Rada Osiedla

Nasze Osiedle

Ordynacja

Pobierz plikUWAGA W 2004 nast?pi?a uchwa?? Rady Miejskeij Wroc??wia nowelziacja !!!

w pkt. z?o?enia wniosku o stwierdzenie wygaszenia mandaru Radnego Rady Osiedla :

"niebrania udzia?u w pracach rady bez usprawiedliwienia przez

okres d?u?szy ni?6 miesi?cy"

zamieniono na :

"niebrania udzia?u w pracach rady przez okres d?u?szy ni?6 miesi?cy"


( a wi?c wykre?lono zapis o usprawiedliwieniu Radnego)
Za??cznik nr 2

do Statutu Osiedla Nowy Dwr

Ordynacja wyborcza do rad osiedli

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorz?dzie terytorialnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 13, poz. 74 z

1996 roku) Rada Miejska Wroc?awia uchwala, co nast?puje:

Rozdzia?1

Zasady oglne

1

Ordynacja niniejsza okre?la zasady i tryb wyboru rad osiedli miasta

Wroc?awia, zwanych dalej radami.

2

1. Prawo wybierania ma ka?dy mieszkaniec Wroc?awia uprawniony do

g?osowania w mie?cie, zgodnie z ordynacj?wyborcz?do rad gmin.

2. Prawo wybierania do danej rady przys?uguje osobom, ktre stale

zamieszkuj? na obszarze dzia?ania tej rady.

3

Wybranym w sk?ad rady mo?e by? ka?dy, komu przys?uguje prawo

wybierania do danej rady.

4

Wybory s? powszechne, rwne, bezpo?rednie i wolne oraz

przeprowadzane w g?osowaniu tajnym.

5

1. Kadencja rad osiedli trwa 4 lata.

2. Radni wybierani s? w wielomandatowych okr?gach wyborczych. O

wyborze na radnego rozstrzyga liczba wa?nie oddanych g?osw. Mandaty

w ramach przydzielonej okr?gowi liczby radnych otrzymuj? ci

kandydaci, ktrzy uzyskali najwi?cej g?osw.

Rozdzia?2

Zarz?dzanie wyborw

6

1. Wybory do rad zarz?dza si?nie p?niej, ni?na dwa miesi?ce przed

up?ywem kadencji rad.

2. Wybory do rad zarz?dza Miejska Komisja Wyborcza, wyznaczaj?c dat?

wyborw na dzie?wolny od pracy, przypadaj?cy w ci?gu miesi?ca

poprzedzaj?cego up?yw kadencji rad.

3. Zarz?dzenie, o ktrym mowa w ust. 2, okre?la dni, w ktrych

up?ywaj? terminy przewidziane w niniejszej ordynacji.

7

Najp?niej w 50. dniu przed dniem wyborw Miejska Komisja Wyborcza

na podstawie danych ewidencyjnych ludno?ci dostarczonych przez

Prezydenta Miasta ustala, osobno dla ka?dego osiedla, liczb?

wybieranych radnych, odpowiednio do zasad okre?lonych w ustawie o

samorz?dzie terytorialnym.

Rozdzia?3

Okr?gi wyborcze

8

1. Radni wybierani s?w okr?gach wyborczych. Okr?g wyborczy obejmuje

wyborcw zamieszka?ych w cz??ci obszaru dzia?ania rady.

2. W ka?dym okr?gu tworzonym dla wyboru rady wybiera si?od 2 do 10

radnych.

3. Przy ustalaniu okr?gw wyborczych nale?y uwzgl?dnia? wi?zi

spo?eczne wynikaj?ce z tradycji oraz uwarunkowania przestrzenne,

ekonomiczne, a tak?e interesy miejscowej wsplnoty obywateli

zamieszkuj?cych na obszarze tworzonego okr?gu.

4. Przy tworzeniu okr?gw wyborczych i ustalaniu liczby wybieranych

w nich radnych nale?y przestrzega? jednakowej normy

przedstawicielstwa, wynikaj?cej z podzielenia liczby mieszka?cw

osiedla przez ustalon? dla tej rady liczb?wybieranych radnych.

Norma przedstawicielstwa mo?e by?zwi?kszona lub zmniejszona, je?eli

jest to uzasadnione wzgl?dami, o ktrych mowa w ust. 3.

9

1. Miejska Komisja Wyborcza ustala, po konsultacji z radami osiedli,

liczb? okr?gw, ich granice i numery oraz liczb?radnych wybieranych

w ka?dym okr?gu. Je?eli rada osiedla nie przedstawi do 50. dnia

przed wyborami swojej opinii, to wwczas decyzje w tych sprawach

podejmuje si? bez konsultacji.

2. Zarz?dzenie, o ktrym mowa w 6 ust. 1, oraz uchwa?? Miejskiej

Komisji Wyborczej ustalaj?c? okr?gi wyborcze podaje si? do

wiadomo?ci wyborcw w sposb zwyczajowo przyj?ty, najp?niej w 45.

dniu przed dniem wyborw. W obwieszczeniu tym podaje si? rwnie?

siedziby osiedlowych komisji wyborczych.

Rozdzia?4

Obwody g?osowania

10

1. W celu przeprowadzenia g?osowania tworzy si? obwody g?osowania

obejmuj?ce z regu?y od 500 do 10.000 mieszka?cw. Mo?na utworzy?

jeden obwd g?osowania dla jednego okr?gu wyborczego.

2. W zak?adach pomocy spo?ecznej lub innych zak?adach opieku?czych

mo?na utworzy? odr?bne obwody g?osowania, o ile w zak?adzie stale

zamieszkuje co najmniej 100 wyborcw.

