Statut miasta

Pobierz plikOBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 9 sierpnia 2004 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym
z Prezesem Rady Ministrów

1. Na podstawie § 3 uchwały Nr XXIV/1989/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 140, poz.2333) oraz art.16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (j.t. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 166, poz.2338)
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr XXVII/279/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego Nr 10, poz. 107), ujętych w jednolitym tekście Statutu Wrocławia ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego z 1996 r. Nr 10,
poz. 106,
2) uchwałą Nr XLVII/1689/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 90, poz. 1522) ujętych w jednolitym tekście Statutu Wrocławia ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 166, poz.2338,
3) uchwałą Nr XXIV/1989/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 140, poz.2333).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nie obejmuje:
1) § 3 uchwały Nr XXVII/279/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego Nr 10, poz. 107), który stanowi:
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;
2) § 2 i § 4 uchwały Nr XLVII/1689/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 90, poz. 1522), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.”.
„§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”;
3) § 2, §3 i §4 uchwały Nr XXIV/1989/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 czerwca 2004r.
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 140, poz.2333), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.”
„§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
Nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów.”
„§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia
Grzegorz Stopiński

ZAŁĄCZNIK


UCHWAŁA NR XXVI/276/96
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 17 maja 1996 roku

w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz po spełnieniu wymogu z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz.558, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz.984, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz.1271, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz.1806, zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. Dz.U.
z 2003 r. Nr 162, poz.1568, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz.1203) 1) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1. Statut Wrocławia obowiązuje w brzmieniu załącznika stanowiącego integralną część uchwały.
§ 2. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego. 2)


ZAŁĄCZNIK

STATUT WROCŁAWIA


Część I


Postanowienia ogólne


§ 1. 3) Użyte w Statucie Wrocławia sformułowania, oznaczają:
Klub - Klub Radnych Rady Miejskiej Wrocławia,
Komisja - Komisję Rady Miejskiej Wrocławia,
Miasto lub Wrocław - Gminę Wrocław,
Prezydent- Prezydenta Wrocławia,
Przewodniczący - Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia,
Rada - Radę Miejską Wrocławia,
Rada Osiedla - Radę Osiedla Gminy Wrocław,
Radny - Członka Rady Miejskiej Wrocławia,
Radny Osiedla - Członka Rady Osiedla,
Statut - Statut Gminy Wrocław,
Ustawa - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.),
Wiceprzewodniczący - Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia,
Wiceprezydent - zastępcę Prezydenta Wrocławia.
§ 2. 1. Wrocław jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania na terenie Miasta.
1a. 4) Wrocław jest miastem na prawach powiatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz.558 , zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz.984, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz.1271, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz.1688, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, zm. Dz.U. z 2003 r.
Nr 162, poz.1568 , zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055).
2. Granice Wrocławia określone są na planie stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu.
§ 3. 5) 1. Insygniamii Wrocławia są: herb, pieczęć urzędowa i flaga.
2. Herbem Wrocławia jest tarcza podzielona w krzyż na cztery pola:
1) w polu górnym po stronie prawej (heraldycznie) lew wspięty w lewo z koroną na głowie, pyskiem otwartym
z podniesionym i rozwidlonym ogonem. Lew biały z konturem czarnym, koroną żółtą z konturem czarnym
i tłem czerwonym,
2) w polu lewym orzeł o skrzydłach symetrycznie rozłożonych, zwrócony głową w prawo z wyraźnie zaznaczoną półksiężycową przepaską przez tułów i skrzydła, z krzyżem równoramiennym pośrodku. Orzeł czarny, półksiężyc i krzyż białe, tło żółte,
3) w polu dolnym prawym duża litera „W” ze ściętymi szeryfami - czarna na żółtym tle,
4) w polu dolnym lewym głowa św. Jana Ewangelisty skierowana na wprost, o twarzy młodzieńca z lokami jakby kobiecymi, w nimbie dookoła głowy, osadzona na odwróconej koronie. Głowa biała z konturem czarnym, nimb i korona żółte z konturem czarnym, tło pola czerwone,
5) pośrodku czteropolowej tarczy głowa św. Jana Chrzciciela skierowana skośnie w prawo, wewnątrz okrągłej misy. Głowa biała z włosami i brodą czarnymi, misa biała z podwójnym czarnym konturem.
3. Herb jest znakiem prawnie chronionym.
4. Rozpowszechnianie nazwy Miasta i herbu wymaga zgody Prezydenta.
5. Miasto posługuje się pieczęcią metalową tłoczoną, okrągłą, zawierającą pośrodku herb, a w otoku napis „Miasto Wrocław”.
6. Flagą Miasta jest prostokątny płat tkaniny w kolorach czerwonym i żółtym. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi: 5:8. Zezwala się na umieszczenie herbu Miasta na tle flagi.
7. Wzory herbu, flagi oraz pieczęci zawiera załącznik nr 2 do Statutu.
8. Świętem Wrocławia jest dzień 24 czerwca.
§ 4. 1. Osoby szczególnie zasłużone dla Wrocławia Rada może wyróżnić tytułem Civitate Wratislaviensi Donatus, będącym honorowym obywatelstwem Wrocławia.
2. Zasady nadawania i pozbawiania honorowego obywatelstwa Rada określa w formie uchwały.
§ 5. 1. Miasto posiada osobowość prawną.
2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów Miasto wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
3. 6) Miasto wykonuje swoje zadania za pośrednictwem: Rady i Prezydenta.

Część II


Organizacja i tryb pracy Rady

Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 6. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Miasta.
2. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
3. 7) Działalność Rady i jej komisji wygasa z upływem kadencji, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
4. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania przez Radę funkcji kontrolnej z zastrzeżeniem § 19 określa Rada odrębną uchwałą.
5. Kompetencje Rady określają ustawy oraz niniejszy Statut.
§ 6a. 1. 8) Miasto podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców Wrocławia, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.
2. Rada na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta mającej charakter konsultacyjny.
3. Rada, powołując Młodzieżową Radę Miasta, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków
i zasady działania.
§ 7. Do wyłącznej właściwości Rady należy:
1) uchwalanie Statutu Miasta i Statutu Osiedla,
2) 9) przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydenta i ustalanie jego wynagrodzenia za pracę,
3) na wniosek Prezydenta powoływanie i odwoływanie Sekretarza oraz Skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu,
3a) 10) powoływanie i odwoływanie Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz ustalanie warunków pracy, płacy
i zasad wynagrodzenia,
4) 11) uchwalanie budżetu Miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi z tego tytułu,
5) uchwalanie strategii rozwoju Miasta i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania osiedla, zasad przekazywania mu składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację jego zadań,
8) rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy radami osiedli,
9) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w ustawach,
10) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
b) 12) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) 13) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) 14) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) zatwierdzenia regulaminów określających zasady zbywania i najmu lokali użytkowych oraz mieszkalnych,
j) 15) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta w roku budżetowym,
11) 16) określanie wysokości sumy, do której Prezydenta może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
12) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy,
12a) 17) przyjmowanie sprawozdań z działalności służb, inspekcji i straży,
13) 18) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
14) podejmowanie uchwał w sprawach herbu Miasta, nazw: ulic, placów publicznych, mostów, parków i innych obiektów oraz wznoszenia pomników,
14a) 19) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
14b) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15) stanowienie w innych sprawach, zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.
§ 8. 1. 20) Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz trzech Wiceprzewodniczących oraz ich odwołuje.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na stanowisko Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego przysługuje każdemu radnemu. Przeprowadza się odrębne głosowanie na każde stanowisko Wiceprzewodniczącego.
3. 21) W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Niepodjęcie uchwały jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę Miasta z upływem ostatniego dnia miesiąca,
w którym uchwała powinna być podjęta.
§ 9. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał (sesje zwyczajne).
2. 22) Na wniosek Prezydenta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku (sesję nadzwyczajną).
3. (skreślony). 23)
§ 10. 1. 24) Obsługę administracyjną Rady i jej komisji zapewnia Biuro Rady.
2. Działalność Biura Rady określa regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego.


