Rada Osiedla

Nasze Osiedle

Rada Osiedla Nowy Dw贸r
Inicjatywy

DY?UR :)
------------------------------------------------------------------------------------


Alkohol, awantury, zaczepki. Mieszka?cy Nowego Dworu

maj? do?? ruin przy liceum

artyku?: portal tuwroclaw.pl
Mieszka?cy wroc?awskiego Nowego Dworu skar?? si?, ?e niedoko?czona budowla przy ul. Wojrowickiej
przy XV Liceum Og髄nokszta?c?cym zagra?a bezpiecze?stwu- gromadz? si? tam osoby pij?ce alkohol,
dochodzi do awantur, a zaczepki s? na porz?dku dziennym. Rada osiedla w?a?nie wystosowa?a
pismo do Rafa?a Dutkiewicza z pro?b? o interwencj? w tej sprawie.

Ju? w 2010 roku mieszka?cy Nowego Dworu interweniowali w sprawie ruin przy ulicy Wojrowickiej 58 u wiceprezydenta Adama Grehla.

Pustostan przy XV Liceum Og髄nokszta?c?cym, kt髍y mia? by? cz??ci? plac體ki, od wielu lat wci?? jednak jak sta?, tak stoi.

Mieszka?cy zwr骳ili si? wi?c o pomoc do rady osiedla. Pod pismem podpisa?o si? 120 os骲.

- Pustostan, niedoko?czona budowla szpeci okoliczne widoki, gromadzi spo?ywaj?cych alkohol, zgodnie

z informacj? mieszka?c體 - tak?e inne u?ywki, zagra?a bezpiecze?stwu, dochodzi w tym rejonie

do awantur, zaczepek - wylicza?ukasz Olbert, przewodnicz?cy zarz?du osiedla Nowy Dw髍.

Jak t?umacz? przedstawiciele rady osiedla, zgodnie z deklaracjami dyrektora Wydzia?u Edukacji

w magistracie, ten teren mia? by? przeznaczony na cele o?wiatowo-kulturalne.

- Ze smutkiem przyj?li?my informacj? o zamiarze sprzeda?y tej nieruchomo?ci w prywatne r?ce - dodaje ?ukasz Olbert.

Zarz?d osiedla w?a?nie skierowa? pismo do prezydenta Rafa?a Dutkiewicza z pro?b? o interwencj? w tej sprawie i podj?cie

dzia?a? na rzecz zmiany funkcjonowania niedoko?czonej budowy.

- Wskazane miejsce mog?oby pos?u?y? dla najpilniejszych potrzeb lokalnej spo?eczno?ci, jak cho?by miejsca postojowe,

przedszkole, ??obek, klub m?odzie?owy lub te? skateplaza - podkre?laOlbert.

Jak dodaj? w radzie osiedla, Nowy Dw髍 - w opinii mieszka?c體 - jest zaniedbywany przez urz?dnik體.

Jako przyk?ady podaj? brak rozm體 o planowanym Punkcie Selektywnej Zbi髍ki Odpad體 Komunalnych, wycofanie si? z plan體 budowy

tramwaju i brak dzia?a? zwi?zanych z zamkni?tym wiaduktem przy ul. Chociebuskiej.

CA?Y ARTYKU? MO?NA ZOBACZY? W PONI?SZYM LINKU

WWW.TUWROCLAW.PL - NOWY DW覴 /WYSTARCZY KLIKN??/

-------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy na ?wi?to Nowego Dworu

20 wrze?nia 2014 /sobota/ godz. 13.00 - 19.30

Nie chc? ?mieci pod oknami, ??daj? konsultacji.

Urz?dnicy: Nie b?dziemy ich pyta? o zdanie

Przemys?aw Ga?ecki: Radio Wroc?aw /z dn. 4 wrze?nai 2014/

Na Nowym Dworze we Wroc?awiu poruszenie. Przy ulicy Nowodworskiej ma niby powsta? Punkt Selektywnej Zbi髍ki Odpad體 Komunalnych.
Nikt nie wie dok?adnie kiedy i czy na pewno, ale mieszka?cy ju? s? w?ciekli.

-Przecie? tu zacznie wszystko gni?! Absolutnie nie wyra?am zgody! Jeszcze kilka dni temu sta?a tu hurtownia, ale teraz teren ogrodzono i ma powsta? jaka? sk?adnica ?mieci - m體i? mieszka?cy.

Informacja lotem b?yskawicy rozesz?a si? po ca?ym osiedlu. Ka?dy chce pozna? szczeg?y, rada osiedla stara si? pom骳, jednak informacji brak. - Boj? si?, pytaj?, chcieliby si? spotka? z urz?dnikami - m體i
?ukasz Olbert przewodnicz?cy zarz?du osiedla Nowy Dw髍. Olbert nie ukrywa, ?e mieszka?cy s? przeciwni tej lokalizacji. - Boimy si? o transport, poza tym lokalizacja graniczy z ogrodami dzia?kowymi - argumentuje.

Strach przed inwestycj? pot?guje brak oficjalnej informacji. Dlatego mieszka?cy osiedla zorganizowali si? i zapowiadaj? protest. Na pocz?tek zbieraj? podpisy pod petycj?, kt髍? osobi?cie chc? przekaza? Rafa?owi Dutkiewiczowi. -Boli nas to, ?e na nasze pisma kierowane do urz?du ju? w lipcu, nie otrzymali?my ?adnej odpowiedzi - m體i ?ukasz Olbert.

Zarzuty odpiera rzeczniczka Ekosystemu Anna Byto?ska: - Trudno powiedzie? o dialogu, kiedy nie ma jeszcze ?adnej decyzji. Byto?ska dodaje, ?e lokalizacja przy Nowodworskiej jest brana po uwag?, trwaj? konsultacje z r?nymi wydzia?ami urz?du miasta, jednak - w razie czego - mieszka?c體 Nowego Dworu nikt o zdanie nie b?dzie pyta?.

-Bardzo wa?ne jest to, ?eby PSZOK by? w miejscu, kt髍y jest dopuszczony przez plan zagospodarowania przestrzennego, ?eby mia? ?atwy dojazd dla ludzi. Ustawa nie przewiduje klasycznych konsultacji spo?ecznych - m體i Byto?ska.

Dlatego do protestu w??czy?a si? tak?e sp?dzielnia mieszkaniowa Nowy Dw髍, kt髍a jest przekonana, ?e decyzja o wyborze lokalizacji ju? zapad?a. Udost?pniono nam pismo od Wydzia?u Nieruchomo?ci Komunalnych w kt髍ym czytamy: "Gmina Wroc?aw rozwa?a wydzier?awienie dla Ekosystemu cz??ci wy?ej wymienionej nieruchomo?ci". Z kolei Biuro Rozwoju Wroc?awia informuje: "Ekosystem na cz??ci dzia?ki planuje lokalizacj? Punktu Selektywnego Zbierania Odpad體 Komunalnych".

Brak konsultacji spo?ecznych wiceprezes sp?dzielni nowy dw髍 Jaros?aw ?lipek komentuje w ten spos骲: -Je?eli mamy za?o?enie, ?e prawo ma wspomaga? obywateli, broni? ich interes體, to powinno by? z ten spos骲 wykorzystywane. Tymczasem miasto, zas?aniaj?c si? brakiem odpowiedniego zapisu, kt髍y by zmusza? do konsultacji, po prostu z nich rezygnuje.

