Rada Osiedla

Nasze Osiedle

Statut osiedla

Pobierz plik

UWAGA W 2004 nast?pi?a uchwa?? Rady Miejskeij Wroc??wia nowelziacja !!!

w pkt. z?o?enia wniosku o stwierdzenie wygaszenia mandaru Radnego Rady Osiedla :

"niebrania udzia?u w pracach rady bez usprawiedliwienia przez

okres d?u?szy ni?6 miesi?cy"

zamieniono na :

"niebrania udzia?u w pracach rady przez okres d?u?szy ni?6 miesi?cy"


( a wi?c wykre?lono zapis o usprawiedliwieniu Radnego)

UCHWA?A NR XIII/415/03

RADY MIEJSKIEJ WROC?AWIA

z dnia 16 pa?dziernika 2003 r.

w sprawie nadania Statutu Osiedla Nowy Dwr

Na podstawie art. 35 ust.1 i 3 oraz art.18 ust. 2 pkt 7 i art. 42, w

zwi?zku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorz?dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze

zmianami) Rada Miejska Wroc?awia uchwala, co nast?puje:

1

Nadaje si? Osiedlu Nowy Dwr statut o tre?ci stanowi?cej za??cznik

do uchwa?y.

2

Wykonanie uchwa?y powierza si?Prezydentowi Wroc?awia.

3

1. Uchwa?a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewdztwa

Dolno?l?skiego.

2. Do ko?ca bie??cej kadencji organw Osiedla stosuje si?

dotychczasowe przepisy o wyborach rad osiedli.

3. Z dniem 1 stycznia 2004 r. w zakresie uregulowanym w niniejszej

uchwale traci moc obowi?zuj?c?uchwa?a nr LXIV/421/93 Rady Miejskiej

Wroc?awia z dnia 22 maja 1993 r. w sprawie nadania statutu osiedla

(Biuletyn Urz?dowy Rady Miejskiej Wroc?awia Nr 4, poz. 65 ze

zmianami) z uwzgl?dnieniem ust. 2.

4

Statut wchodzi w ?ycie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

PRZEWODNICZ?CY

RADY MIEJSKIEJ

STANIS?AW HUSKOWSKI

Za??cznik

do uchwa?y nr XIII/415/03

Rady Miejskiej Wroc?awia

z dnia 16 pa?dziernika 2003 r.

Statut Osiedla Nowy Dwr

Cz???I

Postanowienia oglne

1

Statut okre?la organizacj?i zasady dzia?ania Osiedla Nowy Dwr.

2

U?yte w Statucie Osiedla sformu?owania oznaczaj?:

Osiedle - Osiedle Nowy Dwr,

Rada - Rad? Osiedla Nowy Dwr,

Przewodnicz?cy - Przewodnicz?cego Rady Osiedla Nowy Dwr,

Wiceprzewodnicz?cy - Wiceprzewodnicz?cego Rady Osiedla Nowy Dwr,

Radny - Cz?onek Rady Osiedla Nowy Dwr,

Komisja - Komisj? Rady Osiedla Nowy Dwr,

Zarz?d - Zarz?d Osiedla Nowy Dwr,

Przewodnicz?cy Zarz?du - Przewodnicz?cego Zarz?du Osiedla Nowy Dwr,

Sekretarz - Sekretarza Osiedla Nowy Dwr,

Skarbnik - Skarbnika Osiedla Nowy Dwr,

Miasto - Gmin? Wroc?aw,

Statut Wroc?awia - uchwa?? nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wroc?awia z

dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyj?cia Statutu Wroc?awia w

brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrw (t.j. Dziennik

Urz?dowy Wojewdztwa Dolno?l?skiego z 2002 r. Nr 166, poz. 2338),

Statut - Statut Osiedla Nowy Dwr,

ustawa - ustaw? z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (t.j.

Dz.U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

3

1. Osiedle jest jednostk?pomocnicz?Miasta w rozumieniu przepisw

ustawy.

2. Mieszka?cy Osiedla tworz? wsplnot? samorz?dow? w granicach

obszaru Osiedla.

4

1. Obszar Osiedla wyznaczaj? granice okre?lone na mapie Miasta

stanowi?cej za??cznik nr 1 do Statutu.

2. ??czenie, podzia? oraz znoszenie, w tym tak?e zmiana granic

Osiedla, odbywa si?na zasadach okre?lonych w ustawie i Statucie

Wroc?awia.

Cz???II

Zakres zada?Osiedla oraz sposb ich realizacji

5

1. Osiedle realizuje zadania Miasta na swoim obszarze w zakresie

okre?lonym niniejszym Statutem oraz przekazane uchwa?ami Rady

Miejskiej i zarz?dzeniami Prezydenta.

