Statut osiedla

Pobierz plik

 

UWAGA W 2004 nastąpiła uchwałą Rady Miejskeij Wrocłąwia nowelziacja !!!

w pkt. złożenia wniosku o stwierdzenie wygaszenia mandaru Radnego Rady Osiedla :

"niebrania udziału w  pracach  rady  bez  usprawiedliwienia  przez

okres dłuższy niż 6 miesięcy"

zamieniono na :

"niebrania udziału w  pracach  rady  przez okres dłuższy niż 6 miesięcy"


( a więc wykreślono zapis o usprawiedliwieniu Radnego)

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIII/415/03

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 16 października 2003 r.

w sprawie nadania Statutu Osiedla Nowy Dwór

Na podstawie art. 35 ust.1 i 3 oraz art.18 ust. 2 pkt 7 i art. 42, w

związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z  2001  r.  Nr 142,  poz. 1591 ze

zmianami) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się  Osiedlu Nowy Dwór statut o treści  stanowiącej  załącznik

do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3

1. Uchwała  podlega  opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Dolnośląskiego.

2. Do  końca  bieżącej  kadencji   organów   Osiedla   stosuje   się

dotychczasowe przepisy o wyborach rad osiedli.

3. Z dniem  1  stycznia 2004 r. w zakresie uregulowanym w niniejszej

uchwale traci moc obowiązującą uchwała nr LXIV/421/93 Rady Miejskiej

Wrocławia z dnia 22 maja 1993 r. w sprawie nadania  statutu  osiedla

(Biuletyn Urzędowy  Rady  Miejskiej  Wrocławia  Nr  4,  poz.  65  ze

zmianami)  z uwzględnieniem ust. 2.

§ 4

Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW HUSKOWSKI

Załącznik

do uchwały nr XIII/415/03

Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 16 października 2003 r.

Statut Osiedla Nowy Dwór

Część I

Postanowienia ogólne

§ 1

Statut określa organizację i zasady działania Osiedla Nowy Dwór.

§ 2

Użyte w Statucie Osiedla sformułowania oznaczają:

Osiedle - Osiedle Nowy Dwór,

Rada - Radę  Osiedla Nowy Dwór,

Przewodniczący - Przewodniczącego Rady Osiedla Nowy Dwór,

Wiceprzewodniczący - Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Nowy Dwór,

Radny - Członek Rady Osiedla Nowy Dwór,

Komisja - Komisję  Rady Osiedla Nowy Dwór,

Zarząd - Zarząd Osiedla Nowy Dwór,

Przewodniczący Zarządu - Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nowy Dwór,

Sekretarz - Sekretarza Osiedla Nowy Dwór,

Skarbnik - Skarbnika Osiedla Nowy Dwór,

Miasto - Gminę  Wrocław,

Statut Wrocławia - uchwałę nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z

dnia 17  maja  1996  r.    w  sprawie  przyjęcia Statutu Wrocławia w

brzmieniu uzgodnionym  z  Prezesem  Rady  Ministrów  (t.j.  Dziennik

Urzędowy Województwa Dolnośląskiego  z 2002 r. Nr 166, poz. 2338),

Statut - Statut Osiedla Nowy Dwór,

ustawa - ustawę  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (t.j.

Dz.U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

§ 3

1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Miasta w  rozumieniu  przepisów

ustawy.

2. Mieszkańcy  Osiedla  tworzą  wspólnotę  samorządową  w  granicach

obszaru Osiedla.

§ 4

1. Obszar Osiedla  wyznaczają  granice  określone  na  mapie  Miasta

stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

2. Łączenie,  podział  oraz  znoszenie,  w  tym  także zmiana granic

Osiedla, odbywa się na zasadach określonych  w  ustawie  i  Statucie

Wrocławia.

Część II

Zakres zadań Osiedla oraz sposób ich realizacji

§ 5

1. Osiedle  realizuje  zadania  Miasta  na swoim obszarze w zakresie

określonym  niniejszym  Statutem  oraz  przekazane  uchwałami   Rady

Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta.

2. Przyjęcie  zadań  do  wykonania zleconych przez Prezydenta wymaga

zgody Rady.