Wracamy na Nowy Dw髍 i - zast?puj?c urz?d miasta - wyja?niamy najwi?ksze obawy mieszka?c體. Po pierwsze transport. Anna Byto?ska z Ekosystemu: -Tam teren jest poprzemys?owy, wcze?niej by?a tu w np. wypo?yczalnia sprz?tu budowlanego. Nie s?dz?, ?eby uci??liwo?ci by?y du?o wi?ksze.

Mieszka?cy osiedla obawiaj? si? te? niebezpiecznych substancji i ich wp?ywu na ?rodowisko. -Mog? si? zal?gn?? jakie? insekty - m體i?. Byto?ska: -Zapraszamy do PSZOK-u na ul. Michalczyka, teren jest tam utwardzony, na nim stoj? du?e kontenery. To s? te same sprz?ty, kt髍e trzymamy w domu - lod體ki, telewizory. Je?eli ju? ich nie chcemy, wywozimy je do PSZOK-a.

Ale tak?e zu?yte baterie, akumulatory, oleje, czy skoszon? traw?. Czy inwestycja powstanie dowiemy si? w ci?gu kilku miesi?cy. Wcze?niej petycje i protest mieszka?c體. By? mo?e dojdzie do porozumienia, jednak mimo ?e ?mierdz?ce ?mieci w PSZOK-u nie mog? by? sk?adowane, smr骴 pozostanie.

-------------------------------------------------------------------------------------

"Mieszka?cy nie chc? tutaj ?mieci" !!!

artyku?: FAKT WROCLAW z dn. 11 sierpnia 2014


zdj?cie:

?ukasz Wo?nica / newspix.pl


link do artyku?u

lub

http://www.fakt.pl/wroclaw/mieszkancy-nie-chca-tutaj-smieci,artykuly,480709.html

-------------------------------------------------------------------------------------

Rada Osiedla NOWY DW覴 oraz Zesp? Szk? Nr 6

zaprasza


-------------------------------------------------------------------------------------

Rada Osiedla NOWY DW覴 sk?ada serdeczne gratulacje

Panu PIOTROWI BABIARZOWI

w zwi?zku z obj?ciem w dniu 5 czerwca 2014 mandatu

POS?A NA SEJM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ


poni?ej zamieszczamy link do pierwszej wypowiedzi

nowo powo?anego Pos?a Piotra Babiarza


link do wypowiedz z dnia 5 czerwca 2014


-------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnicowi OSIEDLA NOWY DW覴 :
-------------------------------------------------------------------------------------


W ?rod? 02. lipca 2014, w siedzibie Wroc?awskiego Centrum Seniora,

odby?o si? uroczyste zako?czenie 2 edycji Szko?y Lider體 I stopnia, cyklu warsztat體 prowadzonych w ramach d?ugofalowego projektu,

Akademii Rozwoju Seniora, przez doktor Walentyn? Wnuk,Doradc? UM Wroc?awia ds. Senior體.

Uczestnicy zaj??, czyli g?體nie liderzy ?rodowisk senioralnych, swym przyk?adem pokazali,

?e nigdy nie jest za p?no na nauk?, rozw骿 i doskonalenie siebie.

Przedstawicielami ze strony Rady Osiedla by?y : W?adys?awa Galej oraz Wanda Majcher


-------------------------------------------------------------------------------------


Gazetka Osiedlowa NOWY DW覴

informacje osiedlowe : marzec/kwiecie? 2014


link /wystarczy klikn??/

-------------------------------------------------------------------------------------

Wi?cej w?adzy dla radnych osiedlowych. Chc?, by ich s?uchano !!!

zapraszamy do artyku?u redaktor : Sylwii Foremnej :)Ca?y tekst: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,15719598,Wiecej_wladzy_dla_radnych_osiedlowych__Chca__by_ich.html#ixzz2yP0SczDI


-------------------------------------------------------------------------------------


Akcja Krwiodawstwa dla chorych dzieci

5 kwietnia 2014 godz. 9.00 - 14.00

sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 34 ul. Zemska 16

Zapraszamy :)


-------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat !!!

Rada Osiedla NOWY DW覴 pozytywnie ocenia inwestycj? - Budow? Obwodnicy Le?nicy. Istnieje jednak prawdopodobie?stwo

, zwi?kszenia kilkakrotnie nat??enia ruchu na Rondzie Pileckiego/ ul. Graniczna,

co praktycznie zakorkowa?oby ul. Strzegomsk? i dojazd na Osiedle NOWY DW覴.

W dniu 25 marca 2014 odby?o si? spotkanie z Wiceprezydentem Wroc?awia z Radami Osiedla w sprawie budowy Obwodnicy,

gdzie poruszone zosta?y w?tpliwo?ci w zwi?zku z budow? Obwodnicy,

zwi?kszonym nat??eniem ruchu na Osiedlach, nat??enia ha?asu oraz likwidacji cze?ci dojazd體 Osiedlowych.

Liczymy ?e wsp髄nie z Urz?dem Miasta Wroc?awia usprawnimy i

zagwarantujemy najmniejsz? uci??liwo?? budowy Obwodnicy Le?nicy,

kt髍a powstanie ju? niebawem


-------------------------------------------------------------------------------------


Pismo Zarz?du Dr骻 i Utrzymania Miasta Wroc?awia /jednostka miejska/ wystosowa?a do Rady Osiedla pismo z dnia 19 marca 2014 dotycz?ce negatywnego stanowiska dobudownia 2 dodatkowych wiat przystankowych na przystanku autobusowym: Strzegomska /NOWY DW覴/. Wniosek w tej sprawie sk?ada? Zarz?d Osiedla NOWY DW覴,w zwi?zku z pro?bami samych mieszka?c體 oraz znacznym niewykorzystanym terenem w pobli?u przystanku.

Jest to kolejne pismo w sprawie odmowy napraw/budowy ma?ych inicjatyw lokalnych dla Wroc?awskich Osiedli


-------------------------------------------------------------------------------------


Zarz?d NZOZ Przychodnia - NOWY DW覴 we wsp?pracy z Rad? Osiedla NOWY DW覴 informuje ,

?e w dniu 21 marca 2014 /pi?tek/ od godz. 15.00 w budynku Przychodni na parterze /gabinet nr 5/ odb?d? si?

bezp?atne konsultacje i badania urologiczne dla pacjent體 zadeklarowanych do Przychodni - NOWY DW覴.

Konsultacje i badania przeprowadzi dr n.med. Patrick Forszt.

Konsultacje wykonywane b?d? po uprzedniej rejestracji w kolejno?ci zg?oszenia.

Serdecznie zapraszamy :)


-------------------------------------------------------------------------------------


RADA MIEJSKA WROC?AWIA przeglosowa?a w dniu 23 stycznai 2014

podwy?ki cen wody i ?ciek體.

Wi?cej zap?acimy od 1 marca 2014r. Niestety zgodnie z przyjetymi

zalo?eniami, podwy?ki czeka? b?d? Wroc?awian a? do 2018r.

Uchwa?? w tej sprawie poparlo 22 Radnych, 7 g?osowa?o pzreciw, 1 wstrzyma? si? od g?osu.

Podwy?ki poparli cz??? Radny Platformy Obywatelskiej oraz ca?y Klubu Rafa?a Dutkiewicza,

przeciw g?osowa? Klub Prawa i Sprawiedliwo?ci.

Jak Glosowali nasi przedstawiciele w Radzie Miasta ?

(wybrani z naszego okr?gu)

JERZY MICHALAK- Klub Rafa?a Dutkiewicza - za podwy?k?

ANDRZEJ NABZDYK - Klub Rafa?a Dutkiewicza - za podwy?k?

URSZULA WANAT - Klub Rafa?a Dutkiewicza - za podwy?k?