2. Przyj?cie zada? do wykonania zleconych przez Prezydenta wymaga

zgody Rady.

3. Organy Osiedla w zakresie swojego dzia?ania maj?nieograniczony w

zakresie obowi?zuj?cych przepisw prawa dost?p do wszelkich

materia?w i informacji znajduj?cych si? w posiadaniu jednostek

organizacyjnych Miasta. Zasady realizacji uprawnienia okre?la

Prezydent.

6

Do zada? Osiedla nale?y:

1) wspieranie i inspirowanie dzia?ania o znaczeniu lokalnym

zmierzaj?cego do poprawy warunkw zamieszkiwania i ?ycia mieszka?cw

niewynikaj?cego z zada? zleconych oraz niezastrze?onych ustawami,

Statutem Wroc?awia, uchwa?ami Rady Miejskiej i zarz?dzeniami

Prezydenta na rzecz innych podmiotw,

2) dzia?anie na rzecz rozwoju samorz?dno?ci lokalnej,

3) wsp?dzia?anie,

a) z organami Miasta,

b) jednostkami organizacyjnymi Miasta i innymi instytucjami oraz

organizacjami spo?ecznymi dzia?aj?cymi na obszarze Osiedla,

c) z innymi osiedlami,

4) wnioskowanie do organw Miasta w sprawach istotnych dla

mieszka?cw Osiedla, a w szczeglno?ci w zakresie:

a) tworzenia, ??czenia i likwidacji oraz zmiany granic Osiedla,

b) bud?etu Miasta na etapie przygotowywania jego projektu,

c) wydzielania mienia komunalnego celem przekazania Osiedlu do

zarz?dzania,

d) lokalizacji na obszarze Osiedla instytucji kultury i placwek

o?wiatowych oraz o?rodkw rekreacji i sportu o charakterze lokalnym,

e) organizacji opieki zdrowotnej o zasi?gu lokalnym,

f) przeznaczenia terenw w studiach uwarunkowa? i kierunkw

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach

zagospodarowania przestrzennego Miasta, w tym zw?aszcza lokalizacji

celw publicznych,

g) komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz po??cze?z innymi

osiedlami,

h) zagro?enia bezpiecze?stwa i porz?dku publicznego, a zw?aszcza

lokalizacji na terenie Osiedla posterunkw Policji,

i) profilaktyki i rozwi?zywania problemw alkoholowych oraz

integracji spo?ecznej osb uzale?nionych od alkoholu, w tym

zw?aszcza liczby punktw sprzeda?y alkoholu oraz zasad ich

usytuowania na obszarze Osiedla,

j) zmiany organizacji ruchu lokalnego maj?cych na celu jego

usprawnienie, wprowadzenie ogranicze? w ruchu i form poprawy

bezpiecze?stwa pieszych,

k) ochrony ?rodowiska, zak?adania i utrzymania zieleni miejskiej

oraz wprowadzania form ochrony przyrody na obszarze Osiedla,

5) opiniowanie na wniosek organu lub jednostki organizacyjnej

Miasta:

a) projektw uchwa? w zakresie zamiaru likwidacji, ??czenia lub

przekszta?cenia jednostek organizacyjnych o charakterze lokalnym,

takich jak:

- szko?y podstawowe i placwki o?wiatowe,

- instytucje kultury w tym filie biblioteczne i domy kultury,

- publiczne zak?ady opieki zdrowotnej,

- o?rodki rekreacji i sportu,

b) projektw uchwa?, zarz?dze?i decyzji w zakresie:

- zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla,

- przeznaczenia do wynajmu lokali u?ytkowych na cele dzia?alno?ci

us?ugowej lub handlowej poza stref?centrum,

- rozmieszczenia targowisk,

- wydawania zezwole?na sprzeda?i podawanie napojw alkoholowych,

6) opiniowanie decyzji w zakresie ochrony ?rodowiska zgodnie z

przepisami Prawa ochrony ?rodowiska,

7) wyra?anie opinii o dzia?alno?ci organw i jednostek

organizacyjnych Miasta na obszarze Osiedla, w tym zw?aszcza

wykonania bud?etu Miasta w cz??ci dotycz?cej Osiedla i obs?ugi

Osiedla przez jednostk? organizacyjn? Miasta wskazan? przez

Prezydenta,

8) wyra?anie opinii o realizacji lokalnych inwestycji celu

publicznego oraz remontw lokalnych obiektw u?yteczno?ci publicznej

na obszarze Osiedla,

9) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej i jej organw na zasadach

okre?lonych w Statucie Wroc?awia,

10) uczestniczenie w pracach zespo?w i komisji powo?ywanych przez

Prezydenta lub kierownikw jednostek organizacyjnych Miasta dla

dokonywania oceny wykonywania zada? publicznych, w tym zw?aszcza

odbioru prac wykonawczych inwestycji celu publicznego i remontw

obiektw u?yteczno?ci publicznej o charakterze lokalnym na obszarze

Osiedla na zasadach okre?lanych ka?dorazowo przez podmiot

podejmuj?cy te dzia?ania.

