Rada Osiedla

Nasze Osiedle

Ustawa o samorz?dzie

Pobierz plikUSTAWA

z dnia 8 marca 1990 r.

o samorz?dzie gminnym.

(tekst jednolity)


Rozdzia? 1

Przepisy oglne

Art. 1. 1. Mieszka?cy gminy tworz? z mocy prawa wsplnot? samorz?dow?.

2. Ilekro? w ustawie jest mowa o gminie, nale?y przez to rozumie? wsplnot? samorz?dow? oraz odpowiednie terytorium.

Art. 2. 1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu w?asnym i na w?asn? odpowiedzialno??.

2. Gmina posiada osobowo?? prawn?.

3. Samodzielno?? gminy podlega ochronie s?dowej.

Art. 3. 1. O ustroju gminy stanowi jej statut.

2. Projekt statutu gminy powy?ej 300.000 mieszka?cw podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrw na wniosek ministra w?a?ciwego do spraw administracji publicznej.

3. W sprawach spornych rozstrzyga Rada Ministrw.

Art. 4. 1. Rada Ministrw, w drodze rozporz?dzenia:

1) tworzy, ??czy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice,

2) nadaje gminie lub miejscowo?ci status miasta i ustala jego granice,

3) ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich w?adz.

2. Rozporz?dzenie, o ktrym mowa w ust. 1, mo?e by? wydane tak?e na wniosek zainteresowanej rady gminy.

3. Ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane s? w sposb zapewniaj?cy gminie terytorium mo?liwie jednorodne ze wzgl?du na uk?ad osadniczy i przestrzenny, uwzgl?dniaj?cy wi?zi spo?eczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniaj?cy zdolno?? wykonywania zada? publicznych.

4. Nadanie gminie lub miejscowo?ci statusu miasta, ustalenie jego granic i ich zmiana dokonywane s? w sposb uwzgl?dniaj?cy infrastruktur? spo?eczn? i techniczn? oraz uk?ad urbanistyczny i charakter zabudowy.

5. Zmiany, o ktrych mowa w ust. 1, nast?puj? z dniem 1 stycznia.

Art. 4a. 1. Wydanie rozporz?dzenia, o ktrym mowa w art. 4 ust. 1, wymaga zasi?gni?cia przez ministra w?a?ciwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszka?cami, a w przypadku zmian granic gmin naruszaj?cych granice powiatw lub wojewdztw - dodatkowo opinii odpowiednich rad powiatw lub sejmikw wojewdztw, z zastrze?eniem ust. 2.

2. Konsultacje z mieszka?cami w sprawach zmiany granic gmin lub granic miasta polegaj?cej na wy??czeniu obszaru lub cz??ci obszaru jednostki pomocniczej gminy i jego w??czeniu do s?siedniej jednostki pomocniczej tej gminy lub do s?siedniej gminy mog? zosta? ograniczone do:

1) mieszka?cw jednostki pomocniczej gminy obj?tych zmian? - przez odpowiednie rady gmin,

2) mieszka?cw gmin obj?tych zmian? naruszaj?c? granice powiatw lub wojewdztw - przez odpowiednie rady powiatw lub sejmiki wojewdztw.

3. W przypadku niewyra?enia opinii, o ktrej mowa w ust. 1, w terminie 3 miesi?cy(1) od dnia otrzymania wyst?pienia o opini?, wymg zasi?gni?cia opinii uznaje si? za spe?niony.

Art. 4b. 1. Wydanie rozporz?dzenia, o ktrym mowa w art. 4 ust. 1, na wniosek rady gminy wymaga:

1) wniosku rady gminy poprzedzonego przeprowadzeniem przez t? rad? konsultacji z mieszka?cami, wraz z uzasadnieniem oraz niezb?dnymi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzaj?cymi zasadno?? wniosku,

2) opinii rad gmin obj?tych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszka?cami, a w przypadku zmiany granic gminy naruszaj?cej granice powiatw lub wojewdztw - opinii odpowiednich rad powiatw lub sejmikw wojewdztw,

3) opinii wojewody w?a?ciwego dla gminy lub gmin obj?tych wnioskiem.

2. Do wniosku i opinii, o ktrych mowa w ust. 1, przepisy art. 4a ust. 2 i 3 stosuje si? odpowiednio.

3. Rada gminy wyst?puje z wnioskiem, o ktrym mowa w ust. 1, do ministra w?a?ciwego do spraw administracji publicznej za po?rednictwem wojewody, w terminie do dnia 31 marca.

4. Rada Ministrw okre?li, w drodze rozporz?dzenia, tryb post?powania przy sk?adaniu wnioskw, o ktrych mowa w ust. 1, oraz dokumenty, ktre nale?y do??czy? do wniosku.

Art. 5. 1. Gmina mo?e tworzy? jednostki pomocnicze: so?ectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostk? pomocnicz? mo?e by? rwnie? po?o?one na terenie gminy miasto.

2. Jednostk? pomocnicz? tworzy rada gminy, w drodze uchwa?y, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszka?cami lub z ich inicjatywy.

3. Zasady tworzenia, ??czenia, podzia?u oraz znoszenia jednostki pomocniczej okre?la statut gminy.

4. (skre?lony).

Art. 5a. 1. W wypadkach przewidzianych ustaw? oraz w innych sprawach wa?nych dla gminy mog? by? przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszka?cami gminy.

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszka?cami gminy okre?la uchwa?a rady gminy.

Art. 5b. 1. Gmina podejmuje dzia?ania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorz?dowej w?rd mieszka?cw gminy, w tym zw?aszcza w?rd m?odzie?y.

2. Rada gminy na wniosek zainteresowanych ?rodowisk mo?e wyrazi? zgod? na utworzenie m?odzie?owej rady gminy maj?cej charakter konsultacyjny.

3. Rada gminy, powo?uj?c m?odzie?ow? rad? gminy, nadaje jej statut okre?laj?cy tryb wyboru jej cz?onkw i zasady dzia?ania.

Rozdzia? 2

Zakres dzia?ania i zadania gminy

Art. 6. 1. Do zakresu dzia?ania gminy nale?? wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrze?one ustawami na rzecz innych podmiotw.

2. Je?eli ustawy nie stanowi? inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o ktrych mowa w ust. 1, nale?y do gminy.

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wsplnoty nale?y do zada? w?asnych gminy. W szczeglno?ci zadania w?asne obejmuj? sprawy:

1) ?adu przestrzennego, gospodarki nieruchomo?ciami, ochrony ?rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych drg, ulic, mostw, placw oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodoci?gw i zaopatrzenia w wod?, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ?ciekw komunalnych, utrzymania czysto?ci i porz?dku oraz urz?dze? sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadw komunalnych, zaopatrzenia w energi? elektryczn? i ciepln? oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia,

6) pomocy spo?ecznej, w tym o?rodkw i zak?adw opieku?czych,

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8) edukacji publicznej,

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placwek upowszechniania kultury,

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenw rekreacyjnych i urz?dze? sportowych,

11) targowisk i hal targowych,

12) zieleni gminnej i zadrzewie?,

13) cmentarzy gminnych,

14) porz?dku publicznego i bezpiecze?stwa obywateli oraz ochrony przeciwpo?arowej i przeciwpowodziowej,

15) utrzymania gminnych obiektw i urz?dze? u?yteczno?ci publicznej oraz obiektw administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ci??y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17) wspierania i upowszechniania idei samorz?dowej,

18) promocji gminy,

19) wsp?pracy z organizacjami pozarz?dowymi,

20) wsp?pracy ze spo?eczno?ciami lokalnymi i regionalnymi innych pa?stw.

2. Ustawy okre?laj?, ktre zadania w?asne gminy maj? charakter obowi?zkowy.

3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zada? w?asnych wymaga zapewnienia koniecznych ?rodkw finansowych na ich realizacj? w postaci zwi?kszenia dochodw w?asnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje si? odpowiednio.

Art. 8. 1. Ustawy mog? nak?ada? na gmin? obowi?zek wykonywania zada? zleconych z zakresu administracji rz?dowej, a tak?e z zakresu organizacji przygotowa? i przeprowadzenia wyborw powszechnych oraz referendw.

2. Zadania z zakresu administracji rz?dowej gmina mo?e wykonywa? rwnie? na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

2a. Gmina mo?e wykonywa? zadania z zakresu w?a?ciwo?ci powiatu oraz zadania z zakresu w?a?ciwo?ci wojewdztwa na podstawie porozumie? z tymi jednostkami samorz?du terytorialnego.

2b. Spory maj?tkowe wynik?e z porozumie?, o ktrych mowa w ust. 2 i 2a oraz w art. 74, rozpatruje s?d powszechny.

3. Gmina otrzymuje ?rodki finansowe w wysoko?ci koniecznej do wykonania zada?, o ktrych mowa w ust. 1, 2 i 2a.

4. Szczeg?owe zasady i terminy przekazywania ?rodkw finansowych, o ktrych mowa w ust. 3, okre?laj? ustawy nak?adaj?ce na gminy obowi?zek wykonywania zada? zleconych lub zawarte porozumienia.

5. W przypadku niedotrzymania terminw, o ktrych mowa w ust. 4, gminie przys?uguj? odsetki w wysoko?ci ustalonej dla zaleg?o?ci podatkowych.

Art. 9. 1. W celu wykonywania zada? gmina mo?e tworzy? jednostki organizacyjne, a tak?e zawiera? umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz?dowymi.

2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz? wykraczaj?c? poza zadania o charakterze u?yteczno?ci publicznej wy??cznie w przypadkach okre?lonych w odr?bnej ustawie.

3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gmin? zada? o charakterze u?yteczno?ci publicznej, okre?la odr?bna ustawa.

4. Zadaniami u?yteczno?ci publicznej, w rozumieniu ustawy, s? zadania w?asne gminy, okre?lone w art. 7 ust. 1, ktrych celem jest bie??ce i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludno?ci w drodze ?wiadczenia us?ug powszechnie dost?pnych.

Art. 10. 1. Wykonywanie zada? publicznych mo?e by? realizowane w drodze wsp?dzia?ania mi?dzy jednostkami samorz?du terytorialnego.

2. Gminy, zwi?zki mi?dzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorz?du terytorialnego mog? sobie wzajemnie b?d? innym jednostkom samorz?du terytorialnego udziela? pomocy, w tym pomocy finansowej.

Rozdzia? 3

W?adze gminy

Art. 11. 1. Mieszka?cy gminy podejmuj? rozstrzygni?cia w g?osowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za po?rednictwem organw gminy.

2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborw do rady gminy okre?la odr?bna ustawa.

Art. 11a. Organami gminy s?:

1) rada gminy,

2) zarz?d gminy.

Art. 11b. 1. Dzia?alno?? organw gminy jest jawna. Ograniczenia jawno?ci mog? wynika? wy??cznie z ustaw.

2. Jawno?? dzia?ania organw gminy obejmuje w szczeglno?ci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wst?pu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a tak?e dost?pu do dokumentw wynikaj?cych z wykonywania zada? publicznych, w tym protoko?w posiedze? organw gminy i komisji rady gminy.

3. Zasady dost?pu do dokumentw i korzystania z nich okre?la statut gminy.

Art. 12. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego okre?la odr?bna ustawa.