SEBASTIAN LORENC - Klub Platforma Obywatelska - wstrzyma? si? od g?osu

PIOTR BABIARZ - Klub Prawa i Sprawiedliwo?ci - przeciw podwy?ce

-------------------------------------------------------------------------------------

"Mia? by? tramwaj, b?dzie tylko buspas! "

artyku? Fakt: autor Pawe? Kucema

Mieszka?cy maj? ju? buspas na osiedlu. Teraz urz?dnicy chc? im go wytyczy? do centrum

Nici z tram瓀a璲u na Nowy Dw髍! Ma璯i璼trat snu? wiel璳ie wizje o linii tram瓀a璲o瓀ej na osie璬le, a teraz wy璫o璮u璲e si? ra璳iem, pro璸o璶u璲?c marny sub璼ty璽ut w po璼ta璫i bu璼pa璼a. Ko璴ej璶y raz urz?d璶i璫y za瓀ie璬li miesz璳a?璫體 osie璬la

Ma璯i璼trat usta璵i wi璫e璸re瓃y璬en璽a Ma璫ie璲a Bluja (48 l.) i sze璮o璼twa MPK za璸o瓀ia璬a? na po璫z?t璳u ubie璯?e璯o roku, ?e pla璶u璲e po璫i?璯n?? nitk? tram瓀a璲o瓀? z cen璽rum na Nowy Dw髍. Urz?d璶i璫y prze璳o璶y瓀a璴i wtedy, ?e b?璬zie to naj璴ep璼ze roz瓀i?瓃a璶ie pod wzgl?璬em eko璶o璵icz璶ym, jak i sa璵e璯o kom璮or璽u jazdy dla wro璫?a瓀ian.

Gmina mo璯?a璪y nawet wy璼ta璻a? si? o do璮i璶an璼o瓀a璶ie in瓀e璼ty璫ji ze ?rod璳體 eu璻o璸ej璼kich. Nie璼te璽y teraz urz?d璶i璫y wy璫o璮u璲? si? z po璵y璼?u. Li璫zy璴i?my na obiet璶i璫e urz?d璶i璳體, bo tram瓀aj znacz璶ie u?a璽wi?璪y nam ko璵u璶i璳a璫j? z cen璽rum mia璼ta m體i ?u璳asz Ol璪ert z rady osie璬la Nowy Dw髍. Ma璯i璼trat pro璸o璶u璲e w za璵ian bu璬o瓀? bu璼pa璼a na ul. Strze璯om璼kiej i Ro璪ot璶i璫zej wraz z wia璬uk璽a璵i dro璯o瓀y璵i.

To jest naj璴ep璼ze roz瓀i?瓃a璶ie pod wzgl?璬em eko璶o璵icz璶ym za璸ew璶ia Woj璫iech Adam璼ki (56 l.), wi璫e璸re瓃y璬ent Wro璫?a瓀ia. We璬?ug sza璫un璳體 sam wia璬ukt tram瓀a璲o瓀y nad to璻a璵i mia?璪y kosz璽o瓀a? 110 mln z?, pod璫zas gdy wia璬ukt au璽o璪u璼o瓀y za璴e璬瓀ie 30 mln z?. In璶e璯o zda璶ia jest To瓀a璻zy璼two Upi?k璼za璶ia Mia璼ta Wro璫?a瓀ia.

Nie ro瓃u璵iem po璬ej?cia urz?d璶i璳體. Re瓃y璯nu璲? z tram瓀a璲u na rzecz bu璼pa璼a, kiedy Unia do璮i璶an璼o瓀u璲e in瓀e璼ty璫je w tram瓀a璲e. Nie prze璵a瓀ia do mnie to, ?e bu璼pas jest o wiele ta?璼zy. Prze璫ie? wia璬ukt tram瓀a璲o瓀y ko?o sta璬io璶u po瓀sta? za ok. 50 mln z?! m體i Prze璵y璼?aw Filar (33 l.) z T

UMW.
UMW.

-------------------------------------------------------------------------------------

Bezp?atne PORADY PRAWNE - luty 2014
-------------------------------------------------------------------------------------

GAZETKA OSIEDLOWA NOWEJ KADENCJI 2013 - 2017


Gazetka Osiedlowa - grudzien 2013 (pdf) - wystarczy klikn??


-------------------------------------------------------------------------------------


Spotkanie Oplatkowo - Wigilijne 18 grudnia 2013-------------------------------------------------------------------------------------

III Miko?ajkowy Siatkarski Turniej o Puchar Przewodnicz?cego Zarz?du


17 grudnia 2013 odby? si? w Gimnazjum Nr 34 Miko?ajkowy Turniej

Siatkarski. Nagrod? dla zwyci?zc體 by? Puchar Przewodnicz?cego Zarz?du Rady Osiedla. Zawody zorganizowane zosta?y przez nauczycieli WF-u. Uda?o mi si? przeprowadzi? kr髏ki wywiad z燩ani? B?auciak, dzi?ki kt髍ej wiem, ?e rozgrywki s? tradycj? Gimnazjum nieprzerwanie od trzech lat. Udzia? wzi??y ekipy ze爓szystkich klas. Zawody trwa?y dosy? d?ugo, po?wi?cono na nie a?爏iedem lekcji. W爄mieniu wszystkich gratuluj? zwyci?zcom! Oby powt髍zy?y si? te zawody w kolejnych latach.
-------------------------------------------------------------------------------------

Zmiany w Radzie Miejskiej Wroc?awia

W dniu 28 listopada 2013 Piotr Babiarz- Radny Rady Miejskiej Wroc?awia zwiazany

z Osiedlem NOWY DW覴, zosta? powolany na stanowisko

Wiceprzewodnicz?cego Rady Miejskiej Wroc?awia :)

Gratulujemy :)

-------------------------------------------------------------------------------------

Artyku? Gazeta.pl/Wroclaw/

z dnia 21 listopada 2013 dotycz?cy elektonicznych tablic na terenie Osiedla :

Redaktor : Sylwia Foremna

Tytu?:

"Od roku czekaj? na elektroniczne tablice. I poczekaj?"

-------------------------------------------------------------------------------------

BEZP?ATNE PORADY PRAWNE

13 LISTOPADA 2013 (?roda) godz. 17.00

-------------------------------------------------------------------------------------

UROCZYSTO?CI ODZYSKANIA NIEPODLEG?O?CI

12 LISTOPADA 2013 (wtorek) godz. 16.00

Lokal : siedziba Klubu Seniroa ul. Zemska 38/a


-------------------------------------------------------------------------------------

UCHWA?A ZARZ?DU OSIEDLA NOWY DW覴

dnia 29 pa?dziernika 2013r w sprawie wsp?organziacji

SZLACHETNEJ PACZKI w edycji 2013

przeglosowan? jednog?o?nie przez Cz?onk體 Zarz?du:

?ukasz Olbert, Dominik Gawron, Wieslawa Kucharska,

Piotr Domowicz i W?adys?awa Galej


-------------------------------------------------------------------------------------

Artykul z dnia 2 listopada 2013:

Gazeta.pl /Wroc?aw/ Redaktor: Sylwia Foremna

"Na Budziszy?skiej maj? do?? pijackich imprez na placu zabaw"


"Mieszka?cy ulicy Budziszy?skiej skar?? si?, ?e plac zabaw na ich podw髍ku

regularnie okupuj? pij?cy alkohol. Dzieci nie maj? si? gdzie bawi?, a policja
wprawdzie interweniuje - ale ca?kowicie nieskutecznie.