7

1. Zg?aszanie wnioskw odbywa si?w trybie i terminie przewidzianym

przepisami prawa oraz okre?lonym w zawiadomieniach o podejmowanych

czynno?ciach przez organy i jednostki organizacyjne Miasta.

2. Udzielenie opinii nast?puje w terminie 21 dni od dnia otrzymania

projektu rozstrzygni?cia lub wyst?pienia o zaopiniowanie.

3. Przekroczenie terminu, o ktrym mowa w ust. 2, zwalnia podmiot z

obowi?zku zasi?gni?cia opinii.

4. W przypadku nieuwzgl?dnienia wniosku lub opinii organw Osiedla

dor?czonych w przepisanym terminie i formie podmiot zobowi?zany do

przyj?cia wniosku lub zasi?gni?cia opinii wyja?nia przyczyny

nieuwzgl?dnienia wniosku lub opinii na wniosek organu Osiedla.

8

1. Organy Osiedla realizuj?swoje uprawnienia w formie uchwa?.

2. Budowa i tre?? uchwa?odpowiada zasadom techniki prawodawczej.

3. Numeracja uchwa?Rady sk?ada si? z numeru sesji (wyra?onego

cyframi rzymskimi), numeru kolejnego uchwa?y (wyra?onego cyframi

arabskimi) i dwch ostatnich cyfr oznaczenia roku. Numeracja

porz?dkowa rozpoczyna si?od ka?dej kadencji z osobna i jest ci?g?a

do jej ko?ca.

4. Numeracja uchwa?Zarz?du sk?ada si? z numeru porz?dkowego w

obr?bie ka?dego roku kalendarzowego i dwch ostatnich cyfr

oznaczenia roku.

Cz???III

W?adze Osiedla

9

1. Mieszka?cy Osiedla podejmuj? rozstrzygni?cia w g?osowaniu

powszechnym przez wybory lub za po?rednictwem organw Osiedla.

2. Mieszka?cy Osiedla wypowiadaj?si?w istotnych sprawach Osiedla w

drodze konsultacji zgodnie z uchwa?? Rady Miejskiej Wroc?awia.

10

1. Organami Osiedla s?Rada i Zarz?d.

2. Dzia?ania organw Osiedla s?jawne.

3. Jawno?? dzia?ania organw Osiedla oznacza prawo uczestniczenia w

sesjach Rady oraz posiedzeniach Zarz?du i komisji Rady oraz wgl?du w

dokumentacj? dzia?alno?ci organw Osiedla.

4. Dla zapewnienia uczestnictwa mieszka?com Osiedla w sesjach i

posiedzeniach organw Osiedla na ich przewodnicz?cych spoczywa

obowi?zek umieszczania na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarz?du

stosownych obwieszcze?. Nie wyklucza to mo?liwo?ci u?ywania

rwnolegle ?rodkw masowego przekazu.

11

Organy Osiedla podejmuj? uchwa?y w g?osowaniu jawnym zwyk??

wi?kszo?ci? g?osw w obecno?ci co najmniej po?owy sk?adu organu,

je?eli Statut nie stanowi inaczej.

Rozdzia?1

Rada

12

1. Rada jest organem uchwa?odawczym Osiedla.

2. Kadencja Rady wynosi 4 lata.

3. Mieszka?cy Osiedla wybieraj? Rad? na zasadach i w trybie

okre?lonym ordynacja wyborcz?stanowi?ca za??cznik nr 2.

13

1. Do w?a?ciwo?ci Rady nale?? wszystkie sprawy niezastrze?one

Statutem na rzecz Zarz?du.

2. Do wy??cznej w?a?ciwo?ci Rady nale??:

1) wybr i odwo?ywanie Zarz?du oraz dokonywanie zmian w jego

sk?adzie osobowym,

2) uchwalanie planu finansowego Osiedla,

3) przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarz?du z wykonania planu

finansowego,

4) podejmowanie uchwa?w sprawie wnioskw i opinii, o ktrych mowa w

6 pkt 4-8,

5) wyra?anie zgody na przej?cie do wykonywania zda?zleconych przez

Prezydenta,

6) ustalania zasad wsp?pracy z osiedlami,

7) stwierdzanie wyga?ni?cia mandatu radnego na zasadach ordynacji

wyborczej.