3. Organy Osiedla w zakresie swojego działania mają nieograniczony w

zakresie  obowiązujących  przepisów  prawa   dostęp   do   wszelkich

materiałów  i  informacji  znajdujących  się  w posiadaniu jednostek

organizacyjnych Miasta.  Zasady   realizacji   uprawnienia   określa

Prezydent.

§ 6

Do zadań  Osiedla należy:

1)   wspieranie   i  inspirowanie  działania  o  znaczeniu  lokalnym

zmierzającego do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców

niewynikającego  z  zadań  zleconych oraz niezastrzeżonych ustawami,

Statutem  Wrocławia,  uchwałami  Rady  Miejskiej   i   zarządzeniami

Prezydenta na rzecz innych podmiotów,

2) działanie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej,

3) współdziałanie,

a) z organami Miasta,

b) jednostkami organizacyjnymi Miasta  i  innymi  instytucjami  oraz

organizacjami społecznymi działającymi na obszarze Osiedla,

c) z innymi osiedlami,

4)   wnioskowanie   do  organów  Miasta  w  sprawach  istotnych  dla

mieszkańców Osiedla,  a w szczególności w zakresie:

a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany granic Osiedla,

b) budżetu Miasta na etapie przygotowywania jego projektu,

c) wydzielania  mienia  komunalnego  celem  przekazania  Osiedlu  do

zarządzania,

d)  lokalizacji  na  obszarze  Osiedla instytucji kultury i placówek

oświatowych oraz ośrodków rekreacji i sportu o charakterze lokalnym,

e) organizacji opieki zdrowotnej o zasięgu lokalnym,

f)  przeznaczenia  terenów  w  studiach  uwarunkowań   i   kierunków

zagospodarowania    przestrzennego    oraz    miejscowych    planach

zagospodarowania przestrzennego Miasta, w tym zwłaszcza  lokalizacji

celów publicznych,

g)  komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z innymi

osiedlami,

h) zagrożenia bezpieczeństwa i  porządku  publicznego,  a  zwłaszcza

lokalizacji na terenie Osiedla posterunków Policji,

i)   profilaktyki   i   rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz

integracji   społecznej   osób  uzależnionych  od  alkoholu,  w  tym

zwłaszcza  liczby  punktów  sprzedaży  alkoholu   oraz   zasad   ich

usytuowania na obszarze Osiedla,

j)   zmiany  organizacji  ruchu  lokalnego  mających  na  celu  jego

usprawnienie,  wprowadzenie  ograniczeń  w  ruchu  i  form   poprawy

bezpieczeństwa pieszych,

k)  ochrony  środowiska,  zakładania  i utrzymania zieleni miejskiej

oraz wprowadzania form ochrony przyrody na obszarze Osiedla,

5)  opiniowanie  na  wniosek  organu  lub  jednostki  organizacyjnej

Miasta:

a)  projektów  uchwał  w  zakresie  zamiaru likwidacji, łączenia lub

przekształcenia jednostek organizacyjnych  o  charakterze  lokalnym,

takich jak:

- szkoły podstawowe i placówki oświatowe,

- instytucje kultury w tym filie biblioteczne i domy kultury,

- publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

- ośrodki rekreacji i sportu,

b) projektów uchwał, zarządzeń i decyzji w zakresie:

- zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla,

-  przeznaczenia  do  wynajmu lokali użytkowych na cele działalności

usługowej lub handlowej poza strefą centrum,

- rozmieszczenia targowisk,

- wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

6) opiniowanie decyzji  w  zakresie  ochrony  środowiska  zgodnie  z

przepisami Prawa ochrony środowiska,

7)   wyrażanie   opinii   o   działalności   organów   i   jednostek

organizacyjnych   Miasta   na  obszarze  Osiedla,  w  tym  zwłaszcza

wykonania budżetu Miasta  w  części  dotyczącej  Osiedla  i  obsługi

Osiedla   przez   jednostkę   organizacyjną  Miasta  wskazaną  przez

Prezydenta,

8)   wyrażanie   opinii   o  realizacji  lokalnych  inwestycji  celu

publicznego oraz remontów lokalnych obiektów użyteczności publicznej

na obszarze Osiedla,

9) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej i jej organów na zasadach

określonych w Statucie Wrocławia,

10)  uczestniczenie  w pracach zespołów i komisji powoływanych przez

Prezydenta lub  kierowników  jednostek  organizacyjnych  Miasta  dla

dokonywania  oceny  wykonywania  zadań  publicznych, w tym zwłaszcza

odbioru prac wykonawczych inwestycji  celu  publicznego  i  remontów

obiektów  użyteczności publicznej o charakterze lokalnym na obszarze

Osiedla  na   zasadach   określanych   każdorazowo   przez   podmiot

podejmujący te działania.