11

1. W?a?ciwa osiedlowa komisja wyborcza na wniosek osiedlowego

komisarza wyborczego, najp?niej 30 dni przed dniem wyborw tworzy

obwody g?osowania, ustalaj?c ich granice i numery oraz wyznacza

siedziby obwodowych komisji wyborczych.

2. Uchwa?? osiedlowej komisji wyborczej o utworzeniu obwodw

g?osowania podaje do wiadomo?ci wyborcw Miejska Komisja Wyborcza

w sposb zwyczajowo przyj?ty, najp?niej w 15. dniu przed dniem

wyborw.

Rozdzia?5

Komisje wyborcze

12

Dla przeprowadzenia wyborw powo?uje si?:

1) Miejsk? Komisj?Wyborcz?,

2) osiedlowe komisje wyborcze oraz obwodowe komisje wyborcze.

13

1. Miejsk? Komisj?Wyborcz? w sk?adzie: przewodnicz?cy, zast?pca

przewodnicz?cego, sekretarz i cz?onkowie w liczbie 7 - 9 powo?uje

Rada Miejska.

2. W sk?ad Miejskiej Komisji Wyborczej powo?ywani s? radni Rady

Miejskiej oraz inne osoby zg?oszone przez radnych lub organizacje

spo?eczne i polityczne.

14

Do zada? Miejskiej Komisji Wyborczej nale?y:

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego przez

osiedlowe i obwodowe komisje wyborcze i udzielanie im w miar?

potrzeb wytycznych i wyja?nie?,

2) zapewnienie we wsp?dzia?aniu z Zarz?dem Miasta organizacji

wyborw na obszarze miasta,

3) tworzenie okr?gw wyborczych oraz ustalanie ilo?ci mandatw

przypadaj?cych w danym okr?gu,

4) powo?ywanie osiedlowych komisarzy wyborczych i osiedlowych

komisji wyborczych,

5) rozpatrywanie skarg na dzia?alno?? osiedlowych komisji

wyborczych,

6) ustalanie: wzorw protoko?w rejestracji kandydatw, wzorw

protoko?w wynikw g?osowania i protoko?w ustalania wynikw

wyborw, a tak?e protoko?w oglnego zebrania mieszka?cw w sprawie

wyboru zarz?du osiedla, wzorw kart do g?osowania, wzorw

za?wiadcze? dla m??w zaufania oraz za?wiadczenia o wyborze na

radnego,

7) zarz?dzenie druku kart do g?osowania i dostarczenie ich obwodowym

komisjom wyborczym,

8) zarz?dzenie druku obwieszcze?, o ktrych mowa w 24 ust. 2, oraz

dostarczenie tych obwieszcze?obwodowym komisjom wyborczym,

9) podanie do wiadomo?ci publicznej zbiorczych wynikw wyborw do

rad,

10) przekazanie Radzie Miejskiej informacji o przebiegu i wynikach

wyborw,

11) wykonywanie innych czynno?ci przewidzianych przepisami

niniejszej ordynacji.

15

1. Najp?niej w 50. dniu przed dniem wyborw Miejska Komisja

Wyborcza powo?uje komisarzy osiedlowych spo?rd osb zg?oszonych

przez organizacje polityczne, b?d? inne organizacje spo?eczne, a

tak?e funkcjonuj?ce rady osiedli.

2. Do zada? osiedlowego komisarza wyborczego nale?y:

1) przeprowadzenie wst?pnych konsultacji z organizacjami spo?ecznymi

i politycznymi dzia?aj?cymi na terenie osiedla oraz

przedstawicielami Zarz?du Miasta dotycz?cych organizacji wyborw do

rad osiedli,

2) przedstawienie Miejskiej Komisji Wyborczej propozycji podzia?u

osiedla na okr?gi wyborcze oraz sk?adu osiedlowej komisji wyborczej,

3) przedstawienie osiedlowej komisji wyborczej, po uzgodnieniu z

Miejsk? Komisj? Wyborcz?, propozycji podzia?u osiedla na obwody

g?osowania,

4) informowanie mieszka?cw osiedla o zadaniach i kompetencjach

organw osiedla, a tak?e zasadach ordynacji wyborczej do rad

osiedla.

3. Z chwil? powo?ania osiedlowej komisji wyborczej, komisarz

wyborczy staje si?z urz?du jej przewodnicz?cym.

16

1. Osiedlowe komisje wyborcze w sk?adzie: przewodnicz?cy, jego

zast?pca, sekretarz oraz do dwch cz?onkw powo?uje Miejska Komisja

Wyborcza najp?niej w 45. dniu przed wyborami.

2. Do zada? osiedlowych komisji wyborczych nale?y:

1) tworzenie obwodw g?osowania,

2) powo?ywanie sk?adw obwodowych komisji wyborczych,

3) rejestrowanie kandydatw na radnych,

4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisw prawa

wyborczego przez obwodowe komisje wyborcze oraz rozpatrywanie skarg

na ich dzia?anie,

5) wydawanie za?wiadcze?m??om zaufania kandydatw,

6) ustalenie wynikw wyborw do rady i ich og?oszenie,

7) przes?anie protoko?w ustalenia wynikw wyborw Miejskiej Komisji

Wyborczej,

8) wydawanie radnym za?wiadcze?o wyborze,

9) wykonywanie innych czynno?ci wynikaj?cych z przepisw niniejszej

ordynacji.

17

1. Obwodowe komisje wyborcze w sk?adzie: przewodnicz?cy, jego

zast?pca, sekretarz, do 4 cz?onkw powo?uje osiedlowa komisja

wyborcza najp?niej w 20. dniu przed dniem wyborw.