Rozdział 2

Radny

§ 11. 1. 25) Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
2. Radny ma obowiązek stałego i aktywnego reprezentowania wyborców, zwłaszcza przez udział
w spotkaniach organizowanych z własnej inicjatywy lub mieszkańców Wrocławia, przekazując interpelacje, wnioski i zapytania na posiedzeniach organów Rady lub innych właściwych organów. Radny ma obowiązek uwzględniania interesów całego Miasta.
3. 26) Radny może zwrócić się z interwencją do właściwej jednostki organizacyjnej Miasta niezależnie od działań Rady czy Prezydenta.
§ 12. 1. W celu usprawnienia swojej pracy radni mogą tworzyć kluby, które łączą radnych o wspólnych celach działania.
2. Kluby powinny liczyć co najmniej 5 radnych. Można należeć tylko do jednego klubu.
3. Powstanie klubu następuje z chwilą doręczenia Przewodniczącemu powiadomienia wraz z listą członków klubu i oświadczeniami o ich przystąpieniu do klubu. Przewodniczący prowadzi rejestr klubów.
4. Przewodniczący klubu reprezentuje klub na zewnątrz.
5. Działalność klubu nie może ograniczać uprawnień poszczególnych radnych zagwarantowanych
w ustawach i niniejszym Statucie.
6. Przewodniczący zapewni klubom warunki do właściwej pracy.
§ 13. 1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Wyrażenie zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy lub jej odmowa następuje po zapoznaniu się z opinią odpowiedniej komisji.
3. Rada odmówi zgody, o której mowa w ust. 2, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
4. 27) Przewodniczący powiadamia pracodawcę radnego o wyrażeniu zgody lub odmowie wyrażenia zgody przez Radę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
§ 14. 1. Radny stwierdza swoją obecność na posiedzeniu Rady lub komisji podpisując się na liście obecności.
2. W razie niemożności wzięcia udziału w sesji lub posiedzeniu komisji, której jest członkiem, radny usprawiedliwia swoją nieobecność Przewodniczącemu lub przewodniczącemu komisji.
§ 15. Radnym i członkom komisji spoza Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych w wysokości i na zasadach ustalonych przez Radę w odrębnych przepisach.


Rozdział 3

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Komisje


§ 16. 1. 28) Do zadań Przewodniczącego należy:
1) organizacja prac Rady;
2) zwoływanie sesji i ustalanie porządku obrad Rady;
3) prowadzenie obrad Rady;
4) przyjmowanie skarg mieszkańców Miasta i nadawanie im biegu;
5) organizacja współpracy Rady i jej organów z Prezydentem oraz organami jednostek pomocniczych;
6) opiniowanie projektu budżetu Rady, określającego środki finansowe niezbędne dla realizacji zadań Rady, klubów, radnych, jednostek pomocniczych, działalności ekspertów oraz Biura Rady;
7) przyjmowanie oświadczeń i informacji radnych oraz wykonywanie innych czynności z tym związanych, przewidzianych ustawą
2. Przewodniczący realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, przy pomocy Wiceprzewodniczących.
3. Przewodniczący określa zakres oraz zasady realizacji jego zadań przez Wiceprzewodniczących.
4. Przewodniczący lub wskazany przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący uprawniony jest do:
1) składania oświadczeń w sprawach, które były przedmiotem obrad Rady lub jej komisji,
2) reprezentowania Rady na zewnątrz,
3) przyjmowania i wysyłania delegacji Rady, określania ich składu oraz zasad pokrywania kosztów.
§ 17. 1. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Przewodniczący Klubów tworzą Komisję Główną. Posiedzeniom Komisji Głównej przewodniczy Przewodniczący. W posiedzeniach Komisji Głównej uczestniczy Prezydent.
2. Komisja Główna jest organem opiniodawczo-doradczym.
3. Celem działania Komisji Głównej jest:
1) opiniowanie projektu porządku obrad sesji,
2) analiza przebiegu sesji,
3) wyrażanie opinii w innych sprawach przekazanych przez Przewodniczącego.
§ 18. 1. Rada w drodze uchwały powołuje stałe i doraźne komisje problemowe, a także ustala liczbę członków komisji i ich skład osobowy.
2. Rada, powołując komisję określa przedmiotowy zakres jej działania oraz skład osobowy, który uwzględnia reprezentację w komisji przedstawicieli klubów i radnych niezrzeszonych, chyba że sami
z reprezentacji tej zrezygnują.
3. W przypadku zgłoszenia chęci pracy w komisji przez większą liczbę radnych niż określona
w uchwale powołującej daną komisję zgodnie z zasadami wyrażonymi w ust. 2, Rada ustala skład, uwzględniając także odpowiednio reprezentację radnych niezrzeszonych.
4. Tryb powoływania, łączenia i rozwiązywania komisji oraz ich uprawnienia określa odrębna uchwała.
5. Rada zatwierdza i odwołuje, na wniosek komisji, jej przewodniczącego.
6. 29) Komisja ze swego grona powołuje i odwołuje zastępcę (zastępców) przewodniczącego, o czym powiadamia Radę.
§ 19. 1. 30) W celu kontrolowania działalności Prezydenta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz osiedli Rada powołuje Komisję Rewizyjną.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) 31) opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi - po zasięgnięciu opinii odpowiednich komisji,
2) (skreślony) 32),
3) 33) sporządzanie opinii do wniosku o przeprowadzeni referendum w sprawie odwołania Prezydenta
z przyczyny innej, niż udzielenie absolutorium,
4) 34) rozpatrywanie przy współpracy z odpowiednimi komisjami skarg na działalność Prezydenta składanych do Rady,
5) (skreślony) 35).
3. 36) Coroczną ocenę pracy Prezydenta i gminnych jednostek organizacyjnych Komisja przygotowuje
w szczególności na podstawie:
1) 37) rocznych sprawozdań Prezydenta z wykonania zadań własnych Gminy i zadań zleconych, z wykonania uchwał Rady, a także z oceny pracy Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych i ich kierowników oraz wyników kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną,
2) 38) opinii Komisji o wykonywaniu przez Prezydenta zaleceń Rady w sprawach wynikających ze skarg
i wniosków obywateli oraz interpelacji i wniosków radnych,
3) wyników kontroli zewnętrznej.
4. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez Radę, a ponadto na zlecenie Rady.
5. Kontrole, o których mowa w ust. 4, przeprowadzane są według następujących zasad:
1) czynności kontrolnych dokonuje powołany przez Komisję Rewizyjną zespół kontrolujący, składający się z co najmniej 3 członków Komisji,
2) zespół kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń jednostki kontrolowanej, wglądu
w dokumenty oraz sporządzania ich odpisów - z wyłączeniem dokumentów objętych tajemnicą państwową lub służbową, wzywania pracowników jednostki kontrolowanej do złożenia wyjaśnień, a jej kierownika do pisemnego uzasadnienia odmowy udostępnienia dokumentów objętych tajemnicą państwową lub służbową,
3) po zakończeniu kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół pokontrolny, zawierający w szczególności wykaz ustalonych nieprawidłowości oraz wnioski pokontrolne, a także podpisaną adnotację o zapoznaniu
z protokołem kierownika jednostki kontrolowanej, oraz ewentualne uwagi tego kierownika co do treści protokołu lub przebiegu kontroli,
4) uwierzytelnione przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przewodniczącego zespołu kontrolującego odpisy protokołu przekazywane są niezwłocznie Przewodniczącemu Rady, Prezydentowi oraz kierownikowi jednostki skontrolowanej.
6. Szczegółową organizację pracy Komisji Rewizyjnej określa odrębna uchwała.
§ 20. 1. W przypadku naruszenia przez radnego podstawowych obowiązków wynikających z ustawy albo konfliktów między radnymi w zakresie spraw związanych z działaniami Rady, właściwą do rozpatrzenia jest komisja zwana Komisją Regulaminową.
2. Działania Komisji Regulaminowej nie mogą ograniczać, wynikających z ustawy, uprawnień radnego.
3. Tryb pracy Komisji Regulaminowej określa Rada odrębną uchwałą.
§ 21. 1. Radny jest zobowiązany do członkostwa przynajmniej w jednej komisji, lecz nie więcej niż w trzech komisjach.
2. Radny może brać udział w posiedzeniu każdej komisji Rady.

