Rada Osiedla

Nasze Osiedle

Statut miasta

Pobierz plikOBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZ?CEGO RADY MIEJSKIEJ WROC?AWIA
z dnia 9 sierpnia 2004 roku
w sprawie og?oszenia jednolitego tekstu uchwa?y Nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wroc?awia
z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyj?cia Statutu Wroc?awia w brzmieniu uzgodnionym
z Prezesem Rady Ministrw

1. Na podstawie 3 uchwa?y Nr XXIV/1989/04 Rady Miejskiej Wroc?awia z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie przyj?cia zmian w Statucie Wroc?awia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrw (Dziennik Urz?dowy Wojewdztwa Dolno?l?skiego Nr 140, poz.2333) oraz art.16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og?aszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) og?asza si? w za??czniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwa?y Nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wroc?awia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyj?cia Statutu Wroc?awia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrw (j.t. Dziennik Urz?dowy Wojewdztwa Dolno?l?skiego z 2002 r. Nr 166, poz.2338)
z uwzgl?dnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwa?? Nr XXVII/279/96 Rady Miejskiej Wroc?awia z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie zmiany uchwa?y nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wroc?awia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyj?cia Statutu Wroc?awia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrw (Dziennik Urz?dowy Wojewdztwa Wroc?awskiego Nr 10, poz. 107), uj?tych w jednolitym tek?cie Statutu Wroc?awia og?oszonym w Dzienniku Urz?dowym Wojewdztwa Wroc?awskiego z 1996 r. Nr 10,
poz. 106,
2) uchwa?? Nr XLVII/1689/02 Rady Miejskiej Wroc?awia z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie przyj?cia zmian w Statucie Wroc?awia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrw (Dziennik Urz?dowy Wojewdztwa Dolno?l?skiego Nr 90, poz. 1522) uj?tych w jednolitym tek?cie Statutu Wroc?awia og?oszonym w Dzienniku Urz?dowym Wojewdztwa Dolno?l?skiego z 2002 r. Nr 166, poz.2338,
3) uchwa?? Nr XXIV/1989/04 Rady Miejskiej Wroc?awia z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie przyj?cia zmian w Statucie Wroc?awia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrw (Dziennik Urz?dowy Wojewdztwa Dolno?l?skiego Nr 140, poz.2333).
2. Podany w za??czniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwa?y nie obejmuje:
1) 3 uchwa?y Nr XXVII/279/96 Rady Miejskiej Wroc?awia z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie zmiany uchwa?y nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wroc?awia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyj?cia Statutu Wroc?awia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrw (Dziennik Urz?dowy Wojewdztwa Wroc?awskiego Nr 10, poz. 107), ktry stanowi:
3. Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem og?oszenia.;
2) 2 i 4 uchwa?y Nr XLVII/1689/02 Rady Miejskiej Wroc?awia z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie przyj?cia zmian w Statucie Wroc?awia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrw (Dziennik Urz?dowy Wojewdztwa Dolno?l?skiego Nr 90, poz. 1522), ktre stanowi?:
2. Wykonanie uchwa?y powierza si? Zarz?dowi Miasta..
4. Uchwa?a wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni po og?oszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewdztwa Dolno?l?skiego.;
3) 2, 3 i 4 uchwa?y Nr XXIV/1989/04 Rady Miejskiej Wroc?awia z dnia 17 czerwca 2004r.
w sprawie przyj?cia zmian w Statucie Wroc?awia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrw (Dziennik Urz?dowy Wojewdztwa Dolno?l?skiego Nr 140, poz.2333), ktre stanowi?:
2. Wykonanie uchwa?y powierza si? Zarz?dowi Miasta.
3. Zobowi?zuje si? Przewodnicz?cego Rady do og?oszenia tekstu jednolitego uchwa?y
Nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wroc?awia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyj?cia Statutu Wroc?awia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrw.
4. Uchwa?a wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni po og?oszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewdztwa Dolno?l?skiego..

Przewodnicz?cy Rady Miejskiej Wroc?awia
Grzegorz Stopi?ski

ZA??CZNIK


UCHWA?A NR XXVI/276/96
RADY MIEJSKIEJ WROC?AWIA
z dnia 17 maja 1996 roku

w sprawie przyj?cia Statutu Wroc?awia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrw


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz po spe?nieniu wymogu z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz?dzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz.558, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz.984, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz.1271, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz.1806, zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. Dz.U.
z 2003 r. Nr 162, poz.1568, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz.1203) 1) Rada Miejska Wroc?awia uchwala, co nast?puje:
1. Statut Wroc?awia obowi?zuje w brzmieniu za??cznika stanowi?cego integraln? cz??? uchwa?y.
2. Statut wchodzi w ?ycie z dniem og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewdztwa Wroc?awskiego. 2)


ZA??CZNIK

STATUT WROC?AWIA


Cz??? I


Postanowienia oglne


1. 3) U?yte w Statucie Wroc?awia sformu?owania, oznaczaj?:
Klub - Klub Radnych Rady Miejskiej Wroc?awia,
Komisja - Komisj? Rady Miejskiej Wroc?awia,
Miasto lub Wroc?aw - Gmin? Wroc?aw,
Prezydent- Prezydenta Wroc?awia,
Przewodnicz?cy - Przewodnicz?cego Rady Miejskiej Wroc?awia,
Rada - Rad? Miejsk? Wroc?awia,
Rada Osiedla - Rad? Osiedla Gminy Wroc?aw,
Radny - Cz?onka Rady Miejskiej Wroc?awia,
Radny Osiedla - Cz?onka Rady Osiedla,
Statut - Statut Gminy Wroc?aw,
Ustawa - ustaw? z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.),
Wiceprzewodnicz?cy - Wiceprzewodnicz?cego Rady Miejskiej Wroc?awia,
Wiceprezydent - zast?pc? Prezydenta Wroc?awia.
2. 1. Wroc?aw jest wsplnot? samorz?dow? osb maj?cych miejsce zamieszkania na terenie Miasta.
1a. 4) Wroc?aw jest miastem na prawach powiatu w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz?dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz.558 , zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz.984, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz.1271, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz.1688, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, zm. Dz.U. z 2003 r.
Nr 162, poz.1568 , zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055).
2. Granice Wroc?awia okre?lone s? na planie stanowi?cym za??cznik nr 1 do Statutu.
3. 5) 1. Insygniamii Wroc?awia s?: herb, piecz?? urz?dowa i flaga.
2. Herbem Wroc?awia jest tarcza podzielona w krzy? na cztery pola:
1) w polu grnym po stronie prawej (heraldycznie) lew wspi?ty w lewo z koron? na g?owie, pyskiem otwartym
z podniesionym i rozwidlonym ogonem. Lew bia?y z konturem czarnym, koron? ??t? z konturem czarnym
i t?em czerwonym,
2) w polu lewym orze? o skrzyd?ach symetrycznie roz?o?onych, zwrcony g?ow? w prawo z wyra?nie zaznaczon? p?ksi??ycow? przepask? przez tu?w i skrzyd?a, z krzy?em rwnoramiennym po?rodku. Orze? czarny, p?ksi??yc i krzy? bia?e, t?o ??te,
3) w polu dolnym prawym du?a litera W ze ?ci?tymi szeryfami - czarna na ??tym tle,
4) w polu dolnym lewym g?owa ?w. Jana Ewangelisty skierowana na wprost, o twarzy m?odzie?ca z lokami jakby kobiecymi, w nimbie dooko?a g?owy, osadzona na odwrconej koronie. G?owa bia?a z konturem czarnym, nimb i korona ??te z konturem czarnym, t?o pola czerwone,
5) po?rodku czteropolowej tarczy g?owa ?w. Jana Chrzciciela skierowana sko?nie w prawo, wewn?trz okr?g?ej misy. G?owa bia?a z w?osami i brod? czarnymi, misa bia?a z podwjnym czarnym konturem.
3. Herb jest znakiem prawnie chronionym.
4. Rozpowszechnianie nazwy Miasta i herbu wymaga zgody Prezydenta.
5. Miasto pos?uguje si? piecz?ci? metalow? t?oczon?, okr?g??, zawieraj?c? po?rodku herb, a w otoku napis Miasto Wroc?aw.
6. Flag? Miasta jest prostok?tny p?at tkaniny w kolorach czerwonym i ??tym. Stosunek szeroko?ci flagi do jej d?ugo?ci wynosi: 5:8. Zezwala si? na umieszczenie herbu Miasta na tle flagi.
7. Wzory herbu, flagi oraz piecz?ci zawiera za??cznik nr 2 do Statutu.
8. ?wi?tem Wroc?awia jest dzie? 24 czerwca.
4. 1. Osoby szczeglnie zas?u?one dla Wroc?awia Rada mo?e wyr?ni? tytu?em Civitate Wratislaviensi Donatus, b?d?cym honorowym obywatelstwem Wroc?awia.
2. Zasady nadawania i pozbawiania honorowego obywatelstwa Rada okre?la w formie uchwa?y.
5. 1. Miasto posiada osobowo?? prawn?.
2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrze?one ustawami na rzecz innych podmiotw Miasto wykonuje we w?asnym imieniu i na w?asn? odpowiedzialno??.
3. 6) Miasto wykonuje swoje zadania za po?rednictwem: Rady i Prezydenta.