Art. 13. (skre?lony).

Art. 14. 1. Uchwa?y organw gminy zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw w obecno?ci co najmniej po?owy sk?adu organu w g?osowaniu jawnym, chyba ?e ustawa stanowi inaczej.

2. (skre?lony).

Art. 15. 1. Z zastrze?eniem art. 12 organem stanowi?cym i kontrolnym w gminie jest rada gminy.

2. Je?eli siedziba rady gminy znajduje si? w mie?cie po?o?onym na terytorium tej gminy, rada nosi nazw? rady miejskiej.

Art. 16. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licz?c od dnia wyboru.

Art. 17.(2) W sk?ad rady wchodz? radni w liczbie:

1) dwunastu w gminach do 5.000 mieszka?cw,

2) pi?tnastu w gminach do 10.000 mieszka?cw,

3) dziewi?tnastu w gminach do 20.000 mieszka?cw,

4) dwudziestu jeden w gminach do 50.000 mieszka?cw,

5) dwudziestu trzech w gminach do 100.000 mieszka?cw,

6) trzydziestu w gminach do 200.000 mieszka?cw

oraz po pi?ciu na ka?de dalsze rozpocz?te 100.000 mieszka?cw, nie wi?cej jednak ni? sze??dziesi?ciu radnych.

Art. 18. 1. Do w?a?ciwo?ci rady gminy nale?? wszystkie sprawy pozostaj?ce w zakresie dzia?ania gminy, o ile ustawy nie stanowi? inaczej.

2. Do wy??cznej w?a?ciwo?ci rady gminy nale?y:

1) uchwalanie statutu gminy,

2) wybr i odwo?anie zarz?du, ustalanie wynagrodze? przewodnicz?cego zarz?du, stanowienie o kierunkach dzia?ania zarz?du oraz przyjmowanie sprawozda? z jego dzia?alno?ci,

3) powo?ywanie i odwo?ywanie skarbnika gminy, ktry jest g?wnym ksi?gowym bud?etu, oraz sekretarza gminy - na wniosek przewodnicz?cego zarz?du,

4) uchwalanie bud?etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud?etu oraz podejmowanie uchwa?y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarz?dowi z tego tytu?u,

5) uchwalanie miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programw gospodarczych,

7) ustalanie zakresu dzia?ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk?adnikw mienia do korzystania oraz zasad przekazywania ?rodkw bud?etowych na realizacj? zada? przez te jednostki,

8) podejmowanie uchwa? w sprawach podatkw i op?at w granicach okre?lonych w odr?bnych ustawach,

9) podejmowanie uchwa? w sprawach maj?tkowych gminy, przekraczaj?cych zakres zwyk?ego zarz?du, dotycz?cych:

a) okre?lania zasad nabycia, zbycia i obci??enia nieruchomo?ci gruntowych oraz ich wydzier?awiania lub najmu na okres d?u?szy ni? trzy lata, o ile ustawy szczeglne nie stanowi? inaczej; do czasu okre?lenia zasad zarz?d mo?e dokonywa? tych czynno?ci wy??cznie za zgod? rady gminy,

b) emitowania obligacji oraz okre?lania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez zarz?d,

c) zaci?gania d?ugoterminowych po?yczek i kredytw,

d) ustalania maksymalnej wysoko?ci po?yczek i kredytw krtkoterminowych zaci?ganych przez zarz?d w roku bud?etowym,

e) zobowi?za? w zakresie podejmowania inwestycji i remontw o warto?ci przekraczaj?cej granic? ustalan? corocznie przez rad? gminy,

f) tworzenia i przyst?powania do sp?ek i sp?dzielni oraz rozwi?zywania i wyst?powania z nich,

g) okre?lania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia?w i akcji przez zarz?d,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsi?biorstw, zak?adw i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa?ania ich w maj?tek,

i) ustalania maksymalnej wysoko?ci po?yczek i por?cze? udzielanych przez zarz?d w roku bud?etowym,

10) okre?lanie wysoko?ci sumy, do ktrej zarz?d gminy mo?e samodzielnie zaci?ga? zobowi?zania,

11) podejmowanie uchwa? w sprawie przyj?cia zada?, o ktrych mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

12) podejmowanie uchwa? w sprawach wsp?dzia?ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj?tku,

12a) podejmowanie uchwa? w sprawach wsp?pracy ze spo?eczno?ciami lokalnymi i regionalnymi innych pa?stw oraz przyst?powania do mi?dzynarodowych zrzesze? spo?eczno?ci lokalnych i regionalnych,

13) podejmowanie uchwa? w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placw publicznych oraz wznoszenia pomnikw,

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

14a) podejmowanie uchwa? w sprawie zasad udzielania stypendiw dla uczniw i studentw,

15) stanowienie w innych sprawach zastrze?onych ustawami do kompetencji rady gminy.

3. (skre?lony).

4. (skre?lony).

Art. 18a. 1. Rada gminy kontroluje dzia?alno?? zarz?du, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powo?uje komisj? rewizyjn?.

2.(3) W sk?ad komisji rewizyjnej wchodz? radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubw, z wyj?tkiem radnych pe?ni?cych funkcje, o ktrych mowa w art. 19 ust. 1, oraz b?d?cych cz?onkami zarz?du.

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud?etu gminy i wyst?puje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarz?dowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionaln? izb? obrachunkow?.

4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez rad? w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnie? kontrolnych innych komisji, powo?ywanych przez rad? gminy na podstawie art. 21 ust. 1.

5. Zasady i tryb dzia?ania komisji rewizyjnej okre?la statut gminy.

Art. 19. 1. Rada gminy wybiera ze swego grona przewodnicz?cego i 1-3 wiceprzewodnicz?cych bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osw w obecno?ci co najmniej po?owy ustawowego sk?adu rady, w g?osowaniu tajnym.

2. Zadaniem przewodnicz?cego jest wy??cznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodnicz?cy mo?e wyznaczy? do wykonywania swoich zada? wiceprzewodnicz?cego. W przypadku nieobecno?ci przewodnicz?cego i niewyznaczenia wiceprzewodnicz?cego, zadania przewodnicz?cego wykonuje wiceprzewodnicz?cy najstarszy wiekiem.

3. Funkcji, o ktrych mowa w ust. 1, nie mo?na ??czy? z funkcj? cz?onka zarz?du.

4. Odwo?anie przewodnicz?cego i wiceprzewodnicz?cych nast?puje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk?adu rady gminy w trybie okre?lonym w ust. 1.

5. W przypadku rezygnacji przewodnicz?cego lub wiceprzewodnicz?cego rada podejmuje uchwa?? w sprawie przyj?cia tej rezygnacji nie p?niej ni? w ci?gu 1 miesi?ca od dnia z?o?enia rezygnacji.

6. Niepodj?cie uchwa?y, o ktrej mowa w ust. 5, w ci?gu 1 miesi?ca od dnia z?o?enia rezygnacji przez przewodnicz?cego lub wiceprzewodnicz?cego jest rwnoznaczne z przyj?ciem rezygnacji przez rad? gminy z up?ywem ostatniego dnia miesi?ca, w ktrym powinna by? podj?ta uchwa?a.

Art. 20. 1. Rada gminy obraduje na sesjach zwo?ywanych przez przewodnicz?cego w miar? potrzeby, nie rzadziej jednak ni? raz na kwarta?. Do zawiadomienia o zwo?aniu sesji do??cza si? porz?dek obrad wraz z projektami uchwa?.

1a. Rada gminy mo?e wprowadzi? zmiany w porz?dku bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osw ustawowego sk?adu rady.

2. Pierwsz? sesj? nowo wybranej rady gminy zwo?uje przewodnicz?cy rady poprzedniej kadencji w ci?gu 7 dni po og?oszeniu zbiorczych wynikw wyborw do rad na obszarze ca?ego kraju lub w przypadku wyborw przedterminowych w ci?gu 7 dni po og?oszeniu wynikw wyborw do rady gminy, z zastrze?eniem ust. 2b.

2a. Po up?ywie terminu okre?lonego w ust. 2 sesj? zwo?uje wojewdzki komisarz wyborczy w ci?gu 21 dni po og?oszeniu zbiorczych wynikw wyborw dla ca?ego kraju lub w przypadku wyborw przedterminowych w ci?gu 21 dni po og?oszeniu wynikw wyborw do rady gminy.

2b. Je?eli wybory by?y wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwo?ania rady gminy, pierwsz? sesj? zwo?uje osoba, ktr? Prezes Rady Ministrw wyznaczy? do pe?nienia funkcji organw jednostki samorz?du terytorialnego.

2c. Pierwsz? sesj? nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodnicz?cego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

3. Na wniosek zarz?du lub co najmniej 1/4 ustawowego sk?adu rady gminy przewodnicz?cy obowi?zany jest zwo?a? sesj? w ci?gu 7 dni od dnia z?o?enia wniosku. Wniosek o zwo?anie sesji powinien spe?nia? wymogi okre?lone w ust. 1 w zdaniu drugim.

4. Do zmiany porz?dku obrad sesji zwo?anej w trybie okre?lonym w ust. 3 stosuje si? przepis ust. 1a, z tym ?e dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

5. Na wniosek wjta, burmistrza (prezydenta miasta) przewodnicz?cy rady gminy jest obowi?zany wprowadzi? do porz?dku obrad najbli?szej sesji rady gminy projekt uchwa?y, je?eli wnioskodawc? jest zarz?d gminy, a projekt wp?yn?? do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpocz?cia sesji rady.

Art. 21. 1. Rada gminy ze swojego grona mo?e powo?ywa? sta?e i dora?ne komisje do okre?lonych zada?, ustalaj?c przedmiot dzia?ania oraz sk?ad osobowy.

2.(4) (skre?lony).

3. Komisje podlegaj? radzie gminy, przedk?adaj? jej plan pracy oraz sprawozdania z dzia?alno?ci.

4. W posiedzeniach komisji mog? uczestniczy? radni nieb?d?cy jej cz?onkami. Mog? oni zabiera? g?os w dyskusji i sk?ada? wnioski bez prawa udzia?u w g?osowaniu.

Art. 22. 1. Organizacj? wewn?trzn? oraz tryb pracy organw gminy okre?la statut gminy.

2. Statut gminy podlega og?oszeniu w wojewdzkim dzienniku urz?dowym.

Art. 23. 1. Radny obowi?zany jest kierowa? si? dobrem wsplnoty samorz?dowej gminy. Radny utrzymuje sta?? wi?? z mieszka?cami oraz ich organizacjami, a w szczeglno?ci przyjmuje zg?aszane przez mieszka?cw gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak zwi?zany instrukcjami wyborcw.

2. Radni mog? tworzy? kluby radnych, dzia?aj?ce na zasadach okre?lonych w statucie gminy.

Art. 23a. 1. Przed przyst?pieniem do wykonywania mandatu radni sk?adaj? ?lubowanie:

"?lubuj? uroczy?cie jako radny pracowa? dla dobra i pomy?lno?ci gminy, dzia?a? zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami gminy i jej mieszka?cw - godnie i rzetelnie reprezentowa? swoich wyborcw, troszczy? si? o ich sprawy oraz nie szcz?dzi? si? dla wykonania zada? gminy."