2. Do zada? obwodowych komisji wyborczych nale?y:

1) podanie do wiadomo?ci wyborcw informacji o listach kandydatw i

danych o kandydatach przez rozplakatowanie na obszarze obwodu

obwieszcze?, o ktrych mowa w 24 ust. 2 oraz powiadomienie o

siedzibie w?a?ciwej obwodowej komisji wyborczej,

2) przeprowadzenie g?osowania w obwodzie,

3) czuwanie w dniu wyborw nad przestrzeganiem przepisw prawa

wyborczego w miejscu i czasie g?osowania,

4) ustalenie wynikw g?osowania w obwodzie i podanie ich do

wiadomo?ci publicznej oraz przes?anie protoko?w g?osowania do

w?a?ciwej osiedlowej komisji wyborczej.

18

1. W sk?ad komisji wyborczych wchodz? wyborcy zamieszkali na

obszarze dzia?ania danej rady. Cz?onkowie komisji pe?ni? swoje

funkcje honorowo; mog?otrzymywa?diety na zasadach i w wysoko?ci

ustalonej przez Rad?Miejsk?.

2. Osoba wchodz?ca w sk?ad komisji wyborczej nie mo?e kandydowa?na

radnego.

3. Komisje wyborcze rozwi?zuje organ, ktry je powo?a? po

zako?czeniu ich dzia?alno?ci.

19

1. Obs?ug? organizacyjno-administracyjn?Miejskiej Komisji Wyborczej

zapewnia Biuro Rady Miejskiej.

2. Zarz?d Miasta zapewnia osiedlowym i obwodowym komisjom wyborczym

lokale i ?rodki techniczne i organizacyjne dla przeprowadzenia

wyborw.

Rozdzia?6

Zg?aszanie kandydatw

20

1. Kandydatw na radnych, odr?bnie dla ka?dego okr?gu wyborczego,

zg?asza si? do w?a?ciwej osiedlowej komisji wyborczej najp?niej w

30. dniu przed dniem wyborw.

2. Ka?de zg?oszenie mo?e zawiera?najwy?ej tyle nazwisk kandydatw,

ilu radnych jest wybieranych w danym okr?gu wyborczym.

3. Zg?aszaj?c kandydata na radnego nale?y poda? jego nazwisko,

imi?, wiek, zawd i miejsce zamieszkania, wskazuj?c jednocze?nie

okr?g wyborczy, do ktrego nast?puje zg?oszenie kandydata.

4. Do ka?dego zg?oszenia kandydatury nale?y do??czy? pisemne

o?wiadczenie kandydata o wyra?eniu zgody na kandydowanie.

5. W o?wiadczeniu, o ktrym mowa w ust. 4, kandydat na radnego mo?e

wnie?? o oznaczenie jego kandydatury w rejestrze kandydatw nazw?

lub skrtem nazwy partii, ugrupowania albo innej organizacji b?d?

grupy popieraj?cej jego kandydatur?.

6. Kandydowa? mo?na tylko w jednym okr?gu wyborczym i tylko z

jednego zg?oszenia.

21

1. Zg?oszenie kandydatw na radnych powinno by?podpisane przez co

najmniej 15 wyborcw stale zamieszka?ych w danym okr?gu wyborczym.

Do zg?oszenia do??cza si? wykaz podpisw wyborcw popieraj?cych

zg?oszenie.

2. Wyborca popieraj?cy zg?oszenie obok podpisu podaje czytelnie

swoje imi?, nazwisko i adres zamieszkania oraz numer dowodu

osobistego.

3. Uprawnionym do sk?adania o?wiadcze? w sprawie zg?oszenia, o

ktrym mowa w ust. 1, jest jeden z wyborcw wskazany w pisemnym

o?wiadczeniu kandydata (kandydatw) spo?rd tych, ktrzy podpisali

zg?oszenie.

22

1. W?a?ciwa osiedlowa komisja wyborcza niezw?ocznie rejestruje we

wskazanym okr?gu wyborczym kandydatury na radnych, zg?oszone zgodnie

z przepisami niniejszej ordynacji, sporz?dzaj?c protok? rejestracji

i zawiadamia o tym zg?aszaj?cych.

2. Je?eli zg?oszenie wykazuje wady, ktre nie dadz?si? usun?? w

terminie ustalonym dla dokonywania zg?osze?, komisja stwierdza

niewa?no?? zg?oszenia, zawiadamiaj?c o tym niezw?ocznie

zg?aszaj?cych.

3. Je?eli zg?oszenie wykazuje inne wady, komisja wzywa niezw?ocznie

zg?aszaj?cych do ich usuni?cia w ci?gu 3 dni. Je?eli wskazane wady

nie zostan? w terminie usuni?te, komisja stwierdza niewa?no??

zg?oszenia.

4. Uchwa?? stwierdzaj?c? niewa?no?? zg?oszenia zg?aszaj?cy mog?

zaskar?y?, w ci?gu 2 dni od daty jej otrzymania, do Miejskiej

Komisji Wyborczej. Decyzja podj?ta w wyniku rozpatrzenia skargi jest

ostateczna.

23

1. Je?eli w terminie ustalonym dla dokonywania zg?osze?, liczba

zg?oszonych kandydatw w danym okr?gu wyborczym nie jest wi?ksza od

liczby radnych wybieranych w tym okr?gu, osiedlowa komisja wyborcza

wzywa, poprzez rozplakatowanie obwieszcze?, do dodatkowego

zg?oszenia kandydatw.