14

1. Rada na pierwszej sesji wybiera ze swego grona Przewodnicz?cego i

Wiceprzewodnicz?cego Rady bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osw w

g?osowaniu tajnym.

2. Pierwsz? sesj? Rady po wyborach w nowej kadencji lub wyborach

przedterminowych zwo?uje Przewodnicz?cy Rady Miejskiej w terminie 7

dni od dnia og?oszenia wynikw wyborw. Obrady sesji do czasu wyboru

Przewodnicz?cego prowadzi najstarszy wiekiem radny.

3. Odwo?anie z funkcji, o ktrej mowa w ust. 1, odbywa si?na

wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk?adu Rady w trybie okre?lonym w

ust.1.

4. W przypadku nieskuteczno?ci odwo?ania, kolejny wniosek o

odwo?anie Przewodnicz?cego Rady mo?e by?rozpatrywany nie wcze?niej

ni?po up?ywie 6 miesi?cy.

5. Przewodnicz?cy i Wiceprzewodnicz?cy Rady mog? z?o?y? pisemn?

rezygnacj? z funkcji.

6. Odwo?anie i przyj?cie rezygnacji Przewodnicz?cego Rady

zobowi?zuje Rad?do wyboru na wakuj?c?funkcj?na tej samej sesji.

7. Do czasu wyboru uzupe?niaj?cego osoba odwo?ana pe?ni nadal swoj?

funkcj?.

15

1. Rada obraduje na sesjach zwo?ywanych przez Przewodnicz?cego w

miar? potrzeb, jednak nie rzadziej ni?raz na kwarta?. Obrady sesji

prowadzi Przewodnicz?cy lub Wiceprzewodnicz?cy.

2. Przewodnicz?cy zwo?uje sesj? i ustala porz?dek obrad oraz

przedstawia ewentualne projekty uchwa?. Celem ustalenia porz?dku

obrad Przewodnicz?cy przeprowadza konsultacje z Przewodnicz?cym

Zarz?du oraz przewodnicz?cymi Komisji Rady.

3. Zmiana porz?dku obrad mo?e nast?pi?na wniosek Zarz?du, Komisji

Rady lub 1/4 ustawowego sk?adu Rady zwyk?? wi?kszo?ci?g?osw.

4. Na wniosek Przewodnicz?cego Zarz?du lub 1/4 ustawowego sk?adu

Rady Przewodnicz?cy jest zobowi?zany zwo?a?sesj?Rady w terminie 7

dni od dnia z?o?enia wniosku. Do wniosku do??czony jest porz?dek

obrad oraz projektu uchwa?. Zmiana porz?dku obrad sesji zwo?anej w

tym trybie wymaga najpierw zgody wnioskodawcy. Zawiadomienie o

zwo?aniu sesji w tym trybie mo?e odby?si?droga ustn? bezpo?rednio

lub telefonicznie.

5. W razie braku quorum na sesji zwo?anej w trybie ust. 1 i 4

Przewodnicz?cy bez otwarcia sesji wyznacza dora?nie termin nast?pnej

sesji. Radnych obecnych uznaje si?za powiadomionych o wyznaczonym

terminie sesji w tym trybie.

6. Stwierdzenie braku quorum w trakcie trwaj?cej ju?sesji powoduje

przerwanie jej obrad i wyznaczenie terminu ich wznowienia. Przepis

ust. 5 zdanie drugie stosuje si?odpowiednio.

7. W razie bezskutecznego up?ywu terminu, o ktrym mowa w ust. 4,

wnioskodawcy powiadamiaj? Przewodnicz?cego Rady Miejskiej, ktry

zwo?uje niezw?ocznie sesj? w zast?pstwie Przewodnicz?cego,

przewodnicz?c jej obradom lub powierzaj?c prowadzenie obrad

Wiceprzewodnicz?cemu.

16

1. Ramowy porz?dek sesji Rady obejmuje:

1) otwarcie sesji,

2) zg?oszenie wnioskw w sprawie zmiany porz?dku obrad i

przeprowadzenie g?osowa?w tej sprawie,

3) realizacja porz?dku obrad wed?ug ustalonej kolejno?ci,

4) ka?dy merytoryczny punkt porz?dku obrad przewiduje,

a) przedstawienie projektu uchwa?y,

b) dyskusj?,

c) poddanie wnioskw o zmian?projektu pod g?osowanie,

d) poddanie ostatecznej wersji projektu pod g?osowanie,

5) zapytania radnych,

6) wolne wnioski,

7) wnioski dotycz?ce protoko?u poprzedniej sesji i jego przyj?cie,

8) zamkni?cie obrad.

2. W ka?dym punkcie obrad radny ma prawo do jednokrotnego zabrania

g?osu w dyskusji i jednej polemiki.