2. ?lubowanie odbywa si? w ten sposb, ?e po odczytaniu roty wywo?ani kolejno radni powstaj? i wypowiadaj? s?owo "?lubuj?". ?lubowanie mo?e by? z?o?one z dodaniem zdania: "Tak mi dopom? Bg."

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, ktrzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk?adaj? ?lubowanie na pierwszej sesji, na ktrej s? obecni.

4. Odmowa z?o?enia ?lubowania oznacza zrzeczenie si? mandatu.

Art. 24. Radny jest obowi?zany bra? udzia? w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorz?dowych, do ktrych zosta? wybrany lub desygnowany.

Art. 24a. 1. Z radnym nie mo?e by? nawi?zywany stosunek pracy w urz?dzie gminy, w ktrej radny uzyska? mandat.

2. (5) Radny nie mo?e pe?ni? funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zast?pcy.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych wybranych do zarz?du, z ktrymi stosunek pracy nawi?zywany jest na podstawie wyboru.

4. (skre?lony).

Art. 24b. 1.(6) Osoba wybrana na radnego nie mo?e wykonywa? pracy w ramach stosunku pracy w urz?dzie gminy, w ktrej uzyska?a mandat, oraz wykonywa? funkcji kierownika lub jego zast?pcy w jednostce organizacyjnej tej gminy. Przed przyst?pieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowi?zana jest z?o?y? wniosek o urlop bezp?atny w terminie 7 dni od dnia og?oszenia wynikw wyborw przez w?a?ciwy organ wyborczy.

2. Radny, o ktrym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezp?atny na okres sprawowania mandatu oraz 3 miesi?cy po jego wyga?ni?ciu.

3. Radny otrzymuje urlop bezp?atny bez wzgl?du na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas okre?lony, ktry usta?by przed terminem zako?czenia urlopu bezp?atnego, przed?u?a si? do 3 miesi?cy po zako?czeniu tego urlopu.

4.(7) W przypadku radnego wykonuj?cego funkcj? kierownika lub jego zast?pcy w jednostce organizacyjnej, przej?tej lub utworzonej przez gmin? w czasie kadencji, termin, o ktrym mowa w ust. 1, wynosi 6 miesi?cy od dnia przej?cia lub utworzenia tej jednostki.

5. Niez?o?enie przez radnego wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, jest rwnoznaczne ze zrzeczeniem si? mandatu.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje si? odpowiednio w przypadku obsadzenia mandatu rady w drodze uchwa?y rady gminy podj?tej na podstawie przepisw ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971).

Art. 24c. Po wyga?ni?ciu mandatu pracodawca przywraca radnego do pracy na tym samym lub rwnorz?dnym stanowisku pracy z wynagrodzeniem odpowiadaj?cym wynagrodzeniu, jakie radny otrzymywa?by, gdyby nie przys?uguj?cy urlop bezp?atny. Radny zg?asza gotowo?? przyst?pienia do pracy w terminie 7 dni od dnia wyga?ni?cia mandatu.

Art. 24d. Zarz?d gminy lub wjt, burmistrz (prezydent miasta) nie mo?e powierzy? radnemu gminy, w ktrej radny uzyska? mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Art. 24e. 1. Radni nie mog? podejmowa? dodatkowych zaj?? ani otrzymywa? darowizn mog?cych podwa?y? zaufanie wyborcw do wykonywania mandatu zgodnie z art. 23a ust. 1.

2. Radni nie mog? powo?ywa? si? na swj mandat w zwi?zku z podj?tymi dodatkowymi zaj?ciami b?d? dzia?alno?ci? gospodarcz? prowadzon? na w?asny rachunek lub wsplnie z innymi osobami.

Art. 24f.(8) 1. Radni nie mog? prowadzi? dzia?alno?ci gospodarczej na w?asny rachunek lub wsplnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w ktrej radny uzyska? mandat, a tak?e zarz?dza? tak? dzia?alno?ci? lub by? przedstawicielem czy pe?nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia?alno?ci.

2. Radni nie mog? by? cz?onkami w?adz zarz?dzaj?cych lub kontrolnych i rewizyjnych ani pe?nomocnikami handlowymi sp?ek prawa handlowego z udzia?em gminnych osb prawnych lub podmiotw gospodarczych, w ktrych uczestnicz? takie osoby. Wybr lub powo?anie radnego do tych w?adz s? z mocy prawa niewa?ne.

3. (skre?lony).

4. Je?eli wybr lub powo?anie, o ktrym mowa w ust. 2, mia?o miejsce przed rozpocz?ciem wykonywania mandatu, radny jest obowi?zany zrzec si? stanowiska lub funkcji w terminie do 3 miesi?cy od dnia z?o?enia ?lubowania, o ktrym mowa w art. 23a ust. 1. W razie niezrzeczenia si? stanowiska lub funkcji, radny traci je z mocy prawa po up?ywie trzech miesi?cy od dnia z?o?enia ?lubowania.

5. Radni nie mog? posiada? pakietu wi?kszego ni? 10% udzia?w lub akcji w sp?kach prawa handlowego z udzia?em gminnych osb prawnych lub podmiotw gospodarczych, w ktrych uczestnicz? takie osoby. Udzia?y lub akcje przekraczaj?ce ten pakiet powinny by? zbyte przez radnego przed pierwsz? sesj? rady gminy, a w razie niezbycia ich nie uczestnicz? one przez okres sprawowania mandatu i dwch lat po jego wyga?ni?ciu w wykonywaniu przys?uguj?cych im uprawnie? (prawa g?osu, prawa do dywidendy, prawa do podzia?u maj?tku, prawa poboru).

Art. 24g. (skre?lony).

Art. 24h.(9) 1. Radni s? obowi?zani z?o?y? o?wiadczenie o swoim stanie maj?tkowym, zawieraj?ce w szczeglno?ci informacje o zasobach pieni??nych, nieruchomo?ciach, udzia?ach i akcjach w sp?kach prawa handlowego oraz o nabyciu od Skarbu Pa?stwa, innej pa?stwowej osoby prawnej, gminy lub zwi?zku mi?dzygminnego mienia, ktre podlega?o zbyciu w drodze przetargu, a tak?e dane o prowadzeniu dzia?alno?ci gospodarczej oraz dotycz?ce zajmowania stanowisk w sp?kach prawa handlowego. O?wiadczenie powinno zawiera? informacje dotycz?ce maj?tku obj?tego wsplno?ci? maj?tkow? ma??e?sk?.

2. Wiadomo?ci zawarte w o?wiadczeniu o stanie maj?tkowym stanowi? tajemnic? s?u?bow?, chyba ?e osoba, ktra je z?o?y?a, wyrazi?a pisemn? zgod? na ich ujawnienie. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach przewodnicz?cy rady gminy mo?e podj?? decyzj? o ujawnieniu o?wiadczenia, pomimo braku zgody sk?adaj?cego o?wiadczenie, po zasi?gni?ciu opinii komisji rewizyjnej.

3. Prezes Rady Ministrw okre?la, w drodze rozporz?dzenia, wzr formularza o?wiadczenia, o ktrym mowa w ust. 1.

4. O?wiadczenie, o ktrym mowa w ust. 1, sk?ada si? przewodnicz?cemu rady gminy w terminie trzydziestu dni od dnia obj?cia mandatu. Kolejne o?wiadczenia radni sk?adaj? co roku, do dnia 31 marca, wed?ug stanu na dzie? 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na dwa miesi?ce przed dat? wyborw do rad gmin. Analizy zawartych w o?wiadczeniu danych dokonuje przewodnicz?cy rady gminy. O?wiadczenie przechowuje si? przez 6 lat.

5. Przewodnicz?cy rady gminy sk?ada o?wiadczenie, o ktrym mowa w ust. 1, przewodnicz?cemu zarz?du gminy. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i ust. 4 stosuje si? odpowiednio.

6. W przypadku naruszenia terminw okre?lonych w ust. 4, radnemu nie przys?uguje dieta do czasu z?o?enia o?wiadczenia.

7. Podanie nieprawdy w o?wiadczeniu o stanie maj?tkowym powoduje odpowiedzialno?? na podstawie art. 247 1(10) Kodeksu karnego.

Art. 25. 1. W zwi?zku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje si? rwnie? do osb wchodz?cych w sk?ad zarz?du nieb?d?cych radnymi.

2. Rozwi?zanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, ktrej jest cz?onkiem. Rada gminy odmwi zgody na rozwi?zanie stosunku pracy z radnym, je?eli podstaw? rozwi?zania tego stosunku s? zdarzenia zwi?zane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

3. Pracodawca obowi?zany jest zwolni? radnego od pracy zawodowej w celu umo?liwienia mu brania udzia?u w pracach organw gminy.

4. Na zasadach ustalonych przez rad? gminy radnemu przys?uguj? diety oraz zwrot kosztw podr?y s?u?bowych.

5.(11) (skre?lony).

6. Wysoko?? diet przys?uguj?cych radnemu nie mo?e przekroczy? w ci?gu miesi?ca ??cznie p?torakrotno?ci kwoty bazowej okre?lonej w ustawie bud?etowej dla osb zajmuj?cych kierownicze stanowiska pa?stwowe na podstawie przepisw ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta?towaniu wynagrodze? w pa?stwowej sferze bud?etowej oraz o zmianie niektrych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080).

7. Rada Ministrw okre?la, w drodze rozporz?dzenia, maksymaln? wysoko?? diet przys?uguj?cych radnemu w ci?gu miesi?ca, uwzgl?dniaj?c liczb? mieszka?cw gminy, przy czym kwota wymieniona w ust. 6 oznacza maksymaln? wysoko?? diet w gminach o najwi?kszej liczbie mieszka?cw.

8. Rada gminy przy ustalaniu wysoko?ci diet radnych bierze pod uwag? funkcje pe?nione przez radnego.

9. Dieta nie przys?uguje radnemu pe?ni?cemu odp?atnie funkcj? cz?onka zarz?du w gminie, w ktrej uzyska? mandat.

10. Minister w?a?ciwy do spraw administracji publicznej okre?li, w drodze rozporz?dzenia, sposb ustalania nale?no?ci z tytu?u zwrotu kosztw podr?y s?u?bowych radnych, uwzgl?dniaj?c celowo?? zwrotu rzeczywi?cie poniesionych wydatkw zwi?zanych z wykonywaniem mandatu oraz u?atwienie dokonywania rozlicze?.

Art. 25a. Radny lub cz?onek zarz?du nie mo?e bra? udzia?u w g?osowaniu w radzie, w zarz?dzie ani w komisji, je?eli dotyczy ono jego interesu prawnego.

Art. 25b.(12) Mandatu radnego gminy nie mo?na ??czy? z:

1) mandatem pos?a lub senatora,

2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,

3) cz?onkostwem w organie innej jednostki samorz?du terytorialnego.

Art. 26. 1. Organem wykonawczym gminy jest zarz?d.

2. W sk?ad zarz?du wchodz?: wjt albo burmistrz (prezydent miasta) jako przewodnicz?cy zarz?du, ich zast?pcy oraz pozostali cz?onkowie.

3. Burmistrz jest przewodnicz?cym zarz?du w gminie, w ktrej siedziba w?adz znajduje si? w mie?cie po?o?onym na terytorium tej gminy.