Mieszkaniec bloku nr 112-116 przy ul. Budziszy?skiej, opowiada: -

Niemal o ka?dej porze dnia i nocy na placu zabaw trwa impreza.
Towarzystwo klnie, za?atwia potrzeby fizjologiczne. Najgorsze jest poczucie,

?e nikt nie jest w stanie nam pom骳. Gdy dzwonimy na policj?,
funkcjonariusze albo wcale nie przyje?d?aj?, albo s? za p?no.

Zapewnia, ?e osobi?cie zani髎? na komisariat filmy i zdj?cia z pijackich

imprez na placu zabaw. Us?ysza?, ?e spotykaj? si? tam lokalni menele,
trudno sobie z nimi poradzi?, bo raz przegonieni, zawsze wracaj?.

Mieszkaniec pyta oburzony: - Skoropolicja nie jest w stanie zlikwidowa? raz na zawsze

problemu, to kto?

Jego s?siadka, pani Janina: - To jest jaka? paranoja. Plac zabaw i boisko

s?dla dzieci, a nie dla pijak體.

Co rodzic ma powiedzie? dziecku? Nie p骿dziesz na podw髍ko, bo na ?awce

akurat pij? w骴k??

Na policji pomocy szuka?a te? rada osiedlaNowy Dw髍.
?ukasz Olbert, przewodnicz?cy zarz?du rady: - Wielokrotnie

zg?aszali?my problem. Ale przecie? nie jeste?my w?adni

czegokolwiek policji nakaza?. W obecnej sytuacji rozwi?zaniem

by?by ca?odobowy patrol.
Nadkomisarz Krzysztof Zaporowski z zespo?u prasowego

policji potwierdza, ?e funkcjonariusze

cz?sto wzywani s? do interwencji przy ul. Budziszy?skiej.
- W ostatnim czasie w dziewi?ciu przypadkach dosz?o do z?amania przepis體

prawa. Osoby zosta?y ukarane karami grzywny.

Zajmiemy si? spraw? i szczeg?owo przeanalizujemy wszystkie zg?oszenia

i interwencje dotycz?ce tego miejsca. Je?eli stwierdzimy,

?e sytuacja tego wymaga, zwi?kszymy liczb? patroli - deklaruje Zaporowski.

Przewodnicz?cy rady osiedla ?ukasz Olbert: - Jest te? inne rozwi?zanie.

Na wniosek lokator體 sp?dzielnia mieszkaniowa

mog?aby za?o?y? monitoring. Prawdopodobnie mieszka?cy musieliby si?

do tego do?o?y?. Nie wiem, jaka kwota wchodzi

w gr?, ale pomys? z kamer? sprawdzi? si? w innym miejscu.

Jaki? czas temu monitoring zainstalowano przy jednym z blok體

na ul. Zemskiej. Na wysoko?ci parteru budynku w przecinaj?cym

go tunelu r體nie? zbiera?y si? grupki os骲 pij?cych alkohol, mieszka?cy

skar?yli si? na ha?asy, m體ili, ?e w przej?ciu

bywa niebezpiecznie.

Olbert: - Od lokator體 wiem, ?e po zainstalowaniu kamery zrobi?o si?

spokojniej.

Przewodnicz?cy rady osiedla deklaruje, ?e w sprawie ul. Budziszy?skiej

po raz kolejny b?dzie interweniowa? na

policji i zg?osi spraw? stra?nikom miejskim."

-------------------------------------------------------------------------------------

Artyku? Gazety Wyborczej

"Bardzo chc? tramwaj體. Ale nie wierz?, ?e dostan?"
"Zarz?d osiedla Nowy Dw髍 te? nieraz apelowa? do w?adz Wroc?awia o budow? torowiska.

- Popieramy wasz? akcj?, bo wielokrotnie pisali?my do prezydenta i podleg?ych mu jednostek,

sk?adali?my wnioski, zapytania - nawet z podpisami mieszka?c體, ale ?adnych konkret體

nie uzyskali?my na temat tej inwestycji - m體i ?ukasz Olbert, przewodnicz?cy zarz?du. - Obecna

komunikacja na Nowy Dw髍 to koszmar. Dojazd autobusem do centrum trwa w szczycie

nawet trzy kwadranse, tramwajem zaj??oby to 8-10 minut"

Ca?y tekst:http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,14712327,Bardzo_chca_tramwajow__Ale_nie_wierza__ze_dostana.html#ixzz2hzsIQWJh


-------------------------------------------------------------------------------------

Akcja STOP PRZEMOCY W RODZINIE

Inicjatywa Rady Osiedla NOWY DW覴 na terenie Osiedla NOWY DW覴 przeprowadzona

zosta?a w miesi?cu

pa?dzierniku 2013 przy wsp?pracy m.in MOPS, Gimnazjum Nr 34 i SP 113-------------------------------------------------------------------------------------

II Turniej w Boule o Puchar Przewodnicz?cego Zarz?du Osiedla NOWY DW覴 we
Wroc?awskim Parku Tysi?clecia!
wsp髄nie z Dyrektorem Gimnazjum Nr 34 - Zbigniewem Matuszakiem oraz nauczycielami
Gimnazjum - Ann? Florczak i Ew? B?aciuk
:)

-------------------------------------------------------------------------------------

Oficjalnie zosta? powo?any Lider Przeciwpowodziowy

na terenie Osiedla NOWY DW覴 (tak jak na innych Osiedlach). T? spo?eczn? funkcj? pe?ni?

b?dzie Krzysztof Olbert- emerytowany cz?onek Pa?stwowej Stra?y Po?arnej we Wroc?awiu

oraz wieloletni Honorowy Krwiodawca na rzecz chorych dzieci.

Spo?eczni Liderzy Przeciwpowodziowi podlega? b?d? pod Wydzia? Bezpiecze?stwa i Zarz?dzania

Kryzysowego Urz?du Miejskiego Wroc?awia.


-------------------------------------------------------------------------------------

?wi?to NOWEGO DWORU - 2013 :


-------------------------------------------------------------------------------------


Wycieczka : 12 pa?dziernika 2013r

Bezp?atne porady prawne: 9 pa?dziernika 2013r godz. 17.00

Zabawa dla Senior體: 10 pa?dziernika 2013r 16.30

-------------------------------------------------------------------------------------

Pozytywna odpowied? Zarz?du Zieleni Miejskiej na pismo Rady Osiedla NOWY DW覴.

ZZM przychyla si? do wniosku Rady Osiedla o monta? urz?dze? si?owni terenowej

oraz wpisany na list? inwestycji dotycz?cy plac體 zabaw i teren體 rekreacyjnych.

Dotyczy interwencji Rady w sprawie tzw. "si?owni pod chmurk?"

w Parku Tysi?clecia

-------------------------------------------------------------------------------------

?WI?TO NOWEGO DWORU :

21 wrze?nia 2013 godz. 14.00 - 19.30

-------------------------------------------------------------------------------------

19 wrze?nia 2013r godzinach wczesno porannych, Seniorzy z Nowego Dworu we Wroc?awiu wyjechali na wycieczk? na trasie: Wroc?aw- Stronie ?l?skie- Kletno- L?dek Zdr骿.

Wyjazd ufundowa?a Rada Osiedla NOWY DW覴 oraz Centrum Informacji i Rozwoju Spo?ecznego

we Wroc?awiu

-------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy na otwarte spotkanie z Dominikiem Gawronem- Radnym Rady Osiedla NOWY DWR

kt髍y pe?ni? pos?ug? jako wolontariusz podczas ?wiatowych Dni M?odzie?y w lipcu 2013r

w Rio de Janeiro w Brazylii.