3. Przewodnicz?cy Zarz?du a w razie jego nieobecno?ci

Wiceprzewodnicz?cy ma prawo do zabrania g?osu poza kolejno?ci?.

4. W przypadku wykorzystywania prawa do g?osu w sposb niezgodny z

tematem obrad oraz naruszaj?cy prawa innych radnych w tym

przekraczania limitu czasu ustalonego przez Rad?Przewodnicz?cy mo?e

odebra? g?os radnemu w danym punkcie obrad.

5. Limit czasowy wyst?pienia nie dotyczy Przewodnicz?cego

(Wiceprzewodnicz?cego) Zarz?du i Przewodnicz?cych Komisji.

6. Uchwa?y podj?te na sesji podpisuje niezw?ocznie po ich

sporz?dzeniu Przewodnicz?cy a Przewodnicz?cy Zarz?du przekazuje je

jednostce organizacyjnej Miasta obs?uguj?cej Osiedle.

Rozdzia?2

Komisje Rady

17

1. Rada mo?e powo?ywa? sta?e i dora?ne komisje przedmiotowe

ustalaj?c ich przedmiot dzia?ania oraz sk?ad osobowy.

2. Komisja mo?e liczy?od 3 do 5 radnych.

3. Komisje wybieraj? spo?rd siebie swoich przewodnicz?cych. Zmiana

osoby przewodnicz?cego komisji wymaga zgody Rady.

4. Radny mo?e by?przewodnicz?cym tylko jednej komisji.

5. Komisje Rady obraduj? na posiedzeniach zwo?ywanych przez ich

przewodnicz?cych w miar? potrzeb oraz na wniosek Przewodnicz?cego

lub Przewodnicz?cego Zarz?du. Komisje mog? odbywa? wsplne

posiedzenia.

6. Komisje opiniuj? przed?o?one im projekty uchwa? oraz

przedstawiaj? inicjatywy uchwa?odawcze we w?asnym zakresie.

18

1. Posiedzeniom komisji Rady przewodnicz?ich przewodnicz?cy.

2. Posiedzenia s? protoko?owane przez cz?onka komisji wskazanego

przez przewodnicz?cego komisji.

3. Protoko?y po zatwierdzeniu na nast?pnym posiedzeniu s?

przekazywane Sekretarzowi celem ich do??czenia do dokumentacji

dzia?alno?ci Osiedla w kadencji.

Rozdzia?3

Obowi?zki i prawa Radnego

19

1. Radny reprezentuje wyborcw, utrzymuje wi?? z mieszka?cami

Osiedla oraz organizacjami dzia?aj?cymi na jego terytorium.

Przyjmuje postulaty i wnioski i przedstawia je organom Osiedla do

rozpatrzenia.

2. Obowi?zkiem radnych jest odbywanie dy?urw w wyznaczonych sta?ych

dniach miesi?ca w siedzibie Zarz?du. Informacja o dy?urach winna

by?umieszczona na tablicy og?osze? w siedzibie Zarz?du.

3. Zarz?d jest zobowi?zany umo?liwi? radnemu odbywanie dy?urw w

siedzibie Zarz?du wed?ug ustalonego harmonogramu.

20

1. Radny obejmuje mandat sk?adaj?c?lubowanie o nast?puj?cej tre?ci:

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ?lubuj?

uroczy?cie obowi?zki radnego sprawowa?godnie, rzetelnie i uczciwie,

maj?c na wzgl?dzie dobro Miasta i Osiedla oraz jego mieszka?cw".

2. Po odczytaniu roty ?lubowania radni obecni na sesji wyczytani w

kolejno?ci alfabetycznej powstaj?i wypowiadaj?s?owo "?lubuj?" lub

formu?? "?lubuj?, tak mi dopom? Bg". Radni nieobecni na pierwszej

sesji sk?adaj? ?lubowanie na pierwszej sesji, na ktrej s?obecni.

3. Odmowa z?o?enia ?lubowania jest rwnoznaczna z wyga?ni?ciem

mandatu.

21

1. Radny ma obowi?zek uczestniczenia w pracach Rady i jej organw

oraz Zarz?du, a tak?e w przypadkach, gdy zostaje desygnowany do

innych organw samorz?dowych.

2. Rada mo?e zleci? radnemu przeprowadzenie szczeg?owego

post?powania w okre?lonej sprawie i przedstawienia wynikaj?cych z

niego wnioskw lub opinii.

3. Radni maj? obowi?zek kierowania si? interesem wsplnoty

samorz?dowej Osiedla.

4. Radny ma obowi?zek wstrzymywa? si? od g?osowania w sprawach

dotycz?cych jego interesu osobistego.