W takim wypadku termin zg?oszenia kandydatw ulega przed?u?eniu o

5 dni.

2. Je?eli w wyniku post?powania, o ktrym mowa w ust. 1, nie zostan?

zarejestrowane w danym okr?gu wyborczym dodatkowe kandydatury, a

liczba kandydatw b?dzie mniejsza ni? liczba mandatw w danym

okr?gu, wyborw w tym okr?gu nie przeprowadza si?. O fakcie tym

w?a?ciwa komisja wyborcza zawiadamia niezw?ocznie Miejsk?Komisj?

Wyborcz?.

3. Je?eli wskutek okoliczno?ci wymienionych w ust. 2 sk?ad rady

ukszta?towany zosta?by poni?ej po?owy ustawowej liczby radnych,

wyborw do rady osiedla nie przeprowadza si?. O przyczynach

nieprzeprowadzenia wyborw Miejska Komisja Wyborcza niezw?ocznie

powiadamia wyborcw w drodze obwieszczenia.

4. Wybory ponowne do rady osiedla mog?by?zarz?dzone przez Rad?

Miejsk? Wroc?awia z inicjatywy podmiotw i w trybie okre?lonym w

64, 54 ust. 2 stosuje si?odpowiednio.

24

1. Po zarejestrowaniu kandydatur, osiedlowa komisja wyborcza ustala

w porz?dku alfabetycznym rejestr kandydatw dla ka?dego okr?gu

wyborczego.

2. Po otrzymaniu z osiedlowej komisji wyborczej rejestru kandydatw

Miejska Komisja Wyborcza zleca wydrukowanie obwieszcze?

zawieraj?cych dane o kandydatach wraz z ewentualnymi oznaczeniami, o

ktrych mowa w 20 ust. 5.

3. Obwieszczenie, o ktrym mowa w ust. 2, powinno by?rozes?ane w

dostatecznej ilo?ci do obwodowych komisji wyborczych z poleceniem

rozplakatowania w danym okr?gu wyborczym najp?niej w 15. dniu przed

dniem wyborw.

4. Obwieszczenia s?wywieszane w miejscach do tego przeznaczonych, w

budynkach Urz?du Miasta oraz w siedzibach komisji wyborczych.

25

1. W?a?ciwa osiedlowa komisja wyborcza skre?la z rejestru nazwisko

kandydata na radnego, ktry zmar?, utraci?prawo wybieralno?ci lub

wycofa? zgod?na kandydowanie.

2. O skre?leniu nazwiska kandydata komisja zawiadamia wyborcw

poprzez informacj? w lokalu wyborczym.

26

1. Kandydat na radnego mo?e wyznaczy? swojego m??a zaufania

uprawnionego do reprezentowania go wobec komisji wyborczych.

2. M?? zaufania reprezentuje interesy kandydata w szczeglno?ci w

czasie g?osowania, przy obliczaniu g?osw i przy ustalaniu wynikw

wyborw przez obwodow?i osiedlow?komisj?wyborcz?.

3. Przewodnicz?cy osiedlowej komisji wyborczej wydaje m??owi

zaufania za?wiadczenie uprawniaj?ce go do obecno?ci w lokalu

obwodowej komisji wyborczej w czasie wykonywania przez ni?

czynno?ci.

Rozdzia?7

Karty do g?osowania

27

1. Na karcie do g?osowania umieszcza si? w porz?dku alfabetycznym

nazwiska i imiona kandydatw na radnych zarejestrowanych w danym

okr?gu wyborczym wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatw w

sposb okre?lony w 20 ust. 5.

2. Na karcie do g?osowania jest zamieszczana zwi?z?a informacja o

sposobie g?osowania.

28

1. Wydrukowanie kart do g?osowania zarz?dza Miejska Komisja Wyborcza

na podstawie informacji przekazanych przez w?a?ciwe osiedlowe

komisje wyborcze.

2. Karta do g?osowania mo?e by?zadrukowana tylko po jednej stronie.

Kart? do g?osowania opatruje si?piecz?ci? w?a?ciwej osiedlowej

komisji wyborczej.

Rozdzia?8

G?osowanie

29

1. G?osowanie odbywa si? w lokalu obwodowej komisji wyborczej bez

przerwy, mi?dzy godzin?8.00 a 20.00.

2. Przed rozpocz?ciem g?osowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza

czy urna jest pusta, czy na miejscu znajduje si? potrzebna ilo??

kart do g?osowania, oraz czy w lokalu wyborczym znajduj? si?w

dostatecznej ilo?ci pomieszczenia zapewniaj?ce tajno?? g?osowania,

po czym komisja zamyka i piecz?tuje urn?wyborcz?piecz?ci?komisji.

Od chwili zapiecz?towania a?do zako?czenia g?osowania urny otwiera?

nie wolno.

30

1. Od chwili rozpocz?cia g?osowania do chwili jego zako?czenia w

lokalu wyborczym powinni by? obecni: przewodnicz?cy obwodowej

komisji wyborczej lub jego zast?pca oraz co najmniej dwch cz?onkw

komisji.

2. Od chwili rozpocz?cia prac komisji do chwili ustalenia wynikw

g?osowania w lokalu mog?by?obecni m??owie zaufania.

31

1. Przed przyst?pieniem do g?osowania wyborca okazuje obwodowej

komisji wyborczej dowd osobisty lub inny dokument stwierdzaj?cy

to?samo?? wyborcy.