Cz??? II


Organizacja i tryb pracy Rady

Rozdzia? 1
Postanowienia oglne


6. 1. Rada jest organem stanowi?cym i kontrolnym Miasta.
2. Do w?a?ciwo?ci Rady nale?? wszystkie sprawy pozostaj?ce w zakresie dzia?ania Miasta, o ile ustawy nie stanowi? inaczej.
3. 7) Dzia?alno?? Rady i jej komisji wygasa z up?ywem kadencji, chyba ?e odr?bne przepisy stanowi? inaczej.
4. Szczeg?owe zasady i tryb wykonywania przez Rad? funkcji kontrolnej z zastrze?eniem 19 okre?la Rada odr?bn? uchwa??.
5. Kompetencje Rady okre?laj? ustawy oraz niniejszy Statut.
6a. 1. 8) Miasto podejmuje dzia?ania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorz?dowej w?rd mieszka?cw Wroc?awia, w tym zw?aszcza w?rd m?odzie?y.
2. Rada na wniosek zainteresowanych ?rodowisk mo?e wyrazi? zgod? na utworzenie M?odzie?owej Rady Miasta maj?cej charakter konsultacyjny.
3. Rada, powo?uj?c M?odzie?ow? Rad? Miasta, nadaje jej statut okre?laj?cy tryb wyboru jej cz?onkw
i zasady dzia?ania.
7. Do wy??cznej w?a?ciwo?ci Rady nale?y:
1) uchwalanie Statutu Miasta i Statutu Osiedla,
2) 9) przyjmowanie sprawozda? z dzia?alno?ci Prezydenta i ustalanie jego wynagrodzenia za prac?,
3) na wniosek Prezydenta powo?ywanie i odwo?ywanie Sekretarza oraz Skarbnika Miasta, ktry jest g?wnym ksi?gowym bud?etu,
3a) 10) powo?ywanie i odwo?ywanie Miejskiego Rzecznika Konsumentw oraz ustalanie warunkw pracy, p?acy
i zasad wynagrodzenia,
4) 11) uchwalanie bud?etu Miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud?etu oraz podejmowanie uchwa?y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi z tego tytu?u,
5) uchwalanie strategii rozwoju Miasta i miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programw gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia?ania osiedla, zasad przekazywania mu sk?adnikw mienia do korzystania oraz zasad przekazywania ?rodkw bud?etowych na realizacj? jego zada?,
8) rozpatrywanie spraw spornych pomi?dzy radami osiedli,
9) podejmowanie uchwa? w sprawach podatkw i op?at w granicach okre?lonych w ustawach,
10) podejmowanie uchwa? w sprawach maj?tkowych Miasta, przekraczaj?cych zakres zwyk?ego zarz?du, dotycz?cych:
a) okre?lania zasad nabycia, zbycia i obci??ania nieruchomo?ci gruntowych oraz ich wydzier?awiania lub najmu na okres d?u?szy ni? trzy lata, o ile ustawy szczeglne nie stanowi? inaczej,
b) 12) emitowania obligacji oraz okre?lania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta,
c) zaci?gania d?ugoterminowych po?yczek i kredytw,
d) 13) ustalania maksymalnej wysoko?ci po?yczek i kredytw krtkoterminowych zaci?ganych przez Prezydenta w roku bud?etowym,
e) zobowi?za? w zakresie podejmowania inwestycji i remontw o warto?ci przekraczaj?cej granic? ustalan? corocznie przez Rad?,
f) tworzenia i przyst?powania do sp?ek i sp?dzielni oraz rozwi?zywania i wyst?powania z nich,
g) 14) okre?lania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia?w i akcji przez Prezydenta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsi?biorstw, zak?adw i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposa?ania ich w maj?tek,
i) zatwierdzenia regulaminw okre?laj?cych zasady zbywania i najmu lokali u?ytkowych oraz mieszkalnych,
j) 15) ustalania maksymalnej wysoko?ci po?yczek i por?cze? udzielanych przez Prezydenta w roku bud?etowym,
11) 16) okre?lanie wysoko?ci sumy, do ktrej Prezydenta mo?e samodzielnie zaci?ga? zobowi?zania,
12) podejmowanie uchwa? w sprawie przyj?cia zada? z zakresu administracji rz?dowej, o ktrych mowa w art. 8 ust. 2 ustawy,
12a) 17) przyjmowanie sprawozda? z dzia?alno?ci s?u?b, inspekcji i stra?y,
13) 18) podejmowanie uchwa? w sprawach wsp?dzia?ania z innymi jednostkami samorz?du terytorialnego oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj?tku,
14) podejmowanie uchwa? w sprawach herbu Miasta, nazw: ulic, placw publicznych, mostw, parkw i innych obiektw oraz wznoszenia pomnikw,
14a) 19) podejmowanie uchwa? w sprawach wsp?pracy ze spo?eczno?ciami lokalnymi i regionalnymi innych pa?stw oraz przyst?powania do mi?dzynarodowych zrzesze? spo?eczno?ci lokalnych i regionalnych,
14b) podejmowanie uchwa? w sprawie zasad udzielania stypendiw dla uczniw i studentw,
15) stanowienie w innych sprawach, zastrze?onych ustawami do kompetencji Rady.
8. 1. 20) Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz?cego oraz trzech Wiceprzewodnicz?cych oraz ich odwo?uje.
2. Prawo zg?aszania kandydatw na stanowisko Przewodnicz?cego i Wiceprzewodnicz?cego przys?uguje ka?demu radnemu. Przeprowadza si? odr?bne g?osowanie na ka?de stanowisko Wiceprzewodnicz?cego.
3. 21) W przypadku rezygnacji Przewodnicz?cego lub Wiceprzewodnicz?cego Rada podejmuje uchwa?? w sprawie przyj?cia tej rezygnacji nie p?niej ni? w ci?gu 1 miesi?ca od dnia z?o?enia rezygnacji. Niepodj?cie uchwa?y jest rwnoznaczne z przyj?ciem rezygnacji przez Rad? Miasta z up?ywem ostatniego dnia miesi?ca,
w ktrym uchwa?a powinna by? podj?ta.
9. 1. Rada obraduje na sesjach zwo?ywanych przez Przewodnicz?cego w miar? potrzeby, nie rzadziej jednak ni? raz na kwarta? (sesje zwyczajne).
2. 22) Na wniosek Prezydenta lub co najmniej 1/4 ustawowego sk?adu Rady Przewodnicz?cy obowi?zany jest zwo?a? sesj? w ci?gu 7 dni od daty z?o?enia wniosku (sesj? nadzwyczajn?).
3. (skre?lony). 23)
10. 1. 24) Obs?ug? administracyjn? Rady i jej komisji zapewnia Biuro Rady.
2. Dzia?alno?? Biura Rady okre?la regulamin organizacyjny Urz?du Miejskiego.


Rozdzia? 2

Radny

11. 1. 25) Radny jest obowi?zany bra? udzia? w pracach Rady i jej komisji oraz innych instytucji samorz?dowych, do ktrych zosta? wybrany lub desygnowany.
2. Radny ma obowi?zek sta?ego i aktywnego reprezentowania wyborcw, zw?aszcza przez udzia?
w spotkaniach organizowanych z w?asnej inicjatywy lub mieszka?cw Wroc?awia, przekazuj?c interpelacje, wnioski i zapytania na posiedzeniach organw Rady lub innych w?a?ciwych organw. Radny ma obowi?zek uwzgl?dniania interesw ca?ego Miasta.
3. 26) Radny mo?e zwrci? si? z interwencj? do w?a?ciwej jednostki organizacyjnej Miasta niezale?nie od dzia?a? Rady czy Prezydenta.
12. 1. W celu usprawnienia swojej pracy radni mog? tworzy? kluby, ktre ??cz? radnych o wsplnych celach dzia?ania.
2. Kluby powinny liczy? co najmniej 5 radnych. Mo?na nale?e? tylko do jednego klubu.
3. Powstanie klubu nast?puje z chwil? dor?czenia Przewodnicz?cemu powiadomienia wraz z list? cz?onkw klubu i o?wiadczeniami o ich przyst?pieniu do klubu. Przewodnicz?cy prowadzi rejestr klubw.
4. Przewodnicz?cy klubu reprezentuje klub na zewn?trz.
5. Dzia?alno?? klubu nie mo?e ogranicza? uprawnie? poszczeglnych radnych zagwarantowanych
w ustawach i niniejszym Statucie.
6. Przewodnicz?cy zapewni klubom warunki do w?a?ciwej pracy.
13. 1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwi?zanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Wyra?enie zgody na rozwi?zanie z radnym stosunku pracy lub jej odmowa nast?puje po zapoznaniu si? z opini? odpowiedniej komisji.
3. Rada odmwi zgody, o ktrej mowa w ust. 2, je?eli podstaw? rozwi?zania tego stosunku s? zdarzenia zwi?zane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
4. 27) Przewodnicz?cy powiadamia pracodawc? radnego o wyra?eniu zgody lub odmowie wyra?enia zgody przez Rad? na rozwi?zanie stosunku pracy z radnym.
14. 1. Radny stwierdza swoj? obecno?? na posiedzeniu Rady lub komisji podpisuj?c si? na li?cie obecno?ci.
2. W razie niemo?no?ci wzi?cia udzia?u w sesji lub posiedzeniu komisji, ktrej jest cz?onkiem, radny usprawiedliwia swoj? nieobecno?? Przewodnicz?cemu lub przewodnicz?cemu komisji.
15. Radnym i cz?onkom komisji spoza Rady przys?uguj? diety oraz zwrot kosztw podr?y s?u?bowych w wysoko?ci i na zasadach ustalonych przez Rad? w odr?bnych przepisach.