4. W miastach powy?ej 100.000 mieszka?cw przewodnicz?cym zarz?du jest prezydent miasta. Dotyczy to rwnie? miast, w ktrych do dnia wej?cia w ?ycie niniejszej ustawy prezydent miasta by? organem wykonawczo-zarz?dzaj?cym.

5. Ilekro? w ustawie jest mowa o burmistrzu, nale?y przez to rozumie? tak?e prezydenta miasta.

Art. 27.(13) Cz?onkostwa w zarz?dzie gminy nie mo?na ??czy? z cz?onkostwem w organie innej jednostki samorz?du terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rz?dowej, a tak?e z mandatem pos?a i senatora.

Art. 28. 1.(14) Rada gminy wybiera zarz?d w liczbie od 3 do 5 osb w ci?gu 3 miesi?cy od dnia og?oszenia wynikw wyborw przez w?a?ciwy organ wyborczy, z uwzgl?dnieniem ust. 2 i 3. Liczb? cz?onkw zarz?du okre?la w statucie rada gminy.

1a. W gminach do 20.000 mieszka?cw zarz?d gminy liczy 3 osoby.

2. Rada gminy wybiera wjta lub burmistrza bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osw ustawowego sk?adu rady, w g?osowaniu tajnym.

3. Rada gminy wybiera zast?pc? albo zast?pcw wjta lub burmistrza oraz pozosta?ych cz?onkw zarz?du na wniosek wjta lub burmistrza zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw w obecno?ci co najmniej po?owy ustawowego sk?adu rady, w g?osowaniu tajnym.

Art. 28a. 1. Je?eli rada gminy nie dokona wyboru zarz?du w terminie okre?lonym w art. 28 ust. 1, ulega rozwi?zaniu z mocy prawa.

2. Informacj? o rozwi?zaniu rady gminy z mocy prawa z przyczyny okre?lonej w ust. 1 wojewoda podaje do wiadomo?ci w sposb zwyczajowo przyj?ty na obszarze gminy oraz og?asza, w formie obwieszczenia, w wojewdzkim dzienniku urz?dowym.

3. Po rozwi?zaniu rady gminy z przyczyny okre?lonej w ust. 1 przeprowadza si? wybory przedterminowe.

4. Do czasu wyboru zarz?du przez now? rad? Prezes Rady Ministrw, na wniosek ministra w?a?ciwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osob?, ktra w tym okresie pe?ni funkcj? organw gminy.

5. Je?eli rada gminy wybrana w wyniku wyborw przedterminowych, o ktrych mowa w ust. 3, nie dokona wyboru zarz?du w terminie okre?lonym w art. 28 ust. 1, ulega rozwi?zaniu z mocy prawa. Informacj? o rozwi?zaniu rady podaje si? do wiadomo?ci w trybie okre?lonym w ust. 2.

6. W przypadku okre?lonym w ust. 5 nie przeprowadza si? wyborw przedterminowych. Do dnia wyborw rady gminy na kolejn? kadencj? oraz wyboru zarz?du gminy zadania i kompetencje organw gminy przejmuje komisarz rz?dowy ustanowiony przez Prezesa Rady Ministrw na wniosek ministra w?a?ciwego do spraw administracji publicznej.

7. Organy gminy ulegaj? rozwi?zaniu z mocy prawa rwnie? w przypadkach okre?lonych w art. 197 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 5 ustawy, o ktrej mowa w art. 24b ust. 6.

8. W przypadku zmian w podziale terytorialnym pa?stwa, ktrych skutki okre?la art. 197 ust. 3 i 5 ustawy, o ktrej mowa w art. 24b ust. 6, stosuje si? odpowiednio przepisy ust. 2-6, z uwzgl?dnieniem zasady, ?e osob?, ktra w tym okresie pe?ni funkcj? organw gminy, wyznacza si? dla ka?dej z gmin powsta?ych w wyniku zmian w podziale terytorialnym pa?stwa.

Art. 28b. 1. Uchwa?a rady gminy w sprawie nieudzielenia zarz?dowi absolutorium jest rwnoznaczna ze z?o?eniem wniosku o odwo?anie zarz?du, chyba ?e po zako?czeniu roku bud?etowego zarz?d gminy zosta? odwo?any z innej przyczyny. Odrzucenie w g?osowaniu uchwa?y o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyj?ciem uchwa?y o nieudzieleniu absolutorium.

1a. Uchwa?? w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osw ustawowego sk?adu rady gminy.

2. Rada gminy rozpoznaje spraw? odwo?ania zarz?du z przyczyny okre?lonej w ust. 1 na sesji zwo?anej nie wcze?niej ni? po up?ywie 14 dni od podj?cia uchwa?y w sprawie nieudzielenia zarz?dowi absolutorium. Po zapoznaniu si? z opiniami, o ktrych mowa w art. 18a ust. 3, oraz z uchwa?? regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwa?y rady gminy o nieudzieleniu absolutorium i po wys?uchaniu wyja?nie? zarz?du rada gminy mo?e odwo?a? zarz?d wi?kszo?ci? co najmniej 3/5 g?osw ustawowego sk?adu rady, w g?osowaniu tajnym.

Art. 28c. 1. Rada gminy mo?e odwo?a? wjta lub burmistrza z innej przyczyny ni? nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk?adu rady.

2. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo?ania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisj? rewizyjn?.

3. Odwo?anie wjta lub burmistrza nast?puje wi?kszo?ci? co najmniej 3/5 g?osw ustawowego sk?adu rady, w g?osowaniu tajnym. G?osowanie w sprawie odwo?ania rada gminy przeprowadza po zapoznaniu si? z opini? komisji rewizyjnej na nast?pnej sesji po tej, na ktrej zg?oszono wniosek o odwo?anie, nie wcze?niej jednak ni? po up?ywie 1 miesi?ca od dnia zg?oszenia wniosku. Je?eli wniosek o odwo?anie wjta lub burmistrza nie uzyska? wymaganej wi?kszo?ci g?osw, kolejny wniosek o odwo?anie mo?e by? zg?oszony nie wcze?niej ni? po up?ywie 6 miesi?cy od poprzedniego g?osowania.

4. Odwo?anie wjta lub burmistrza albo z?o?enie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, rwnoznaczne z odwo?aniem ca?ego zarz?du gminy albo z?o?eniem rezygnacji przez ca?y zarz?d gminy.

5. Rada gminy mo?e na uzasadniony wniosek wjta lub burmistrza odwo?a? poszczeglnych cz?onkw zarz?du zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw w obecno?ci co najmniej po?owy ustawowego sk?adu rady, w g?osowaniu tajnym.

Art. 28d. 1. W przypadku z?o?enia rezygnacji przez wjta lub burmistrza jej przyj?cie nast?puje zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw.

2. W przypadku rezygnacji wjta lub burmistrza rada gminy na najbli?szej sesji podejmuje uchwa?? o przyj?ciu rezygnacji ca?ego zarz?du.

3. Niepodj?cie uchwa?y, o ktrej mowa w ust. 2, jest rwnoznaczne z przyj?ciem rezygnacji z up?ywem ostatniego dnia miesi?ca, w ktrym odby?a si? sesja rady gminy, o ktrej mowa w ust. 2.

Art. 28e. 1. W przypadku odwo?ania albo rezygnacji ca?ego zarz?du rada gminy dokonuje wyboru nowego zarz?du w trybie, o ktrym mowa w art. 28, odpowiednio, w ci?gu 3 miesi?cy od dnia odwo?ania albo od dnia przyj?cia rezygnacji. W przypadku niedokonania wyboru nowego zarz?du w terminie 3 miesi?cy od dnia odwo?ania albo od dnia przyj?cia rezygnacji, przepisy art. 28a stosuje si? odpowiednio.

2. W przypadku odwo?ania cz?onka zarz?du nieb?d?cego jego przewodnicz?cym rada gminy dokonuje wyboru nowego cz?onka zarz?du w terminie 1 miesi?ca od dnia odwo?ania.

3. Odwo?any zarz?d gminy lub jego poszczeglni cz?onkowie pe?ni? dotychczasowe obowi?zki do czasu wyboru nowego zarz?du lub poszczeglnych jego cz?onkw. Rada gminy mo?e zwolni? cz?onka zarz?du z tego obowi?zku.

4. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje si? odpowiednio w przypadku z?o?enia rezygnacji przez ca?y zarz?d.

Art. 28f. 1. W przypadku z?o?enia rezygnacji z cz?onkostwa w zarz?dzie przez cz?onka nieb?d?cego jego przewodnicz?cym, rada gminy podejmuje uchwa?? o przyj?ciu rezygnacji i zwolnieniu z pe?nienia obowi?zkw cz?onka zarz?du zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw, nie p?niej ni? w ci?gu 1 miesi?ca od dnia z?o?enia rezygnacji.

2. Niepodj?cie przez rad? gminy uchwa?y w terminie, o ktrym mowa w ust. 1, jest rwnoznaczne z przyj?ciem rezygnacji z up?ywem ostatniego dnia miesi?ca, w ktrym powinna by? podj?ta uchwa?a.

3. W przypadku z?o?enia rezygnacji przez cz?onka zarz?du nieb?d?cego jego przewodnicz?cym, wjt lub burmistrz obowi?zany jest, najp?niej w ci?gu 1 miesi?ca od dnia przyj?cia rezygnacji lub up?ywu okresu, o ktrym mowa w ust. 2, przedstawi? radzie gminy now? kandydatur? na cz?onka zarz?du.

Art. 29. Po up?ywie kadencji rady gminy zarz?d dzia?a do dnia wyboru nowego zarz?du.

Art. 30. 1. Zarz?d wykonuje uchwa?y rady gminy i zadania gminy okre?lone przepisami prawa.

2. Do zada? zarz?du nale?y w szczeglno?ci:

1) przygotowywanie projektw uchwa? rady gminy,

2) okre?lanie sposobu wykonywania uchwa?,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie bud?etu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierownikw gminnych jednostek organizacyjnych.

6) (skre?lony).

3. W realizacji zada? w?asnych gminy zarz?d podlega wy??cznie radzie gminy.

Art. 31. Wjt lub burmistrz organizuj? prac? zarz?du, kieruj? bie??cymi sprawami gminy oraz reprezentuj? j? na zewn?trz.

Art. 32. 1. W sprawach niecierpi?cych zw?oki, zwi?zanych z bezpo?rednim zagro?eniem interesu publicznego, wjt lub burmistrz podejmuj? czynno?ci nale??ce do kompetencji zarz?du. Nie dotyczy to wydawania zarz?dze? porz?dkowych, o ktrych mowa w art. 41 ust. 2.

2. Czynno?ci podj?te w trybie, o ktrym mowa w ust. 1, wymagaj? zatwierdzenia na najbli?szym posiedzeniu zarz?du.

Art. 33. 1. Zarz?d wykonuje zadania przy pomocy urz?du gminy.

2. Organizacj? i zasady funkcjonowania urz?du okre?la regulamin organizacyjny, uchwalony na wniosek zarz?du przez rad? gminy.

3. Kierownikiem urz?du jest wjt lub burmistrz.

4. W zakresie ustalonym przez zarz?d wjt lub burmistrz mo?e powierzy? prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu sekretarzowi gminy.