3 wrze?nia (wtorek) 2013r godz. 17.00 w siedzibie Osiedlowego Klubu

Seniora ul. Zemska 38/a. Zapraszamy

WYPRAWKI SZKOLNE dla dzieci

W dniu 27 sierpnia 2013r Piotr Babiarz- Radny Rady Miasta Wroc?awia przekeza? 10 wyprawek szkolnych dla dzieci i

podopiecznych ze Szko?y Podstawowej Nr 113 przy ul. Zemskiej. Dzi?kuj?my za wsparcie i inicjatyw? pana Radnego, na kt髍ego

pomoc Osiedla NOWY DW覴 zawsze mo?e liczy? :)

-------------------------------------------------------------------------------------

pilna interwencja Rady Osiedla

Rada Osiedla NOWY DW覴 skierowany pilny wniosek do Zarz?du Dr骻 i Utrzymania Miasta w sprawie

interwencji stanu nawierzchnii ulicy Zemskiej, kt髍a zagra?a

bezpiecze?stwu pieszych i kieruj?cych pojazdami

link do artyku?u

-------------------------------------------------------------------------------------

W sk?ad Prezydium Rady Osiedla w dniu 10 czerwca 2013r zostali wybrani :

Ma?gorzata Molenda- Przewodnicz?ca Rady Osiedla

Tomasz Guziejewski - Wiceprzewodnicz?cy Rady Osiedla

Zarz?d Osiedla :

?ukasz Olbert - Przewodnicz?cy Zarz?du

Dominik Gawron - Wiceprzewodnicz?cy Zarz?du

Wies?awa Kucharska - Skarbnik

Piotr Domowicz- Sekretarz

W?adys?awa Galej- Cz?onek Zarz?du

wszyscy radni:

Wroc?awskie Forum Samorz?dowe- NOWY DW覴 (11 radnych)
1. ?ukasz Olbert
2. Wies?awa Kucharska
3. Janina Ostrowska
4. Tomasz Guziejewski
5. Dominik Gawron
6. Ma?gorzata Molenda
7. Leszek Kobry?
8. W?adys?awa Galej
9. Krzysztof Olbert
10. Piotr Domowicz
11. Jerzy Sekulski

oraz Stowarzyszenie Przyjazne Osiedle (4 radnych)
1. J髗efa Kubacka
2. Joanna Grzesiak
3. Stanis?aw Dusza
4. Teresa Brz髗ka

Link do artyku?u na portalu DZIELNICE WROC?AWIA :

http://www.dzielnicewroclawia.pl/rada-osiedla-nowy-dwor/

-------------------------------------------------------------------------------------

Pilna interwencja Rady Osiedla NOWY DW覴

Przewodnicz?cy Zarz?du- ?ukasz Olbert wystosowa? pismo

do Komisji Infrastruktury

Komunalnej Rady Miejskiej Wroc?awia

dotycz?ce interwencji funkcjonowania os?ony ?mietnikowej przy ul. Budziszy?skiej 2-12

spraw? zainteresowa? si? tak?e portal dzielnicewroclawia.pl (poni?ej artyku?)

http://www.dzielnicewroclawia.pl/nowy-dwor-walczy-o-porzadek/

-------------------------------------------------------------------------------------

W ramach Wroc?awskiego Bud?etu Obywatelskiego(WBO2013)


pkt 31 - Doposa?enie placu zabaw w przedszkolu Nr 113 przy ul.

Zemskiej 16 pkt 32 - Modernizacja Placu Zabaw na terenie

Przedszkola 148 przy ul. Rogowskiej


Zwracamy si? do ka?dego kt髍emu zale?y na rozwoju naszego

osiedla, aby oddali sw骿 g?os na projekty nr 31 i 32 kt. We wtorek

4 czerwca rozpocz??o si? g?osowanie na projekty zg?oszone牋

przez mieszka?c體 Wroc?awia do WBO2013, kt髍e zako?czy

si? 17 czerwca.

Mo?na odda? maksymalnie 5 g?os體 :)


Mo?liwe formy g?osowania to:


Nale?y pdoa? IMI?, NAZWISKO i PESEL

Projekty kt髍e uzyskaj? najwi?ksze poparcie mieszka?c體 Wroc?awia, zostan?

zrealizowane jeszcze w 2013r . Zapraszmy do g?osowania :)


-------------------------------------------------------------------------------------


sobota 25 maja 2013 FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA

14.00 - 20.00
-------------------------------------------------------------------------------------

W zwi?zku z ko?cz?c? si? kadencj? obecnej Rady Osiedla

za??czamy sprawozdanie z dzia?alno?ci Rady Osiedla

NOWY DW覴 w kadencji 2009 - 2013r


- ujmujemy w nim wszystkie nasze zoorganizowane akcje

- propozycje podejmowanych dalszych dzia?a?

oraz wszelkie sprawy dotycz?ce funkcjonowania i dzia?alno?ci Rady Osiedla


link do sprawozdania (wystarczy klikn??)


Zapraszamy do udzia?u w g?osowaniu - wybory do Rady Osiedla NOWY DW覴

19 maja 2013 godz. 8.00 - 20.00


Okr?g Nr 1:

mieszka?cy ulic- Rogowska 2-104, Budziszy?ska 76-135


Lokal Wyborczy: Zesp? Szk? Integracyjnych (by?a SP 100) ul. Nowodworska

(obok Ko?cio?a)

Okr?g Nr 2:

mieszka?cy ulic- Wojrowicka, Nowodworska, Gubi?ska Budziszy?ska 1-74


Lokal Wyborczy: Zesp? Szk? Integracyjnych (by?a SP 100) ul. Nowodworska

(obok Ko?cio?a)

Okr?g Nr 3:

mieszka?cy ulic- Zemska, Rogowska 106-176, Kro?nie?ska, Komorowska


Lokal Wyborczy: Szko?a Podstawowa Nr 113 ul. Zemska 16c

-------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 11 maja 2013 odb?dzie si? VIII edycja Turnieju o

Puchar Osiedla Rady Nowy Dw髍.
Mecze rozgrywane b?d? na boiskach SP 113 i LO XV przy ulicach

Zemskiej i Wojrowickiej.
Turniej rozpoczyna si? o godzinie 10.
Kategorie wiekowe: 12-16 (8 zespo?體), open (12 zespo?體).
Zapisy do 10 maja pod adresem mailowym: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.
Za organizacj? tych zawod體 odpowiadaj? trenerzy osiedlowi:

Tomasz Guziejewski

oraz Damian B?aszczakZAPRASZAMY :)

-------------------------------------------------------------------------------------

ZACH?CAMY do udzialu w g?osowaniu na projekt

projekt:
1. 刾lac zabaw w Przedszkolu nr 133 ul. Zemska 16 b
lub
2. nowe wej?cie do budynku gimnazjum nr 34 ul. Zemska 16 E - Nowy Dw髍 (8%)

Przejdzie tylko 20 projekt體, liczymy ?e w?r骴 nich znajd? si? projekty z
naszego Osiedla

g?osowanie trwa, najbardziej "oblegane" projekty i wnioski przejd? dalej
i istnieje mo?liwo?? ich realizacji jeszcze w tym - 2013 roku

-------------------------------------------------------------------------------------

"W sobot? 20 kwietnia 爌ierwszy turniej cyklu Volleymania 2013"