§ 7

1. Zgłaszanie  wniosków odbywa się w trybie i terminie przewidzianym

przepisami prawa oraz określonym w zawiadomieniach  o  podejmowanych

czynnościach przez organy i jednostki organizacyjne Miasta.

2. Udzielenie  opinii następuje w terminie 21 dni od dnia otrzymania

projektu rozstrzygnięcia lub wystąpienia o zaopiniowanie.

3. Przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 2, zwalnia podmiot  z

obowiązku zasięgnięcia opinii.

4. W  przypadku nieuwzględnienia wniosku lub opinii organów Osiedla

doręczonych w przepisanym terminie i formie podmiot  zobowiązany  do

przyjęcia  wniosku  lub  zasięgnięcia  opinii   wyjaśnia   przyczyny

nieuwzględnienia wniosku lub opinii na wniosek organu Osiedla.

§ 8

1. Organy Osiedla realizują swoje uprawnienia w formie uchwał.

2. Budowa i treść uchwał odpowiada zasadom techniki prawodawczej.

3. Numeracja uchwał Rady  składa  się  z  numeru  sesji  (wyrażonego

cyframi  rzymskimi),  numeru  kolejnego  uchwały (wyrażonego cyframi

arabskimi) i  dwóch  ostatnich  cyfr  oznaczenia   roku.   Numeracja

porządkowa  rozpoczyna się od każdej kadencji z osobna i jest ciągła

do jej końca.

4. Numeracja uchwał Zarządu  składa  się  z  numeru  porządkowego  w

obrębie   każdego   roku   kalendarzowego  i  dwóch  ostatnich  cyfr

oznaczenia roku.

Część III

Władze Osiedla

§ 9

1. Mieszkańcy  Osiedla  podejmują   rozstrzygnięcia   w   głosowaniu

powszechnym przez wybory lub za pośrednictwem organów Osiedla.

2. Mieszkańcy Osiedla wypowiadają się w istotnych sprawach Osiedla w

drodze konsultacji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia.

§ 10

1. Organami Osiedla są Rada i Zarząd.

2. Działania organów Osiedla są jawne.

3. Jawność  działania organów Osiedla oznacza prawo uczestniczenia w

sesjach Rady oraz posiedzeniach Zarządu i komisji Rady oraz wglądu w

dokumentację  działalności organów Osiedla.

4. Dla zapewnienia uczestnictwa  mieszkańcom  Osiedla  w  sesjach  i

posiedzeniach  organów  Osiedla  na  ich  przewodniczących  spoczywa

obowiązek umieszczania na tablicy informacyjnej w siedzibie  Zarządu

stosownych obwieszczeń.   Nie   wyklucza   to   możliwości  używania

równolegle środków masowego przekazu.

§ 11

Organy  Osiedla  podejmują  uchwały  w  głosowaniu   jawnym   zwykłą

większością  głosów    w obecności co najmniej połowy składu organu,

jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

Rozdział 1

Rada

§ 12

1. Rada jest organem uchwałodawczym Osiedla.

2. Kadencja Rady wynosi 4 lata.

3. Mieszkańcy  Osiedla  wybierają  Radę  na  zasadach  i  w   trybie

określonym ordynacja wyborczą stanowiąca załącznik nr 2.

§ 13

1. Do   właściwości  Rady  należą  wszystkie  sprawy  niezastrzeżone

Statutem na rzecz Zarządu.