5. Kierownik urz?du wykonuje uprawnienia zwierzchnika s?u?bowego w stosunku do pracownikw urz?du oraz kierownikw gminnych jednostek organizacyjnych, z zastrze?eniem art. 30 ust. 2 pkt 5.

6. Status prawny pracownikw samorz?dowych okre?la odr?bna ustawa.

Art. 34. Sekretarz i skarbnik gminy (g?wny ksi?gowy bud?etu) uczestnicz? w pracach zarz?du bez prawa g?osowania.

Art. 35. 1. Organizacj? i zakres dzia?ania jednostki pomocniczej okre?la rada gminy odr?bnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszka?cami.

2. Statut mo?e przewidywa? powo?anie jednostki ni?szego rz?du w ramach jednostki pomocniczej.

3. Statut jednostki pomocniczej okre?la w szczeglno?ci:

1) nazw? i obszar jednostki pomocniczej,

2) zasady i tryb wyborw organw jednostki pomocniczej,

3) organizacj? i zadania organw jednostki pomocniczej,

4) zakres zada? przekazywanych jednostce przez gmin? oraz sposb ich realizacji,

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru rady gminy nad dzia?alno?ci? organw jednostki pomocniczej.

Art. 36. 1. Organem uchwa?odawczym w so?ectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - so?tys. Dzia?alno?? so?tysa wspomaga rada so?ecka.

2. So?tys oraz cz?onkowie rady so?eckiej wybierani s? w g?osowaniu tajnym, bezpo?rednim, spo?rd nieograniczonej liczby kandydatw, przez sta?ych mieszka?cw so?ectwa uprawnionych do g?osowania.

3. So?tys korzysta z ochrony prawnej przys?uguj?cej funkcjonariuszom publicznym.

Art. 37. 1.(15) Organem uchwa?odawczym w dzielnicy (osiedlu) jest rada o liczbie cz?onkw ustalonej wed?ug art. 17, nie wi?cej jednak ni? 21.

2. Organem wykonawczym w dzielnicy (osiedlu) jest zarz?d wybierany wed?ug art. 28. Na czele zarz?du stoi przewodnicz?cy.

3. Przewodnicz?cy zarz?du korzysta z ochrony prawnej przys?uguj?cej funkcjonariuszom publicznym.

4. Statut osiedla mo?e ustali?, ?e w osiedlu organem uchwa?odawczym jest oglne zebranie mieszka?cw. Oglne zebranie wybiera zarz?d osiedla; art. 36 ust. 2 stosuje si? odpowiednio.

Art. 37a. Przewodnicz?cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej mo?e uczestniczy? w pracach rady gminy na zasadach okre?lonych w statucie gminy, bez prawa udzia?u w g?osowaniu. Przewodnicz?cy rady gminy jest ka?dorazowo zobowi?zany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodnicz?cego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady gminy.

Art. 37b. 1. Rada gminy mo?e ustanowi? zasady, na jakich przewodnicz?cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej b?dzie przys?ugiwa?a dieta oraz zwrot kosztw podr?y s?u?bowej.

2. Rada gminy mo?e ustanowi? zasady, na jakich cz?onkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz cz?onkom rady dzielnicy (osiedla), rady so?eckiej, b?dzie przys?ugiwa?a dieta lub zwrot kosztw podr?y s?u?bowej.

Art. 38. Odr?bno?ci ustroju gmin, ktre wykonuj? zadania o szczeglnym charakterze, okre?laj? w?a?ciwe ustawy. Dotyczy to w szczeglno?ci gmin uzdrowiskowych.

Art. 39. 1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wjt lub burmistrz, o ile przepisy szczeglne nie stanowi? inaczej.

2. Wjt lub burmistrz mo?e upowa?ni? swoich zast?pcw lub innych pracownikw urz?du gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o ktrych mowa w ust. 1, w imieniu wjta lub burmistrza.

3. Decyzje wydawane przez zarz?d gminy w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje wjt lub burmistrz. W decyzji wymienia si? imi? i nazwisko cz?onkw zarz?du, ktrzy brali udzia? w wydaniu decyzji.

4. Do za?atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy mo?e upowa?ni? rwnie? organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotw, o ktrych mowa w art. 9 ust. 1.

5. Od decyzji wydanej przez wjta, burmistrza (prezydenta miasta), zarz?d gminy lub organ, o ktrym mowa w ust. 4, s?u?y odwo?anie do samorz?dowego kolegium odwo?awczego, chyba ?e przepis szczeglny stanowi inaczej.

Art. 39a. Prezes Rady Ministrw, w drodze rozporz?dzenia, ustala instrukcj? kancelaryjn? dla organw gmin i zwi?zkw mi?dzygminnych.

Rozdzia? 4

Akty prawa miejscowego stanowionego przez gmin?

Art. 40. 1. Na podstawie upowa?nie? ustawowych gminie przys?uguje prawo stanowienia aktw prawa miejscowego obowi?zuj?cych na obszarze gminy.

2. Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mog? wydawa? akty prawa miejscowego w zakresie:

1) wewn?trznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,

2) organizacji urz?dw i instytucji gminnych,

3) zasad zarz?du mieniem gminy,

4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektw i urz?dze? u?yteczno?ci publicznej.

3. W zakresie nieuregulowanym w odr?bnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowi?zuj?cych rada gminy mo?e wydawa? przepisy porz?dkowe, je?eli jest to niezb?dne dla ochrony ?ycia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porz?dku, spokoju i bezpiecze?stwa publicznego.

4. Przepisy porz?dkowe, o ktrych mowa w ust. 3, mog? przewidywa? za ich naruszanie kar? grzywny wymierzan? w trybie i na zasadach okre?lonych w prawie o wykroczeniach.

Art. 41. 1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwa?y.

2. W przypadku niecierpi?cym zw?oki przepisy porz?dkowe mo?e wyda? zarz?d w formie uchwa?y.

3. Uchwa?a, o ktrej mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najbli?szej sesji rady gminy. Traci ona moc w razie odmowy zatwierdzenia b?d? nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbli?szej sesji rady.

4. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia uchwa?y, rada gminy okre?la termin utraty jej mocy obowi?zuj?cej.

5. Wjt lub burmistrz przesy?a przepisy porz?dkowe do wiadomo?ci wjtom s?siednich gmin i staro?cie powiatu, w ktrym le?y gmina, nast?pnego dnia po ich ustanowieniu.

Art. 42. Zasady i tryb og?aszania aktw prawa miejscowego okre?la ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o og?aszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499).

Rozdzia? 5

Mienie komunalne

Art. 43. Mieniem komunalnym jest w?asno?? i inne prawa maj?tkowe nale??ce do poszczeglnych gmin i ich zwi?zkw oraz mienie innych gminnych osb prawnych, w tym przedsi?biorstw.

Art. 44. Nabycie mienia komunalnego nast?puje:

1) na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzaj?ce ustaw? o samorz?dzie terytorialnym,

2) przez przekazanie gminie mienia w zwi?zku z utworzeniem lub zmian? granic gminy w trybie, o ktrym mowa w art. 4; przekazanie mienia nast?puje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzj? Prezesa Rady Ministrw, podj?t? na wniosek ministra w?a?ciwego do spraw administracji publicznej,

3) w wyniku przekazania przez administracj? rz?dow? na zasadach okre?lonych przez Rad? Ministrw w drodze rozporz?dzenia,

4) w wyniku w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej,

5) przez inne czynno?ci prawne,

6) w innych przypadkach okre?lonych odr?bnymi przepisami.

Art. 45. 1. Podmioty mienia komunalnego samodzielnie decyduj? o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania sk?adnikw maj?tkowych, przy zachowaniu wymogw zawartych w odr?bnych przepisach prawa.

2. (skre?lony).

Art. 46. 1. O?wiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarz?du mieniem sk?adaj? dwaj cz?onkowie zarz?du lub jeden cz?onek zarz?du i osoba upowa?niona przez zarz?d (pe?nomocnik), o ile statut nie stanowi inaczej.

2. Zarz?d mo?e udzieli? wjtowi lub burmistrzowi upowa?nienia do sk?adania jednoosobowo o?wiadcze? woli zwi?zanych z prowadzeniem bie??cej dzia?alno?ci gminy.

3. Je?eli czynno?? prawna mo?e spowodowa? powstanie zobowi?za? pieni??nych, do jej skuteczno?ci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (g?wnego ksi?gowego bud?etu) lub osoby przez niego upowa?nionej.

4. Skarbnik gminy (g?wny ksi?gowy bud?etu), ktry odmwi? kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiaj?c o tym rad? gminy oraz regionaln? izb? obrachunkow?.

Art. 47. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadaj?cych osobowo?ci prawnej dzia?aj? jednoosobowo na podstawie pe?nomocnictwa udzielonego przez zarz?d gminy.

2. Do czynno?ci przekraczaj?cych zakres pe?nomocnictwa potrzebna jest zgoda zarz?du.

Art. 48. 1. Jednostka pomocnicza zarz?dza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporz?dza dochodami z tego ?rd?a w zakresie okre?lonym w statucie. Statut ustala rwnie? zakres czynno?ci dokonywanych samodzielnie przez jednostk? pomocnicz? w zakresie przys?uguj?cego jej mienia.

1a. Przepis ust. 1 stosuje si? odpowiednio do jednostki ni?szego rz?du, o ktrej mowa w art. 35 ust. 2.

2. Rada gminy nie mo?e uszczupli? dotychczasowych praw so?ectw do korzystania z mienia bez zgody zebrania wiejskiego.

3. Wszystkie przys?uguj?ce dotychczas mieszka?com wsi prawa w?asno?ci, u?ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj?tkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostaj? nienaruszone.

4. Do mienia gminnego maj? zastosowanie, z zastrze?eniem ust. 3, przepisy dotycz?ce mienia komunalnego.

Art. 49. 1. Gmina nie ponosi odpowiedzialno?ci za zobowi?zania innych gminnych osb prawnych, a te nie ponosz? odpowiedzialno?ci za zobowi?zania gminy.

2. W przypadku zniesienia lub podzia?u gminy odpowiedzialno?? za jej zobowi?zania ponosz? solidarnie gminy, ktre przej??y jej mienie.

Art. 50. Obowi?zkiem osb uczestnicz?cych w zarz?dzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczeglnej staranno?ci przy wykonywaniu zarz?du zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.

Rozdzia? 6

Gminna gospodarka finansowa

Art. 51. 1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodark? finansow? na podstawie bud?etu gminy, zwanego dalej bud?etem.

2. Bud?et jest uchwalany na rok kalendarzowy.

3. Statut gminy okre?la uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach bud?etu gminy.

Art. 52. 1. Projekt bud?etu przygotowuje zarz?d.

1a. Bez zgody zarz?du gminy rada gminy nie mo?e wprowadzi? w projekcie bud?etu gminy zmian powoduj?cych zwi?kszenie wydatkw nieznajduj?cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwi?kszenie planowanych dochodw bez jednoczesnego ustanowienia ?rde? tych dochodw.

2. Projekt bud?etu wraz z informacj? o stanie mienia komunalnego i obja?nieniami zarz?d przedk?ada radzie gminy najp?niej do 15 listopada roku poprzedzaj?cego rok bud?etowy i przesy?a projekt regionalnej izbie obrachunkowej, celem zaopiniowania.

