, w

budynkach Urzędu Miasta oraz w siedzibach komisji wyborczych.

§ 25

1. Właściwa osiedlowa komisja wyborcza  skreśla z rejestru  nazwisko

kandydata na radnego,  który zmarł,  utracił prawo wybieralności lub

wycofał  zgodę na kandydowanie.

2. O  skreśleniu  nazwiska  kandydata  komisja  zawiadamia  wyborców

poprzez informację  w lokalu wyborczym.

§ 26

1. Kandydat  na  radnego   może  wyznaczyć   swojego  męża  zaufania

uprawnionego do reprezentowania go wobec komisji wyborczych.

2. Mąż zaufania  reprezentuje interesy kandydata  w szczególności  w

czasie głosowania, przy obliczaniu głosów  i  przy ustalaniu wyników

wyborów przez obwodową i osiedlową komisję wyborczą.

3. Przewodniczący   osiedlowej   komisji   wyborczej  wydaje  mężowi

zaufania  zaświadczenie  uprawniające  go  do  obecności  w   lokalu

obwodowej   komisji   wyborczej   w  czasie  wykonywania  przez  nią

czynności.

Rozdział 7

Karty do głosowania

§ 27

1. Na karcie do głosowania umieszcza się  w  porządku  alfabetycznym

nazwiska  i  imiona  kandydatów na radnych  zarejestrowanych w danym

okręgu wyborczym  wraz  z  ewentualnymi  oznaczeniami  kandydatów  w

sposób określony  w § 20  ust. 5.

2. Na karcie do głosowania  jest zamieszczana  zwięzła informacja  o

sposobie głosowania.

§ 28

1. Wydrukowanie kart do głosowania zarządza Miejska Komisja Wyborcza

na  podstawie  informacji  przekazanych  przez  właściwe   osiedlowe

komisje wyborcze.

2. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie.

Kartę  do  głosowania  opatruje się pieczęcią  właściwej  osiedlowej

komisji wyborczej.

Rozdział 8

Głosowanie

§ 29

1. Głosowanie odbywa się  w lokalu  obwodowej komisji wyborczej  bez

przerwy, między godziną 8.00 a 20.00.

2. Przed rozpoczęciem głosowania  obwodowa komisja wyborcza sprawdza

czy urna jest pusta,  czy na miejscu  znajduje się  potrzebna  ilość

kart  do  głosowania,  oraz  czy  w lokalu wyborczym  znajdują  się w

dostatecznej ilości pomieszczenia  zapewniające  tajność głosowania,

po czym komisja zamyka i pieczętuje urnę wyborczą pieczęcią komisji.

Od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać

nie wolno.

§ 30

1. Od chwili  rozpoczęcia  głosowania  do chwili  jego zakończenia w

lokalu  wyborczym  powinni  być  obecni:  przewodniczący   obwodowej

komisji wyborczej lub jego zastępca  oraz co najmniej dwóch członków

komisji.

2. Od chwili rozpoczęcia prac komisji do  chwili  ustalenia  wyników

głosowania w lokalu mogą być obecni mężowie zaufania.

§ 31

1. Przed  przystąpieniem  do  głosowania  wyborca  okazuje obwodowej

komisji wyborczej  dowód osobisty  lub  inny  dokument stwierdzający

tożsamość wyborcy.

2. Na jego podstawie  członek komisji  sprawdza  czy  wyborca  stale

zamieszkuje  na terenie obwodu głosowania,  a następnie wpisuje dane

wyborcy  (nazwisko  i  imię,  imię  ojca,  datę   urodzenia,   adres

zamieszkania)  do  sporządzonej  w  tym  celu  listy  wyborców.    W

przypadku  gdy obwód głosowania utworzony  jest  dla  kilku  okręgów

wyborczych, listy wyborców sporządza się odrębnie dla każdego okręgu

wyborczego.

3. W wypadku wątpliwości  związanych  z ustaleniem  prawa wyborczego

członek Komisji sporządzający listę wyborców  winien  sprawdzić  czy

wyborca  ujęty  jest  w rejestrze  wyborców  prowadzonym przez Urząd

Miasta.   Niezbędne  warunki  dla   realizacji   tego   zadania,   w

szczególności  dyżury  w  organie  prowadzącym  rejestr  i  łączność

telefoniczną  między tym organem a Komisją, zapewnia Zarząd Miasta.