"Ju? 20 kwietnia br. w hali sportowej XV Liceum Og髄nokszta?c?cego
we Wroc?awiu przy ul. Wojrowickiej 58 (Nowy Dw髍) odby? si?
pierwszy turniej Programu Volleymania 2013. Wzie?o 爓 nim
udzia? ponad 250 uczennic z 22 szk? podstawowych.
Partnerem wydarzenia by? Urz?d Miasta Wroc?awia"
Kilka zdj?? z imprezy: (wykona?: Grzegorz Maj)

Otwarcia dokona? przedstawiciel Rady Osiedla - ?ukasz Olbert
oraz organizator Pan Pose? Micha? Jaros


artyku? gazety Wroc?awskiej z dnia 19 kwietnia 2013


-------------------------------------------------------------------------------------


Debata samorz?dowa w Radiu Rodzina :)

dotycz?ca wybor體 do Rady Osiedla we Wroc?awiu


link ponizej, wystarczy klikn?? :


http://www.radiorodzina.pl/wiadomosci/6717/

Udzia? w debacie samorz?dowej wzi?li:

Danuta Wolszczak i Stanis?aw Mendocha z Rady Osiedla

Powsta?c體 ?l?skich

?ukasz Olbert z Rady Osiedla NOWY DW覴

Kamil Kowalczyk z Rady Osiedla Psie Pole- Zawidawie

oraz Jerzy Sznerch z Rady Osiedla NADODRZE


-------------------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY NA AKCJ? KRWIODAWTSWA

pt. "POWALCZMY RAZEM O ?YCIE - NOWY DW覴 DZIECIOM"

zbieramy krew dla chorych dzieci z Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku

przy ul. Bujwida we Wroc?awiu

6 kwietnia 2013r (sobota) 2013r godz. 11.00 - 14.00

sala GIMNASTYCZNA Gimnazjum Nr 34 ul. Zemska 16

szczeg?y na plakacie (wystarczy klikn??)ZAMIESZCZAMY REPORTA? O AKCJI KRWIODAWSTWA:

Telewizja TEDE : 5 i 6 KWIETNIA 2013r

link do reporta?u

od 5 minuty i 28 sekundy; zapraszamy :)
Zdj?cia z akcji krwiodawstwa


INICJATYW? HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI dla chorych dzieci

na NOWYM DWORZE popiera m.in

Maria Iwona Bugajska- Dyrektor Wydzia?u Edukacji Urz?du Miasta Wroc?awia
-------------------------------------------------------------------------------------

Wybory do RADY OSIEDLA NOWY DW覴

zgodnie z uchwa?? Rady Miejskiej Wroc?awia

odb?d? si? 19 maja 2013r w godz. 8.00 - 20.00


-------------------------------------------------------------------------------------


bezp?atne porady prawne

w siedzibie Rady Osiedla Nowy Dw髍

ul. Nowodworska 51/3
zostaj? wznowione w 2013r


PRAWNIK

mgr Artur Skowro?ski

BIURO PRAWNE IUSTITA

www.biuroprawneiustitia.pl


10 kwietnia 2013 (?roda)

od godz. 17.00

kolejne:

8 maja 2013 (?roda)


-------------------------------------------------------------------------------------


Zamieszczamy wczorajsze (25 marca) g?體ne wiadomo?ci w Telewizji Dolno?l?skiej Tede
znajduje si? w nich wypowied? przedstawiciela Rady Osiedla - ?ukasza Olberta

wypowied? (z 3 w?tkami)

dotycz?cej ruin przy budynku XV LO przy u. Wojrowickiej (Nowy Dw髍) -

niestety od wielu lat nieremontowana i pozostawiona samej

sobie "budowla" ( reporta?: pt "Symbol Fuszerki" - rozpoczyna si? od

9 minuty 40 sekundy)


Rada Osiedla w najbli?szym okresie wystosuje w najbli?szym czasie

kolejne pismo do w?adz Miasta Wroc??wia w powy?szej sprawie :)


LINK DO WIADOMO?CI (WYSTARCZY KLIKN??)

-------------------------------------------------------------------------------------

Na najbli?szej Sesji Rady Miasta Wroc?awia w dniu 21 marca 2013r
znajduje si? w porz?dku obrad pkt 19 o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego w rejonie ulicy Nowodworskiej we Wroc?awiu
druk nr 995/13


-------------------------------------------------------------------------------------


RADA OSIEDLA NOWY DW覴 informuje ,?e

z dniem 21 marca 2013r prac? w charakterze TRENERA OSIEDLOWEGO na NOWYM DWORZE

pe?ni? b?dzie TOMASZ GUZIEJEWSKI

znany osiedlowy dzia?acz sportowy

absolwent SP 113, Gimnazjum Nr 34 oraz LO XV obecnie Student na

Uniwersytecie Wroc?awskim

mieszkaniec: ulicy Gubi?skiej


-------------------------------------------------------------------------------------

Klub Seniora NOWY DW覴

organizuje 11 marca 2013r o godz. 17.00

wyst?py dzieci i uczni體 M?odzie?owego Domu Kultury Wroc?aw - Fabryczna

w siedzibie Klubu Seniora ul. Zemska 38/a

z okazji UROCZYSTEGO DNIA KOBIET


Zaprasza 爏erdecznie wszystkich Senior體 z Osiedla :)

kOORDYNATOR Klubu Seniora - Helena Dzik


-------------------------------------------------------------------------------------

"Nowy Dw髍: Dadz? tramwaj,

zabior? wszystkie autobusy. Mieszka?cyju? protestuj?"

artyku? Gazety Wroc?awskiej z dnia 6 marca 2013r (redaktor Weroniki Skupin)

"Prezes MPK W?adys?aw Smyk stwierdzi? ?e w momencie, gdy na Nowy Dw髍 pojad? tramwaje, zostan? skr骳one trasy autobus體,

a cz??? z linii je?d??cych dzi? na osiedle mo?e by?

zlikwidowanych. Prezes wypowiada? si? na posiedzeniu

rady miejskiej, podczas kt髍ej radni debatowali na temat

komunikacji we Wroc?awiu. To spowodowa?o burz?...

- B?dziemy si? broni? r?kami i nogami przed takim

rozwi?zaniem - zapowiada ?ukasz Olbert, przewodnicz?cy

zarz?du rady osiedla Nowy Dw髍."

szczeg?y link do ca?ego artyku?u znajduje si? poni?ej:(klikn?? poni?ej)

Link do artyku?u z Gazety Wroc??wskiej z dnia 6 marca 2013r

-------------------------------------------------------------------------------------

"S?owo si? obroni?o " - o konkursie recytatorskim!


8爉arca 2013r. o爂odzinie 9.00 w燤?odzie?owym Domu Kultury rozpocz?? si? etap dzielnicowy 58燚olno?l?skiego Konkursu Recytatorskiego. Sponsorem spotkania mi?o?nik體 poezji by?a Rada Osiedla Nowy Dw髍, kt髍ej przedstawiciel - Przewodnicz?cy Zarz?du - Pan ?ukasz Olbert z爑wag? przys?uchiwa? si? przyby?ym na konkurs gimnazjalistom. Tr骿ka naszych reprezentant體 odnios?a wielki sukces - wszyscy zostali zauwa?eni i爋debrali nagrody z爎?k Dyrektor MDK Fabryczna - Pani Agnieszki Rossy, na kt髍ej r?ce przesy?amy podzi?kowania za doskona?? wsp?prac?.