3. Bud?et jest uchwalany do ko?ca roku poprzedzaj?cego rok bud?etowy.

Art. 53. 1. Procedur? uchwalania bud?etu oraz rodzaje i szczeg?owo?? materia?w informacyjnych towarzysz?cych projektowi okre?la rada gminy.

2. Do czasu uchwalenia bud?etu przez rad? gminy, jednak nie p?niej ni? do 31 marca roku bud?etowego, podstaw? gospodarki bud?etowej jest projekt bud?etu przed?o?ony radzie gminy.

3. W przypadku nieuchwalenia bud?etu w terminie, o ktrym mowa w ust. 2, regionalna izba obrachunkowa ustala bud?et gminy w zakresie obowi?zkowych zada? w?asnych oraz zada? zleconych w terminie do ko?ca kwietnia roku bud?etowego. Do dnia ustalenia bud?etu przez regionaln? izb? obrachunkow? podstaw? gospodarki bud?etowej jest projekt bud?etu, o ktrym mowa w ust. 2.

Art. 54. 1. Dochodami gminy s?:

1) podatki, op?aty i inne wp?ywy okre?lone w odr?bnych ustawach jako dochody gminy,

2) dochody z maj?tku gminy,

3) subwencja oglna z bud?etu pa?stwa.

2. Dochodami gminy mog? by?:

1) (skre?lony),

2) dotacje celowe na realizacj? zada? zleconych oraz na dofinansowanie zada? w?asnych,

3) wp?ywy z samoopodatkowania mieszka?cw,

4) (skre?lony),

5) spadki, zapisy i darowizny,

6) inne dochody.

Art. 55. 1. Subwencje oglne s? ustalane dla gmin wed?ug zobiektywizowanych kryteriw, ktre okre?la odr?bna ustawa.

2. Minister Finansw(16) ustala, zgodnie z ust. 1, wysoko?? i rozdziela subwencje oglne na rzecz ka?dej gminy bezpo?rednio z bud?etu pa?stwa.

Art. 56. (skre?lony).

Art. 57. W uchwale bud?etowej okre?la si? ?rd?a pokrycia niedoboru bud?etu, je?eli planowane wydatki bud?etu przewy?szaj? planowane dochody.

Art. 58. 1. Uchwa?y organw gminy dotycz?ce zobowi?za? finansowych wskazuj? ?rd?a dochodw, z ktrych zobowi?zania te zostan? pokryte.

2. Uchwa?y, o ktrych mowa w ust. 1, zapadaj? bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osw w obecno?ci co najmniej po?owy sk?adu organu gminy.

Art. 59. Dyspozycja ?rodkami pieni??nymi gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania.

2. (skre?lony).

Art. 60. 1. Za prawid?ow? gospodark? finansow? gminy odpowiada zarz?d.

2. Zarz?dowi gminy przys?uguje wy??czne prawo:

1) zaci?gania zobowi?za? maj?cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud?etowej kwotach wydatkw, w ramach upowa?nie? udzielonych przez rad? gminy,

2) emitowania papierw warto?ciowych, w ramach upowa?nie? udzielonych przez rad? gminy,

3) dokonywania wydatkw bud?etowych,

4) zg?aszania propozycji zmian w bud?ecie gminy,

5) dysponowania rezerwami bud?etu gminy,

6) blokowania ?rodkw bud?etowych, w przypadkach okre?lonych ustaw?.

Art. 61. 1. Gospodarka finansowa gminy jest jawna.

2. Wjt lub burmistrz niezw?ocznie og?asza uchwa?? bud?etow? i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktw prawa miejscowego.

3. Zarz?d informuje mieszka?cw gminy o za?o?eniach projektu bud?etu, kierunkach polityki spo?ecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu ?rodkw bud?etowych.

Art. 62. Kontrol? gospodarki finansowej gmin i zwi?zkw sprawuj? regionalne izby obrachunkowe.

2. (skre?lony).

Art. 63. Odr?bne ustawy okre?l?:

1) sposb powo?ywania, organizacj? i szczeg?owe zasady dzia?ania regionalnych izb obrachunkowych,

2) podatki, op?aty i wp?ywy uznane za dochody gminy,

3) oglne zasady procedury bud?etowej i gospodarki finansowej w gminach,

4) warunki zaci?gania po?yczek przez gminy.

Rozdzia? 7

Zwi?zki i porozumienia mi?dzygminne

Art. 64. 1. W celu wsplnego wykonywania zada? publicznych gminy mog? tworzy? zwi?zki mi?dzygminne.

2. Uchwa?y o utworzeniu zwi?zku podejmuj? rady zainteresowanych gmin.

3. Prawa i obowi?zki gmin uczestnicz?cych w zwi?zku mi?dzygminnym, zwi?zane z wykonywaniem zada? przekazanych zwi?zkowi, przechodz? na zwi?zek z dniem og?oszenia statutu zwi?zku.

4. Obowi?zek utworzenia zwi?zku mo?e by? na?o?ony tylko w drodze ustawy, ktra okre?la zadania zwi?zku i tryb zatwierdzenia jego statutu.

5. Do zwi?zkw mi?dzygminnych stosuje si? odpowiednio art. 8 ust. 2-5 i art. 39 ust. 4.

Art. 65. 1. Zwi?zek wykonuje zadania publiczne w imieniu w?asnym i na w?asn? odpowiedzialno??.

2. Zwi?zek posiada osobowo?? prawn?.

Art. 66. Gmina informuje wojewod? o zamiarze przyst?pienia do zwi?zku.

Art. 67. 1. Utworzenie zwi?zku wymaga przyj?cia jego statutu przez rady zainteresowanych gmin bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osw ustawowego sk?adu rady gminy.

2. Statut zwi?zku powinien okre?la?:

1) nazw? i siedzib? zwi?zku,

2) uczestnikw i czas trwania zwi?zku,

3) zadania zwi?zku,

4) organy zwi?zku, ich struktur?, zakres i tryb dzia?ania,

5) zasady korzystania z obiektw i urz?dze? zwi?zku,

6) zasady udzia?u w kosztach wsplnej dzia?alno?ci, zyskach i pokrywania strat zwi?zku,

7) zasady przyst?powania i wyst?powania cz?onkw oraz zasady rozlicze? maj?tkowych,

8) zasady likwidacji zwi?zku,

9) inne zasady okre?laj?ce wsp?dzia?anie.

3. Zmiana statutu nast?puje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

Art. 68. 1. Rejestr zwi?zkw prowadzi minister w?a?ciwy do spraw administracji publicznej.

2. Zwi?zek nabywa osobowo?? prawn? po zarejestrowaniu, z dniem og?oszenia statutu.

3. Minister w?a?ciwy do spraw administracji publicznej okre?li, w drodze rozporz?dzenia, sposb prowadzenia rejestru zwi?zkw mi?dzygminnych oraz og?aszania statutw zwi?zkw, uwzgl?dniaj?c dokumentacj? niezb?dn? do wpisania zwi?zku do rejestru, dane podlegaj?ce wpisaniu oraz sposb dokonywania zmian wpisw w rejestrze.

Art. 69. 1. Organem stanowi?cym i kontrolnym zwi?zku jest zgromadzenie zwi?zku, zwane dalej zgromadzeniem.

2. W zakresie zada? zleconych zwi?zkowi zgromadzenie wykonuje kompetencje przys?uguj?ce radzie gminy.

3. Do zgromadzenia zwi?zku stosuje si? odpowiednio przepisy dotycz?ce rady gminy.

Art. 70. 1. W sk?ad zgromadzenia wchodz? wjtowie i burmistrzowie gmin uczestnicz?cych w zwi?zku.

2. Za zgod? rady gmina mo?e by? reprezentowana w zwi?zku przez innego cz?onka organu gminy.

3. Statut mo?e przyznawa? okre?lonym gminom wi?cej ni? jeden g?os w zgromadzeniu. Dodatkowych przedstawicieli wyznacza zainteresowana rada gminy.

Art. 71. Uchwa?y zgromadzenia s? podejmowane bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osw statutowej liczby cz?onkw zgromadzenia.

Art. 72. 1. Cz?onek zgromadzenia mo?e wnie?? pisemny sprzeciw w stosunku do uchwa?y zgromadzenia w ci?gu 7 dni od dnia jej podj?cia.

2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwa?y i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.

3. Sprzeciw nie mo?e by? zg?oszony do uchwa?y podj?tej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

4. Przepisw ust. 1-3 nie stosuje si? do zwi?zkw mi?dzygminnych utworzonych na podstawie art. 64 ust. 4.

Art. 73. 1. Organem wykonawczym zwi?zku jest zarz?d.

2. Zarz?d zwi?zku jest powo?ywany i odwo?ywany przez zgromadzenie spo?rd jego cz?onkw.

3. O ile statut tak stanowi, dopuszczalny jest wybr cz?onkw zarz?du spoza cz?onkw zgromadzenia w liczbie nieprzekraczaj?cej 1/3 sk?adu zarz?du zwi?zku.

4. Do przewodnicz?cego zarz?du zwi?zku stosuje si? odpowiednio przepisy dotycz?ce wjta lub burmistrza.

5. Do zarz?du zwi?zku stosuje si? odpowiednio przepisy dotycz?ce zarz?du gminy.

Art. 73a. 1. Do gospodarki finansowej zwi?zku mi?dzygminnego stosuje si? odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin.

2. Plan finansowy zwi?zku uchwala zgromadzenie zwi?zku.

Art. 74. 1. Gminy mog? zawiera? porozumienia mi?dzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich okre?lonych przez nie zada? publicznych.

2. Gmina wykonuj?ca zadania publiczne obj?te porozumieniem przejmuje prawa i obowi?zki pozosta?ych gmin, zwi?zane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te maj? obowi?zek udzia?u w kosztach realizacji powierzonego zadania.

Art. 75. (skre?lony).

Rozdzia? 8

(skre?lony).

Rozdzia? 9

Stowarzyszenia gmin

Art. 84. 1. W celu wspierania idei samorz?du terytorialnego oraz obrony wsplnych interesw, gminy mog? tworzy? stowarzyszenia, w tym rwnie? z powiatami i wojewdztwami.

2. Organizacj?, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia okre?la jego statut.

3. Do stowarzysze? gmin stosuje si? odpowiednio przepisy Prawa o stowarzyszeniach, z tym ?e dla za?o?enia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 za?o?ycieli.

Art. 84a. Zasady przyst?powania gminy do mi?dzynarodowych zrzesze? spo?eczno?ci lokalnych i regionalnych okre?laj? odr?bne przepisy.

Rozdzia? 10

Nadzr nad dzia?alno?ci? gminn?

Art. 85. Nadzr nad dzia?alno?ci? gminn? sprawowany jest na podstawie kryterium zgodno?ci z prawem.

Art. 86. Organami nadzoru s? Prezes Rady Ministrw i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa.

Art. 87. Organy nadzoru mog? wkracza? w dzia?alno?? gminn? tylko w przypadkach okre?lonych ustawami.

Art. 88. Organy nadzoru maj? prawo ??dania informacji i danych, dotycz?cych organizacji i funkcjonowania gminy, niezb?dnych do wykonywania przys?uguj?cych im uprawnie? nadzorczych.