2. Na jego podstawie cz?onek komisji sprawdza czy wyborca stale

zamieszkuje na terenie obwodu g?osowania, a nast?pnie wpisuje dane

wyborcy (nazwisko i imi?, imi? ojca, dat? urodzenia, adres

zamieszkania) do sporz?dzonej w tym celu listy wyborcw. W

przypadku gdy obwd g?osowania utworzony jest dla kilku okr?gw

wyborczych, listy wyborcw sporz?dza si?odr?bnie dla ka?dego okr?gu

wyborczego.

3. W wypadku w?tpliwo?ci zwi?zanych z ustaleniem prawa wyborczego

cz?onek Komisji sporz?dzaj?cy list?wyborcw winien sprawdzi? czy

wyborca uj?ty jest w rejestrze wyborcw prowadzonym przez Urz?d

Miasta. Niezb?dne warunki dla realizacji tego zadania, w

szczeglno?ci dy?ury w organie prowadz?cym rejestr i ??czno??

telefoniczn? mi?dzy tym organem a Komisj?, zapewnia Zarz?d Miasta.

4. Wyborca nieposiadaj?cy dokumentu uznanego przez Komisje za

wystarczaj?cy do stwierdzenia jego to?samo?ci mo?e powo?a?si? na

?wiadectwo dwch wiarygodnych osb znanych komisji. Komisja, po

wykonaniu czynno?ci okre?lonych w ust. 3, mo?e podj?? decyzj? o

wpisaniu wyborcy do listy wyborcw. Decyzja Komisji w tej sprawie

jest ostateczna.

32

1. Po wpisaniu do listy wyborca otrzymuje od komisji kart?do

g?osowania, potwierdzaj?c jej otrzymanie w?asnym podpisem w rubryce

listy wyborcw na to przeznaczonej.

2. Obwodowa komisja wyborcza wydaje karty do g?osowania opatrzone

dodatkowo jej w?asn?piecz?ci?.

33

1. Po otrzymaniu karty do g?osowania wyborca udaje si? do miejsca

zapewniaj?cego tajno?? g?osowania, znajduj?cego si? w lokalu

wyborczym.

2. Na karcie do g?osowania wyborca g?osuje na okre?lonych kandydatw

stawiaj?c znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwisk najwy?ej

tylu kandydatw, ilu radnych jest wybieranych w danym okr?gu

wyborczym.

3. Nast?pnie wyborca podchodzi do urny i w obecno?ci Komisji wrzuca

do urny kart? do g?osowania.

34

O godzinie 20.00 przewodnicz?cy zarz?dza zamkni?cie lokalu

wyborczego. Od tej chwili mog? g?osowa?tylko wyborcy, ktrzy

przybyli do lokalu przed godzin?20.00.

Rozdzia?9

Ustalanie wynikw g?osowania

35

Niezw?ocznie po zako?czeniu g?osowania obwodowa komisja wyborcza

ustala wyniki g?osowania w obwodzie.

36

1. Komisja ustala na podstawie listy wyborcw liczb?osb, ktrym

wydano karty do g?osowania.

2. Przewodnicz?cy w obecno?ci komisji otwiera urn?wyborcz?, po czym

komisja liczy znajduj?ce si?w niej karty do g?osowania.

3. Kart do g?osowania przedartych ca?kowicie na dwie lub wi?cej

cz??ci nie bierze si?pod uwag?przy ustalaniu wynikw g?osowania.

4. Po ustaleniu liczby oddanych kart do g?osowania obwodowa komisja

wyborcza przyst?puje do obliczania g?osw oddanych na poszczeglnych

kandydatw.

37

1. G?os uwa?a si? za niewa?ny, je?eli na karcie do g?osowania

postawiono znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwisk wi?cej

kandydatw ni? liczba radnych wybieranych w danym okr?gu wyborczym

albo nie postawiono znaku "X" w kratce z lewej strony obok ?adnego

kandydata.

2. Niewa?ne s? karty do g?osowania inne ni? urz?dowo ustalone lub

nieopatrzone piecz?ci?obwodowej komisji wyborczej.

3. Dopisanie na karcie do g?osowania dodatkowych nazwisk albo

poczynienie innych dopiskw nie wp?ywa na wa?no?? g?osu.

38

1. Po ustaleniu liczby g?osw wa?nych, obwodowa komisja wyborcza

przyst?puje do obliczania g?osw oddanych na poszczeglnych

kandydatw.

2. W przypadku gdy obwd g?osowania obejmuje wi?cej ni?jeden okr?g

wyborczy, ustalenie liczby oddanych g?osw, jak te?g?osw oddanych

na poszczeglnych kandydatw, nast?puje oddzielnie dla ka?dego

okr?gu wyborczego.

39

1. Obwodowa komisja wyborcza sporz?dza w dwch egzemplarzach

protok? g?osowania.

2. W protokole wymienia si?liczby:

1) osb wpisanych do listy wyborcw,

2) oddanych g?osw,

3) g?osw niewa?nych,

4) g?osw wa?nych,

5) g?osw oddanych na poszczeglnych kandydatw.

3. Protok? podpisuj? wszystkie osoby wchodz?ce w sk?ad obwodowej

komisji wyborczej, obecne przy jego sporz?dzaniu. Protok? opatruje

si?piecz?ci? komisji.

4. M??om zaufania przys?uguje prawo wniesienia do protoko?u

g?osowania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutw.

5. Niezw?ocznie po sporz?dzeniu protoko?u obwodowa komisja wyborcza

podaje wyniki g?osowania do publicznej wiadomo?ci.

40

1. Przewodnicz?cy obwodowej komisji wyborczej przesy?a niezw?ocznie

w zapiecz?towanej kopercie jeden egzemplarz protoko?u g?osowania do

osiedlowej komisji wyborczej.