Rozdział 4

Sesja Rady


§ 22. 1. Przewodniczący przygotowuje i zwołuje sesje Rady (sesje zwyczajne).
1a. 39) Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonujeWiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
2.
40) Radni, komisje, kluby oraz Prezydent mogą wskazać Przewodniczącemu sprawy, które powinny znaleźć się w porządku zwoływanej sesji.
3. 41) Przewodniczący ustala: porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji. Przy podejmowaniu decyzji o zwołaniu sesji powinny być gotowe projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad,
a także materiały niezbędne radnym.
4. 42) Na wniosek Prezydenta Przewodniczący jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli projekt wpłynął do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.
§ 23. 1. 43) Porządek obrad Rady winien być następujący:
1) informacje i komunikaty Przewodniczącego i Prezydenta,
2) 44) rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad,
3) interpelacje i zapytania, który to punkt porządku obrad nie może trwać dłużej niż 60 minut,
4) uchwały,
5) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady,
6) wolne wnioski i oświadczenia.
2. 45) Wnioski o uzupełnienie porządku obrad o sprawy nieobjęte projektem należy zgłaszać wraz
z uzasadnieniem na piśmie do godz. 12.00 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia sesji.
3. 46) Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
§ 24. 1. 47) Radni oraz przewodniczący zarządu osiedli powinni być powiadomieni o zwołaniu sesji co najmniej na 7 dni przed jej terminem. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz
z projektami uchwał.
2. W przypadku niecierpiącym zwłoki, a także w sytuacjach określonych w odrębnych przepisach sesje zwołuje się bez zachowania wymogów ust. 1 (sesje nadzwyczajne).
§ 25. 1. Radny ma prawo zgłaszać w trakcie sesji wnioski formalne. Wnioskiem formalnym jest wniosek o:
1) sprawdzenie kworum,
2) ograniczenie czasu wystąpień dyskutantów,
3) zarządzenie przerwy,
4) zakończenie dyskusji,
5) ograniczenie liczby dyskutantów (taki wniosek nie może dotyczyć wypowiedzi przewodniczących klubów, przewodniczących komisji, sprawozdawcy i Prezydenta),
6) (skreślony) 48),
7) głosowanie bez dyskusji,
8) reasumpcję głosowania,
9) 49) sprawdzenie listy obecności,
10) (skreślony) 50),
11) 51) głosowanie imienne.
2. (skreślony). 52)
3. W sprawie formalnej głosu udziela się poza listą mówców.
4. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego przeciwnika i jednego zwolennika wniosku.
§ 26. 1. Wnioski merytoryczne radny może składać tylko w odniesieniu do problematyki będącej aktualnie przedmiotem obrad lub w punkcie „wolne wnioski”.
2. Wniosek merytoryczny przedstawiany w punkcie „wolne wnioski” winien być przedłożony Przewodniczącemu na piśmie przed rozpoczęciem sesji i krótko uzasadniony.
3. W wolnych wnioskach nie wolno podejmować: uchwał, stanowisk i rezolucji.
4. Wnioski merytoryczne powinny zawierać jasno określony postulat, sposób realizacji i ewentualnego wykonawcę.
5. Wnioski podlegają głosowaniu.
§ 27. (skreślony). 53)
§ 28. 1. Sesja może odbywać się w ciągu jednego lub kilku posiedzeń. W tym ostatnim przypadku powodem przedłużenia sesji może być niewyczerpanie porządku obrad. Ogłoszenie terminu następnego posiedzenia odbywa się z pominięciem wymogów wskazanych w § 24 ust. 1 Statutu.
2. W przypadku stwierdzenia braku kworum uniemożliwiającego dokończenie sesji, Przewodniczący może zarządzić przerwę. Nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili salę obrad, wpisuje się do protokołu.
§ 29. 1. Sesję otwiera Przewodniczący lub w razie jego nieobecności jeden z Wiceprzewodniczących formułą: „Otwieram sesję Rady Miejskiej Wrocławia”. W trakcie sesji Przewodniczący może przekazać przewodniczenie obradom Wiceprzewodniczącemu.
2. 54) Po stwierdzeniu prawomocności obrad (kworum) Przewodniczący przedstawia porządek obrad wraz z wnioskami, o których mowa w § 23 ust. 2, odczytując ich uzasadnienie.
3. (skreślony). 55)
4. (skreślony). 56)
§ 30. 1. 57) Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku.
2. Przewodniczący udziela głosu w debacie przewodniczącym klubów (ich przedstawicielom)
w kolejności od najliczniejszego, a następnie radnym według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością. Przewodniczący komisji właściwych dla przedmiotu obrad
i Prezydent otrzymują prawo głosu poza kolejnością.
3. 58) Czas wystąpienia: przewodniczących klubów (ich przedstawicieli), przewodniczącego komisji (sprawozdawcy) i Prezydenta jest nieograniczony, chyba że Rada postanowi inaczej. Radny, który pragnie zabrać głos przy omawianiu konkretnego punktu porządku obrad, zgłasza ten fakt, wpisując się na listę mówców. Jeżeli Rada nie postanowi inaczej, wystąpienie radnego nie może przekroczyć 5 minut.
4. Oprócz zabrania głosu, radny w tym samym punkcie obrad, ma prawo do jednej repliki oraz gdy okoliczności repliki będą tego wymagały, do sprostowania własnej wypowiedzi. Czas repliki nie powinien przekraczać 3 minut, a sprostowania 1 minuty. Prawo do repliki i sprostowania nie dotyczy punktu porządku obrad - komunikaty Przewodniczącego i Prezydenta.
5. Po stwierdzeniu, że lista mówców została wyczerpana, Przewodniczący udziela głosu tylko
w sprawach wniosków formalnych dotyczących trybu głosowania.
6. Punkt porządku obrad już wyczerpany nie może być ponownie przedmiotem obrad podczas tej samej sesji.
§ 31. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w oczywisty sposób zakłóca porządek obrad bądź uchybia powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos. Fakt taki odnotowuje się w protokole sesji.
3. Prowadzący obrady może przywołać mówcę „do rzeczy” ilekroć odbiega on od tematu lub powraca do sprawy przedyskutowanej albo przegłosowanej. Po trzykrotnym upomnieniu prowadzący obrad może odebrać głos mówcy.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się także do wystąpień osób spoza Rady.
5. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali przez osoby spoza Rady, które zachowaniem swoim zakłócają porządek obrad.
§ 32. W trakcie obrad Przewodniczący zarządza przerwy:
1) z własnej inicjatywy minimum co dwie godziny,
2) z inicjatywy klubów radnych, jednak nie częściej niż dwa razy w danym dniu z inicjatywy tego samego klubu.
§ 33. 1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery uchwał,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) 59) nazwiska nieobecnych członków Rady (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) oraz nazwiska osób delegowanych na posiedzenie z urzędu,
4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
5) zatwierdzony porządek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
7) czas trwania posiedzenia,
8) podpisy Przewodniczącego i protokolanta.
2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi.
3. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem każdej kadencji Rady.
4. Protokół przyjmuje się na sesji zwyczajnej w ten sposób, że jeżeli nie wniesiono do niego zastrzeżeń lub poprawek, protokół uważa się za przyjęty. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawek decyduje Rada bez dyskusji. Radni powinni mieć możliwość zapoznania się z tekstem protokołu na dwa dni przed sesją, na której protokół będzie zatwierdzany.
§ 34. 1. 60) Kopie protokołu powinny być w ciągu 14 dni, od odbycia posiedzenia Rady, przesłane do Prezydenta.
2. 61) Wyciągi z protokołu Prezydent przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Protokoły z obrad przechowuje się w Biurze Rady.
4. Każdy mieszkaniec Miasta ma prawo wglądu do protokołów, robienia notatek i odpisów z wyjątkiem części protokołu, który dotyczy tajność obrad Rady.
§ 35. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę: „Zamykam sesję Rady Miejskiej Wrocławia”.