4. Wyborca  nieposiadający  dokumentu  uznanego  przez  Komisje   za

wystarczający  do  stwierdzenia  jego tożsamości może powołać się  na

świadectwo dwóch wiarygodnych osób znanych  komisji.    Komisja,  po

wykonaniu czynności  określonych  w  ust.  3,  może podjąć decyzję  o

wpisaniu wyborcy do listy wyborców.  Decyzja Komisji w  tej  sprawie

jest ostateczna.

§ 32

1. Po wpisaniu  do listy   wyborca  otrzymuje  od  komisji  kartę do

głosowania,  potwierdzając jej otrzymanie własnym podpisem w rubryce

listy wyborców na to przeznaczonej.

2. Obwodowa komisja wyborcza  wydaje  karty do głosowania  opatrzone

dodatkowo jej własną pieczęcią.

§ 33

1. Po  otrzymaniu  karty do głosowania  wyborca udaje się  do miejsca

zapewniającego  tajność  głosowania,   znajdującego  się   w  lokalu

wyborczym.

2. Na karcie do głosowania wyborca głosuje na określonych kandydatów

stawiając  znak "X"  w  kratce z lewej strony  obok nazwisk najwyżej

tylu kandydatów,  ilu  radnych   jest  wybieranych  w  danym  okręgu

wyborczym.

3. Następnie wyborca podchodzi do urny i w obecności Komisji  wrzuca

do urny kartę  do głosowania.

§ 34

O  godzinie  20.00   przewodniczący    zarządza   zamknięcie  lokalu

wyborczego.  Od  tej  chwili   mogą  głosować tylko wyborcy,  którzy

przybyli do lokalu przed godziną 20.00.

Rozdział 9

Ustalanie wyników głosowania

§ 35

Niezwłocznie  po  zakończeniu  głosowania  obwodowa komisja wyborcza

ustala wyniki głosowania w obwodzie.

§ 36

1. Komisja ustala  na podstawie listy wyborców  liczbę osób,  którym

wydano karty do głosowania.

2. Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę wyborczą, po czym

komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.

3. Kart do głosowania  przedartych  całkowicie  na dwie  lub  więcej

części nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.

4. Po ustaleniu liczby oddanych kart do głosowania  obwodowa komisja

wyborcza przystępuje do obliczania głosów oddanych na poszczególnych

kandydatów.

§ 37

1. Głos  uważa  się  za  nieważny,  jeżeli  na  karcie do głosowania

postawiono znak "X" w kratce  z lewej  strony  obok  nazwisk  więcej

kandydatów  niż  liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym

albo nie postawiono znaku "X" w kratce z lewej strony  obok  żadnego

kandydata.

2. Nieważne są  karty do głosowania inne niż  urzędowo ustalone  lub

nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

3. Dopisanie  na  karcie  do  głosowania  dodatkowych  nazwisk  albo

poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.

§ 38

1. Po  ustaleniu  liczby  głosów  ważnych, obwodowa komisja wyborcza

przystępuje  do  obliczania  głosów   oddanych   na   poszczególnych

kandydatów.

2. W przypadku  gdy obwód głosowania obejmuje więcej niż jeden okręg

wyborczy, ustalenie liczby oddanych głosów, jak też głosów  oddanych

na  poszczególnych  kandydatów,  następuje  oddzielnie  dla  każdego

okręgu wyborczego.

§ 39

1. Obwodowa  komisja  wyborcza  sporządza  w   dwóch   egzemplarzach

protokół głosowania.

2. W protokole wymienia się liczby:

1) osób wpisanych do listy wyborców,

2) oddanych głosów,

3) głosów nieważnych,

4) głosów ważnych,

5) głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

3. Protokół podpisują  wszystkie osoby  wchodzące  w skład obwodowej

komisji wyborczej, obecne przy jego sporządzaniu.  Protokół opatruje

się pieczęcią  komisji.