"Nasi ludzie": Dorota Litwiniuk - uczennica Pani Anny Synal otrzyma?a wyr?nienie, za? Oliwia Kaczmarczyk(podopieczna Pani Teresy Miszczyk) i燢amil Skowron (podopieczny Pani Haliny Olszowy) s? laureatami i燽?d? reprezentowa? Gim 34 na przes?uchaniach rejonowych! Gratulujemy i燾zekamy na kolejne sukcesy!


szczeg?y na stroinie internetowej Gimnazjum Nr 34:

www.gim34.wroclaw.pl


-------------------------------------------------------------------------------------
Turniej o Puchar Dyrektora XV LO ul. Wojrowicka

27 luty 2013r


-------------------------------------------------------------------------------------

Dzieci i nauczycielki z Przedszkola nr 133 serdecznie zapraszaj?

na III edycj? Przegl?du Wierszy i Piosenek

"Krasnolutki s? na ?wiecie ..."

kt髍a odb?dzie si? 27 lutego (?roda) godz . 10.00

Fundatorem nagr骴 jest:

Rada Osiedla NOWY DW覴


-------------------------------------------------------------------------------------


Za nami ju? II dni przegl?d體 piosenki

XXI Festiwalu Piosenki Obcoj?zycznej

organizowanej przez 3 jednostki:

Gimnazjum Nr 34

Szko?a Podstawowa Nr 113

MDK - Fabryczna


Koncert laureat體 wraz z og?oszeniem wyniik體 odb?dzie si?

1 marca 2013r w Centrum Agora przy ul. Serbskiej


strona internetowa Festiwalu:

G?owni organizatorzy XXI Festiwalu Piosenki Obcoj?zycznej:

1. Wiceprzewodnicz?ca Rady Miasta- Maria Zawartko

2. Dyrektor Szko?y Podstawowej Nr 113- Marta Ho?ub

3. Dyrektor MDK - Fabryczna - Agnieszka Rossa

4. Dyrektor Gimnazjum Nr 34 - Zbigniew Matuszak

5. Wicedyrektor MDK ?r骴mie?cie - Krzysztof 燬?upianek

6. Przewodnicz?cy Zarz?du - ?ukasz Olbert

oraz nauczyciele i pracownicy jednostek o?wiatowych

(zdj?cie: Natalka Kawalec)


-------------------------------------------------------------------------------------

II edycja BIEGU na 10 KM

"WROC?AWSKA DYCHA"

3 marca 2013r godz. 10.00 w Parku Tysi?clecia

organizowanego m.in. przez Platform? Sport體 Wytrzyma?o?ciowych oraz

Rad? Osiedla NOWY DW覴

klikn?? poni?ej :

link do filmiku z realizacji marcowego biegu

-------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy mieszka?c體 do wzi?cia udzia?u

akcja spo?eczna DOLNOSL?SKIEJ FUNDCJI PRZYJACIELE

pt Serduszko za Serduszko

15-17 luty 2013r FACTORY WROC?AW ul. Graniczna

szczeg?y na plakacie poni?ej:

AKCJA SPO?ECZNA NA NOWYM DWORZE


-------------------------------------------------------------------------------------


Obywatelski Protest Mieszka?c體 Osiedla NOWY DW覴

przeciwko ra??co wysokim stawkom za op?aty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi zaproponowanymi przez Prezydenta Wroc?awia

Inicjatorem protestu jest:

Zarz?d Sp?dzielni Mieszkaniowej NOWY DW覴

Rada Nadzorcza Sp?dzielni Mieszkaniowej

Zarz?d Rady Osiedla NOWY DW覴 udzieli? popracia wnioskowi

Sp?dzielni Mieszkaniowej oraz popiera wnioski Sp?dzielc體 z Osiedla

Szczeg?y na stronie internetowej:

Protest (strona internetowa)


UWAGA !!!!!!!

INFORMACJE w telewizji TEDE w sprawie protestu mieszka?c體 NOWY DW覴 !!!

wystarczy klikn?? poni?ej:

Informacje Tede 6 luty 2013r godz 17. 30 (link)

lub te?

http://www.youtube.com/watch?v=C7RZ90zHmME


Podpisy mo?na sk?ada? w siedzibie Rady Osiedla (ul. Nowodworska 51/3) 爋raz

Sp?dzielni Mieszkaniowej (ul. Zemska 35)

-------------------------------------------------------------------------------------

Rada Osiedla NOWY DWOR serdecznie zaprasza na

BEZPLATNE PORADY PRAWNE

13 lutego 2013r (sroda) od godz. 17.00

udzielal bedzie prawnik

mgr Artur Skowro?ski

BIURO PORAD PRAWNYCH牋牋 IUSTITIA

kazda II sroda miesiaca miesiaca

w siedzibie Rady Osiedla ul. Nowodworska 51/3


www.biuroprawneiustitia.pl

-------------------------------------------------------------------------------------

Rada Osiedla NOWY DW覴 oraz

Helena Dzik- Koordynator Klubu Seniora

serdecznie zapraszaj? Senior體 na spotkanie

w najbli?szy czwartek 7 lutego 2013r od godz. 16.00

na spotkanie z okazji "T?ustego czwartku"

s?odki pocz?stunek przygotuje Rada Osiedla NOWY DW覴

kilka fotek z uroczystoci:-------------------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY :)-------------------------------------------------------------------------------------

CYKLICZNA IMPREZA BIEGOWA

WROC?AWSKA DYCHA

Najbli?szy Bieg : 3 marca 2013r godz. 10.00 (II edycja)

3 lutego 2013r godz. 10.00 odby?a si? I edycja

Miejsce:Park Tysi?clecia ; start i meta:Przy wej?ciu od ulicy Granicznej

Dystans:10 km

Szczeg?y, regulamin oraz zapisy na stronie internetowej:

http://xn--wrocawska10-w5b.pl/

filmik z I edycji (3 luty 2013r):

filmik: 3 luty 2013r


impreza organizowana jest przy wsp?pracy z Rad? Osiedla NOWY DW覴


ZAPRASZAMY


Zdj?cia z imprezy:

-------------------------------------------------------------------------------------

Wygaszenie mandatu Jerzego Grzesiaka

Rada Miasta Wroc?awia na wniosek Komisji ds. Osiedli w dniu 28 grudnia 2012r uchwa?? wygasi?a mandat Jerzego Grzesiaka z funkcji Radnego z powodu braku uczestniczenia w pracach Rady Osiedla. Pan Jerzy Grzesiak od d?u?szego ju? czasu nie uczestniczy? w pracach Rady Osiedla ani tak?e nie pe?ni? dy?ur體 dla mieszka?c體 Osiedla. Przypomnijmy jest to taki 3 przypadek w obecnej kadencji Rady Osiedla NOWY DW覴 , poprzednio Rada Miasta Wroc?awia wygasi?a mandaty: Panu Grzegorzowi Majchrzakowi oraz Pani El?biecie Poddaniec.