Rozdział 5

Uchwały i inne akty Rady


§ 36. 1. 62) Rada na sesji podejmuje:
1) uchwały,
2) rezolucje i apele,
3) stanowiska,
4) postanowienia porządkowe.
2. W uchwałach Rada ustala sposoby rozwiązania zagadnień lub odnosi się do spraw będących przedmiotem obrad.
3. W sprawach porządkowych Rada podejmuje postanowienia.
4. W sprawach ogólnospołecznych Rada podejmuje rezolucje lub apele oraz zajmuje stanowiska.
§ 37. 1. Uchwały są odrębnymi aktami zawierającymi:
1) tytuł, datę i numer,
2) podstawę prawną,
3) ścisłe określenie przedmiotu uchwały, środków na jej realizację, organów odpowiedzialnych za jej wykonanie,
4) przepisy przejściowe i uchylające,
5) termin wejścia w życie.
2. Uchwałę podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom.
3. Uchwały Rady podlegają publikacji w Biuletynie Urzędowym Rady Miejskiej Wrocławia.
4. 63) Uchwały Rady zawierające akty prawa miejscowego podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 38. 1. Zmiana uchwały następuje w takim samym trybie jak jej uchwalenie.
2. Przewodniczący prostuje w drodze obwieszczenia oczywiste błędy językowe i rachunkowe zawarte w opublikowanych tekstach uchwał Rady.
3. Rada może zobowiązać Przewodniczącego do opracowania i ogłoszenia w formie obwieszczenia jednolitego tekstu uchwały.
§ 39. 1. 64) Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę może wystąpić radny. Z wnioskiem takim może wystąpić także: Przewodniczący, klub radnych, Prezydent lub komisje Rady, wskazując jednocześnie przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania wnioskodawcy w pracach nad tym projektem.
2. 65) Projekt uchwały, odpowiadający wymogom zawartym w § 37, powinien być przekazany na piśmie do Biura Rady z dołączonym uzasadnieniem określającym potrzebę podjęcia uchwały nie później niż na 28 dni przed rozpoczęciem sesji, na której projekt będzie rozpatrywany. Przewodniczący przekazuje projekt do klubów, właściwych komisji, a także do Prezydenta w celu uzyskania opinii. W posiedzeniach komisji uczestniczą upoważnieni przedstawiciele wnioskodawców oraz Prezydenta.
3. Opinię, o której mowa w ust. 2, przedstawia się na sesji bezpośrednio po zapoznaniu Rady
z projektem uchwały, a stanowiska klubów przedstawiają ich przewodniczący (lub upoważnione osoby) w dyskusji, zgodnie z zasadami wynikającymi z § 30 ust. 2.
4. 66) Do projektu uchwały wnioskodawca dołącza uzasadnienie, które powinno zawierać:
1) wyjaśnienie celu i przewidywanych skutków podjęcia uchwały,
2) przedstawienie aktualnego stanu faktycznego i prawnego w dziedzinie, której ma dotyczyć uchwała,
3) wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,
4) wskazanie źródła finansowania, jeżeli projektowana uchwała pociąga za sobą obciążenia budżetu gminy.
§ 40. 1. 67) Prezydent, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może określić wniesiony przez siebie projekt uchwały jako pilny.
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, może być wniesiony również w trakcie posiedzenia Rady, a po niezwłocznym przekazaniu do komisji winien być poddany debacie plenarnej oraz przegłosowany na najbliższej sesji Rady.
3. Prezydent może wnosić o uchwalenie projektu pilnego, o którym mowa w ust. 1, podczas tej samej sesji.
4. 68) Prezydent do momentu podjęcia uchwały może wnosić o przegłosowanie projektu w wersji zaproponowanej przez siebie.

Rozdział 6

Interpelacje i zapytania

§ 41. 1. 69) Interpelacje składa się w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji jest Prezydent.
2. 70) Interpelacje składa się na piśmie Przewodniczącemu. Powinna ona zawierać przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania skierowane do Prezydenta.
§ 42. 1. Adresat interpelacji zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź przekazuje się radnemu zgłaszającemu interpelację i Przewodniczącemu, który
w punkcie „interpelacje i zapytania” informuje Radę o zgłoszonych między sesjami interpelacjach i otrzymanych odpowiedziach.
2. Radny ma prawo poinformowania Rady, czy uznaje odpowiedź za wystarczającą i wnieść o jej odczytanie. Interpelowany zobowiązany jest do wyjaśnienia swojej odpowiedzi. W przypadku stwierdzenia przez składającego interpelację, że nie zadowala go odpowiedź pisemna i dodatkowe wyjaśnienie ustne na sesji, Rada na jego wniosek może zażądać dodatkowych wyjaśnień na piśmie.
§ 43. 1. 71) Zapytania składa się w sprawach mniej złożonych, gdy pytającemu chodzi przede wszystkim o uzyskanie informacji o faktach. Zapytania składa się na piśmie Przewodniczącemu przed rozpoczęciem sesji. Adresatem zapytań jest Prezydent.
2. Do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Prezydent może upoważnić obecnego na sali pracownika samorządowego.
3. W razie braku możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji odpowiedzi udziela się zgłaszającemu na piśmie, w ciągu 7 dni.
4. Przewodniczący prowadzi wykaz zgłoszonych interpelacji i zapytań, w którym powinny być zawarte dokładne informacje o sposobie załatwienia i terminach.