22

1. Radny ma prawo sk?adania interpelacji, wnioskw i zapyta? do

organw Osiedla.

2. Radny sprawuje swj mandat spo?ecznie.

3. Radnemu przys?uguje dieta na zasadach okre?lonych w uchwale Rady

Miejskiej Wroc?awia.

23

Mandat radnego wygasa na zasadach okre?lonych w ordynacji wyborczej

do rad osiedli.

Rozdzia?4

Zarz?d

24

1. Zarz?d jest organem wykonawczym Osiedla.

2. Do wy??cznej w?a?ciwo?ci Zarz?du nale?y:

1) przygotowywanie projektw planu finansowego,

2) wykonywanie zwyk?ego zarz?du mieniem,

3) reprezentowanie Osiedla wobec organw i jednostek organizacyjnych

Miasta w tym w zakresie 6 pkt 8,

4) wykonywanie zada?zleconych przez Prezydenta na podstawie uchwa?y

Rady.

25

1. W sk?ad Zarz?du wchodz?: Przewodnicz?cy Zarz?du, 1

Wiceprzewodnicz?cy, Sekretarz, Skarbnik i 1 cz?onek Zarz?du

wybierani spo?rd radnych.

2. Rada wybiera Przewodnicz?cego Zarz?du w g?osowaniu tajnym

bezwzgl?dn? wi?kszo?ci?g?osw.

3. Pozosta?ych cz?onkw Zarz?du Rada wybiera na wniosek

Przewodnicz?cego Zarz?du zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw w g?osowaniu

jawnym w odr?bnych g?osowaniach.

4. Cz?onkom Zarz?du przys?uguje dieta radnego na zasadach

okre?lonych w uchwale Rady Miejskiej.

5. Cz?onkostwa w Zarz?dzie nie mo?na ??czy? z funkcj?

Przewodnicz?cego i Wiceprzewodnicz?cego Rady.

26

1. Rada wybiera Zarz?d w terminie 30 dni od dnia og?oszenia wynikw

wyborw Rady.

2. W razie przekroczenia terminu, o ktrym mowa w ust.1, Rada

Miejska rozwi?zuje Rad?i zarz?dza wybory przedterminowe w Osiedlu w

terminie nie d?u?szym ni? 3 miesi?ce od dnia podj?cia uchwa?y o

rozwi?zaniu Rady.

3. Je?eli nowo wybrana Rada nie dokona wyboru Zarz?du w terminie

statutowym ulega rozwi?zaniu bez zarz?dzenia wyborw

przedterminowych.

27

1. Rada mo?e odwo?a? Zarz?d w przypadku odrzucenia rocznego

sprawozdania z wykonania planu finansowego zwyk?? wi?kszo?ci?g?osw

w g?osowaniu jawnym. Wniosek o odwo?anie Zarz?du mo?e by?poddany

pod g?osowanie na nast?pnej sesji Rady zwo?anej nie wcze?niej ni?14

dni od dnia odrzucenia sprawozdania po wys?uchaniu wyja?nie?

Zarz?du.

2. Rada mo?e odwo?a?Przewodnicz?cego Zarz?du na uzasadniony wniosek

co najmniej 1/4 ustawowego sk?adu Rady w g?osowaniu tajnym

bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osw. Wniosek o odwo?anie

Przewodnicz?cego Zarz?du mo?e by? poddany pod g?osowanie na

nast?pnej sesji Rady zwo?anej nie wcze?niej ni? 14 dni od dnia

z?o?enia wniosku po wys?uchaniu wyja?nie?Przewodnicz?cego Zarz?du.

Odwo?anie Przewodnicz?cego Zarz?du skutkuje odwo?aniem Zarz?du.

3. W przypadku nieskuteczno?ci odwo?ania, kolejny wniosek o

odwo?anie Przewodnicz?cego Zarz?du mo?e by? rozpatrywany nie

wcze?niej ni? po up?ywie 6 miesi?cy.

4. Rada odwo?uje cz?onkw Zarz?du na wniosek Przewodnicz?cego

Zarz?du w g?osowaniu jawnym zwyk?? wi?kszo?ci?g?osw. Wniosek mo?e

by?poddany pod g?osowanie na tej samej sesji po wys?uchaniu

wyja?nie? cz?onka, ktrego wniosek dotyczy.

5. Ka?dy cz?onek Zarz?du mo?e z?o?y? pisemn? rezygnacj? z

cz?onkostwa w Zarz?dzie. Cz?onkostwo w zarz?dzie ustaje na

najbli?szej sesji, na ktrej rezygnacja zostaje odczytana.

6. Z?o?enie rezygnacji przez Przewodnicz?cego Zarz?du lub jego

odwo?anie powoduje ust?pienie Zarz?du.