2. Do wyłącznej właściwości Rady należą:

1) wybór  i  odwoływanie  Zarządu  oraz  dokonywanie  zmian  w  jego

składzie osobowym,

2) uchwalanie planu finansowego Osiedla,

3)  przyjmowanie  rocznego  sprawozdania  Zarządu  z wykonania planu

finansowego,

4) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i opinii, o których mowa w

§ 6 pkt 4-8,

5) wyrażanie zgody na przejęcie do wykonywania zdań zleconych  przez

Prezydenta,

6) ustalania zasad współpracy z osiedlami,

7)  stwierdzanie  wygaśnięcia  mandatu radnego na zasadach ordynacji

wyborczej.

§ 14

1. Rada na pierwszej sesji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i

Wiceprzewodniczącego   Rady   bezwzględną   większością   głosów   w

głosowaniu tajnym.

2. Pierwszą  sesję  Rady  po  wyborach w nowej kadencji lub wyborach

przedterminowych zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w terminie  7

dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Obrady sesji do czasu wyboru

Przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny.

3. Odwołanie z  funkcji,  o  której  mowa  w  ust.  1, odbywa się na

wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w trybie określonym w

ust.1.

4. W  przypadku  nieskuteczności  odwołania,   kolejny   wniosek   o

odwołanie  Przewodniczącego Rady może być rozpatrywany nie wcześniej

niż po upływie 6 miesięcy.

5. Przewodniczący i  Wiceprzewodniczący  Rady  mogą  złożyć  pisemną

rezygnację  z funkcji.

6. Odwołanie    i   przyjęcie   rezygnacji   Przewodniczącego   Rady

zobowiązuje Radę do wyboru na wakującą funkcję na tej samej sesji.

7. Do czasu wyboru uzupełniającego osoba odwołana pełni nadal  swoją

funkcję.

§ 15

1. Rada  obraduje  na  sesjach  zwoływanych przez Przewodniczącego w

miarę  potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Obrady  sesji

prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

2. Przewodniczący   zwołuje  sesję  i  ustala  porządek  obrad  oraz

przedstawia ewentualne projekty  uchwał.  Celem  ustalenia  porządku

obrad  Przewodniczący  przeprowadza  konsultacje  z  Przewodniczącym

Zarządu oraz przewodniczącymi Komisji Rady.

3. Zmiana porządku obrad może nastąpić na wniosek  Zarządu,  Komisji

Rady lub 1/4 ustawowego składu Rady zwykłą większością głosów.

4. Na  wniosek  Przewodniczącego  Zarządu  lub 1/4 ustawowego składu

Rady Przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję Rady w terminie  7

dni od  dnia  złożenia  wniosku.  Do wniosku dołączony jest porządek

obrad oraz projektu uchwał. Zmiana porządku obrad sesji  zwołanej  w

tym trybie  wymaga  najpierw  zgody  wnioskodawcy.  Zawiadomienie  o

zwołaniu sesji w tym trybie może odbyć się droga ustną  bezpośrednio

lub telefonicznie.

5. W razie  braku  quorum  na  sesji  zwołanej  w  trybie ust. 1 i 4

Przewodniczący bez otwarcia sesji wyznacza doraźnie termin następnej

sesji. Radnych obecnych uznaje się za powiadomionych  o  wyznaczonym

terminie sesji w tym trybie.

6. Stwierdzenie  braku quorum w trakcie trwającej już sesji powoduje

przerwanie jej obrad  i wyznaczenie terminu ich wznowienia.  Przepis

ust. 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

7. W razie  bezskutecznego  upływu  terminu, o którym mowa w ust. 4,

wnioskodawcy powiadamiają  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej,  który

zwołuje   niezwłocznie   sesję   w   zastępstwie   Przewodniczącego,

przewodnicząc  jej  obradom  lub   powierzając   prowadzenie   obrad

Wiceprzewodniczącemu.

§ 16

1. Ramowy porządek sesji Rady obejmuje:

1) otwarcie sesji,

2)   zgłoszenie   wniosków   w   sprawie  zmiany  porządku  obrad  i

przeprowadzenie głosowań w tej sprawie,

3) realizacja porządku obrad według ustalonej kolejności,

4) każdy merytoryczny punkt porządku obrad przewiduje,

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) dyskusję,

c) poddanie wniosków o zmianę projektu pod głosowanie,

d) poddanie ostatecznej wersji projektu pod głosowanie,

5) zapytania radnych,

6) wolne wnioski,

7) wnioski dotyczące protokołu poprzedniej sesji i jego przyjęcie,

8) zamknięcie obrad.