4. Mężom   zaufania   przysługuje   prawo  wniesienia  do  protokołu

głosowania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.

5. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu  obwodowa komisja wyborcza

podaje wyniki głosowania do publicznej wiadomości.

§ 40

1. Przewodniczący  obwodowej komisji wyborczej przesyła niezwłocznie

w zapieczętowanej kopercie jeden egzemplarz protokołu głosowania  do

osiedlowej komisji wyborczej.

2. Tryb  przekazywania  i  przyjmowania protokołów, o których mowa w

ust. 1, ustala Miejska Komisja Wyborcza.

§ 41

Po dokonaniu czynności  wymienionych  w § 45  ust. 1  przewodniczący

obwodowej komisji wyborczej  przesyła niezwłocznie  Zarządowi Miasta

karty do głosowania, listę wyborców  i  drugi  egzemplarz  protokołu

głosowania.

Rozdział 10

Ustalenie wyników wyborów

§ 42

1. Na   podstawie   protokołów  otrzymanych  od  obwodowych  komisji

wyborczych  osiedlowe  komisje  wyborcze  ustalają  wyniki   wyborów

odrębnie dla każdego okręgu wyborczego.

2. Przy ustalaniu wyników wyborów mogą być obecni mężowie zaufania.

§ 43

1. Za  wybranych  w  danym  okręgu   uważa  się  kandydatów,  którzy

otrzymali największą  liczbę ważnie oddanych głosów. Liczba wybranych

nie może być  większa od liczby radnych wybieranych w tym okręgu.

2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów  otrzymało równą liczbę głosów

uprawniającą  do przyznania im mandatu,  o pierwszeństwie rozstrzyga

losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego  osiedlowej  komisji

wyborczej w  obecności  członków  komisji i mężów zaufania. Przebieg

losowania  uwzględnia się  w  protokole  wyników   wyborów.   Zasady

losowania ustala Miejska Komisja Wyborcza.

§ 44

1. Po ustaleniu wyników wyborów osiedlowa komisja wyborcza sporządza

w dwóch egzemplarzach protokół wyników wyborów zawierający, odrębnie

dla każdego okręgu wyborczego, liczby:

1) osób wpisanych do listy wyborców,

2) oddanych głosów,

3) głosów nieważnych,

4) głosów ważnych,

5) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska

i imiona wybranych radnych.

2. Protokół podpisują  wszystkie osoby  wchodzące w skład osiedlowej

komisji wyborczej, obecne przy jego sporządzaniu.

3. Mężom zaufania przysługuje prawo wglądu  do  protokołów  oraz  do

wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.

§ 45

1. Protokół,  o którym  mowa  w § 44, wraz  z protokołami obwodowych

komisji  wyborczych,  przewodniczący  osiedlowej  komisji  wyborczej

przesyła niezwłocznie Miejskiej Komisji Wyborczej.

2. Drugi  egzemplarz  protokołu  wyników  wyborów  osiedlowa komisja

wyborcza przesyła do Zarządu Miasta.

§ 46

Niezwłocznie  po sporządzeniu protokołu  wyników wyborów   osiedlowa

komisja  wyborcza   podaje  do  publicznej wiadomości,  odrębnie dla

każdego okręgu wyborczego, liczby:

1) osób wpisanych do listy wyborców,

2) oddanych głosów,

3) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska

i imiona wybranych radnych.

§ 47

Na podstawie protokołu wyników wyborów  osiedlowa  komisja  wyborcza

wydaje radnym zaświadczenia o wyborze.

Rozdział 11

Ogłoszenie wyników wyborów

§ 48

1. Po  otrzymaniu  od  osiedlowych  komisji  wyborczych protokołów z

wyborów,  Miejska  Komisja  Wyborcza  ogłasza  w   Biuletynie   Rady

Miejskiej  Wrocławia  wyniki  głosowania  i  wyniki  wyborów  do rad

osiedlowych we Wrocławiu.

2. Ogłoszenie, o  którym  mowa  w  ust. 1, powinno zawierać  zbiorcze

informacje o wynikach  głosowania  na  obszarze  miasta,  obejmujące

liczby:

1) osób wpisanych do list wyborców,

2) oddanych głosów,

3) głosów nieważnych,

4) głosów ważnych.