Rozdział 7

Głosowanie


§ 44. 1. W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, podejmowane są uchwały, wnioski merytoryczne, postanowienia, rezolucje, apele i stanowiska. W pierwszej kolejności głosuje się wnioski o ich odrzucenie w całości, jeżeli takie zostały postawione.
2. 72) W przypadku projektu uchwał porządek głosowania przewiduje w kolejności:
1) głosowanie za odrzuceniem w całości, jeśli wniosek taki został postawiony,
2) głosowanie poprawek ujętych w opinii: klubów, komisji, Prezydenta lub podniesionych na posiedzeniu plenarnym; w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach,
3) głosowanie projektu w całości ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
3. 73) Głosowanie tajne lub imienne odbywa się w wypadkach wskazanych przez przepisy prawa.
4. (skreślony). 74)
§ 45. 1. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”.
2. 75) Bezwzględna większość głosów oznacza, iż wymagana jest liczba głosów „za” przewyższająca co najmniej o jeden głos sumę pozostałych ważnie oddanych głosów („przeciw” i „wstrzymujących się”).
§ 46. 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano: „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.
2. (skreślony). 76)
3. W głosowaniu tajnym radni głosują kartkami, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano zgodnie z ustalonymi zasadami i na właściwych kartkach.
4. 77) W głosowaniu imiennym radni głosują na kartach oznaczonych imieniem i nazwiskiem, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano zgodnie z ustalonymi zasadami i na właściwych kartkach.
§ 47. 1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący przy pomocy pracowników Biura Rady.
2. 78) Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, powołana na sesji spośród radnych. Komisja skrutacyjna składa się z przewodniczącego i co najmniej 3 członków.
§47a. 79) 1. Wniosek o reasumpcję głosowania może być zgłoszony tylko w ramach rozpatrywanego punktu porządku obrad Rady.
2. Wniosek o reasumpcję można zgłosić, jeśli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do:
1) przebiegu głosowania,
2) obliczenia wyników głosowania,
3) błędnego zrozumienia przez radnych przedmiotu lub sposobu (zasad) głosowania.
3. Reasumpcji głosowania nie mogą być poddane wyniki głosowania jawnego imiennego.

Część III
(skreślona)
80)


Część IV

Organy wykonawcze


Rozdział 1


Postanowienia ogólne


§ 49. 81) Organem wykonawczym Miasta jest Prezydent
§ 49a. 1. 82) Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych, w tym powiatowego urzędu pracy.
2. Miejską administrację zespoloną stanowią:
1) Urząd Miejski,
2) Powiatowy Urząd Pracy, będący jednostką organizacyjną Miasta,
3) jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników miejskich służb, inspekcji i straży.
§ 50. 83) Rada w przypadkach określonych w ustawie stwierdza wygaśnięcie mandatu Prezydenta.
§ 51. (skreślony). 84)
§ 52. (skreślony). 85)
§ 53. (skreślony). 86)

Rozdział 1a 87)

Miejski Rzecznik Konsumentów


§ 53a. 1. Zadania Miasta w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje Miejski Rzecznik Konsumentów.
2. Miejskiego Rzecznika Konsumentów powołuje i odwołuje Rada.
3. Tryb powoływania Miejskiego Rzecznika określają odrębne przepisy.
§ 53b. 1. Obsługę organizacyjno-prawną Miejskiego Rzecznika zapewnia wyodrębniona jednostka organizacyjna w Urzędzie Miejskim.
2. Miejski Rzecznik jest kierownikiem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1.


Rozdział 2

Zadania Prezydenta 88)

§ 54. 1. 89) Prezydent wykonuje zadania wynikające z funkcji organu wykonawczego Miasta,
a w szczególności:
1) wykonuje uchwały Rady i zadania Miasta określone przepisami prawa,
2) przygotowuje wszelkie sprawy, o których stanowi Rada, w tym zwłaszcza przygotowuje projekt budżetu,
3) informuje Radę i mieszkańców Miasta o założeniach projektu budżetu, kierunkach programu społeczno-gospodarczego i wykorzystania budżetu,
4) 90) podejmuje uchwały o koniecznych wydatkach, które nie są uwzględnione w budżecie bądź też uwzględnione w niedostatecznej wysokości w przypadkach, gdy obowiązujące przepisy uprawniają Prezydenta do takiej decyzji,
5) decyduje o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustalaniu warunków ugody w sprawach prywatnoprawnych albo w tych publicznoprawnych, w których na zawarcie takiej ugody zezwalają przepisy prawa,
6) 91) zaskarża rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące wydawanych przez niego zarządzeń,
7) rozpatruje oferty przy przetargach publicznych ogłaszanych przez Miasto w myśl zasad ustalonych przez Radę,
8) 92) udziela kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych pełnomocnictw do zarządzania mieniem tych jednostek,
9) 93) określa zakres, w jakim powierza prowadzenie spraw Wrocławia w swoim imieniu Wiceprezydentowi lub Sekretarzowi Miasta,
10) wykonuje zadania zlecone, określone odrębnymi przepisami,
11) składa Radzie okresowe sprawozdania z działalności finansowej Miasta.
2. 94) Projekty uchwał przedkładane Radzie przez Prezydenta powinny być zaopiniowane przez radcę prawnego.
3. 95) Prezydent raz na kwartał składa Radzie sprawozdanie o wykonywanych przez siebie zadaniach.
4. (skreślony). 96)
§ 55. Do zadań Prezydenta należy w szczególności:
1) reprezentowanie Miasta na zewnątrz,
2) (skreślony) 97),
3) 98) zgłaszanie Radzie wniosków w sprawie kandydatur na stanowiska Sekretarza i Skarbnika,
4) kierowanie bieżącymi sprawami Miasta,
5) kierowanie pracą Urzędu Miejskiego,
6) współdziałanie z organami osiedli,
7) 99) niezwłoczne ogłaszanie budżetu Miasta oraz ogłaszanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni do dnia 31 marca następnego roku budżetowego,
8) 100) podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem interesu publicznego, narażających bezpośrednio zdrowie i życie oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne; nie dotyczy to zarządzeń porządkowych (art. 41 ust. 2 ustawy),
9) 101) nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunku pracy na podstawie umowy
o pracę, powołania lub mianowania,
10) wyznaczanie, spośród mianowanych pracowników samorządowych, Rzecznika Dyscyplinarnego,
11) 102) wykonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy,
12) 103) powoływanie i odwoływanie kierowników miejskich służb, inspekcji i straży, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonywanie wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Część IVa 104)