2. Tryb przekazywania i przyjmowania protoko?w, o ktrych mowa w

ust. 1, ustala Miejska Komisja Wyborcza.

41

Po dokonaniu czynno?ci wymienionych w 45 ust. 1 przewodnicz?cy

obwodowej komisji wyborczej przesy?a niezw?ocznie Zarz?dowi Miasta

karty do g?osowania, list?wyborcw i drugi egzemplarz protoko?u

g?osowania.

Rozdzia?10

Ustalenie wynikw wyborw

42

1. Na podstawie protoko?w otrzymanych od obwodowych komisji

wyborczych osiedlowe komisje wyborcze ustalaj? wyniki wyborw

odr?bnie dla ka?dego okr?gu wyborczego.

2. Przy ustalaniu wynikw wyborw mog?by?obecni m??owie zaufania.

43

1. Za wybranych w danym okr?gu uwa?a si? kandydatw, ktrzy

otrzymali najwi?ksz? liczb?wa?nie oddanych g?osw. Liczba wybranych

nie mo?e by? wi?ksza od liczby radnych wybieranych w tym okr?gu.

2. Je?eli dwch lub wi?cej kandydatw otrzyma?o rwn?liczb?g?osw

uprawniaj?c? do przyznania im mandatu, o pierwsze?stwie rozstrzyga

losowanie przeprowadzone przez przewodnicz?cego osiedlowej komisji

wyborczej w obecno?ci cz?onkw komisji i m??w zaufania. Przebieg

losowania uwzgl?dnia si? w protokole wynikw wyborw. Zasady

losowania ustala Miejska Komisja Wyborcza.

44

1. Po ustaleniu wynikw wyborw osiedlowa komisja wyborcza sporz?dza

w dwch egzemplarzach protok? wynikw wyborw zawieraj?cy, odr?bnie

dla ka?dego okr?gu wyborczego, liczby:

1) osb wpisanych do listy wyborcw,

2) oddanych g?osw,

3) g?osw niewa?nych,

4) g?osw wa?nych,

5) g?osw wa?nie oddanych na poszczeglnych kandydatw oraz nazwiska

i imiona wybranych radnych.

2. Protok? podpisuj? wszystkie osoby wchodz?ce w sk?ad osiedlowej

komisji wyborczej, obecne przy jego sporz?dzaniu.

3. M??om zaufania przys?uguje prawo wgl?du do protoko?w oraz do

wniesienia do protoko?u uwag z wymienieniem konkretnych zarzutw.

45

1. Protok?, o ktrym mowa w 44, wraz z protoko?ami obwodowych

komisji wyborczych, przewodnicz?cy osiedlowej komisji wyborczej

przesy?a niezw?ocznie Miejskiej Komisji Wyborczej.

2. Drugi egzemplarz protoko?u wynikw wyborw osiedlowa komisja

wyborcza przesy?a do Zarz?du Miasta.

46

Niezw?ocznie po sporz?dzeniu protoko?u wynikw wyborw osiedlowa

komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomo?ci, odr?bnie dla

ka?dego okr?gu wyborczego, liczby:

1) osb wpisanych do listy wyborcw,

2) oddanych g?osw,

3) g?osw wa?nie oddanych na poszczeglnych kandydatw oraz nazwiska

i imiona wybranych radnych.

47

Na podstawie protoko?u wynikw wyborw osiedlowa komisja wyborcza

wydaje radnym za?wiadczenia o wyborze.

Rozdzia?11

Og?oszenie wynikw wyborw

48

1. Po otrzymaniu od osiedlowych komisji wyborczych protoko?w z

wyborw, Miejska Komisja Wyborcza og?asza w Biuletynie Rady

Miejskiej Wroc?awia wyniki g?osowania i wyniki wyborw do rad

osiedlowych we Wroc?awiu.

2. Og?oszenie, o ktrym mowa w ust. 1, powinno zawiera? zbiorcze

informacje o wynikach g?osowania na obszarze miasta, obejmuj?ce

liczby:

1) osb wpisanych do list wyborcw,

2) oddanych g?osw,

3) g?osw niewa?nych,

4) g?osw wa?nych.

Og?oszenie zawiera rwnie? informacje podane wed?ug okr?gw

wyborczych utworzonych dla wyboru poszczeglnych rad obejmuj?ce

liczby:

1) osb wpisanych do listy wyborcw,

2) oddanych g?osw,

3) g?osw niewa?nych,

4) g?osw wa?nych,

5) g?osw wa?nie oddanych na poszczeglnych kandydatw oraz

nazwiska i imiona wybranych radnych z okre?leniem ich

przynale?no?ci.

Rozdzia?12

Wa?no?? wyborw

49

1. W ci?gu 14 dni od dnia wyborw wyborca mo?e wnie?? protest

przeciwko wa?no?ci wyborw, je?eli dopuszczono si? naruszenia

przepisw niniejszej ordynacji, a naruszenie to mog?o wywrze?

istotny wp?yw na wynik wyborw.

2. Protest wnosi si? na pi?mie do Miejskiej Komisji Wyborczej.

Je?eli protest nie zawiera wystarczaj?cego udokumentowania zarzutw,

Komisja wzywa osob?wnosz?c?protest do uzupe?nienia dokumentacji w

ci?gu 7 dni od wniesienia protestu.

3. Sprawy, o ktrych mowa w ust. 1, Miejska Komisja Wyborcza

rozpatruje na posiedzeniu, z udzia?em przedstawiciela komisji

osiedlowej i zainteresowanych.

