Rada Osiedla

Nasze Osiedle

Radni

Rada Osiedla NOWY DWR zaprasza do polubienia profilu Rady Osiedla na facebooku:

http://www.facebook.com/pages/Rada-Osiedla-Nowy-Dw%C3%B3r/246255852070480

Radni Rady Osiedla Nowy Dwr

2013-2017

(funkcja spo?eczna)

MA?GORZATA MOLENDA - Przewodnicz?ca Rady Osiedla

TOMASZ GUZIEJEWSKI - Wiceprzewodnicz?cy Rady Osiedla


?UKASZ OLBERT- Przewodnicz?cy Zarz?du Osiedla

Oficjalny Profil na facebooku: https://www.facebook.com/lukasz.olbert

http://www.fakt.pl/Poprawcie-znaki-na-Nowym-Dworze,galeria-artykulu,167908,3.html


DOMINIK GAWRON- Wiceprzewodnicz?cy Zarz?du Osiedla

WIES?AWA KUCHARSKA- Skarbnik

PIOTR DOMOWICZ- Sekretarz

W?ADYS?AWA GALEJ - Cz?onek Zarz?du

oraz Radni ;

LESZEK KOBRY?

JERZY SEKULSKI

KRZYSZTOF OLBERT

JANINA OSTROWSKA

BO?ENA RYBARK

JZEFA KUBACKA

TERESA BRZZKA

JOANNA GRZESIAK

Prezydium Rady Osiedla kadencja 2013-2017

(od lewej) : Tomasz Guziejewski - Wiceprzewodnicz?cy Rady Osiedla

Piotr Domowicz- Sekretarz

Dominik Gawron- Wiceprzewodniczacy Zarz?du

?ukasz Olbert - Przewodnicz?cy Zarz?du

Ma?gorzata Molenda- Przewodnicz?ca Rady

Wies?awa Kucharska - Skarbnik (zas?oni?ta)

W?adys?awa Galej- Cz?onek Zarz?du


----------------------------------------------------------------------



KADENCJA 2009-2013 : (archiwum)

?UKASZ OLBERT

WIESLAWA KUCHARSKA

MICHALINA WITCZAK

JERZY SEKULSKI

ANDRZEJ RYTKA

ZOFIA ?UKASZUK- KURIATA

IWONA ?UPI?SKA

WIES?AW CIESLICKI

W?ADYSLAWA GALEJ

JANINA OSTROWSKA

TADEUSZ G?OWICKI

MACIEJ GRYGIER

ARKADIUSZ PACIEJEWSKI

JAN HELI?SKI

HELENA DZIK


(decyzj? Rady Miasta Wroc?awia na wniosek Komisji ds. Osiedli wygaszono mandatu nast?puj?cym Radnym:

1. Jerzy Grzesiak

2. El?bieta Poddaniec

3. Grzegorz Majchrzak

z powodu braku uczestniczenia w pracach Rady Osiedla NOWY DWR)

ARTYKU? GAZETY WROC?AWSKIEJ z dnia 31 grudnia 2012r

w sprawie odwo?ania Jerzego Grzesiaka z funkcji Radnego Rady Osiedla




UCHWA?A RADY MIEJSKIEJ WROC?AWIA

Stwierdzenie wyga?ni?cia mandatu Radnego Rady Osiedla NOWY DWR Jerzego Grzesiaka - druk nr 887/12

WI?KSZO?CI? G?OSW RADA MIASTA ROC??WIA W DNIU 28 GRUDNIA 2012R WYGASI?A MANDAT JERZEMU GRZESIAKOWI


Uzasadnienie:

brak uczestniczenia w pracach Rady Osiedla NOWY DWR

pkt. 28 porz?dku obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej Wroc?awia z dnia 28 grudnia 2012r

link do porz?du obrad:

Zmiany w sk?adzie Rady Osiedla 2012

wzwi?zku z przyj?ciem przez Rad? Miasta Wroc?awia uchwa? nr XXVII/626/12 oraz XXVII/627/12 w sprawiewygasni?cia mandatw Radnych:Grzegorza Majchrzaka i El?biety Poddaniec, z uwagi na okiesponad 6 miesi?cy braku udzia?u w pracach Rady Osiedla

- PanGrzegorz Majchrzak- nie uczestniczy? w pracach Rady Osiedla w okresie od 29.01.2010 - do 28.06.2012r
- PaniEl?bieta Poddaniec- nie uczestniczy?a w pracach Rady Osiedla w okresie od 02.09.2011- do 28.06.2012r

wy?ej wymienieni Radni nie uczestniczyli tak?e w dyzurach dla mieszka?cw Osiedla prowadzonych spo?ecznie przez Radnych- jest to obowi?zek Radnych wynikaj?cy ze Statutu Osiedla :
Rozdzia?3/ Obowi?zki i prawa Radnego / 19
2. Obowi?zkiem radnych jest odbywanie dy?urw w wyznaczonych sta?ych

dniach miesi?ca w siedzibie Zarz?du. Informacja o dy?urach winna

by?umieszczona na tablicy og?osze? w siedzibie Zarz?du.

w zwi?zku z wygaszeniem mandatw wskazanych Radnych, powo?ano 2 nowych Radnych; ktry uzyskali w wyborach najwi?ksz? ilo?? g?osw (nie dostaj?c si? do Rady Osiedla w wyborach w 2009r) :

1.Jerzy Sekulski- Wsp?twrc? Komitetu Obywatelskiego NOWY DWR w 1989r; dzia?acza NSZZ Solidarno?? w latach 80" ; studiowa? na KUL (uczelni? t? uko?czy? tak?e Prezydent Wroc?awia- Rafa? Dutkiewicz), Radny Rady Osiedla 1990-2001, wsp?organizator wielu akcji spo?eczno?ciowych dla mieszka?cw Osiedla, cz?onek Rady Mieszka?cw Sp?dzielni Mieszkaniowej "Nowy Dwr", czlonek Zarz?du Akcji Katolickiej, cz?onek Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK)- powsta?ej w 1956r orazWies?aw Cie?licki


Obecno?c Radnych Rady Osiedla na DYZURACH SPO?ECZNYCH DLA MIESZKA?CW:


WYMIENIENI RADNI RADY OSIEDLA pe?ni? dyzury dla mieszka?cw :


?ukasz Olbert

Wies?awa Kucharska

Iwona ?upi?ska

Janina Ostrowska

W?adys?awa Galej

Helena Dzik

Jerzy Sekulski

PODZI?KOWANIE


Wyniki wyborw do Rad Osiedli 2009