Ogłoszenie  zawiera  również  informacje   podane   według   okręgów

wyborczych  utworzonych  dla  wyboru  poszczególnych  rad obejmujące

liczby:

1) osób wpisanych do listy wyborców,

2) oddanych głosów,

3) głosów nieważnych,

4) głosów ważnych,

5) głosów  ważnie  oddanych   na   poszczególnych  kandydatów   oraz

nazwiska    i   imiona   wybranych   radnych   z   określeniem   ich

przynależności.

Rozdział 12

Ważność wyborów

§ 49

1. W ciągu 14 dni  od  dnia  wyborów  wyborca  może  wnieść  protest

przeciwko   ważności  wyborów,  jeżeli  dopuszczono  się  naruszenia

przepisów  niniejszej  ordynacji,  a  naruszenie  to  mogło  wywrzeć

istotny wpływ na wynik wyborów.

2. Protest wnosi się  na  piśmie  do  Miejskiej  Komisji  Wyborczej.

Jeżeli protest nie zawiera wystarczającego udokumentowania zarzutów,

Komisja  wzywa osobę wnoszącą protest do uzupełnienia dokumentacji w

ciągu 7 dni od wniesienia protestu.

3. Sprawy,  o  których  mowa  w  ust. 1,  Miejska  Komisja  Wyborcza

rozpatruje  na  posiedzeniu,  z  udziałem  przedstawiciela   komisji

osiedlowej i zainteresowanych.

§ 50

1. Miejska Komisja Wyborcza unieważnia wybory w odpowiednim okręgu w

całości lub w części, jeżeli w wyborach w tym okręgu dopuszczono się

naruszenia przepisów  niniejszej  ordynacji,  które wywarło wpływ na

wynik głosowania lub ich ustalenie.

2. Miejska Komisja Wyborcza określa, w jakim  zakresie  i  od jakiej

czynności należy rozpocząć nowe postępowanie wyborcze.

§ 51

1. W razie  unieważnienia wyborów,  Rada Miejska zarządza w ciągu 14

dni od  daty  unieważnienia  ponowne  wybory  w  odpowiednim  okręgu

wyborczym  przy uwzględnieniu treści uchwały,  o której mowa w §  50,

ustalając jednocześnie kalendarz czynności wyborczych.

2. Ponowne wybory  przeprowadza się  przy  odpowiednim  zastosowaniu

przepisów niniejszej ordynacji.  Kalendarz wyborczy może przewidywać

krótsze terminy.

Rozdział 13

Wygaśnięcie mandatu radnego, uzupełnienie składu rady

§ 52

1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:

1) śmierci,

2) zrzeczenia się mandatu,

3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,

4) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,

5) zmian w  podziale  miasta  na  osiedla  powodujących  wygaśnięcie

mandatów stosowne do § 55 ust. 1 pkt 1,

6) niebrania udziału w  pracach  rady  bez  usprawiedliwienia  przez

okres dłuższy niż 6 miesięcy.

2. Zmiana miejsca  zamieszkania  w  trakcie  kadencji  nie  powoduje

utraty prawa wybieralności, o ile nastąpiło to w granicach miasta.

3. Wygaśnięcie   mandatów  radnych  następuje  również  w  przypadku

rozwiązania rady.

4. Wygaśnięcie mandatu radnego  w przypadkach  określonych  w ust. 1

pkt 1 - 4  stwierdza rada.

§ 53

W  przypadku  wygaśnięcia   mandatu   radnego,   rada   stwierdzając

wygaśnięcie  mandatu, podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce

kandydata,  który  w  wyborach  uzyskał  kolejno  największą  liczbę

głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

§ 54

1. W przypadkach  określonych  w  § 52  ust. 3  zarządza się  wybory

przedterminowe do rady.

2. Wyborów  przedterminowych   nie  przeprowadza  się  w  okresie  6

miesięcy przed upływem kadencji rady.