Rozdzia? 3

Przewodnicz?cy, Wiceprzewodnicz?cy i Komisje


16. 1. 28) Do zada? Przewodnicz?cego nale?y:
1) organizacja prac Rady;
2) zwo?ywanie sesji i ustalanie porz?dku obrad Rady;
3) prowadzenie obrad Rady;
4) przyjmowanie skarg mieszka?cw Miasta i nadawanie im biegu;
5) organizacja wsp?pracy Rady i jej organw z Prezydentem oraz organami jednostek pomocniczych;
6) opiniowanie projektu bud?etu Rady, okre?laj?cego ?rodki finansowe niezb?dne dla realizacji zada? Rady, klubw, radnych, jednostek pomocniczych, dzia?alno?ci ekspertw oraz Biura Rady;
7) przyjmowanie o?wiadcze? i informacji radnych oraz wykonywanie innych czynno?ci z tym zwi?zanych, przewidzianych ustaw?
2. Przewodnicz?cy realizuje zadania, o ktrych mowa w ust. 1, przy pomocy Wiceprzewodnicz?cych.
3. Przewodnicz?cy okre?la zakres oraz zasady realizacji jego zada? przez Wiceprzewodnicz?cych.
4. Przewodnicz?cy lub wskazany przez Przewodnicz?cego Wiceprzewodnicz?cy uprawniony jest do:
1) sk?adania o?wiadcze? w sprawach, ktre by?y przedmiotem obrad Rady lub jej komisji,
2) reprezentowania Rady na zewn?trz,
3) przyjmowania i wysy?ania delegacji Rady, okre?lania ich sk?adu oraz zasad pokrywania kosztw.
17. 1. Przewodnicz?cy, Wiceprzewodnicz?cy oraz Przewodnicz?cy Klubw tworz? Komisj? G?wn?. Posiedzeniom Komisji G?wnej przewodniczy Przewodnicz?cy. W posiedzeniach Komisji G?wnej uczestniczy Prezydent.
2. Komisja G?wna jest organem opiniodawczo-doradczym.
3. Celem dzia?ania Komisji G?wnej jest:
1) opiniowanie projektu porz?dku obrad sesji,
2) analiza przebiegu sesji,
3) wyra?anie opinii w innych sprawach przekazanych przez Przewodnicz?cego.
18. 1. Rada w drodze uchwa?y powo?uje sta?e i dora?ne komisje problemowe, a tak?e ustala liczb? cz?onkw komisji i ich sk?ad osobowy.
2. Rada, powo?uj?c komisj? okre?la przedmiotowy zakres jej dzia?ania oraz sk?ad osobowy, ktry uwzgl?dnia reprezentacj? w komisji przedstawicieli klubw i radnych niezrzeszonych, chyba ?e sami
z reprezentacji tej zrezygnuj?.
3. W przypadku zg?oszenia ch?ci pracy w komisji przez wi?ksz? liczb? radnych ni? okre?lona
w uchwale powo?uj?cej dan? komisj? zgodnie z zasadami wyra?onymi w ust. 2, Rada ustala sk?ad, uwzgl?dniaj?c tak?e odpowiednio reprezentacj? radnych niezrzeszonych.
4. Tryb powo?ywania, ??czenia i rozwi?zywania komisji oraz ich uprawnienia okre?la odr?bna uchwa?a.
5. Rada zatwierdza i odwo?uje, na wniosek komisji, jej przewodnicz?cego.
6. 29) Komisja ze swego grona powo?uje i odwo?uje zast?pc? (zast?pcw) przewodnicz?cego, o czym powiadamia Rad?.
19. 1. 30) W celu kontrolowania dzia?alno?ci Prezydenta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz osiedli Rada powo?uje Komisj? Rewizyjn?.
2. Do zada? Komisji Rewizyjnej nale?y w szczeglno?ci:
1) 31) opiniowanie wykonania bud?etu i wyst?powanie z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi - po zasi?gni?ciu opinii odpowiednich komisji,
2) (skre?lony) 32),
3) 33) sporz?dzanie opinii do wniosku o przeprowadzeni referendum w sprawie odwo?ania Prezydenta
z przyczyny innej, ni? udzielenie absolutorium,
4) 34) rozpatrywanie przy wsp?pracy z odpowiednimi komisjami skarg na dzia?alno?? Prezydenta sk?adanych do Rady,
5) (skre?lony) 35).
3. 36) Coroczn? ocen? pracy Prezydenta i gminnych jednostek organizacyjnych Komisja przygotowuje
w szczeglno?ci na podstawie:
1) 37) rocznych sprawozda? Prezydenta z wykonania zada? w?asnych Gminy i zada? zleconych, z wykonania uchwa? Rady, a tak?e z oceny pracy Urz?du Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych i ich kierownikw oraz wynikw kontroli przeprowadzanych przez Komisj? Rewizyjn?,
2) 38) opinii Komisji o wykonywaniu przez Prezydenta zalece? Rady w sprawach wynikaj?cych ze skarg
i wnioskw obywateli oraz interpelacji i wnioskw radnych,
3) wynikw kontroli zewn?trznej.
4. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez Rad?, a ponadto na zlecenie Rady.
5. Kontrole, o ktrych mowa w ust. 4, przeprowadzane s? wed?ug nast?puj?cych zasad:
1) czynno?ci kontrolnych dokonuje powo?any przez Komisj? Rewizyjn? zesp? kontroluj?cy, sk?adaj?cy si? z co najmniej 3 cz?onkw Komisji,
2) zesp? kontroluj?cy ma prawo wst?pu do wszystkich pomieszcze? jednostki kontrolowanej, wgl?du
w dokumenty oraz sporz?dzania ich odpisw - z wy??czeniem dokumentw obj?tych tajemnic? pa?stwow? lub s?u?bow?, wzywania pracownikw jednostki kontrolowanej do z?o?enia wyja?nie?, a jej kierownika do pisemnego uzasadnienia odmowy udost?pnienia dokumentw obj?tych tajemnic? pa?stwow? lub s?u?bow?,
3) po zako?czeniu kontroli zesp? kontroluj?cy sporz?dza protok? pokontrolny, zawieraj?cy w szczeglno?ci wykaz ustalonych nieprawid?owo?ci oraz wnioski pokontrolne, a tak?e podpisan? adnotacj? o zapoznaniu
z protoko?em kierownika jednostki kontrolowanej, oraz ewentualne uwagi tego kierownika co do tre?ci protoko?u lub przebiegu kontroli,
4) uwierzytelnione przez Przewodnicz?cego Komisji Rewizyjnej i przewodnicz?cego zespo?u kontroluj?cego odpisy protoko?u przekazywane s? niezw?ocznie Przewodnicz?cemu Rady, Prezydentowi oraz kierownikowi jednostki skontrolowanej.
6. Szczeg?ow? organizacj? pracy Komisji Rewizyjnej okre?la odr?bna uchwa?a.
20. 1. W przypadku naruszenia przez radnego podstawowych obowi?zkw wynikaj?cych z ustawy albo konfliktw mi?dzy radnymi w zakresie spraw zwi?zanych z dzia?aniami Rady, w?a?ciw? do rozpatrzenia jest komisja zwana Komisj? Regulaminow?.
2. Dzia?ania Komisji Regulaminowej nie mog? ogranicza?, wynikaj?cych z ustawy, uprawnie? radnego.
3. Tryb pracy Komisji Regulaminowej okre?la Rada odr?bn? uchwa??.
21. 1. Radny jest zobowi?zany do cz?onkostwa przynajmniej w jednej komisji, lecz nie wi?cej ni? w trzech komisjach.
2. Radny mo?e bra? udzia? w posiedzeniu ka?dej komisji Rady.