Jawność działania organów Miasta


§ 55a. 1. Działalność organów Miasta jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie
z ustaw.
2. Jawność działania organów Miasta obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających
z wykonywania zadań publicznych, w tym z protokołów posiedzeń organów Miasta i komisji Rady.
3. Zasady określone w ust. 2 stosuje się odpowiednio do organów osiedli.
§ 55b. 1. Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości, w drodze ogłoszenia na tablicy ogłoszeń
w budynku siedziby Rady oraz w formie przekazu elektronicznego, termin, miejsce i przedmiot obrad co najmniej na 3 dni przed sesją. W ogłoszeniu o porządku obrad zaznacza się sprawy, co do których istnieją ustawowe ograniczenia jawności.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Przewodniczący zawiadamia na dwa dni przed sesją prasę, radio i telewizję działającą na terenie Miasta.
3. Procedurę określoną w ust. 1 stosuje się odpowiednio do posiedzeń komisji Rady.
4. Publiczność oraz przedstawiciele prasy, radia i telewizji mają prawo przebywać tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
5. Przed przystąpieniem do punktu obrad Rady lub komisji, obejmującego sprawę zawierającą informację objętą ustawowym ograniczeniem jawności, Przewodniczący Rady lub odpowiednio komisji informuje o tym zebranych, zarządzając jednocześnie opuszczenie pomieszczenia, w którym odbywa się sesja lub posiedzenie przez osoby niespełniające wymogów określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 ze zmianami).
§ 55c. 1. Każdy ma prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania przez Miasto zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów Miasta i komisji.
2. Dokumenty udostępniane są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. We wniosku określa się rodzaj dokumentu lub zakres spraw, które są przedmiotem jej zainteresowania. Wnioski rozpatruje kierownik jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Wrocławia, w której dokumenty są przechowywane. Dokumenty udostępniane są na miejscu, w godzinach pracy Urzędu, w obecności pracownika tej jednostki.
3. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje, co do których istnieją ustawowe ograniczenia jawności, udostępniane są z wyłączeniem tych informacji.
4. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Na odmowę można wnieść skargę w trybie właściwym dla postępowania skargowego.
5. Udostępnianie dokumentów jest nieodpłatne, jednakże wydawanie kopii, wyciągów bądź odpisów może być odpłatne na podstawie odrębnych przepisów.
6. Udostępnienie dokumentów następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Część V

Samorządowe jednostki pomocnicze


Rozdział 1

Postanowienia ogólne


§ 56. 1. Samorządowymi jednostkami pomocniczymi Miasta są osiedla.
2. Osiedla tworzy Rada Miejska w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
3. 105) Projekt podziału obszaru Miasta na jednostki pomocnicze przedstawia Rada Miejska do publicznej konsultacji. W konsultacji mogą uczestniczyć mieszkańcy projektowanych jednostek oraz instytucje
i organizacje prowadzące działalność na tym terenie. Okres konsultacji trwa 6 tygodni od chwili ogłoszenia projektu we właściwym trybie. Po upływie tego okresu, projekt uwzględniający wyniki konsultacji, zostaje niezwłocznie przedstawiony Radzie Miejskiej do zatwierdzenia.
4. Zniesienie lub podział jednostki pomocniczej oraz powiększenie jej obszaru może nastąpić
z ważnych powodów z inicjatywy własnej Rady Miejskiej lub na wniosek właściwych rad osiedli. Uchwały właściwych rad zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.
W przypadku różnic w opiniach lub negatywnych opinii właściwych rad, Rada Miejska może zarządzić przeprowadzenie referendum wśród mieszkańców właściwych lub projektowanych jednostek pomocniczych.
5. 106) Konsultacje, o których mowa w ust. 3, są kontrolowane przez właściwą komisję. Szczegółowe zasady przeprowadzania konsultacji określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.
6. Granice osiedla, jego organizację, a także zakres działania określa statut osiedla nadany przez Radę Miejską.
Rozdział 2
Rada osiedla
§ 57. 1. Mieszkańcy osiedla podejmują decyzje poprzez głosowanie powszechne (referendum) lub za pośrednictwem organów osiedla.
2. Organem uchwałodawczym w osiedlu jest rada osiedla. Statut osiedla może ustalić, że w osiedlu organem uchwałodawczym jest Ogólne Zebranie Mieszkańców.
3. Organem wykonawczym w osiedlu jest zarząd osiedla. Na czele zarządu osiedla stoi przewodniczący.
4. Kompetencje rady osiedla określa statut osiedla, uwzględniając postanowienia § 59 niniejszego statutu.
5. Wybory do organów osiedla zarządza i przeprowadza, według uchwalonej ordynacji wyborczej, Rada Miejska.
§ 58. 1. Rada osiedla reprezentuje jego mieszkańców wobec organów i jednostek organizacyjnych Miasta.
2. Rada osiedla realizuje swoje zadania, współpracując z organami samorządu Wrocławia oraz instytucjami i organizacjami działającymi na terenie osiedla.
3. Dla usprawnienia współpracy między organami miasta i jednostkami pomocniczymi tworzy się Radę ds. Osiedli. Skład Rady ds. Osiedli, zakres działania oraz kompetencje określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.
§ 59. 1. Osiedlom może być w drodze uchwały Rady przyznane prawo zarządu wydzieloną częścią mienia komunalnego znajdującego się na ich terytorium niezbędnego dla wykonywania zadań statutowych osiedla.
2. Czynności dokonywane samodzielnie przez organy osiedla nie mogą przekraczać granic zwykłego zarządu.
3. Osiedla prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta.
4. W budżecie winny być zapewnione środki finansowe niezbędne dla prowadzenia działalności statutowej osiedli.
5. W zakresie czynności, o których mowa w ust. 2, osiedla dysponują prawem rozporządzania dochodami z przydzielonego im mienia komunalnego.
6. Obsługa kasowa osiedli odbywa się za pomocą konta bankowego Miasta.
7. 107) Oświadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie udzielonego osiedlu pełnomocnictwa do zarządzania mieniem przekazanym na zasadach określonych w ust. 1 składają członek zarządu osiedla, wskazany uchwałą rady osiedla, oraz jeden z Wiceprezydentów.
8. Rada Miejska może upoważnić zarząd osiedla do wykonywania niektórych czynności z zakresu administracji publicznej, gwarantując odpowiednie do zakresu zadania środki finansowe w trybie, o którym mowa w ust. 4.
§ 60. Do właściwości rady osiedla należy:
1) wybór i odwołanie zarządu osiedla,
2) 108) opiniowanie projektu przedsięwzięć Rady Miejskiej i Prezydenta dotyczących mieszkańców i terenu osiedla,
3) 109) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego osiedla,
4) przedstawianie Radzie Miejskiej do końca lutego każdego roku oceny funkcjonowania na obszarze osiedla administracji samorządowej w zakresie obsługi mieszkańców, współpracy z samorządem osiedla, realizacji inwestycji komunalnych, zarządzania mieniem komunalnym,
5) wspieranie inicjatyw społecznych w osiedlu zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców, rozwoju kultury, infrastruktury komunalnej, handlu i usług; środki do realizacji tego zadania wyodrębnia się w budżecie Miasta,
6) 110) współudział w tworzeniu planu budżetu Miasta w części związanej z działalnością osiedli. W tym celu odpowiednie wnioski należy składać do końca kwietnia każdego roku. Niewykorzystane przez osiedle środki finansowe pozostają do jego dyspozycji w roku następnym tylko w przypadku podjęcia odpowiedniej uchwały Rady Miejskiej,
7) dysponowanie środkami finansowymi, przekazywanymi na potrzeby osiedla z budżetu Miasta,
8) inne sprawy wynikające ze statutu osiedla.
§ 61. 1. 111) Nadzór nad działalnością osiedla sprawuje Rada Miejska oraz Prezydent.
2. 112) W celu wykonywania nadzoru nad działalnością osiedla przez Radę, Przewodniczący przekazuje informację o działalności osiedli właściwym komisjom Rady i w miarę potrzeby zwołuje ich wspólne posiedzenia.
3. Rada osiedla przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej do końca lutego sprawozdanie
z działalności osiedla za poprzedni rok. W sprawozdaniu należy umieścić informację o wykorzystaniu mienia komunalnego, którym dysponuje rada osiedla, oraz o kosztach jego eksploatacji.
4. 113) Przewodniczący Rady Miejskiej ma prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania osiedla.
5. Rada osiedla zobowiązana jest do przedłożenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej uchwał rady osiedla w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
5a. 114) Na wniosek komisji właściwej w sprawach statutowych lub Prezydenta, podjęty w drodze uchwały, Rada może uchylić uchwały organów osiedla sprzeczne z obowiązującym prawem.
6. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów gminy, na zasadach określonych w statutach tych jednostek.
7. W razie powtarzającego się naruszenia prawa, rada osiedla może zostać rozwiązana w drodze uchwały Rady Miejskiej. Odpowiedni wniosek składa Przewodniczący Rady Miejskiej po zasięgnięciu opinii Komisji Statutowej Rady Miejskiej. Rozwiązanie rady osiedla jest równoznaczne z rozwiązaniem zarządu osiedla. Rada Miejska, po konsultacji z mieszkańcami osiedla, powołuje wówczas tymczasowy zarząd osiedla, składający się z 3-7 osób. Do czasu wyboru nowej rady osiedla jest on jedynym funkcjonującym organem osiedla.
8. Rada Miejska powołuje także tymczasowy zarząd osiedla w przypadku zaprzestania działalności przez radę osiedla.
9. Prezydent czuwa, ażeby mienie komunalne przekazane osiedlu nie było narażone na szkody
i uszczuplenie oraz aby dochody osiedla i świadczenia pobierane na jego korzyść były wydatkowane zgodnie
z przepisami i statutem osiedla.
§ 62. W przypadku powstania sporu między osiedlami oraz osiedlami i administracją samorządową, rozstrzygnięcie podejmuje Rada Miejska po uprzednim przeprowadzeniu mediacji.