2. W każdym punkcie obrad radny ma prawo do  jednokrotnego  zabrania

głosu w dyskusji i jednej polemiki.

3. Przewodniczący    Zarządu    a    w   razie   jego   nieobecności

Wiceprzewodniczący ma prawo do zabrania głosu poza kolejnością.

4. W przypadku wykorzystywania prawa do głosu w sposób  niezgodny  z

tematem   obrad   oraz   naruszający  prawa  innych  radnych  w  tym

przekraczania limitu czasu ustalonego przez Radę Przewodniczący może

odebrać  głos radnemu w danym punkcie obrad.

5. Limit   czasowy   wystąpienia   nie   dotyczy    Przewodniczącego

(Wiceprzewodniczącego) Zarządu  i Przewodniczących Komisji.

6. Uchwały   podjęte   na   sesji   podpisuje  niezwłocznie  po  ich

sporządzeniu Przewodniczący  a Przewodniczący Zarządu przekazuje  je

jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

Rozdział 2

Komisje Rady

§ 17

1. Rada   może   powoływać  stałe  i  doraźne  komisje  przedmiotowe

ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy.

2. Komisja może liczyć od 3 do 5 radnych.

3. Komisje wybierają  spośród siebie swoich przewodniczących.  Zmiana

osoby przewodniczącego komisji wymaga zgody Rady.

4. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji.

5. Komisje Rady obradują  na  posiedzeniach  zwoływanych  przez  ich

przewodniczących  w  miarę  potrzeb oraz na wniosek Przewodniczącego

lub Przewodniczącego   Zarządu.   Komisje   mogą   odbywać   wspólne

posiedzenia.

6. Komisje    opiniują   przedłożone   im   projekty   uchwał   oraz

przedstawiają  inicjatywy uchwałodawcze we własnym zakresie.

§ 18

1. Posiedzeniom komisji Rady przewodniczą ich przewodniczący.

2. Posiedzenia  są  protokołowane  przez  członka komisji wskazanego

przez przewodniczącego komisji.

3. Protokoły  po   zatwierdzeniu   na   następnym   posiedzeniu   są

przekazywane  Sekretarzowi  celem  ich  dołączenia  do  dokumentacji

działalności Osiedla w kadencji.

Rozdział 3

Obowiązki i prawa Radnego

§ 19

1. Radny  reprezentuje  wyborców,  utrzymuje  więź  z   mieszkańcami

Osiedla oraz   organizacjami   działającymi   na   jego  terytorium.

Przyjmuje postulaty i wnioski i przedstawia je  organom  Osiedla  do

rozpatrzenia.

2. Obowiązkiem radnych jest odbywanie dyżurów w wyznaczonych stałych

dniach miesiąca    w  siedzibie Zarządu. Informacja o dyżurach winna

być umieszczona na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zarządu.

3. Zarząd jest zobowiązany umożliwić  radnemu  odbywanie  dyżurów  w

siedzibie Zarządu według ustalonego harmonogramu.

§ 20

1. Radny obejmuje mandat składając ślubowanie o następującej treści:

"Wierny  Konstytucji  i  prawu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję

uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,

mając na względzie dobro Miasta i Osiedla oraz jego mieszkańców".

2. Po odczytaniu roty ślubowania radni obecni na sesji  wyczytani  w

kolejności  alfabetycznej powstają i wypowiadają słowo "Ślubuję" lub

formułę "Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg". Radni nieobecni na  pierwszej

sesji składają  ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

3. Odmowa  złożenia  ślubowania  jest  równoznaczna  z  wygaśnięciem

mandatu.

§ 21

1. Radny ma obowiązek uczestniczenia w pracach Rady  i  jej  organów

oraz  Zarządu,  a  także   w przypadkach, gdy zostaje desygnowany do

innych organów samorządowych.

2. Rada   może   zlecić   radnemu   przeprowadzenie    szczegółowego

postępowania  w  określonej sprawie  i przedstawienia wynikających z

niego wniosków lub opinii.

3. Radni  mają  obowiązek   kierowania   się   interesem   wspólnoty

samorządowej Osiedla.