Rozdzia? 4

Sesja Rady


22. 1. Przewodnicz?cy przygotowuje i zwo?uje sesje Rady (sesje zwyczajne).
1a. 39) Przewodnicz?cy mo?e wyznaczy? do wykonywania swoich zada? Wiceprzewodnicz?cego.
W przypadku nieobecno?ci Przewodnicz?cego i niewyznaczenia Wiceprzewodnicz?cego, zadania Przewodnicz?cego wykonujeWiceprzewodnicz?cy najstarszy wiekiem.
2.
40) Radni, komisje, kluby oraz Prezydent mog? wskaza? Przewodnicz?cemu sprawy, ktre powinny znale?? si? w porz?dku zwo?ywanej sesji.
3. 41) Przewodnicz?cy ustala: porz?dek obrad, miejsce, dzie? i godzin? rozpocz?cia sesji. Przy podejmowaniu decyzji o zwo?aniu sesji powinny by? gotowe projekty uchwa?, ktre b?d? przedmiotem obrad,
a tak?e materia?y niezb?dne radnym.
4. 42) Na wniosek Prezydenta Przewodnicz?cy jest obowi?zany wprowadzi? do porz?dku obrad najbli?szej sesji Rady projekt uchwa?y, je?eli projekt wp?yn?? do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpocz?cia sesji Rady.
23. 1. 43) Porz?dek obrad Rady winien by? nast?puj?cy:
1) informacje i komunikaty Przewodnicz?cego i Prezydenta,
2) 44) rozpatrzenie wnioskw w sprawie zmiany porz?dku obrad,
3) interpelacje i zapytania, ktry to punkt porz?dku obrad nie mo?e trwa? d?u?ej ni? 60 minut,
4) uchwa?y,
5) przyj?cie protoko?u z poprzedniej sesji Rady,
6) wolne wnioski i o?wiadczenia.
2. 45) Wnioski o uzupe?nienie porz?dku obrad o sprawy nieobj?te projektem nale?y zg?asza? wraz
z uzasadnieniem na pi?mie do godz. 12.00 dnia poprzedzaj?cego dzie? rozpocz?cia sesji.
3. 46) Rada mo?e wprowadzi? zmiany w porz?dku obrad bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osw ustawowego sk?adu Rady.
24. 1. 47) Radni oraz przewodnicz?cy zarz?du osiedli powinni by? powiadomieni o zwo?aniu sesji co najmniej na 7 dni przed jej terminem. Do zawiadomienia o zwo?aniu sesji do??cza si? porz?dek obrad wraz
z projektami uchwa?.
2. W przypadku niecierpi?cym zw?oki, a tak?e w sytuacjach okre?lonych w odr?bnych przepisach sesje zwo?uje si? bez zachowania wymogw ust. 1 (sesje nadzwyczajne).
25. 1. Radny ma prawo zg?asza? w trakcie sesji wnioski formalne. Wnioskiem formalnym jest wniosek o:
1) sprawdzenie kworum,
2) ograniczenie czasu wyst?pie? dyskutantw,
3) zarz?dzenie przerwy,
4) zako?czenie dyskusji,
5) ograniczenie liczby dyskutantw (taki wniosek nie mo?e dotyczy? wypowiedzi przewodnicz?cych klubw, przewodnicz?cych komisji, sprawozdawcy i Prezydenta),
6) (skre?lony) 48),
7) g?osowanie bez dyskusji,
8) reasumpcj? g?osowania,
9) 49) sprawdzenie listy obecno?ci,
10) (skre?lony) 50),
11) 51) g?osowanie imienne.
2. (skre?lony). 52)
3. W sprawie formalnej g?osu udziela si? poza list? mwcw.
4. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po wys?uchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego przeciwnika i jednego zwolennika wniosku.
26. 1. Wnioski merytoryczne radny mo?e sk?ada? tylko w odniesieniu do problematyki b?d?cej aktualnie przedmiotem obrad lub w punkcie wolne wnioski.
2. Wniosek merytoryczny przedstawiany w punkcie wolne wnioski winien by? przed?o?ony Przewodnicz?cemu na pi?mie przed rozpocz?ciem sesji i krtko uzasadniony.
3. W wolnych wnioskach nie wolno podejmowa?: uchwa?, stanowisk i rezolucji.
4. Wnioski merytoryczne powinny zawiera? jasno okre?lony postulat, sposb realizacji i ewentualnego wykonawc?.
5. Wnioski podlegaj? g?osowaniu.
27. (skre?lony). 53)
28. 1. Sesja mo?e odbywa? si? w ci?gu jednego lub kilku posiedze?. W tym ostatnim przypadku powodem przed?u?enia sesji mo?e by? niewyczerpanie porz?dku obrad. Og?oszenie terminu nast?pnego posiedzenia odbywa si? z pomini?ciem wymogw wskazanych w 24 ust. 1 Statutu.
2. W przypadku stwierdzenia braku kworum uniemo?liwiaj?cego doko?czenie sesji, Przewodnicz?cy mo?e zarz?dzi? przerw?. Nazwiska radnych, ktrzy bez usprawiedliwienia opu?cili sal? obrad, wpisuje si? do protoko?u.
29. 1. Sesj? otwiera Przewodnicz?cy lub w razie jego nieobecno?ci jeden z Wiceprzewodnicz?cych formu??: Otwieram sesj? Rady Miejskiej Wroc?awia. W trakcie sesji Przewodnicz?cy mo?e przekaza? przewodniczenie obradom Wiceprzewodnicz?cemu.
2. 54) Po stwierdzeniu prawomocno?ci obrad (kworum) Przewodnicz?cy przedstawia porz?dek obrad wraz z wnioskami, o ktrych mowa w 23 ust. 2, odczytuj?c ich uzasadnienie.
3. (skre?lony). 55)
4. (skre?lony). 56)
30. 1. 57) Przewodnicz?cy prowadzi obrady wed?ug ustalonego porz?dku.
2. Przewodnicz?cy udziela g?osu w debacie przewodnicz?cym klubw (ich przedstawicielom)
w kolejno?ci od najliczniejszego, a nast?pnie radnym wed?ug kolejno?ci zg?osze?, a w uzasadnionych przypadkach mo?e udzieli? g?osu poza kolejno?ci?. Przewodnicz?cy komisji w?a?ciwych dla przedmiotu obrad
i Prezydent otrzymuj? prawo g?osu poza kolejno?ci?.
3. 58) Czas wyst?pienia: przewodnicz?cych klubw (ich przedstawicieli), przewodnicz?cego komisji (sprawozdawcy) i Prezydenta jest nieograniczony, chyba ?e Rada postanowi inaczej. Radny, ktry pragnie zabra? g?os przy omawianiu konkretnego punktu porz?dku obrad, zg?asza ten fakt, wpisuj?c si? na list? mwcw. Je?eli Rada nie postanowi inaczej, wyst?pienie radnego nie mo?e przekroczy? 5 minut.
4. Oprcz zabrania g?osu, radny w tym samym punkcie obrad, ma prawo do jednej repliki oraz gdy okoliczno?ci repliki b?d? tego wymaga?y, do sprostowania w?asnej wypowiedzi. Czas repliki nie powinien przekracza? 3 minut, a sprostowania 1 minuty. Prawo do repliki i sprostowania nie dotyczy punktu porz?dku obrad - komunikaty Przewodnicz?cego i Prezydenta.
5. Po stwierdzeniu, ?e lista mwcw zosta?a wyczerpana, Przewodnicz?cy udziela g?osu tylko
w sprawach wnioskw formalnych dotycz?cych trybu g?osowania.
6. Punkt porz?dku obrad ju? wyczerpany nie mo?e by? ponownie przedmiotem obrad podczas tej samej sesji.
31. 1. Przewodnicz?cy czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
2. Je?eli tre?? lub sposb wyst?pienia albo zachowanie radnego w oczywisty sposb zak?ca porz?dek obrad b?d? uchybia powadze sesji, Przewodnicz?cy przywo?uje radnego do porz?dku, a gdy przywo?anie nie odnios?o skutku, mo?e odebra? mu g?os. Fakt taki odnotowuje si? w protokole sesji.
3. Prowadz?cy obrady mo?e przywo?a? mwc? do rzeczy ilekro? odbiega on od tematu lub powraca do sprawy przedyskutowanej albo przeg?osowanej. Po trzykrotnym upomnieniu prowadz?cy obrad mo?e odebra? g?os mwcy.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si? tak?e do wyst?pie? osb spoza Rady.
5. Przewodnicz?cy mo?e nakaza? opuszczenie sali przez osoby spoza Rady, ktre zachowaniem swoim zak?caj? porz?dek obrad.
32. W trakcie obrad Przewodnicz?cy zarz?dza przerwy:
1) z w?asnej inicjatywy minimum co dwie godziny,
2) z inicjatywy klubw radnych, jednak nie cz??ciej ni? dwa razy w danym dniu z inicjatywy tego samego klubu.
33. 1. Z ka?dego posiedzenia Rady sporz?dza si? protok?, ktry powinien zawiera?:
1) numer, dat? i miejsce posiedzenia oraz numery uchwa?,
2) stwierdzenie prawomocno?ci posiedzenia,
3) 59) nazwiska nieobecnych cz?onkw Rady (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) oraz nazwiska osb delegowanych na posiedzenie z urz?du,
4) stwierdzenie przyj?cia protoko?u z poprzedniego posiedzenia,
5) zatwierdzony porz?dek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie przemwie? i dyskusji oraz teksty zg?oszonych i uchwalonych wnioskw,
7) czas trwania posiedzenia,
8) podpisy Przewodnicz?cego i protokolanta.
2. Protoko?y numeruje si? cyframi rzymskimi, a uchwa?y arabskimi.
3. Nowa numeracja zaczyna si? z pocz?tkiem ka?dej kadencji Rady.
4. Protok? przyjmuje si? na sesji zwyczajnej w ten sposb, ?e je?eli nie wniesiono do niego zastrze?e? lub poprawek, protok? uwa?a si? za przyj?ty. O przyj?ciu lub odrzuceniu poprawek decyduje Rada bez dyskusji. Radni powinni mie? mo?liwo?? zapoznania si? z tekstem protoko?u na dwa dni przed sesj?, na ktrej protok? b?dzie zatwierdzany.
34. 1. 60) Kopie protoko?u powinny by? w ci?gu 14 dni, od odbycia posiedzenia Rady, przes?ane do Prezydenta.
2. 61) Wyci?gi z protoko?u Prezydent przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Protoko?y z obrad przechowuje si? w Biurze Rady.
4. Ka?dy mieszkaniec Miasta ma prawo wgl?du do protoko?w, robienia notatek i odpisw z wyj?tkiem cz??ci protoko?u, ktry dotyczy tajno?? obrad Rady.
35. Po wyczerpaniu porz?dku obrad, Przewodnicz?cy ko?czy sesj?, wypowiadaj?c formu??: Zamykam sesj? Rady Miejskiej Wroc?awia.