50

1. Miejska Komisja Wyborcza uniewa?nia wybory w odpowiednim okr?gu w

ca?o?ci lub w cz??ci, je?eli w wyborach w tym okr?gu dopuszczono si?

naruszenia przepisw niniejszej ordynacji, ktre wywar?o wp?yw na

wynik g?osowania lub ich ustalenie.

2. Miejska Komisja Wyborcza okre?la, w jakim zakresie i od jakiej

czynno?ci nale?y rozpocz?? nowe post?powanie wyborcze.

51

1. W razie uniewa?nienia wyborw, Rada Miejska zarz?dza w ci?gu 14

dni od daty uniewa?nienia ponowne wybory w odpowiednim okr?gu

wyborczym przy uwzgl?dnieniu tre?ci uchwa?y, o ktrej mowa w 50,

ustalaj?c jednocze?nie kalendarz czynno?ci wyborczych.

2. Ponowne wybory przeprowadza si? przy odpowiednim zastosowaniu

przepisw niniejszej ordynacji. Kalendarz wyborczy mo?e przewidywa?

krtsze terminy.

Rozdzia?13

Wyga?ni?cie mandatu radnego, uzupe?nienie sk?adu rady

52

1. Wyga?ni?cie mandatu radnego nast?puje wskutek:

1) ?mierci,

2) zrzeczenia si?mandatu,

3) utraty prawa wybieralno?ci lub braku tego prawa w dniu wyborw,

4) prawomocnego wyroku s?du, orzeczonego za przest?pstwo umy?lne,

5) zmian w podziale miasta na osiedla powoduj?cych wyga?ni?cie

mandatw stosowne do 55 ust. 1 pkt 1,

6) niebrania udzia?u w pracach rady bez usprawiedliwienia przez

okres d?u?szy ni?6 miesi?cy.

2. Zmiana miejsca zamieszkania w trakcie kadencji nie powoduje

utraty prawa wybieralno?ci, o ile nast?pi?o to w granicach miasta.

3. Wyga?ni?cie mandatw radnych nast?puje rwnie? w przypadku

rozwi?zania rady.

4. Wyga?ni?cie mandatu radnego w przypadkach okre?lonych w ust. 1

pkt 1 - 4 stwierdza rada.

53

W przypadku wyga?ni?cia mandatu radnego, rada stwierdzaj?c

wyga?ni?cie mandatu, podejmuje uchwa?? o wst?pieniu na jego miejsce

kandydata, ktry w wyborach uzyska? kolejno najwi?ksz? liczb?

g?osw, a nie utraci?prawa wybieralno?ci.

54

1. W przypadkach okre?lonych w 52 ust. 3 zarz?dza si? wybory

przedterminowe do rady.

2. Wyborw przedterminowych nie przeprowadza si? w okresie 6

miesi?cy przed up?ywem kadencji rady.

55

1. Zmiany w podziale miasta na osiedla, zachodz?ce w toku kadencji

rad, powoduj? nast?puj?ce zmiany w ich sk?adzie:

1) je?eli z jednego osiedla utworzonych zosta?o dwa lub wi?cej

osiedli, albo gdy w cz??ci osiedla tworzy si? nowe osiedle -

dotychczasowa rada z mocy prawa zostaje rozwi?zana i przeprowadza

si?nowe wybory do rad osiedli obj?tych tymi zmianami,

2) je?eli z osiedla zostaje wy??czony obszar stanowi?cy okr?g

wyborczy dla wyboru rady tego osiedla i w??czony do s?siedniego

osiedla, radni wybrani w tym okr?gu staj? si? radnymi osiedla

powi?kszonego,

3) je?eli osiedle zostaje w??czone do innego osiedla, radni osiedla

zniesionego staj?si?radnymi osiedla powi?kszonego,

4) je?eli z dwch lub wi?cej osiedli tworzy si?nowe osiedle, radni

rad osiedli zniesionych staj?si?radnymi nowego osiedla.

2. Nowe wybory radnych, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, zarz?dza Rada

Miejska, ustalaj?c w miar?potrzeby liczby wybieranych radnych w

nowo utworzonych okr?gach wyborczych. Przy wprowadzaniu zmian w

sk?adzie rad na podstawie ust. 1 mog?nast?pi?odst?pstwa od liczby

radnych ustalonej dla odpowiednich rad w ustawie o samorz?dzie

terytorialnym.

56

1. W przypadku obni?enia si? liczebno?ci rady poni?ej po?owy

ustawowego sk?adu Rada Miejska rozwi?zuje rad?osiedla.

2. Kompetencje rozwi?zanej rady przejmuje Rada Miejska. Rada Miejska

uchwali przeprowadzenie wyborw w osiedlu, w ktrym rada zosta?a

rozwi?zana na skutek okoliczno?ci opisanych w ust. 1, w ci?gu p?

roku od daty rozwi?zania rady.

57

Kadencja rady i radnych wybranych w wyborach ponownych i

przedterminowych up?ywa z dniem up?ywu kadencji rad wybranych w

wyborach zarz?dzonych na podstawie 6 ordynacji wyborczej do rad

osiedli.

Rozdzia?14

Wybr zarz?du osiedla

58

1. W osiedlach do 4.000 mieszka?cw mo?na przeprowadzi? wybory

wy??cznie do zarz?du osiedla. W takim wypadku funkcje rady osiedla

pe?ni oglne zebranie mieszka?cw osiedla.

2. Zarz?d osiedla, w sk?adzie: przewodnicz?cy, zast?pca

przewodnicz?cego, sekretarz, skarbnik oraz 1-3 cz?onkw, wybierany

jest przez oglne zebranie mieszka?cw zwo?ane przez Miejsk?Komisj?