Część VI

Mienie komunalne i gospodarka finansowa Miasta

Rozdział 1

Mienie komunalne


§ 63. 1. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Miasta oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.
2. Mieniem komunalnym zarządzają organy Miasta bądź inne powołane przez nie podmioty, którym zostało ono przekazane do realizacji celów komunalnych.
3. Podmioty posiadające osobowość prawną samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych w zakresie określonym w aktach prawnych o ich utworzeniu oraz
w obowiązujących przepisach.
4. 115) Mieniem pozostającym w zarządzie komunalnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dysponują kierownicy tych jednostek na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta.

Rozdział 2

Gospodarka finansowa


§ 64. 1. Miasto prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie swojego budżetu.
2. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.
§ 65. 1. 116) Projekt budżetu przygotowuje Prezydent.
2. 117) Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Prezydent przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
3. 118) Przed złożeniem projektu budżetu Prezydent przedkłada Radzie do zatwierdzenia założenia społeczno-gospodarcze do budżetu.
4. 119) Bez zgody Prezydenta Rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
§ 66. Rada określa procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość niezbędnych materiałów informacyjnych.
§ 67. 1. 120) Prezydent ma prawo do dokonywania zmian w budżecie Miasta w zakresie i granicach określonych przepisami prawa, z wyjątkiem przeniesienia wydatków między działami.
2. 121) Prezydentowi przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków,
w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
5) dysponowania rezerwami budżetu gminy,
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Część VII

Pracownicy samorządowi

§ 68. (skreślony). 122)
§ 69. (skreślony). 123)
§ 70. Prezydent wykonuje obowiązki pracodawcy wobec osób powołanych na stanowisko Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta (głównego księgowego budżetu).
§ 71. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych Rada powołuje komisje dyscyplinarne I i II instancji, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Część VIII 124)

Przepisy końcowe


§ 72. 1. Uchwała w sprawie Statutu Wrocławia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od dnia jej opublikowania.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają zastosowanie do uchwał w sprawie zmian Statutu Wrocławia.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

GRANICE WROCŁAWIA

(grafika pominięta)


ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZORY HERBU ORAZ BARW WROCŁAWIA

(grafika pominięta)