Rozdzia? 5

Uchwa?y i inne akty Rady


36. 1. 62) Rada na sesji podejmuje:
1) uchwa?y,
2) rezolucje i apele,
3) stanowiska,
4) postanowienia porz?dkowe.
2. W uchwa?ach Rada ustala sposoby rozwi?zania zagadnie? lub odnosi si? do spraw b?d?cych przedmiotem obrad.
3. W sprawach porz?dkowych Rada podejmuje postanowienia.
4. W sprawach oglnospo?ecznych Rada podejmuje rezolucje lub apele oraz zajmuje stanowiska.
37. 1. Uchwa?y s? odr?bnymi aktami zawieraj?cymi:
1) tytu?, dat? i numer,
2) podstaw? prawn?,
3) ?cis?e okre?lenie przedmiotu uchwa?y, ?rodkw na jej realizacj?, organw odpowiedzialnych za jej wykonanie,
4) przepisy przej?ciowe i uchylaj?ce,
5) termin wej?cia w ?ycie.
2. Uchwa?? podpisuje Przewodnicz?cy lub Wiceprzewodnicz?cy, ktry przewodniczy? obradom.
3. Uchwa?y Rady podlegaj? publikacji w Biuletynie Urz?dowym Rady Miejskiej Wroc?awia.
4. 63) Uchwa?y Rady zawieraj?ce akty prawa miejscowego podlegaj? og?oszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewdztwa Dolno?l?skiego.
38. 1. Zmiana uchwa?y nast?puje w takim samym trybie jak jej uchwalenie.
2. Przewodnicz?cy prostuje w drodze obwieszczenia oczywiste b??dy j?zykowe i rachunkowe zawarte w opublikowanych tekstach uchwa? Rady.
3. Rada mo?e zobowi?za? Przewodnicz?cego do opracowania i og?oszenia w formie obwieszczenia jednolitego tekstu uchwa?y.
39. 1. 64) Z wnioskiem o podj?cie uchwa?y przez Rad? mo?e wyst?pi? radny. Z wnioskiem takim mo?e wyst?pi? tak?e: Przewodnicz?cy, klub radnych, Prezydent lub komisje Rady, wskazuj?c jednocze?nie przedstawiciela upowa?nionego do reprezentowania wnioskodawcy w pracach nad tym projektem.
2. 65) Projekt uchwa?y, odpowiadaj?cy wymogom zawartym w 37, powinien by? przekazany na pi?mie do Biura Rady z do??czonym uzasadnieniem okre?laj?cym potrzeb? podj?cia uchwa?y nie p?niej ni? na 28 dni przed rozpocz?ciem sesji, na ktrej projekt b?dzie rozpatrywany. Przewodnicz?cy przekazuje projekt do klubw, w?a?ciwych komisji, a tak?e do Prezydenta w celu uzyskania opinii. W posiedzeniach komisji uczestnicz? upowa?nieni przedstawiciele wnioskodawcw oraz Prezydenta.
3. Opini?, o ktrej mowa w ust. 2, przedstawia si? na sesji bezpo?rednio po zapoznaniu Rady
z projektem uchwa?y, a stanowiska klubw przedstawiaj? ich przewodnicz?cy (lub upowa?nione osoby) w dyskusji, zgodnie z zasadami wynikaj?cymi z 30 ust. 2.
4. 66) Do projektu uchwa?y wnioskodawca do??cza uzasadnienie, ktre powinno zawiera?:
1) wyja?nienie celu i przewidywanych skutkw podj?cia uchwa?y,
2) przedstawienie aktualnego stanu faktycznego i prawnego w dziedzinie, ktrej ma dotyczy? uchwa?a,
3) wskazanie r?nicy pomi?dzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,
4) wskazanie ?rd?a finansowania, je?eli projektowana uchwa?a poci?ga za sob? obci??enia bud?etu gminy.
40. 1. 67) Prezydent, w szczeglnie uzasadnionych przypadkach, mo?e okre?li? wniesiony przez siebie projekt uchwa?y jako pilny.
2. Projekt, o ktrym mowa w ust. 1, mo?e by? wniesiony rwnie? w trakcie posiedzenia Rady, a po niezw?ocznym przekazaniu do komisji winien by? poddany debacie plenarnej oraz przeg?osowany na najbli?szej sesji Rady.
3. Prezydent mo?e wnosi? o uchwalenie projektu pilnego, o ktrym mowa w ust. 1, podczas tej samej sesji.
4. 68) Prezydent do momentu podj?cia uchwa?y mo?e wnosi? o przeg?osowanie projektu w wersji zaproponowanej przez siebie.

Rozdzia? 6

Interpelacje i zapytania

41. 1. 69) Interpelacje sk?ada si? w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji jest Prezydent.
2. 70) Interpelacje sk?ada si? na pi?mie Przewodnicz?cemu. Powinna ona zawiera? przedstawienie stanu faktycznego b?d?cego jej przedmiotem oraz wynikaj?ce ze? pytania skierowane do Prezydenta.
42. 1. Adresat interpelacji zobowi?zany jest do udzielenia odpowiedzi na pi?mie w ci?gu 14 dni od jej otrzymania. Odpowied? przekazuje si? radnemu zg?aszaj?cemu interpelacj? i Przewodnicz?cemu, ktry
w punkcie interpelacje i zapytania informuje Rad? o zg?oszonych mi?dzy sesjami interpelacjach i otrzymanych odpowiedziach.
2. Radny ma prawo poinformowania Rady, czy uznaje odpowied? za wystarczaj?c? i wnie?? o jej odczytanie. Interpelowany zobowi?zany jest do wyja?nienia swojej odpowiedzi. W przypadku stwierdzenia przez sk?adaj?cego interpelacj?, ?e nie zadowala go odpowied? pisemna i dodatkowe wyja?nienie ustne na sesji, Rada na jego wniosek mo?e za??da? dodatkowych wyja?nie? na pi?mie.
43. 1. 71) Zapytania sk?ada si? w sprawach mniej z?o?onych, gdy pytaj?cemu chodzi przede wszystkim o uzyskanie informacji o faktach. Zapytania sk?ada si? na pi?mie Przewodnicz?cemu przed rozpocz?ciem sesji. Adresatem zapyta? jest Prezydent.
2. Do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Prezydent mo?e upowa?ni? obecnego na sali pracownika samorz?dowego.
3. W razie braku mo?liwo?ci udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji odpowiedzi udziela si? zg?aszaj?cemu na pi?mie, w ci?gu 7 dni.
4. Przewodnicz?cy prowadzi wykaz zg?oszonych interpelacji i zapyta?, w ktrym powinny by? zawarte dok?adne informacje o sposobie za?atwienia i terminach.

Rozdzia? 7

G?osowanie


44. 1. W g?osowaniu jawnym, zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw, podejmowane s? uchwa?y, wnioski merytoryczne, postanowienia, rezolucje, apele i stanowiska. W pierwszej kolejno?ci g?osuje si? wnioski o ich odrzucenie w ca?o?ci, je?eli takie zosta?y postawione.
2. 72) W przypadku projektu uchwa? porz?dek g?osowania przewiduje w kolejno?ci:
1) g?osowanie za odrzuceniem w ca?o?ci, je?li wniosek taki zosta? postawiony,
2) g?osowanie poprawek uj?tych w opinii: klubw, komisji, Prezydenta lub podniesionych na posiedzeniu plenarnym; w pierwszej kolejno?ci g?osuje si? poprawki, ktrych przyj?cie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach,
3) g?osowanie projektu w ca?o?ci ze zmianami wynikaj?cymi z przeg?osowanych poprawek.
3. 73) G?osowanie tajne lub imienne odbywa si? w wypadkach wskazanych przez przepisy prawa.
4. (skre?lony). 74)
45. 1. Zwyk?a wi?kszo?? g?osw jest to taka liczba g?osw za, ktra przewy?sza co najmniej o jeden g?os liczb? g?osw przeciw.
2. 75) Bezwzgl?dna wi?kszo?? g?osw oznacza, i? wymagana jest liczba g?osw za przewy?szaj?ca co najmniej o jeden g?os sum? pozosta?ych wa?nie oddanych g?osw (przeciw i wstrzymuj?cych si?).
46. 1. W g?osowaniu jawnym radni g?osuj? przez podniesienie r?ki. Za g?osy oddane uznaje si? te, ktre oddano: za, przeciw i wstrzymuj?ce si?.
2. (skre?lony). 76)
3. W g?osowaniu tajnym radni g?osuj? kartkami, przy czym za g?osy wa?ne uznaje si? te, ktre oddano zgodnie z ustalonymi zasadami i na w?a?ciwych kartkach.
4. 77) W g?osowaniu imiennym radni g?osuj? na kartach oznaczonych imieniem i nazwiskiem, przy czym za g?osy wa?ne uznaje si? te, ktre oddano zgodnie z ustalonymi zasadami i na w?a?ciwych kartkach.
47. 1. G?osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz?cy przy pomocy pracownikw Biura Rady.
2. 78) G?osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, powo?ana na sesji spo?rd radnych. Komisja skrutacyjna sk?ada si? z przewodnicz?cego i co najmniej 3 cz?onkw.
47a. 79) 1. Wniosek o reasumpcj? g?osowania mo?e by? zg?oszony tylko w ramach rozpatrywanego punktu porz?dku obrad Rady.
2. Wniosek o reasumpcj? mo?na zg?osi?, je?li zachodz? uzasadnione w?tpliwo?ci co do:
1) przebiegu g?osowania,
2) obliczenia wynikw g?osowania,
3) b??dnego zrozumienia przez radnych przedmiotu lub sposobu (zasad) g?osowania.
3. Reasumpcji g?osowania nie mog? by? poddane wyniki g?osowania jawnego imiennego.