7. W razie odwo?ania lub ust?pienia Zarz?du Rada dokonuje wyboru

Zarz?du w terminie 30 dni. Przepis 26 ust. 2 i 3 stosuje si?

odpowiednio.

8. W razie odwo?ania lub rezygnacji cz?onka Zarz?du Rada wybiera

nowego cz?onka w 30 dni od dnia ustania cz?onkostwa.

28

1. Zarz?d wybrany przez Rad?dzia?a do czasu wyboru nowego Zarz?du z

wyj?tkiem przypadku, o ktrym mowa w 26 ust. 3.

2. Rozwi?zanie Rady z mocy Statutu lub w drodze czynno?ci

nadzorczych Rady Miejskiej powoduje rozwi?zanie Zarz?du i

ustanowienie zarz?du tymczasowego.

29

1. Zarz?d obraduje na posiedzeniach zwo?ywanych przez

Przewodnicz?cego Zarz?du w miar?potrzeb jednak nie rzadziej ni?raz

w miesi?cu.

2. Przewodnicz?cy Zarz?du ustala porz?dek obrad Zarz?du i

przewodniczy obradom, w razie jego nieobecno?ci obradom przewodniczy

zast?pca Przewodnicz?cego Zarz?du.

3. Do wy??cznej w?a?ciwo?ci Przewodnicz?cego Zarz?du nale?y;

1) dysponowanie ?rodkami finansowymi zgodnie z planem finansowym,

2) reprezentowanie Osiedla wobec organw i jednostek organizacyjnych

Miasta w tym w zakresie 6 pkt 7,

3) przekazywanie uchwa? Rady i Zarz?du jednostce organizacyjnej

Miasta obs?uguj?cej Osiedle.

30

1. Sekretarz prowadzi dokumentacj?sesji Rady i obrad Zarz?du.

2. Sekretarz przechowuje dor?czone mu protoko?y posiedze? komisji

Rady.

3. Sekretarz zapewnia dost?p do przechowywanych dokumentw zgodnie z

zasad? jawno?ci dzia?ania organw Osiedla w siedzibie Zarz?du w

sta?ych dniach tygodnia wed?ug harmonogramu godzinowego

uwidocznionego na tablicy og?oszeniowej.

4. Po zako?czeniu kadencji organw Osiedla Sekretarz przekazuje

dokumentacj? ich dzia?alno?ci jednostce organizacyjnej Miasta

obs?uguj?cej Osiedle.

31

1. Skarbnik przygotowuje za?o?enia do projektu planu finansowego

Osiedla na podstawie informacji Skarbnika Miasta o projekcie bud?etu

Miasta, a nast?pnie informacji Prezydenta o ostatecznych kwotach

wydatkw Osiedla przyj?tych w uchwale bud?etowej.

2. Skarbnik przygotowuje sprawozdania kwartalne i roczne o wykonaniu

planu finansowego.

Cz???IV

Mienie i gospodarka finansowa Osiedla

32

1. Osiedle korzysta i zarz?dza przekazanym mu mieniem komunalnym.

2. Organy Osiedla samodzielnie decyduj? o sposobie wykorzystania

przekazanego mienia w zakresie zwyk?ego zarz?du, chyba ?e uchwa?y

Rady Miejskiej stanowi?inaczej.

3. Dochody z mienia przekazanego Osiedlu stanowi? dochd Miasta

pozostaj?cy w dyspozycji Osiedla.

33

1. O?wiadczenia woli w zakresie zwyk?ego zarz?du mieniem przekazanym

sk?ada Przewodnicz?cy lub Wiceprzewodnicz?cy Zarz?du wsplnie z

cz?onkiem Zarz?du wskazanym uchwa?? Rady.

2. Rada mo?e upowa?ni?Przewodnicz?cego do jednoosobowego sk?adania

o?wiadcze?.

3. Zarz?d ponosi odpowiedzialno?? za stan i wykorzystanie mienia

przekazanego Osiedlu.

34

1. Zarz?d opracowuje plan finansowy w oparciu o wyodr?bnione w

projekcie bud?etu Miasta ?rodki oraz przedk?ada go Prezydentowi wraz

z informacj? o stanie przekazanego mienia z obja?nieniami w terminie

30 dni od dnia otrzymania informacji o wysoko?ci przewidywanych

?rodkw.

2. Do czasu uchwalenia bud?etu Miasta wydatki Osiedla s?dokonywane

na podstawie projektu planu finansowego zgodnego z projektem

bud?etu.

3. Rada uchwala plan finansowy w terminie nie d?u?szym ni?14 dni od

dnia otrzymania informacji o ostatecznych kwotach wydatkw Osiedla

przyj?tych w uchwale bud?etowej.