Art. 89. 1. Je?eli prawo uzale?nia wa?no?? rozstrzygni?cia organu gminy od jego zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ, zaj?cie stanowiska przez ten organ powinno nast?pi? nie p?niej ni? w ci?gu 14 dni od dnia dor?czenia tego rozstrzygni?cia lub jego projektu, z zastrze?eniem ust. 1a.

1a. Termin, o ktrym mowa w ust. 1, wynosi 30 dni, je?eli zatwierdzenie, uzgodnienie lub zaopiniowanie wymagane jest od organu stanowi?cego jednostki samorz?du terytorialnego.

2. Je?eli organ, o ktrym mowa w ust. 1 lub 1a, nie zajmie stanowiska w sprawie, rozstrzygni?cie uwa?a si? za przyj?te w brzmieniu przed?o?onym przez gmin?, z up?ywem terminu okre?lonego w ust. 1 lub 1a.

3. Do zatwierdzania, uzgadniania lub opiniowania przez organy gminy rozstrzygni?? innych organw przepisy ust. 1, 1a i 2 stosuje si? odpowiednio.

Art. 90. 1. Wjt lub burmistrz obowi?zany jest do przed?o?enia wojewodzie uchwa? rady w ci?gu 7 dni od dnia ich podj?cia. Uchwa?y w sprawie przepisw porz?dkowych wjt lub burmistrz przekazuje w ci?gu dwch dni od ich podj?cia.

2. Wjt lub burmistrz przedk?ada regionalnej izbie obrachunkowej na zasadach okre?lonych w ust. 1 uchwa?? bud?etow?, uchwa?? w sprawie absolutorium dla zarz?du oraz inne uchwa?y obj?te zakresem nadzoru izby.

Art. 91. 1. Uchwa?a organu gminy sprzeczna z prawem jest niewa?na. O niewa?no?ci uchwa?y w ca?o?ci lub w cz??ci orzeka organ nadzoru w terminie nie d?u?szym ni? 30 dni od dnia dor?czenia uchwa?y, w trybie okre?lonym w art. 90.

2. Organ nadzoru, wszczynaj?c post?powanie w sprawie stwierdzenia niewa?no?ci uchwa?y lub w toku tego post?powania, mo?e wstrzyma? wykonanie uchwa?y.

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje si? do uchwa?y o zaskar?eniu rozstrzygni?cia nadzorczego do s?du administracyjnego.

3. Rozstrzygni?cie nadzorcze powinno zawiera? uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalno?ci wniesienia skargi do s?du administracyjnego.

4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza niewa?no?ci uchwa?y, ograniczaj?c si? do wskazania, i? uchwa?? wydano z naruszeniem prawa.

5. Przepisy Kodeksu post?powania administracyjnego stosuje si? odpowiednio.

Art. 92. 1. Stwierdzenie przez organ nadzoru niewa?no?ci uchwa?y organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie obj?tym stwierdzeniem niewa?no?ci, z dniem dor?czenia rozstrzygni?cia nadzorczego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si? do uchwa?y o zaskar?eniu rozstrzygni?cia nadzorczego do s?du administracyjnego.

Art. 92a. W przypadku z?o?enia przez organ gminy skargi na rozstrzygni?cie nadzorcze, s?d administracyjny wyznacza rozpraw? nie p?niej ni? w ci?gu 30 dni od dnia wp?yni?cia skargi do s?du.

Art. 93. 1. Po up?ywie terminu wskazanego w art. 91 ust. 1 organ nadzoru nie mo?e we w?asnym zakresie stwierdzi? niewa?no?ci uchwa?y organu gminy. W tym przypadku organ nadzoru mo?e zaskar?y? uchwa?? do s?du administracyjnego.

2. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 1, wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania uchwa?y nale?y do s?du.

Art. 94. 1. Nie stwierdza si? niewa?no?ci uchwa?y organu gminy po up?ywie jednego roku od dnia jej podj?cia, chyba ?e uchybiono obowi?zkowi przed?o?enia uchwa?y w terminie okre?lonym w art. 90 ust. 1, albo je?eli uchwa?a jest aktem prawa miejscowego.

2. Je?eli nie stwierdzono niewa?no?ci uchwa?y z powodu up?ywu terminu okre?lonego w ust. 1, a istniej? przes?anki stwierdzenia niewa?no?ci, s?d administracyjny orzeka o niezgodno?ci uchwa?y z prawem. Uchwa?a taka traci moc prawn? z dniem orzeczenia o jej niezgodno?ci z prawem. Przepisy Kodeksu post?powania administracyjnego co do skutkw takiego orzeczenia stosuje si? odpowiednio.

Art. 95. (skre?lony).

Art. 96. 1. W razie powtarzaj?cego si? naruszenia przez rad? gminy Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrw, mo?e w drodze uchwa?y rozwi?za? rad? gminy. Rozwi?zanie rady rwnoznaczne jest z rozwi?zaniem wszystkich organw gminy. Prezes Rady Ministrw na wniosek ministra w?a?ciwego do spraw administracji publicznej wyznacza wwczas osob?, ktra do czasu wyborw nowych organw gminy pe?ni funkcj? tych organw.

2. Je?eli powtarzaj?cego si? naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza si? zarz?d gminy, wojewoda wzywa rad? gminy do zastosowania niezb?dnych ?rodkw, a je?eli wezwanie to nie odnosi skutku - za po?rednictwem ministra w?a?ciwego do spraw administracji publicznej - wyst?puje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrw o rozwi?zanie zarz?du gminy. W razie rozwi?zania zarz?du, do czasu wyboru nowego zarz?du, funkcj? zarz?du pe?ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrw.

Art. 97. 1. W razie nierokuj?cego nadziei na szybk? popraw? i przed?u?aj?cego si? braku skuteczno?ci w wykonywaniu zada? publicznych przez organy gminy, Prezes Rady Ministrw, na wniosek ministra w?a?ciwego do spraw administracji publicznej, mo?e zawiesi? organy gminy i ustanowi? zarz?d komisaryczny na okres do dwch lat, nie d?u?ej jednak ni? do wyboru zarz?du przez rad? kolejnej kadencji.

2. Ustanowienie zarz?du komisarycznego mo?e nast?pi? po uprzednim przedstawieniu zarzutw organom gminy i wezwaniu ich do niezw?ocznego przed?o?enia programu poprawy sytuacji gminy.

3. Komisarza rz?dowego powo?uje Prezes Rady Ministrw na wniosek wojewody, zg?oszony za po?rednictwem ministra w?a?ciwego do spraw administracji publicznej.

4. Komisarz rz?dowy przejmuje wykonywanie zada? i kompetencji organw gminy z dniem powo?ania.

Art. 98. 1. Rozstrzygni?cia organu nadzorczego dotycz?ce gminy, w tym rozstrzygni?cia, o ktrych mowa w art. 96 ust. 2 i art. 97 ust. 1, a tak?e stanowisko zaj?te w trybie art. 89, podlegaj? zaskar?eniu do s?du administracyjnego z powodu niezgodno?ci z prawem w terminie 30 dni od dnia ich dor?czenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje si? odpowiednio do rozstrzygni?? dotycz?cych organw zwi?zkw i porozumie? mi?dzygminnych.

3. Do z?o?enia skargi uprawniona jest gmina lub zwi?zek mi?dzygminny, ktrych interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zosta?y naruszone. Podstaw? do wniesienia skargi jest uchwa?a organu, ktry podj?? uchwa?? lub ktrego dotyczy rozstrzygni?cie nadzorcze.

3a. Do z?o?enia skargi na rozstrzygni?cie organu nadzorczego, dotycz?ce uchwa?y rady gminy, dor?czone po up?ywie kadencji rady, uprawniona jest rada gminy nast?pnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru przewodnicz?cego rady.

4. Do post?powania w sprawach, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, stosuje si? odpowiednio przepisy o zaskar?aniu do s?du administracyjnego decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

5. Rozstrzygni?cia nadzorcze staj? si? prawomocne z up?ywem terminu do wniesienia skargi b?d? z dat? oddalenia lub odrzucenia skargi przez s?d.

Art. 98a. 1. Je?eli rada gminy, wbrew obowi?zkowi wynikaj?cemu z przepisw art. 190 ust. 2 i art. 194 ust. 1 ustawy, o ktrej mowa w art. 24b ust. 6, oraz art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej przez osoby pe?ni?ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 i z 2000 r. Nr 26, poz. 306), w zakresie dotycz?cym wyga?ni?cia mandatu radnego lub odwo?ania ze stanowiska cz?onka zarz?du gminy, sekretarza gminy i skarbnika gminy, nie podejmuje uchwa?y, wojewoda wzywa rad? gminy do podj?cia uchwa?y w terminie 30 dni.

2. W razie bezskutecznego up?ywu terminu okre?lonego w ust. 1, wojewoda, po powiadomieniu ministra w?a?ciwego do spraw administracji publicznej, wydaje zarz?dzenie zast?pcze.

3. Przepisy art. 98 stosuje si? odpowiednio.

Art. 99. 1. (skre?lony).

1a. Przepisy o nadzorze nad gminami stosuje si? odpowiednio do zwi?zkw i porozumie? mi?dzygminnych.

2. W sprawach zwi?zkw i porozumie? mi?dzygminnych, wykraczaj?cych poza granice wojewdztwa, organy nadzorcze dzia?aj? w zakresie swojej w?a?ciwo?ci miejscowej i za po?rednictwem organw nadzorczych w?a?ciwych ze wzgl?du na siedzib? w?adz zwi?zku lub porozumienia, chyba ?e statut zwi?zku lub porozumienie przekazuje uprawnienia nadzorcze Prezesowi Rady Ministrw.

Art. 100. Post?powanie s?dowe, o ktrym mowa w artyku?ach poprzedzaj?cych, jest wolne od op?at s?dowych.

Art. 101. 1. Ka?dy, czyj interes prawny lub uprawnienie zosta?y naruszone uchwa?? podj?t? przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, mo?e - po bezskutecznym wezwaniu do usuni?cia naruszenia - zaskar?y? uchwa?? do s?du administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si?, je?eli w sprawie orzeka? ju? s?d administracyjny i skarg? oddali?.

2a. Skarg? na uchwa??, o ktrej mowa w ust. 1, mo?na wnie?? do s?du administracyjnego w imieniu w?asnym lub reprezentuj?c grup? mieszka?cw gminy, ktrzy na to wyra?? pisemn? zgod?.

3. W sprawie wezwania do usuni?cia naruszenia stosuje si? przepisy o terminach za?atwiania spraw w post?powaniu administracyjnym.

4. W sprawach, o ktrych mowa w ust. 1, stosuje si? odpowiednio art. 94.

Art. 101a. 1. Przepisy art. 101 stosuje si? odpowiednio, gdy organ gminy nie wykonuje czynno?ci nakazanych prawem albo przez podejmowane czynno?ci prawne lub faktyczne narusza prawa osb trzecich.

2. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 1, s?d administracyjny mo?e nakaza? organowi nadzoru wykonanie niezb?dnych czynno?ci na rzecz skar??cego, na koszt i ryzyko gminy.