Cz??? III
(skre?lona)
80)


Cz??? IV

Organy wykonawcze


Rozdzia? 1


Postanowienia oglne


49. 81) Organem wykonawczym Miasta jest Prezydent
49a. 1. 82) Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urz?du Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych, w tym powiatowego urz?du pracy.
2. Miejsk? administracj? zespolon? stanowi?:
1) Urz?d Miejski,
2) Powiatowy Urz?d Pracy, b?d?cy jednostk? organizacyjn? Miasta,
3) jednostki organizacyjne stanowi?ce aparat pomocniczy kierownikw miejskich s?u?b, inspekcji i stra?y.
50. 83) Rada w przypadkach okre?lonych w ustawie stwierdza wyga?ni?cie mandatu Prezydenta.
51. (skre?lony). 84)
52. (skre?lony). 85)
53. (skre?lony). 86)

Rozdzia? 1a 87)

Miejski Rzecznik Konsumentw


53a. 1. Zadania Miasta w zakresie ochrony praw konsumentw wykonuje Miejski Rzecznik Konsumentw.
2. Miejskiego Rzecznika Konsumentw powo?uje i odwo?uje Rada.
3. Tryb powo?ywania Miejskiego Rzecznika okre?laj? odr?bne przepisy.
53b. 1. Obs?ug? organizacyjno-prawn? Miejskiego Rzecznika zapewnia wyodr?bniona jednostka organizacyjna w Urz?dzie Miejskim.
2. Miejski Rzecznik jest kierownikiem jednostki organizacyjnej, o ktrej mowa w ust. 1.


Rozdzia? 2

Zadania Prezydenta 88)

54. 1. 89) Prezydent wykonuje zadania wynikaj?ce z funkcji organu wykonawczego Miasta,
a w szczeglno?ci:
1) wykonuje uchwa?y Rady i zadania Miasta okre?lone przepisami prawa,
2) przygotowuje wszelkie sprawy, o ktrych stanowi Rada, w tym zw?aszcza przygotowuje projekt bud?etu,
3) informuje Rad? i mieszka?cw Miasta o za?o?eniach projektu bud?etu, kierunkach programu spo?eczno-gospodarczego i wykorzystania bud?etu,
4) 90) podejmuje uchwa?y o koniecznych wydatkach, ktre nie s? uwzgl?dnione w bud?ecie b?d? te? uwzgl?dnione w niedostatecznej wysoko?ci w przypadkach, gdy obowi?zuj?ce przepisy uprawniaj? Prezydenta do takiej decyzji,
5) decyduje o wszcz?ciu i rezygnacji ze sporu s?dowego oraz ustalaniu warunkw ugody w sprawach prywatnoprawnych albo w tych publicznoprawnych, w ktrych na zawarcie takiej ugody zezwalaj? przepisy prawa,
6) 91) zaskar?a rozstrzygni?cia nadzorcze dotycz?ce wydawanych przez niego zarz?dze?,
7) rozpatruje oferty przy przetargach publicznych og?aszanych przez Miasto w my?l zasad ustalonych przez Rad?,
8) 92) udziela kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych pe?nomocnictw do zarz?dzania mieniem tych jednostek,
9) 93) okre?la zakres, w jakim powierza prowadzenie spraw Wroc?awia w swoim imieniu Wiceprezydentowi lub Sekretarzowi Miasta,
10) wykonuje zadania zlecone, okre?lone odr?bnymi przepisami,
11) sk?ada Radzie okresowe sprawozdania z dzia?alno?ci finansowej Miasta.
2. 94) Projekty uchwa? przedk?adane Radzie przez Prezydenta powinny by? zaopiniowane przez radc? prawnego.
3. 95) Prezydent raz na kwarta? sk?ada Radzie sprawozdanie o wykonywanych przez siebie zadaniach.
4. (skre?lony). 96)
55. Do zada? Prezydenta nale?y w szczeglno?ci:
1) reprezentowanie Miasta na zewn?trz,
2) (skre?lony) 97),
3) 98) zg?aszanie Radzie wnioskw w sprawie kandydatur na stanowiska Sekretarza i Skarbnika,
4) kierowanie bie??cymi sprawami Miasta,
5) kierowanie prac? Urz?du Miejskiego,
6) wsp?dzia?anie z organami osiedli,
7) 99) niezw?oczne og?aszanie bud?etu Miasta oraz og?aszanie sprawozdania z wykonania bud?etu za rok poprzedni do dnia 31 marca nast?pnego roku bud?etowego,
8) 100) podejmowanie czynno?ci w sprawach niecierpi?cych zw?oki zwi?zanych z zagro?eniem interesu publicznego, nara?aj?cych bezpo?rednio zdrowie i ?ycie oraz w sprawach mog?cych spowodowa? znaczne straty materialne; nie dotyczy to zarz?dze? porz?dkowych (art. 41 ust. 2 ustawy),
9) 101) nawi?zywanie i rozwi?zywanie z pracownikami samorz?dowymi stosunku pracy na podstawie umowy
o prac?, powo?ania lub mianowania,
10) wyznaczanie, spo?rd mianowanych pracownikw samorz?dowych, Rzecznika Dyscyplinarnego,
11) 102) wykonywanie innych czynno?ci z zakresu prawa pracy,
12) 103) powo?ywanie i odwo?ywanie kierownikw miejskich s?u?b, inspekcji i stra?y, w uzgodnieniu z wojewod?, a tak?e wykonywanie wobec nich czynno?ci w sprawach z zakresu prawa pracy, je?eli przepisy szczeglne nie stanowi? inaczej.

Cz??? IVa 104)

Jawno?? dzia?ania organw Miasta


55a. 1. Dzia?alno?? organw Miasta jest jawna. Ograniczenia jawno?ci mog? wynika? wy??cznie
z ustaw.
2. Jawno?? dzia?ania organw Miasta obejmuje w szczeglno?ci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wst?pu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a tak?e dost?pu do dokumentw wynikaj?cych
z wykonywania zada? publicznych, w tym z protoko?w posiedze? organw Miasta i komisji Rady.
3. Zasady okre?lone w ust. 2 stosuje si? odpowiednio do organw osiedli.
55b. 1. Przewodnicz?cy podaje do publicznej wiadomo?ci, w drodze og?oszenia na tablicy og?osze?
w budynku siedziby Rady oraz w formie przekazu elektronicznego, termin, miejsce i przedmiot obrad co najmniej na 3 dni przed sesj?. W og?oszeniu o porz?dku obrad zaznacza si? sprawy, co do ktrych istniej? ustawowe ograniczenia jawno?ci.
2. O terminie, miejscu i porz?dku obrad Przewodnicz?cy zawiadamia na dwa dni przed sesj? pras?, radio i telewizj? dzia?aj?c? na terenie Miasta.
3. Procedur? okre?lon? w ust. 1 stosuje si? odpowiednio do posiedze? komisji Rady.
4. Publiczno?? oraz przedstawiciele prasy, radia i telewizji maj? prawo przebywa? tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
5. Przed przyst?pieniem do punktu obrad Rady lub komisji, obejmuj?cego spraw? zawieraj?c? informacj? obj?t? ustawowym ograniczeniem jawno?ci, Przewodnicz?cy Rady lub odpowiednio komisji informuje o tym zebranych, zarz?dzaj?c jednocze?nie opuszczenie pomieszczenia, w ktrym odbywa si? sesja lub posiedzenie przez osoby niespe?niaj?ce wymogw okre?lonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 ze zmianami).
55c. 1. Ka?dy ma prawo dost?pu do dokumentw wynikaj?cych z wykonywania przez Miasto zada? publicznych, w tym protoko?w z posiedze? organw Miasta i komisji.
2. Dokumenty udost?pniane s? na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. We wniosku okre?la si? rodzaj dokumentu lub zakres spraw, ktre s? przedmiotem jej zainteresowania. Wnioski rozpatruje kierownik jednostki organizacyjnej Urz?du Miasta Wroc?awia, w ktrej dokumenty s? przechowywane. Dokumenty udost?pniane s? na miejscu, w godzinach pracy Urz?du, w obecno?ci pracownika tej jednostki.
3. Je?eli dokumenty, o ktrych mowa w ust. 1, zawieraj? informacje, co do ktrych istniej? ustawowe ograniczenia jawno?ci, udost?pniane s? z wy??czeniem tych informacji.
4. Odmowa udost?pnienia informacji publicznej nast?puje w drodze decyzji administracyjnej.
Na odmow? mo?na wnie?? skarg? w trybie w?a?ciwym dla post?powania skargowego.
5. Udost?pnianie dokumentw jest nieodp?atne, jednak?e wydawanie kopii, wyci?gw b?d? odpisw mo?e by? odp?atne na podstawie odr?bnych przepisw.
6. Udost?pnienie dokumentw nast?puje niezw?ocznie, nie p?niej jednak ni? w terminie 14 dni od daty z?o?enia wniosku.