4. Radny  ma  obowiązek  wstrzymywać  się  od  głosowania w sprawach

dotyczących jego interesu osobistego.

§ 22

1. Radny ma prawo składania  interpelacji,  wniosków  i  zapytań  do

organów Osiedla.

2. Radny sprawuje swój mandat społecznie.

3.  Radnemu przysługuje dieta na zasadach określonych w uchwale Rady

Miejskiej Wrocławia.

§ 23

Mandat  radnego wygasa na zasadach określonych w ordynacji wyborczej

do rad osiedli.

Rozdział 4

Zarząd

§ 24

1. Zarząd jest organem wykonawczym Osiedla.

2. Do wyłącznej właściwości Zarządu należy:

1) przygotowywanie projektów planu finansowego,

2) wykonywanie zwykłego zarządu mieniem,

3) reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych

Miasta w tym  w zakresie § 6 pkt 8,

4) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta na podstawie uchwały

Rady.

§ 25

1. W   skład   Zarządu   wchodzą:    Przewodniczący    Zarządu,    1

Wiceprzewodniczący,   Sekretarz,   Skarbnik   i  1  członek  Zarządu

wybierani spośród radnych.

2. Rada  wybiera  Przewodniczącego  Zarządu  w   głosowaniu   tajnym

bezwzględną  większością głosów.

3. Pozostałych    członków   Zarządu   Rada   wybiera   na   wniosek

Przewodniczącego Zarządu  zwykłą  większością  głosów  w  głosowaniu

jawnym w odrębnych głosowaniach.

4. Członkom   Zarządu   przysługuje   dieta   radnego   na  zasadach

określonych w uchwale Rady Miejskiej.

5. Członkostwa   w   Zarządzie   nie   można   łączyć   z    funkcją

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 26

1. Rada  wybiera Zarząd w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników

wyborów Rady.

2. W razie przekroczenia  terminu,  o  którym  mowa  w  ust.1,  Rada

Miejska rozwiązuje Radę i zarządza wybory przedterminowe w Osiedlu w

terminie  nie  dłuższym  niż  3  miesiące od dnia podjęcia uchwały o

rozwiązaniu Rady.

3. Jeżeli nowo wybrana Rada nie dokona  wyboru  Zarządu  w  terminie

statutowym     ulega    rozwiązaniu    bez    zarządzenia    wyborów

przedterminowych.

§ 27

1. Rada  może  odwołać  Zarząd  w  przypadku   odrzucenia   rocznego

sprawozdania z wykonania planu finansowego zwykłą większością głosów

w głosowaniu  jawnym.  Wniosek  o odwołanie Zarządu może być poddany

pod głosowanie na następnej sesji Rady zwołanej nie wcześniej niż 14

dni  od  dnia  odrzucenia  sprawozdania  po  wysłuchaniu   wyjaśnień

Zarządu.

2. Rada może odwołać Przewodniczącego Zarządu na uzasadniony wniosek

co  najmniej    1/4  ustawowego  składu  Rady  w  głosowaniu  tajnym

bezwzględną  większością    głosów.    Wniosek        o     odwołanie

Przewodniczącego   Zarządu   może  być  poddany  pod  głosowanie  na

następnej sesji Rady zwołanej nie  wcześniej  niż  14  dni  od  dnia

złożenia wniosku  po wysłuchaniu wyjaśnień Przewodniczącego Zarządu.

Odwołanie Przewodniczącego Zarządu skutkuje odwołaniem Zarządu.

3. W  przypadku  nieskuteczności  odwołania,   kolejny   wniosek   o

odwołanie   Przewodniczącego   Zarządu  może  być  rozpatrywany  nie

wcześniej niż  po upływie 6 miesięcy.

4. Rada  odwołuje  członków  Zarządu  na  wniosek   Przewodniczącego

Zarządu w  głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Wniosek może

być poddany  pod  głosowanie  na  tej  samej  sesji  po  wysłuchaniu

wyjaśnień  członka, którego wniosek dotyczy.

5. Każdy   członek   Zarządu   może   złożyć  pisemną  rezygnację  z

członkostwa w  Zarządzie.  Członkostwo   w   zarządzie   ustaje   na

najbliższej sesji, na której rezygnacja zostaje odczytana.