§ 55

1. Zmiany w podziale miasta na osiedla,  zachodzące  w toku kadencji

rad, powodują  następujące zmiany w ich składzie:

1) jeżeli z jednego  osiedla  utworzonych  zostało  dwa  lub  więcej

osiedli,  albo  gdy  w  części  osiedla  tworzy  się  nowe osiedle -

dotychczasowa rada z mocy prawa zostaje  rozwiązana  i  przeprowadza

się nowe wybory do rad osiedli objętych tymi zmianami,

2) jeżeli  z  osiedla  zostaje  wyłączony  obszar  stanowiący  okręg

wyborczy dla wyboru rady tego  osiedla  i  włączony  do  sąsiedniego

osiedla,  radni wybrani  w  tym  okręgu  stają  się  radnymi osiedla

powiększonego,

3) jeżeli osiedle zostaje włączone do innego osiedla, radni  osiedla

zniesionego stają się radnymi osiedla powiększonego,

4) jeżeli z dwóch lub więcej osiedli tworzy się nowe osiedle,  radni

rad osiedli zniesionych stają się radnymi nowego osiedla.

2. Nowe wybory radnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zarządza Rada

Miejska, ustalając w miarę potrzeby  liczby  wybieranych  radnych  w

nowo utworzonych  okręgach  wyborczych.  Przy  wprowadzaniu  zmian w

składzie rad na podstawie ust. 1  mogą nastąpić odstępstwa od liczby

radnych  ustalonej  dla  odpowiednich  rad  w  ustawie o samorządzie

terytorialnym.

§ 56

1. W  przypadku  obniżenia  się  liczebności  rady  poniżej   połowy

ustawowego składu Rada Miejska rozwiązuje radę osiedla.

2. Kompetencje rozwiązanej rady przejmuje Rada Miejska. Rada Miejska

uchwali  przeprowadzenie wyborów  w  osiedlu,  w którym rada została

rozwiązana na skutek okoliczności opisanych w ust. 1,  w  ciągu  pół

roku od daty rozwiązania rady.

§ 57

Kadencja   rady   i   radnych   wybranych  w  wyborach  ponownych  i

przedterminowych upływa z dniem  upływu  kadencji  rad  wybranych  w

wyborach  zarządzonych  na  podstawie § 6 ordynacji wyborczej do rad

osiedli.

Rozdział 14

Wybór zarządu osiedla

§ 58

1. W osiedlach  do  4.000  mieszkańców  można  przeprowadzić  wybory

wyłącznie  do zarządu osiedla.  W takim wypadku funkcje rady osiedla

pełni ogólne zebranie mieszkańców osiedla.

2. Zarząd   osiedla,   w    składzie:    przewodniczący,    zastępca

przewodniczącego,  sekretarz,  skarbnik oraz 1-3 członków, wybierany

jest przez ogólne zebranie mieszkańców zwołane przez Miejską Komisję

Wyborczą  w terminie do 30 dni od dnia wyboru do rady osiedla. Liczbę

członków zarządu ustala ogólne zebranie w głosowaniu jawnym.

3. Otwarcia  ogólnego zebrania  dokonuje  członek  Miejskiej Komisji

Wyborczej.   Przewodniczącego zebrania   wybiera  się  w  głosowaniu

jawnym, większością  głosów spośród zgłoszonych kandydatów.

§ 59

1. Wybory do zarządu  przeprowadza  Komisja  Wyborcza,  zwana  dalej

Komisją, w składzie co najmniej 3 osób wybranych w głosowaniu jawnym

spośród uczestników  zebrania.  Członkiem Komisji nie może być osoba

kandydująca do Zarządu.

2. Do zadań  Komisji  należy:  przyjmowanie  zgłoszeń  do  zarządu  i

sporządzenie list wyborczych, przeprowadzenie głosowania, obliczenie

głosów i ogłoszenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokołu z

jego  przebiegu  i  przekazanie  go  wraz  z  kartami  do głosowania

Miejskiej Komisji Wyborczej. Protokół z przebiegu wyborów do zarządu

podpisują  wszyscy członkowie Komisji  oraz  przewodniczący  ogólnego

zebrania mieszkańców.