Wyborcz? w terminie do 30 dni od dnia wyboru do rady osiedla. Liczb?

cz?onkw zarz?du ustala oglne zebranie w g?osowaniu jawnym.

3. Otwarcia oglnego zebrania dokonuje cz?onek Miejskiej Komisji

Wyborczej. Przewodnicz?cego zebrania wybiera si? w g?osowaniu

jawnym, wi?kszo?ci? g?osw spo?rd zg?oszonych kandydatw.

59

1. Wybory do zarz?du przeprowadza Komisja Wyborcza, zwana dalej

Komisj?, w sk?adzie co najmniej 3 osb wybranych w g?osowaniu jawnym

spo?rd uczestnikw zebrania. Cz?onkiem Komisji nie mo?e by?osoba

kandyduj?ca do Zarz?du.

2. Do zada? Komisji nale?y: przyjmowanie zg?osze? do zarz?du i

sporz?dzenie list wyborczych, przeprowadzenie g?osowania, obliczenie

g?osw i og?oszenie wynikw g?osowania oraz sporz?dzenie protoko?u z

jego przebiegu i przekazanie go wraz z kartami do g?osowania

Miejskiej Komisji Wyborczej. Protok? z przebiegu wyborw do zarz?du

podpisuj? wszyscy cz?onkowie Komisji oraz przewodnicz?cy oglnego

zebrania mieszka?cw.

60

1. Wybory odbywaj? si?w g?osowaniu tajnym.

2. G?osowanie odbywa si? na przygotowanych kartach do g?osowania,

opatrzonych piecz?ci?Miejskiej Komisji Wyborczej.

3. Na karcie do g?osowania umieszcza si? w porz?dku alfabetycznym

nazwiska i imiona kandydatw.

61

1. Po otrzymaniu karty do g?osowania wyborca stawia znak "X" obok

nazwiska kandydata, na ktrego g?osuje.

2. G?os uwa?a si?za wa?ny, je?eli na karcie do g?osowania wyborca

wska?e co najmniej jedn?osob?, na ktr?g?osuje, jednak nie wi?cej

ni?liczba miejsc do obsadzenia, ustalona zgodnie z 58 ust. 2.

3. Niewa?ne s? g?osy oddane na kartach do g?osowania innych ni?

okre?lone, w 60 ust. 2, a tak?e oddane na kandydatw

niezg?oszonych wcze?niej do komisji wyborczej.

62

1. Wybory odbywaj? si? przy nieograniczonej liczbie kandydatw

zg?oszonych przez wyborcw podczas zebrania. Osoba kandyduj?ca do

zarz?du powinna wyrazi?na to zgod?.

2. Za wybranych uwa?a si? kandydatw, ktrzy uzyskali najwi?ksz?

liczb? g?osw. W przypadku rwnej ilo?ci otrzymanych g?osw przez

kandydatw, ktrym przypada ostatni mandat w zarz?dzie,

przewodnicz?cy zebrania zarz?dza kolejne tury g?osowania.

63

1. Wybory w pierwszym terminie uznaje si?za wa?ne, je?eli liczba

wyborcw by?a co najmniej pi?ciokrotnie wy?sza od liczby cz?onkw

zarz?du, ustalonej w 58 ust. 2.

2. Je?eli w pierwszym terminie nie dokonano wyboru zarz?du z powodu

braku wymaganej liczby wyborcw, wybory mog? si?odby?w drugim

terminie w tym samym dniu. Do wa?no?ci wyborw w drugim terminie

konieczny jest udzia?co najmniej 15 wyborcw.

64

1. W osiedlu, w ktrym brak jest rady osiedla, Miejska Komisja

Wyborcza mo?e zarz?dzi?wybory do rady na wniosek mieszka?cw lub co

najmniej 5 radnych Rady Miejskiej Wroc?awia.

2. Mieszka?cy osiedla, o ktrym mowa w ust. 1, mog? wyst?pi? z

wnioskiem o zarz?dzenie wyborw po zgromadzeniu 50 podpisw osb

uprawnionych do g?osowania, je?eli osiedle liczy do 4.000

mieszka?cw i 100 podpisw w osiedlach licz?cych ponad 4.000

mieszka?cw. Wyborca podpisuj?cy wniosek, obok podpisu podaje

czytelnie swoje imi? i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer

dowodu osobistego.

3. Przed z?o?eniem wniosku o zarz?dzenie wyborw radni, o ktrych

mowa w ust. 1, zobowi?zani s? do przeprowadzenia wst?pnych

konsultacji z mieszka?cami osiedla w sprawie powo?ania rady.

4. W wypadku istnienia w osiedlu zarz?du osiedla, dotychczasowy

zarz?d pe?ni swe funkcje do czasu wyboru nowego zarz?du przez

wybran? rad?osiedla.

Rozdzia?15

Przepisy ko?cowe

65

Koszty zwi?zane z wyborami pokrywane s?z bud?etu miasta, z tym, ?e

nie dotyczy to kosztw zwi?zanych ze zg?aszaniem kandydatw i

prowadzon? przez nich kampani?wyborcz?.

66

W sprawach nieuregulowanych niniejsz? ordynacj? wyborcz? maj?

zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku.

Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16, poz. 96 z p?niejszymi

zmianami).

67

Traci moc uchwa?a nr XVIII/101/91 Rady Miejskiej Wroc?awia z dnia

6 lutego 1991 roku - Ordynacja Wyborcza do rad osiedli - z

p?niejszymi zmianami.

68

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem og?oszenia.