Cz??? V

Samorz?dowe jednostki pomocnicze


Rozdzia? 1

Postanowienia oglne


56. 1. Samorz?dowymi jednostkami pomocniczymi Miasta s? osiedla.
2. Osiedla tworzy Rada Miejska w drodze uchwa?y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszka?cami lub z ich inicjatywy.
3. 105) Projekt podzia?u obszaru Miasta na jednostki pomocnicze przedstawia Rada Miejska do publicznej konsultacji. W konsultacji mog? uczestniczy? mieszka?cy projektowanych jednostek oraz instytucje
i organizacje prowadz?ce dzia?alno?? na tym terenie. Okres konsultacji trwa 6 tygodni od chwili og?oszenia projektu we w?a?ciwym trybie. Po up?ywie tego okresu, projekt uwzgl?dniaj?cy wyniki konsultacji, zostaje niezw?ocznie przedstawiony Radzie Miejskiej do zatwierdzenia.
4. Zniesienie lub podzia? jednostki pomocniczej oraz powi?kszenie jej obszaru mo?e nast?pi?
z wa?nych powodw z inicjatywy w?asnej Rady Miejskiej lub na wniosek w?a?ciwych rad osiedli. Uchwa?y w?a?ciwych rad zapadaj? bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osw w obecno?ci co najmniej po?owy sk?adu rady.
W przypadku r?nic w opiniach lub negatywnych opinii w?a?ciwych rad, Rada Miejska mo?e zarz?dzi? przeprowadzenie referendum w?rd mieszka?cw w?a?ciwych lub projektowanych jednostek pomocniczych.
5. 106) Konsultacje, o ktrych mowa w ust. 3, s? kontrolowane przez w?a?ciw? komisj?. Szczeg?owe zasady przeprowadzania konsultacji okre?la odr?bna uchwa?a Rady Miejskiej.
6. Granice osiedla, jego organizacj?, a tak?e zakres dzia?ania okre?la statut osiedla nadany przez Rad? Miejsk?.
Rozdzia? 2
Rada osiedla
57. 1. Mieszka?cy osiedla podejmuj? decyzje poprzez g?osowanie powszechne (referendum) lub za po?rednictwem organw osiedla.
2. Organem uchwa?odawczym w osiedlu jest rada osiedla. Statut osiedla mo?e ustali?, ?e w osiedlu organem uchwa?odawczym jest Oglne Zebranie Mieszka?cw.
3. Organem wykonawczym w osiedlu jest zarz?d osiedla. Na czele zarz?du osiedla stoi przewodnicz?cy.
4. Kompetencje rady osiedla okre?la statut osiedla, uwzgl?dniaj?c postanowienia 59 niniejszego statutu.
5. Wybory do organw osiedla zarz?dza i przeprowadza, wed?ug uchwalonej ordynacji wyborczej, Rada Miejska.
58. 1. Rada osiedla reprezentuje jego mieszka?cw wobec organw i jednostek organizacyjnych Miasta.
2. Rada osiedla realizuje swoje zadania, wsp?pracuj?c z organami samorz?du Wroc?awia oraz instytucjami i organizacjami dzia?aj?cymi na terenie osiedla.
3. Dla usprawnienia wsp?pracy mi?dzy organami miasta i jednostkami pomocniczymi tworzy si? Rad? ds. Osiedli. Sk?ad Rady ds. Osiedli, zakres dzia?ania oraz kompetencje okre?la odr?bna uchwa?a Rady Miejskiej.
59. 1. Osiedlom mo?e by? w drodze uchwa?y Rady przyznane prawo zarz?du wydzielon? cz??ci? mienia komunalnego znajduj?cego si? na ich terytorium niezb?dnego dla wykonywania zada? statutowych osiedla.
2. Czynno?ci dokonywane samodzielnie przez organy osiedla nie mog? przekracza? granic zwyk?ego zarz?du.
3. Osiedla prowadz? gospodark? finansow? w ramach bud?etu Miasta.
4. W bud?ecie winny by? zapewnione ?rodki finansowe niezb?dne dla prowadzenia dzia?alno?ci statutowej osiedli.
5. W zakresie czynno?ci, o ktrych mowa w ust. 2, osiedla dysponuj? prawem rozporz?dzania dochodami z przydzielonego im mienia komunalnego.
6. Obs?uga kasowa osiedli odbywa si? za pomoc? konta bankowego Miasta.
7. 107) O?wiadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie udzielonego osiedlu pe?nomocnictwa do zarz?dzania mieniem przekazanym na zasadach okre?lonych w ust. 1 sk?adaj? cz?onek zarz?du osiedla, wskazany uchwa?? rady osiedla, oraz jeden z Wiceprezydentw.
8. Rada Miejska mo?e upowa?ni? zarz?d osiedla do wykonywania niektrych czynno?ci z zakresu administracji publicznej, gwarantuj?c odpowiednie do zakresu zadania ?rodki finansowe w trybie, o ktrym mowa w ust. 4.
60. Do w?a?ciwo?ci rady osiedla nale?y:
1) wybr i odwo?anie zarz?du osiedla,
2) 108) opiniowanie projektu przedsi?wzi?? Rady Miejskiej i Prezydenta dotycz?cych mieszka?cw i terenu osiedla,
3) 109) opiniowanie projektw miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego osiedla,
4) przedstawianie Radzie Miejskiej do ko?ca lutego ka?dego roku oceny funkcjonowania na obszarze osiedla administracji samorz?dowej w zakresie obs?ugi mieszka?cw, wsp?pracy z samorz?dem osiedla, realizacji inwestycji komunalnych, zarz?dzania mieniem komunalnym,
5) wspieranie inicjatyw spo?ecznych w osiedlu zmierzaj?cych do poprawy warunkw ?ycia mieszka?cw, rozwoju kultury, infrastruktury komunalnej, handlu i us?ug; ?rodki do realizacji tego zadania wyodr?bnia si? w bud?ecie Miasta,
6) 110) wsp?udzia? w tworzeniu planu bud?etu Miasta w cz??ci zwi?zanej z dzia?alno?ci? osiedli. W tym celu odpowiednie wnioski nale?y sk?ada? do ko?ca kwietnia ka?dego roku. Niewykorzystane przez osiedle ?rodki finansowe pozostaj? do jego dyspozycji w roku nast?pnym tylko w przypadku podj?cia odpowiedniej uchwa?y Rady Miejskiej,
7) dysponowanie ?rodkami finansowymi, przekazywanymi na potrzeby osiedla z bud?etu Miasta,
8) inne sprawy wynikaj?ce ze statutu osiedla.
61. 1. 111) Nadzr nad dzia?alno?ci? osiedla sprawuje Rada Miejska oraz Prezydent.
2. 112) W celu wykonywania nadzoru nad dzia?alno?ci? osiedla przez Rad?, Przewodnicz?cy przekazuje informacj? o dzia?alno?ci osiedli w?a?ciwym komisjom Rady i w miar? potrzeby zwo?uje ich wsplne posiedzenia.
3. Rada osiedla przedk?ada Przewodnicz?cemu Rady Miejskiej do ko?ca lutego sprawozdanie
z dzia?alno?ci osiedla za poprzedni rok. W sprawozdaniu nale?y umie?ci? informacj? o wykorzystaniu mienia komunalnego, ktrym dysponuje rada osiedla, oraz o kosztach jego eksploatacji.
4. 113) Przewodnicz?cy Rady Miejskiej ma prawo ??dania niezb?dnych informacji i danych dotycz?cych organizacji i funkcjonowania osiedla.
5. Rada osiedla zobowi?zana jest do przed?o?enia Przewodnicz?cemu Rady Miejskiej uchwa? rady osiedla w terminie 14 dni od daty ich podj?cia.
5a. 114) Na wniosek komisji w?a?ciwej w sprawach statutowych lub Prezydenta, podj?ty w drodze uchwa?y, Rada mo?e uchyli? uchwa?y organw osiedla sprzeczne z obowi?zuj?cym prawem.
6. Jednostki pomocnicze podlegaj? nadzorowi organw gminy, na zasadach okre?lonych w statutach tych jednostek.
7. W razie powtarzaj?cego si? naruszenia prawa, rada osiedla mo?e zosta? rozwi?zana w drodze uchwa?y Rady Miejskiej. Odpowiedni wniosek sk?ada Przewodnicz?cy Rady Miejskiej po zasi?gni?ciu opinii Komisji Statutowej Rady Miejskiej. Rozwi?zanie rady osiedla jest rwnoznaczne z rozwi?zaniem zarz?du osiedla. Rada Miejska, po konsultacji z mieszka?cami osiedla, powo?uje wwczas tymczasowy zarz?d osiedla, sk?adaj?cy si? z 3-7 osb. Do czasu wyboru nowej rady osiedla jest on jedynym funkcjonuj?cym organem osiedla.
8. Rada Miejska powo?uje tak?e tymczasowy zarz?d osiedla w przypadku zaprzestania dzia?alno?ci przez rad? osiedla.
9. Prezydent czuwa, a?eby mienie komunalne przekazane osiedlu nie by?o nara?one na szkody
i uszczuplenie oraz aby dochody osiedla i ?wiadczenia pobierane na jego korzy?? by?y wydatkowane zgodnie
z przepisami i statutem osiedla.
62. W przypadku powstania sporu mi?dzy osiedlami oraz osiedlami i administracj? samorz?dow?, rozstrzygni?cie podejmuje Rada Miejska po uprzednim przeprowadzeniu mediacji.

Cz??? VI

Mienie komunalne i gospodarka finansowa Miasta

Rozdzia? 1

Mienie komunalne


63. 1. Mieniem komunalnym jest w?asno?? i inne prawa maj?tkowe nale??ce do Miasta oraz mienie innych komunalnych osb prawnych.
2. Mieniem komunalnym zarz?dzaj? organy Miasta b?d? inne powo?ane przez nie podmioty, ktrym zosta?o ono przekazane do realizacji celw komunalnych.
3. Podmioty posiadaj?ce osobowo?? prawn? samodzielnie decyduj? o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania sk?adnikw maj?tkowych w zakresie okre?lonym w aktach prawnych o ich utworzeniu oraz
w obowi?zuj?cych przepisach.
4. 115) Mieniem pozostaj?cym w zarz?dzie komunalnych jednostek organizacyjnych nieposiadaj?cych osobowo?ci prawnej dysponuj? kierownicy tych jednostek na podstawie pe?nomocnictwa udzielonego przez Prezydenta. Do czynno?ci przekraczaj?cych zakres pe?nomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta.