§ 60

1. Wybory odbywają  się w głosowaniu tajnym.

2. Głosowanie  odbywa się  na  przygotowanych kartach do głosowania,

opatrzonych pieczęcią Miejskiej Komisji Wyborczej.

3. Na karcie do głosowania  umieszcza się  w  porządku alfabetycznym

nazwiska i imiona kandydatów.

§ 61

1. Po  otrzymaniu  karty do głosowania  wyborca stawia znak "X" obok

nazwiska kandydata, na którego głosuje.

2. Głos uważa się za ważny,  jeżeli na karcie do głosowania  wyborca

wskaże  co najmniej jedną osobę, na którą głosuje, jednak nie więcej

niż liczba miejsc do obsadzenia, ustalona zgodnie z § 58 ust. 2.

3. Nieważne są  głosy oddane  na  kartach  do głosowania  innych niż

określone, w   §   60   ust.   2,   a  także  oddane  na  kandydatów

niezgłoszonych wcześniej do komisji wyborczej.

§ 62

1. Wybory  odbywają  się  przy  nieograniczonej  liczbie  kandydatów

zgłoszonych przez wyborców podczas zebrania.  Osoba  kandydująca  do

zarządu powinna wyrazić na to zgodę.

2. Za wybranych  uważa się  kandydatów,  którzy  uzyskali największą

liczbę  głosów.  W przypadku  równej ilości otrzymanych głosów  przez

kandydatów,    którym   przypada   ostatni   mandat   w   zarządzie,

przewodniczący zebrania zarządza kolejne tury głosowania.

§ 63

1. Wybory w pierwszym terminie  uznaje się za ważne,  jeżeli  liczba

wyborców  była  co najmniej pięciokrotnie wyższa  od liczby członków

zarządu, ustalonej w § 58 ust. 2.

2. Jeżeli w pierwszym terminie  nie dokonano wyboru zarządu z powodu

braku  wymaganej  liczby  wyborców,  wybory  mogą  się odbyć w drugim

terminie w tym samym dniu.   Do ważności wyborów  w  drugim terminie

konieczny jest udział co najmniej 15 wyborców.

§ 64

1. W osiedlu,  w  którym  brak  jest  rady osiedla,  Miejska Komisja

Wyborcza może zarządzić wybory do rady na wniosek mieszkańców lub co

najmniej 5 radnych Rady Miejskiej Wrocławia.

2. Mieszkańcy osiedla,  o którym  mowa  w  ust. 1, mogą  wystąpić  z

wnioskiem  o  zarządzenie wyborów  po zgromadzeniu  50 podpisów osób

uprawnionych  do  głosowania,  jeżeli   osiedle   liczy   do   4.000

mieszkańców  i  100  podpisów  w  osiedlach  liczących  ponad  4.000

mieszkańców.  Wyborca  podpisujący  wniosek,  obok   podpisu  podaje

czytelnie  swoje  imię  i  nazwisko,  adres  zamieszkania oraz numer

dowodu osobistego.

3. Przed złożeniem wniosku o zarządzenie wyborów  radni,  o  których

mowa  w   ust. 1,  zobowiązani   są   do  przeprowadzenia  wstępnych

konsultacji z mieszkańcami osiedla w sprawie powołania rady.

4. W wypadku istnienia  w  osiedlu  zarządu  osiedla,  dotychczasowy

zarząd  pełni  swe funkcje  do  czasu  wyboru  nowego zarządu  przez

wybraną  radę osiedla.

Rozdział 15

Przepisy końcowe

§ 65

Koszty związane z wyborami  pokrywane są z budżetu miasta, z tym, że

nie dotyczy  to  kosztów  związanych  ze  zgłaszaniem  kandydatów  i

prowadzoną  przez nich kampanią wyborczą.

§ 66

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  ordynacją  wyborczą   mają

zastosowanie odpowiednie  przepisy  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku.

Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16, poz. 96 z późniejszymi

zmianami).

§ 67

Traci moc  uchwała nr XVIII/101/91  Rady Miejskiej Wrocławia  z dnia

6 lutego  1991  roku  -  Ordynacja  Wyborcza  do  rad  osiedli  -  z

późniejszymi zmianami.

§ 68

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.