Art. 102. Przepisw rozdzia?u niniejszego nie stosuje si? do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez organy gmin, ich zwi?zkw lub samorz?dowe kolegia odwo?awcze. Kontrol? instancyjn? w tym zakresie oraz nadzr pozainstancyjny i kontrol? sprawowan? przez s?d okre?laj? przepisy odr?bne.

Art. 102a. W sprawach, o ktrych mowa w niniejszym rozdziale, nie stosuje si? przepisu art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym S?dzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98, poz. 1070 i Nr 101, poz. 1113).

Rozdzia? 11

Przepis ko?cowy

Art. 103. Ustawa wchodzi w ?ycie w terminie i na zasadach okre?lonych ustaw? - Przepisy wprowadzaj?ce ustaw? o samorz?dzie terytorialnym, z wyj?tkiem art. 5 ust. 4 i art. 17, ktre wchodz? w ?ycie z dniem og?oszenia.

1) W 2001 r. zamiast terminu 3 miesi?cy stosuje si? termin 30 dni, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorz?dzie gminnym, o samorz?dzie powiatowym, o samorz?dzie wojewdztwa, o administracji rz?dowej w wojewdztwie oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz.U.01.45.497), ktra wesz?a w ?ycie z dniem 30 maja 2001 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorz?dzie gminnym, o samorz?dzie powiatowym, o samorz?dzie wojewdztwa, o administracji rz?dowej w wojewdztwie oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz.U.01.45.497), ktra wesz?a w ?ycie z dniem 30 maja 2001 r. Do ko?ca kadencji organw stanowi?cych jednostek samorz?du terytorialnego, w czasie ktrej wesz?a w ?ycie wy?ej wymieniona ustawa, art. 17 ma zastosowanie w brzmieniu:

"Art. 17. W sk?ad rady wchodz? radni w liczbie:

- pi?tnastu w gminach do 4.000 mieszka?cw,

- osiemnastu w gminach do 7.000 mieszka?cw,

- dwudziestu w gminach do 10.000 mieszka?cw,

- dwudziestu dwch w gminach do 15.000 mieszka?cw,

- dwudziestu czterech w gminach do 20.000 mieszka?cw,

- dwudziestu o?miu w gminach do 40.000 mieszka?cw,

- trzydziestu dwch w gminach do 60.000 mieszka?cw,

- trzydziestu sze?ciu w gminach do 80.000 mieszka?cw,

- czterdziestu w gminach do 100.000 mieszka?cw,

- czterdziestu pi?ciu w gminach do 200.000 mieszka?cw

oraz po pi?ciu na ka?de dalsze rozpocz?te 100.000 mieszka?cw, nie wi?cej jednak ni? stu radnych."

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorz?dzie gminnym, o samorz?dzie powiatowym, o samorz?dzie wojewdztwa, o administracji rz?dowej w wojewdztwie oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz.U.01.45.497), ktra wesz?a w ?ycie z dniem 30 maja 2001 r. Do ko?ca kadencji organw stanowi?cych jednostek samorz?du terytorialnego, w czasie ktrej wesz?a w ?ycie wy?ej wymieniona ustawa, art. 18a ust. 2 ma zastosowanie w brzmieniu:

"2. W sk?ad komisji rewizyjnej wchodz? radni, z wyj?tkiem radnych pe?ni?cych funkcje, o ktrych mowa w art. 19 ust. 1, oraz b?d?cych cz?onkami zarz?du. Przepisu art. 21 ust. 2 nie stosuje si?."

4) Przez art. 1 pkt 19 lit. b) ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorz?dzie gminnym, o samorz?dzie powiatowym, o samorz?dzie wojewdztwa, o administracji rz?dowej w wojewdztwie oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz.U.01.45.497), ktra wesz?a w ?ycie z dniem 30 maja 2001 r. Do ko?ca kadencji organw stanowi?cych jednostek samorz?du terytorialnego, w czasie ktrej wesz?a w ?ycie wy?ej wymieniona ustawa, art. 21 ust. 2 ma zastosowanie w brzmieniu:

"2. W sk?ad komisji mog? wchodzi? osoby spoza rady gminy w liczbie nieprzekraczaj?cej po?owy sk?adu komisji."

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. a) ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorz?dzie gminnym, o samorz?dzie powiatowym, o samorz?dzie wojewdztwa, o administracji rz?dowej w wojewdztwie oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz.U.01.45.497), ktra wesz?a w ?ycie z dniem 30 maja 2001 r. Do ko?ca kadencji organw stanowi?cych jednostek samorz?du terytorialnego, w czasie ktrej wesz?a w ?ycie wy?ej wymieniona ustawa, art. 24a ust. 2 ma zastosowanie w brzmieniu:

"2. Przepis ust. 1 dotyczy rwnie? kierownikw gminnych jednostek organizacyjnych."

6) Ze zmian? wprowadzon? przez art. 1 pkt 24 lit. a) ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorz?dzie gminnym, o samorz?dzie powiatowym, o samorz?dzie wojewdztwa, o administracji rz?dowej w wojewdztwie oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz.U.01.45.497), ktra wesz?a w ?ycie z dniem 30 maja 2001 r. Do ko?ca kadencji organw stanowi?cych jednostek samorz?du terytorialnego, w czasie ktrej wesz?a w ?ycie wy?ej wymieniona ustawa, art. 24b ust. 1 ma zastosowanie w brzmieniu:

"1. Osoba wybrana na radnego nie mo?e wykonywa? pracy w ramach stosunku pracy w urz?dzie gminy, w ktrej uzyska?a mandat, oraz wykonywa? funkcji kierownika w jednostce organizacyjnej tej gminy. Przed przyst?pieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowi?zana jest z?o?y? wniosek o urlop bezp?atny w terminie 7 dni od dnia og?oszenia wynikw wyborw przez w?a?ciwy organ wyborczy."

7) Ze zmian? wprowadzon? przez art. 1 pkt 24 lit. b) ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorz?dzie gminnym, o samorz?dzie powiatowym, o samorz?dzie wojewdztwa, o administracji rz?dowej w wojewdztwie oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz.U.01.45.497), ktra wesz?a w ?ycie z dniem 30 maja 2001 r. Do ko?ca kadencji organw stanowi?cych jednostek samorz?du terytorialnego, w czasie ktrej wesz?a w ?ycie wy?ej wymieniona ustawa, art. 24b ust. 4 ma zastosowanie w brzmieniu:

"4. W przypadku radnego wykonuj?cego funkcj? kierownika w jednostce organizacyjnej, przej?tej lub utworzonej przez gmin? w czasie kadencji, termin, o ktrym mowa w ust. 1, wynosi 6 miesi?cy od dnia przej?cia lub utworzenia tej jednostki."

8) Dodany przez art. 19 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej przez osoby pe?ni?ce funkcje publiczne (Dz.U.97.106.679), ktra wesz?a w ?ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.; zgodnie z art. 30 pkt 2 tej ustawy ma zastosowanie do radnych rad gmin kadencji nast?puj?cych po kadencji, w czasie ktrej ustawa wesz?a w ?ycie.

9) Dodany przez art. 19 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej przez osoby pe?ni?ce funkcje publiczne (Dz.U.97.106.679), ktra wesz?a w ?ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.; zgodnie z art. 30 pkt 2 tej ustawy ma zastosowanie do radnych rad gmin kadencji nast?puj?cych po kadencji, w czasie ktrej ustawa wesz?a w ?ycie.

10) Obecnie: odpowiedni przepis ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U.97.88.553), ktra wesz?a w ?ycie z dniem 1 wrze?nia 1998 r., zgodnie z art. 12 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzaj?ce Kodeks karny (Dz.U.97.88.554), ktra wesz?a w ?ycie z dniem 1 wrze?nia 1998 r.

11) Przez art. 1 pkt 28 lit. b) ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorz?dzie gminnym, o samorz?dzie powiatowym, o samorz?dzie wojewdztwa, o administracji rz?dowej w wojewdztwie oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz.U.01.45.497), ktra wesz?a w ?ycie z dniem 30 maja 2001 r. Do ko?ca kadencji organw stanowi?cych jednostek samorz?du terytorialnego, w czasie ktrej wesz?a w ?ycie wy?ej wymieniona ustawa, art. 25 ust. 5 ma zastosowanie w brzmieniu:

"5. Przepis ust. 4 stosuje si? odpowiednio do cz?onkw komisji spoza rady gminy."

12) Dodany przez art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorz?dzie gminnym, o samorz?dzie powiatowym, o samorz?dzie wojewdztwa, o administracji rz?dowej w wojewdztwie oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz.U.01.45.497), ktra wesz?a w ?ycie z dniem 30 maja 2001 r.; zgodnie z art. 16 pkt 2 tej ustawy ma zastosowanie do kadencji nast?puj?cych po kadencji, w czasie ktrej ustawa wesz?a w ?ycie.

13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorz?dzie gminnym, o samorz?dzie powiatowym, o samorz?dzie wojewdztwa, o administracji rz?dowej w wojewdztwie oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz.U.01.45.497), ktra wesz?a w ?ycie z dniem 30 maja 2001 r. Do ko?ca kadencji organw stanowi?cych jednostek samorz?du terytorialnego, w czasie ktrej wesz?a w ?ycie wy?ej wymieniona ustawa, art. 27 ma zastosowanie w brzmieniu:

"Art. 27. Cz?onkostwa zarz?du nie mo?na ??czy? z zatrudnieniem w administracji rz?dowej."

14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. a) ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorz?dzie gminnym, o samorz?dzie powiatowym, o samorz?dzie wojewdztwa, o administracji rz?dowej w wojewdztwie oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz.U.01.45.497), ktra wesz?a w ?ycie z dniem 30 maja 2001 r. Do ko?ca kadencji organw stanowi?cych jednostek samorz?du terytorialnego, w czasie ktrej wesz?a w ?ycie wy?ej wymieniona ustawa, art. 28 ust. 1 ma zastosowanie w brzmieniu:

"1. Rada gminy wybiera zarz?d w liczbie od 3 do 7 osb spo?rd radnych lub spoza sk?adu rady w ci?gu 6 miesi?cy od daty og?oszenia wynikw wyborw przez w?a?ciwy organ wyborczy, z uwzgl?dnieniem ust. 2 i 3."

15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorz?dzie gminnym, o samorz?dzie powiatowym, o samorz?dzie wojewdztwa, o administracji rz?dowej w wojewdztwie oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz.U.01.45.497), ktra wesz?a w ?ycie z dniem 30 maja 2001 r. Do ko?ca kadencji organw stanowi?cych jednostek samorz?du terytorialnego, w czasie ktrej wesz?a w ?ycie wy?ej wymieniona ustawa, art. 37 ust. 1 ma zastosowanie w brzmieniu:

"1. Organem uchwa?odawczym w dzielnicy (osiedlu) jest rada o liczbie cz?onkw ustalonej wed?ug art. 17. Zasady i tryb przeprowadzania wyborw okre?la rada gminy."

16) Obecnie: minister w?a?ciwy do spraw finansw publicznych, stosownie do art. 4 ust. 1 i art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 4 wrze?nia 1997 r. o dzia?ach administracji rz?dowej (Dz.U.99.82.928), ktra wesz?a w ?ycie z dniem 1 kwietnia 1999r