6. Złożenie  rezygnacji  przez  Przewodniczącego  Zarządu  lub  jego

odwołanie powoduje ustąpienie Zarządu.

7. W razie odwołania lub ustąpienia  Zarządu  Rada  dokonuje  wyboru

Zarządu w terminie  30  dni.  Przepis  §  26  ust. 2 i 3 stosuje się

odpowiednio.

8. W razie odwołania lub rezygnacji  członka  Zarządu  Rada  wybiera

nowego członka w 30 dni od dnia ustania członkostwa.

§ 28

1. Zarząd wybrany przez Radę działa do czasu wyboru nowego Zarządu z

wyjątkiem przypadku,  o którym mowa w § 26 ust. 3.

2. Rozwiązanie   Rady   z   mocy  Statutu  lub  w  drodze  czynności

nadzorczych  Rady   Miejskiej   powoduje   rozwiązanie   Zarządu   i

ustanowienie zarządu tymczasowego.

§ 29

1. Zarząd    obraduje    na    posiedzeniach    zwoływanych    przez

Przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz

w miesiącu.

2. Przewodniczący  Zarządu   ustala   porządek   obrad   Zarządu   i

przewodniczy obradom, w razie jego nieobecności obradom przewodniczy

zastępca Przewodniczącego Zarządu.

3. Do wyłącznej właściwości Przewodniczącego Zarządu należy;

1) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym,

2) reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych

Miasta w tym  w zakresie § 6 pkt 7,

3)  przekazywanie  uchwał  Rady  i  Zarządu jednostce organizacyjnej

Miasta obsługującej Osiedle.

§ 30

1. Sekretarz prowadzi dokumentację sesji Rady i obrad Zarządu.

2. Sekretarz przechowuje doręczone mu  protokoły  posiedzeń  komisji

Rady.

3. Sekretarz zapewnia dostęp do przechowywanych dokumentów zgodnie z

zasadą  jawności  działania  organów  Osiedla  w siedzibie Zarządu w

stałych   dniach   tygodnia    według    harmonogramu    godzinowego

uwidocznionego na tablicy ogłoszeniowej.

4. Po  zakończeniu  kadencji  organów  Osiedla  Sekretarz przekazuje

dokumentację  ich  działalności  jednostce   organizacyjnej   Miasta

obsługującej Osiedle.

§ 31

1. Skarbnik  przygotowuje  założenia  do  projektu planu finansowego

Osiedla na podstawie informacji Skarbnika Miasta o projekcie budżetu

Miasta, a następnie informacji  Prezydenta  o  ostatecznych  kwotach

wydatków Osiedla przyjętych w uchwale budżetowej.

2. Skarbnik przygotowuje sprawozdania kwartalne i roczne o wykonaniu

planu finansowego.

Część IV

Mienie i gospodarka finansowa Osiedla

§ 32

1. Osiedle korzysta i zarządza przekazanym mu mieniem komunalnym.

2. Organy  Osiedla  samodzielnie  decydują  o sposobie wykorzystania

przekazanego mienia w zakresie zwykłego zarządu,  chyba  że  uchwały

Rady Miejskiej stanowią inaczej.

3. Dochody  z  mienia  przekazanego  Osiedlu  stanowią  dochód Miasta

pozostający w dyspozycji Osiedla.

§ 33

1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu mieniem przekazanym

składa Przewodniczący  lub  Wiceprzewodniczący  Zarządu  wspólnie  z

członkiem Zarządu wskazanym uchwałą Rady.

2. Rada  może upoważnić Przewodniczącego do jednoosobowego składania

oświadczeń.

3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za  stan  i  wykorzystanie  mienia

przekazanego Osiedlu.

§ 34

1. Zarząd  opracowuje  plan  finansowy  w  oparciu  o wyodrębnione w

projekcie budżetu Miasta środki oraz przedkłada go Prezydentowi wraz

z informacją  o stanie przekazanego mienia z objaśnieniami w terminie

30 dni od dnia  otrzymania  informacji  o  wysokości  przewidywanych

środków.

2. Do  czasu uchwalenia budżetu Miasta wydatki Osiedla są dokonywane

na  podstawie  projektu  planu  finansowego  zgodnego  z   projektem

budżetu.