35

1. Osiedle samodzielnie decyduje o wykorzystaniu ?rodkw finansowych

wyodr?bnionych w bud?ecie Miasta zgodnie z obowi?zuj?cymi

przepisami prawa i planem finansowym.

2. Pozyskiwanie i wydatkowanie przez Rad??rodkw spoza bud?etu

Miasta odbywa si?w sposb okre?lony przez jednostk? organizacyjn?

powo?an? do obs?ugi Osiedla.

36

1. Zarz?d prowadzi gospodark? finansow? zgodnie z obowi?zuj?cymi

przepisami prawa.

2. Wydatki Osiedla nie mog? przekracza? wydatkw okre?lonych w

planie finansowym.

37

1. Zarz?d przedstawia Radzie kwartalne informacje o wykonaniu planu

finansowego przygotowywane przez Skarbnika Osiedla.

2. W terminie do ko?ca stycznia Zarz?d przedk?ada Radzie roczne

sprawozdanie z wykonania planu finansowego za ubieg?y rok bud?etowy.

Rada w drodze uchwa?y przyjmuje lub odrzuca roczne sprawozdanie

Zarz?du.

Cz???V

Nadzr i kontrola nad dzia?alno?ci?Osiedla

38

Corocznie Rada przedk?ada Przewodnicz?cemu Rady Miejskiej do ko?ca

lutego sprawozdanie za rok uprzedni o dzia?alno?ci Osiedla, w ktrym

zawarte s? informacje o realizacji zada?, wykonaniu planu

finansowego oraz stanie przekazanego mienia komunalnego.

39

1. Nadzr nad dzia?alno?ci?organw Osiedla sprawuj?organy gminy na

zasadach okre?lonych w Statucie Wroc?awia.

2. Przewodnicz?cy Zarz?du przekazuje uchwa?y organw Osiedla w

terminie 14 dni od ich podj?cia jednostce organizacyjnej Miasta

obs?uguj?cej Osiedle.

3. Jednostka, o ktrej mowa w ust. 2, dokonuje wst?pnej analizy

uchwa? pod k?tem ich zgodno?ci z prawem oraz planem finansowym w

ci?gu 14 dni od dnia przekazania jej uchwa?y.

4. W razie stwierdzenia niezgodno?ci uchwa?y organu Osiedla z prawem

jednostka przekazuje j? niezw?ocznie Radzie Miejskiej wraz ze

stosownym wnioskiem celem zastosowania ?rodkw przewidzianych

Statutem Wroc?awia.

5. W razie stwierdzenia niezgodno?ci uchwa?y organu Osiedla z planem

finansowym jednostka przekazuje j? niezw?ocznie Prezydentowi

Wroc?awia wraz ze stosownym wnioskiem celem zastosowania ?rodkw

przewidzianych Statutem Wroc?awia.

40

1. Kontrol? finansow?dzia?alno?ci organw Osiedla sprawuje Skarbnik

Miasta za po?rednictwem jednostki organizacyjnej Miasta obs?uguj?cej

Osiedle.

2. Kontrol? wykorzystania mienia komunalnego przekazanego Osiedlu

sprawuje Prezydent za po?rednictwem jednostki organizacyjnej Miasta

obs?uguj?cej Osiedle.

Cz???VI

Postanowienia ko?cowe

41

Obs?ug? finansow?, techniczn? i administracyjn? Osiedla wykonuje

jednostka organizacyjna Miasta wskazana przez Prezydenta.

42

W korespondencji organy Osiedla u?ywaj? piecz?ci nag?wkowych o

nast?puj?cej tre?ci:

1) Rada Osiedla Nowy Dwr,

2) Przewodnicz?cy Rady Osiedla Nowy Dwr,

3) Wiceprzewodnicz?cy Rady Osiedla Nowy Dwr,

4) Przewodnicz?cy Komisji ............................ Rady Osiedla

Nowy Dwr,

5) Zarz?d Osiedla Nowy Dwr,

6) Przewodnicz?cy Zarz?du Osiedla Nowy Dwr,

7) Wiceprzewodnicz?cy Zarz?du Osiedla Nowy Dwr,

8) Sekretarz Osiedla Nowy Dwr,

9) Skarbnik Osiedla Nowy Dwr.

43

1. Zmiany Statutu Osiedla dokonuje Rada Miejska na wniosek Rady b?d?

z w?asnej inicjatywy po konsultacji z mieszka?cami Osiedla w trybie

i na zasadach okre?lonych uchwa?? Rady Miejskiej.

2. W przypadkach sporw interpretacyjnych dotycz?cych przepisw

Statutu wi???c? wyk?adni?ustala Rada Miejska.