Rozdzia? 2

Gospodarka finansowa


64. 1. Miasto prowadzi samodzielnie gospodark? finansow? na podstawie swojego bud?etu.
2. Bud?et jest uchwalany na rok kalendarzowy.
65. 1. 116) Projekt bud?etu przygotowuje Prezydent.
2. 117) Projekt bud?etu wraz z informacj? o stanie mienia komunalnego i obja?nieniami Prezydent przedk?ada Radzie najp?niej do 15 listopada roku poprzedzaj?cego rok bud?etowy.
3. 118) Przed z?o?eniem projektu bud?etu Prezydent przedk?ada Radzie do zatwierdzenia za?o?enia spo?eczno-gospodarcze do bud?etu.
4. 119) Bez zgody Prezydenta Rada nie mo?e wprowadzi? w projekcie bud?etu gminy zmian powoduj?cych zwi?kszenie wydatkw nieznajduj?cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwi?kszenie planowanych dochodw bez jednoczesnego ustanowienia ?rde? tych dochodw.
66. Rada okre?la procedur? uchwalania bud?etu oraz rodzaj i szczeg?owo?? niezb?dnych materia?w informacyjnych.
67. 1. 120) Prezydent ma prawo do dokonywania zmian w bud?ecie Miasta w zakresie i granicach okre?lonych przepisami prawa, z wyj?tkiem przeniesienia wydatkw mi?dzy dzia?ami.
2. 121) Prezydentowi przys?uguje wy??czne prawo:
1) zaci?gania zobowi?za? maj?cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud?etowej kwotach wydatkw,
w ramach upowa?nie? udzielonych przez Rad? Gminy,
2) emitowania papierw warto?ciowych, w ramach upowa?nie? udzielonych przez Rad? Gminy,
3) dokonywania wydatkw bud?etowych,
4) zg?aszania propozycji zmian w bud?ecie gminy,
5) dysponowania rezerwami bud?etu gminy,
6) blokowania ?rodkw bud?etowych, w przypadkach okre?lonych ustaw?.

Cz??? VII

Pracownicy samorz?dowi

68. (skre?lony). 122)
69. (skre?lony). 123)
70. Prezydent wykonuje obowi?zki pracodawcy wobec osb powo?anych na stanowisko Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta (g?wnego ksi?gowego bud?etu).
71. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracownikw samorz?dowych Rada powo?uje komisje dyscyplinarne I i II instancji, wed?ug zasad okre?lonych w odr?bnych przepisach.

Cz??? VIII 124)

Przepisy ko?cowe


72. 1. Uchwa?a w sprawie Statutu Wroc?awia podlega publikacji w Dzienniku Urz?dowym Wojewdztwa Dolno?l?skiego.
2. Uchwa?a wchodzi w ?ycie w 14 dni od dnia jej opublikowania.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 maj? zastosowanie do uchwa? w sprawie zmian Statutu Wroc?awia.

ZA??CZNIK Nr 1

GRANICE WROC?AWIA

(grafika pomini?ta)


ZA??CZNIK Nr 2

WZORY HERBU ORAZ BARW WROC?AWIA

(grafika pomini?ta)

1) Przytoczone w podstawie prawnej:
- tytu? ustawy w brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektrych ustaw w zwi?zku z wdro?eniem reformy ustrojowej pa?stwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), ktra wesz?a w ?ycie z dniem 1 stycznia 1999 r., oraz stosownie do art. 37 tej ustawy,
- dane o publikacji ustawy zawarte w nawiasie w brzmieniu uwzgl?dniaj?cym og?oszenie w Dzienniku Ustaw tekstu jednolitego ustawy, obwieszczeniem Marsza?ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 pa?dziernika 2001 r. oraz zmiany do ustawy, po wydaniu tego tekstu jednolitego.
2) Statut zosta? og?oszony dnia 19 wrze?nia 1996 r. w Dzienniku Urz?dowym Wojewdztwa Wroc?awskiego Nr 10, poz. 106.
3) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.1 uchwa?y Nr XXIV/1989/04 Rady Miejskiej Wroc?awia z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie przyj?cia zmian w Statucie Wroc?awia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrw (Dziennik Urz?dowy Wojewdztwa Dolno?l?skiego
Nr 140, poz.2333)
4) Dodany przez 1 pkt 2 uchwa?y Nr XLVII/1689/02 Rady Miejskiej Wroc?awia z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie przyj?cia zmian
w Statucie Wroc?awia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrw (Dziennik Urz?dowy Wojewdztwa Dolno?l?skiego Nr 90, poz. 1522), ktra wesz?a w ?ycie z dniem 4 czerwca 2002r..
5) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.2 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
6) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.3 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
7) Ze zmian? wprowadzon? przez 1 pkt 3 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
8) Dodany przez 1 pkt 4 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
9) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.4 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
10) Dodany przez 1 pkt 5 lit. b) uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
11) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.5 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
12) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.6 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
13) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.7 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
14) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.8 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
15) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.9 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
16) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.10 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
17) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.11 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
18) Ze zmian? wprowadzon? przez 1 pkt 5 lit. c) uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
19) Dodany przez 1 pkt 5 lit. d) uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
20) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.12 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
21) Dodany przez 1 pkt 6 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
22) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.13 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
23) Dodany przez 1 pkt 7 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
24) Ze zmian? wprowadzon? przez 1 pkt 8 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
25) Ze zmian? wprowadzon? przez 1 pkt 9 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
26) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.14 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
27) Ze zmian? wprowadzon? przez 1 pkt 10 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
28) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.15 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
29) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.16 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
30) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 11 lit. a) uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4 oraz zmian? wprowadzon? 1 pkt.17 uchwa?y,
o ktrej mowa w przyp.3.
31) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.18 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
32) Przez 1 pkt.19 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
33) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.20 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
34) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.21 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
35) Przez 1 pkt.22 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
36) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.23 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
37) Ze zmian? wprowadzon? przez 1 pkt 11 lit. c) uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4 oraz 1 pkt.24 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
38) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.25 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
39) Dodany przez 1 pkt 12 lit. a) uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
40) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.26 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
41) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.27 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
42) Dodany przez 1 pkt 12 lit. b) uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4 ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.28 uchwa?y, o ktrej mowa
w przyp.3.
43) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.29 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
44) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.30 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
45) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.31 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
46) Dodany przez 1 pkt 13 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
47) Ze zmian? wprowadzon? przez 1 pkt 14 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
48) Przez 1 pkt.32 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
49) Ze zmian? wprowadzon? przez 1 pkt 15 lit. a) uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
50) Przez 1 pkt 15 lit. a) uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4 ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.33 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
51) Dodany przez 1 pkt.33 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
52) Przez 1 pkt 15 lit. b) uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
53) Przez 1 pkt 16 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
54) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.34 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
55) Przez 1 pkt 35 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 3.
56) Przez 1 pkt 35 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 3.
57) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.36 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3. Zdanie drugie skre?lone przez 1 pkt 17 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
58) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.37 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
59) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.38 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
60) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.39 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
61) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.40 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
62) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.41 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
63) Dodany przez 1 pkt 18 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
64) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.42 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
65) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.43 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
66) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.44 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
67) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.45 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
68) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.46 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
69) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.47 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
70) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.48 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
71) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.49 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
72) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.50 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
73) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.51 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
74) Przez 1 pkt 19 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
75) W brzmieniu ustalonym przez 1 uchwa?y nr XXVII/279/96 Rady Miejskiej Wroc?awia z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie zmiany uchwa?y nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wroc?awia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyj?cia Statutu Wroc?awia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrw (Dziennik Urz?dowy Wojewdztwa Wroc?awskiego Nr 10, poz. 107), ktra wesz?a w ?ycie z dniem
19 wrze?nia 1996 roku.
76) Przez 1 pkt 20 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
77) Dodany przez 1 pkt.52 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
78) Ze zmian? wprowadzon? przez 1 pkt 21 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
79) Dodany przez 1 pkt.53 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
80) Cz??? III skre?lona przez 1 pkt 22 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
81) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.54 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
82) Dodany przez 1 pkt 23 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4 ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.55 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
83) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.56 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
84) Przez 1 pkt 57 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 3.
85) Przez 1 pkt 58 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 3.
86) Przez 1 pkt 59 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 3.
87) Rozdzia? 1a dodany przez 1 pkt 25 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
88) Tytu? rozdzia?u zmieniony przez 1 pkt 60 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 3.
89) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.61 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3
90) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.62 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3
91) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.63 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3
92) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.64 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3
93) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.65 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3
94) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.66 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3
95) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.67 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3
96) Przez 1 pkt 68 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 3.
97) Przez 1 pkt 69 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 3.
98) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.70 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3
99) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.71 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3
100) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.72 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
101) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.73 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
102) Ze zmian? wprowadzon? przez 1 pkt 27 lit. a) uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
103) Ze zmian? wprowadzon? przez 1 pkt 27 lit. b) uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
104) Cz??? IVa dodana przez 1 pkt 28 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
105) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.74 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
106) Ze zmian? wprowadzon? przez 1 pkt 29 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4 oraz zmian? wprowadzon? 1 pkt.75 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
107) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.76 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
108) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.77 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
109) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.78 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
110) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 30 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
111) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.79 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
112) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 31 lit. a) uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
113) Ze zmian? wprowadzon? przez 1 pkt 31 lit. b) uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.
114) Dodany przez 1 pkt 31 lit. c) uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4 ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.80 uchwa?y, o ktrej mowa
w przyp.3.
115) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.81 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
116) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.82 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
117) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.83 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
118) Ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.84 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
119) Dodany przez 1 pkt 32 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4 ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.85 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
120) Oznaczenie ust. 1 nadane przez 1 pkt 33 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4 ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.86 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
121) Dodany przez 1 pkt 33 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4 ze zmian? wprowadzon? 1 pkt.87 uchwa?y, o ktrej mowa w przyp.3.
122) Przez 1 pkt 88 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 3.
123) Przez 1 pkt 89 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 3.
124) Cz??? VIII dodana przez 1 pkt 35 uchwa?y, o ktrej mowa w przypisie 4.