3. Rada uchwala plan finansowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od

dnia  otrzymania informacji  o ostatecznych kwotach wydatków Osiedla

przyjętych w uchwale budżetowej.

§ 35

1. Osiedle samodzielnie decyduje o wykorzystaniu środków finansowych

wyodrębnionych    w  budżecie  Miasta   zgodnie   z   obowiązującymi

przepisami prawa i planem finansowym.

2. Pozyskiwanie  i  wydatkowanie  przez  Radę  środków spoza budżetu

Miasta odbywa się w sposób określony przez  jednostkę  organizacyjną

powołaną  do obsługi Osiedla.

§ 36

1. Zarząd  prowadzi  gospodarkę  finansową  zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa.

2. Wydatki Osiedla  nie  mogą  przekraczać  wydatków  określonych  w

planie finansowym.

§ 37

1. Zarząd  przedstawia Radzie kwartalne informacje o wykonaniu planu

finansowego przygotowywane przez Skarbnika Osiedla.

2. W terminie do końca  stycznia  Zarząd  przedkłada  Radzie  roczne

sprawozdanie z wykonania planu finansowego za ubiegły rok budżetowy.

Rada  w  drodze  uchwały  przyjmuje  lub odrzuca roczne sprawozdanie

Zarządu.

Część V

Nadzór i kontrola nad działalnością Osiedla

§ 38

Corocznie Rada przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej  do  końca

lutego sprawozdanie za rok uprzedni o działalności Osiedla, w którym

zawarte   są   informacje   o   realizacji  zadań,  wykonaniu  planu

finansowego oraz stanie przekazanego mienia komunalnego.

§ 39

1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawują organy gminy na

zasadach określonych  w Statucie Wrocławia.

2. Przewodniczący  Zarządu  przekazuje  uchwały  organów  Osiedla  w

terminie  14  dni  od  ich  podjęcia jednostce organizacyjnej Miasta

obsługującej Osiedle.

3. Jednostka, o której mowa w  ust.  2,  dokonuje  wstępnej  analizy

uchwał  pod  kątem  ich zgodności  z prawem oraz planem finansowym w

ciągu 14 dni od dnia przekazania jej uchwały.

4. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały organu Osiedla z prawem

jednostka  przekazuje  ją  niezwłocznie  Radzie  Miejskiej  wraz  ze

stosownym   wnioskiem   celem  zastosowania  środków  przewidzianych

Statutem Wrocławia.

5. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały organu Osiedla z planem

finansowym  jednostka  przekazuje   ją   niezwłocznie   Prezydentowi

Wrocławia  wraz  ze  stosownym  wnioskiem celem zastosowania środków

przewidzianych Statutem Wrocławia.

§ 40

1. Kontrolę  finansową działalności organów Osiedla sprawuje Skarbnik

Miasta za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta obsługującej

Osiedle.

2. Kontrolę  wykorzystania mienia  komunalnego  przekazanego  Osiedlu

sprawuje  Prezydent za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta

obsługującej Osiedle.

Część VI

Postanowienia końcowe

§ 41

Obsługę  finansową, techniczną  i  administracyjną  Osiedla  wykonuje

jednostka organizacyjna Miasta wskazana przez Prezydenta.

§ 42

W  korespondencji  organy  Osiedla  używają  pieczęci nagłówkowych o

następującej treści:

1) Rada Osiedla Nowy Dwór,

2) Przewodniczący Rady Osiedla Nowy Dwór,

3) Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Nowy Dwór,

4) Przewodniczący Komisji ............................ Rady  Osiedla

Nowy Dwór,

5) Zarząd Osiedla Nowy Dwór,

6) Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowy Dwór,

7) Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Nowy Dwór,

8) Sekretarz Osiedla Nowy Dwór,

9) Skarbnik Osiedla Nowy Dwór.

§ 43

1. Zmiany Statutu Osiedla dokonuje Rada Miejska na wniosek Rady bądź

z własnej inicjatywy po konsultacji z mieszkańcami Osiedla w  trybie

i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.

2. W  przypadkach  sporów  interpretacyjnych  dotyczących  przepisów

Statutu wiążącą  wykładnię ustala Rada Miejska.