1) Przytoczone w podstawie prawnej:
- tytuł ustawy w brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., oraz stosownie do art. 37 tej ustawy,
- dane o publikacji ustawy zawarte w nawiasie w brzmieniu uwzględniającym ogłoszenie w Dzienniku Ustaw tekstu jednolitego ustawy, obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 r. oraz zmiany do ustawy, po wydaniu tego tekstu jednolitego.
2) Statut został ogłoszony dnia 19 września 1996 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego Nr 10, poz. 106.
3) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.1 uchwały Nr XXIV/1989/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
Nr 140, poz.2333)
4) Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XLVII/1689/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie przyjęcia zmian
w Statucie Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 90, poz. 1522), która weszła w życie z dniem 4 czerwca 2002r..
5) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.2 uchwały, o której mowa w przyp.3.
6) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.3 uchwały, o której mowa w przyp.3.
7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w przypisie 4.
8) Dodany przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w przypisie 4.
9) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.4 uchwały, o której mowa w przyp.3.
10) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) uchwały, o której mowa w przypisie 4.
11) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.5 uchwały, o której mowa w przyp.3.
12) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.6 uchwały, o której mowa w przyp.3.
13) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.7 uchwały, o której mowa w przyp.3.
14) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.8 uchwały, o której mowa w przyp.3.
15) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.9 uchwały, o której mowa w przyp.3.
16) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.10 uchwały, o której mowa w przyp.3.
17) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.11 uchwały, o której mowa w przyp.3.
18) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. c) uchwały, o której mowa w przypisie 4.
19) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. d) uchwały, o której mowa w przypisie 4.
20) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.12 uchwały, o której mowa w przyp.3.
21) Dodany przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w przypisie 4.
22) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.13 uchwały, o której mowa w przyp.3.
23) Dodany przez § 1 pkt 7 uchwały, o której mowa w przypisie 4.
24) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 uchwały, o której mowa w przypisie 4.
25) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 9 uchwały, o której mowa w przypisie 4.
26) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.14 uchwały, o której mowa w przyp.3.
27) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 10 uchwały, o której mowa w przypisie 4.
28) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.15 uchwały, o której mowa w przyp.3.
29) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.16 uchwały, o której mowa w przyp.3.
30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 lit. a) uchwały, o której mowa w przypisie 4 oraz zmianą wprowadzoną §1 pkt.17 uchwały,
o której mowa w przyp.3.
31) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.18 uchwały, o której mowa w przyp.3.
32) Przez §1 pkt.19 uchwały, o której mowa w przyp.3.
33) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.20 uchwały, o której mowa w przyp.3.
34) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.21 uchwały, o której mowa w przyp.3.
35) Przez §1 pkt.22 uchwały, o której mowa w przyp.3.
36) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.23 uchwały, o której mowa w przyp.3.
37) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 11 lit. c) uchwały, o której mowa w przypisie 4 oraz §1 pkt.24 uchwały, o której mowa w przyp.3.
38) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.25 uchwały, o której mowa w przyp.3.
39) Dodany przez § 1 pkt 12 lit. a) uchwały, o której mowa w przypisie 4.
40) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.26 uchwały, o której mowa w przyp.3.
41) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.27 uchwały, o której mowa w przyp.3.
42) Dodany przez § 1 pkt 12 lit. b) uchwały, o której mowa w przypisie 4 ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.28 uchwały, o której mowa
w przyp.3.
43) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.29 uchwały, o której mowa w przyp.3.
44) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.30 uchwały, o której mowa w przyp.3.
45) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.31 uchwały, o której mowa w przyp.3.
46) Dodany przez § 1 pkt 13 uchwały, o której mowa w przypisie 4.
47) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 uchwały, o której mowa w przypisie 4.
48) Przez §1 pkt.32 uchwały, o której mowa w przyp.3.
49) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 15 lit. a) uchwały, o której mowa w przypisie 4.
50) Przez § 1 pkt 15 lit. a) uchwały, o której mowa w przypisie 4 ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.33 uchwały, o której mowa w przyp.3.
51) Dodany przez §1 pkt.33 uchwały, o której mowa w przyp.3.
52) Przez § 1 pkt 15 lit. b) uchwały, o której mowa w przypisie 4.
53) Przez § 1 pkt 16 uchwały, o której mowa w przypisie 4.
54) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.34 uchwały, o której mowa w przyp.3.
55) Przez § 1 pkt 35 uchwały, o której mowa w przypisie 3.
56) Przez § 1 pkt 35 uchwały, o której mowa w przypisie 3.
57) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.36 uchwały, o której mowa w przyp.3. Zdanie drugie skreślone przez § 1 pkt 17 uchwały, o której mowa w przypisie 4.
58) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.37 uchwały, o której mowa w przyp.3.
59) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.38 uchwały, o której mowa w przyp.3.
60) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.39 uchwały, o której mowa w przyp.3.
61) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.40 uchwały, o której mowa w przyp.3.
62) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.41 uchwały, o której mowa w przyp.3.
63) Dodany przez § 1 pkt 18 uchwały, o której mowa w przypisie 4.
64) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.42 uchwały, o której mowa w przyp.3.
65) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.43 uchwały, o której mowa w przyp.3.
66) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.44 uchwały, o której mowa w przyp.3.
67) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.45 uchwały, o której mowa w przyp.3.
68) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.46 uchwały, o której mowa w przyp.3.
69) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.47 uchwały, o której mowa w przyp.3.
70) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.48 uchwały, o której mowa w przyp.3.
71) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.49 uchwały, o której mowa w przyp.3.
72) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.50 uchwały, o której mowa w przyp.3.
73) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.51 uchwały, o której mowa w przyp.3.
74) Przez § 1 pkt 19 uchwały, o której mowa w przypisie 4.
75) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr XXVII/279/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego Nr 10, poz. 107), która weszła w życie z dniem
19 września 1996 roku.
76) Przez § 1 pkt 20 uchwały, o której mowa w przypisie 4.
77) Dodany przez §1 pkt.52 uchwały, o której mowa w przyp.3.
78) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 21 uchwały, o której mowa w przypisie 4.
79) Dodany przez §1 pkt.53 uchwały, o której mowa w przyp.3.
80) Część III skreślona przez § 1 pkt 22 uchwały, o której mowa w przypisie 4.
81) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.54 uchwały, o której mowa w przyp.3.
82) Dodany przez § 1 pkt 23 uchwały, o której mowa w przypisie 4 ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.55 uchwały, o której mowa w przyp.3.
83) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.56 uchwały, o której mowa w przyp.3.
84) Przez § 1 pkt 57 uchwały, o której mowa w przypisie 3.
85) Przez § 1 pkt 58 uchwały, o której mowa w przypisie 3.
86) Przez § 1 pkt 59 uchwały, o której mowa w przypisie 3.
87) Rozdział 1a dodany przez § 1 pkt 25 uchwały, o której mowa w przypisie 4.
88) Tytuł rozdziału zmieniony przez § 1 pkt 60 uchwały, o której mowa w przypisie 3.
89) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.61 uchwały, o której mowa w przyp.3
90) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.62 uchwały, o której mowa w przyp.3
91) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.63 uchwały, o której mowa w przyp.3
92) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.64 uchwały, o której mowa w przyp.3
93) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.65 uchwały, o której mowa w przyp.3
94) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.66 uchwały, o której mowa w przyp.3
95) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.67 uchwały, o której mowa w przyp.3
96) Przez § 1 pkt 68 uchwały, o której mowa w przypisie 3.
97) Przez § 1 pkt 69 uchwały, o której mowa w przypisie 3.
98) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.70 uchwały, o której mowa w przyp.3
99) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.71 uchwały, o której mowa w przyp.3
100) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.72 uchwały, o której mowa w przyp.3.
101) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.73 uchwały, o której mowa w przyp.3.
102) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 27 lit. a) uchwały, o której mowa w przypisie 4.
103) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 27 lit. b) uchwały, o której mowa w przypisie 4.
104) Część IVa dodana przez § 1 pkt 28 uchwały, o której mowa w przypisie 4.
105) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.74 uchwały, o której mowa w przyp.3.
106) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 29 uchwały, o której mowa w przypisie 4 oraz zmianą wprowadzoną §1 pkt.75 uchwały, o której mowa w przyp.3.
107) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.76 uchwały, o której mowa w przyp.3.
108) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.77 uchwały, o której mowa w przyp.3.
109) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.78 uchwały, o której mowa w przyp.3.
110) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 30 uchwały, o której mowa w przypisie 4.
111) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.79 uchwały, o której mowa w przyp.3.
112) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 31 lit. a) uchwały, o której mowa w przypisie 4.
113) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 31 lit. b) uchwały, o której mowa w przypisie 4.
114) Dodany przez § 1 pkt 31 lit. c) uchwały, o której mowa w przypisie 4 ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.80 uchwały, o której mowa
w przyp.3.
115) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.81 uchwały, o której mowa w przyp.3.
116) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.82 uchwały, o której mowa w przyp.3.
117) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.83 uchwały, o której mowa w przyp.3.
118) Ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.84 uchwały, o której mowa w przyp.3.
119) Dodany przez § 1 pkt 32 uchwały, o której mowa w przypisie 4 ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.85 uchwały, o której mowa w przyp.3.
120) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 33 uchwały, o której mowa w przypisie 4 ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.86 uchwały, o której mowa w przyp.3.
121) Dodany przez § 1 pkt 33 uchwały, o której mowa w przypisie 4 ze zmianą wprowadzoną §1 pkt.87 uchwały, o której mowa w przyp.3.
122) Przez § 1 pkt 88 uchwały, o której mowa w przypisie 3.
123) Przez § 1 pkt 89 uchwały, o której mowa w przypisie 3.
124) Część VIII dodana przez § 1 pkt 35 uchwały, o której mowa w przypisie 4.