ARTYKU? GAZETY WROC?AWSKIEJ z dnia 31 grudnia 2012r

w sprawie odwo?ania Jerzego Grzesiaka z funkcji Radnego Rady Osiedla
-------------------------------------------------------------------------------------


GAZETKA INFORMACYJNA RADY OSIEDLA NOWY DW覴 !!!

grudzie? 2012; POLCEAMY

link do gazetki osiedlowej

kolejny link do gazetki osiedlowej

-------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie w Klubie Seniora z okazji 80 urodzin

Stanis?awa Pi?ko - Cz?onka Klubu Seniora

8 stycznia 2013 wKlubie Seniora ul. Zemska 38/a


-------------------------------------------------------------------------------------

Niech ten szczeg髄ny czas ?wi?t Bo?ego Narodzenia b?dzie dla Was okazj? do sp?dzenia mi?ych chwil w gronie najbli?szych, w atmosferze pe?nej mi?o?ci i wzajemnej ?yczliwo?ci a Nowy Rok 2013 by sta? si? czasem spe?nionych marze? i nadziei ?yczy

Rada Osiedla NOWY DW覴


-------------------------------------------------------------------------------------

?wi?teczny牋KIERMASZ ARTYSTYCZNY

W siedzibie M?odzie?owego Domu Kultury Fabryczna odby? si? w dniu7 grudnia 2012r Bo?onarodzeniowy Kiermasz po??czony z Konkursem Tanecznym牋dla dzieci i m?odzie?y(kt髍ego wsp?organizatorem zosta?a Rada Osiedla NOWY DW覴).牋Zach?camy mieszka?c體 do udzia?u w licznych inicjatywach, zawodach i konkursach organizowanych przez MDK- Fabryczna, kt髍y pod przewodnictwem i zaanga?owaniu Pani Dyrektor Agnieszki Rossy staje si? w naszej ocenie liderem Wroc?awskich Dom體 Kultury we Wroc?awiu.

Wszystkie zdj?cia z powy?szej inicjatywydost?pne s? na stronie :

http://www.mdk.wroc.pl/galeria/2012/turniej%20mikolajki/index.html

http://www.mdk.wroc.pl/galeria/2012/kiermasz/index.html

-------------------------------------------------------------------------------------

UCHWA?A RADY MIEJSKIEJ WROC?AWIA

Stwierdzenie wyga?ni?cia mandatu Radnego Rady Osiedla NOWY DW覴 Jerzego Grzesiaka - druk nr 887/12


Uzasadnienie:

brak 爑czestniczenia w pracach Rady Osiedla NOWY DW覴

pkt. 28 porz?dku obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej Wroc?awia z dnia 28 grudnia 2012r

link do porz?du obrad:

-------------------------------------------------------------------------------------

Rada Osiedla NOWY DW覴爌rzy wsp?pracy ze Szko?? Podstawow? Nr 113 i Gimnazjum Nr 34 organizuje w dniu 20 grudnia 2012r

Wieczerz? Wigilijn? dla potrzebuj?cych , samotnych i ubogich mieszka?c體 naszego Osiedla. Przewidziany jest wyst?p CH覴U SENIORALNEGO ROMANTICA

nastepnie pokaz Jase?ek w wykonaniu uczni體 Szko?y, g?ownym organizatorem jest Pani Urszula Ka?ska- nauczycielka religii w Gimnazjum Nr 34.

Przewidziano tak?e wyst?p na gitarze Jaros?awa Krajewskiego - mieszka?ca ulicy Rogowskiej , kt髍y wykona kilka utwor體 oraz Kol?d dla zebranych.

W spos szczeg髄ny chcieli?my podzi?kowa? nast?puj?cych osobom , kt髍e pomaga?y przy realizacji Wieczerzy Wigilijnej:

1. Micha? Selucha- wolonatriusz, student, mieszkaneic ulicy Nowodworskiej

2. Tomek Guziejewski - wolontariusz,student, 爉ieszkaniec ulicy Gubi?skiej

3. W?adys?awa Galej - Radny Rady Osiedla, ulica Nowodworska

4. Wies?awa Kucharska - Radna Rady Osiedla, mieszkanka ulicy Rogowskiej

5. Helena Dzik- Rdna Rady Osiedla, mieszkanka ulicy Rogowskiej

6. Arkadiusz Paciejewski- Radny Rady Osiedla, mieszkaniec ulicy Wojrowickiej

7. Marta Pabin - wolontariusz, mieszkanka ulicy Budziszy?skiej

8. Dominik Gawron- wolontariusz, mieszkaniec ulicy Gubi?skiej

-------------------------------------------------------------------------------------

PACZKI MIKO?AJKOWE 2012

W dniu 17 grudnia 2012r Rada Osiedla NOWY DW覴 przygotowa?a przekaza?a 50 paczek dla najbiedniejszych i potrzebuj?cych uczni體 Szko?y Podstawowej Nr 113 przy ul. Zemskiej 16. Kolejne 47 paczek trafi?o do podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy 処skierka maj?cych siedzib? na terenie Osiedla NOWY DW覴 (opiekun: Pani El?bieta Zawada oraz Pan Arkadiusz K?os). Chcieli?my w szczeg髄ny spos骲 podzi?kowa? tak?e Panu Dyrektorowi ?ukaszowi Jankowskiemu Dyrektorowi Carrefour Futura Park za wsparcie przy organizacji Paczek Miko?ajkowych.

-------------------------------------------------------------------------------------

WYR?NIENIE DLA ZESPO?U SZK? INTEGRACYJNYCH

Pani Marzanna Nowacka- Duda Dyrektor Zespo?u Szk? Integracyjnych przy ul. Nowodworskiej odebra?a z r?k Prezydenta Wroc?awia wyr?nienia dla os骲/ instytucji dzia?aj?cych na rzecz os骲 niepe?nosprawnych. Certyfikat w kategorii "Miejsce dost?pne dla wszystkich otrzyma? Zesp? Szk? Integracyjnych. Rada Osiedla NOWY DW覴 serdecznie gratuluje za wytrwa?o?? w budowaniu miejsc pomocy osobom niepe?nosprawnym.

Pani Dyrektor Marzanna Nowacka- Duda

-------------------------------------------------------------------------------------

Rada Osiedla NOWY DW覴 w??czy?a si? w akcj?

SZLACHETNA PACZKA 2012 - NOWY DW覴

w dniu 8/9 grudnia 2012 przeprowadzona zosta?a kolejna edycja

Szlachetnej Paczki w rejonach: NOWY DW覴 i Muchob髍 Ma?y


Liderem akcji zosta?: Damian Suse?

g?體n? wolontariuszk? zosta?a tak?e : Klaudia Mermel

wolontariuszem ze strony Rady Osiedla zosta?: ?ukasz Olbert

(poni?ej przedstawiamy 2 dyplomy za udzia? i pomoc)


-------------------------------------------------------------------------------------

Otwarte spotkanie z mieszka?cami pt

"BEZPIECZE?STWO NA TERENIE OSIEDLA"

5 grudnia 2012r godz. 18.00

sala Widowiskowa

Gimnazjum Nr 34/ Szko?y Podstawowej Nr 113 ul. Zemska 16
Udzia? w spotkaniu na temat Bezpiecze?stwa na terenie Osiedla wzi?li:

1.Marta Ho?ub- Dyrektor Szko?y Podstawowej Nr 113

2.Zbigniew Matuszak- Dyrektor Gimnazjum Nr 34

3.Agnieszka Rossa- Dyrektor MDK- Fabryczna

4.Marzanna Nowacka- Duda - Dyrektor ZSI

5.Lucyna Siwek- Prezes Zarz?du Sp?dzielni Mieszkaniowej

6. Les?aw ?adniak- Przewodnicz?cy Rady Nadzorczej Sp?dzielni

7.Jacek Po?udniak - Zast?pca Komendanta Komisariatu Policji

8.Jaros?aw Dudziak Naczelnik Stra?y Miejskiej (oddzia? III)

9.Rafa? Czepil- Cz?onek Komisji ds. Osiedli Rady Miejskiej

oraz Dzielnicowi z Osiedla, Stra?nik Miejski oraz przedstawiciele ZDIUM

Ze strony Rady Osiedla NOWY DW覴 spotkanie prowadzi?

Przewodnicz?cy Zarz?du Rady Osiedla -?ukasz Olbert.

-------------------------------------------------------------------------------------

Rada Osiedla, Klub Seniora NOWY DW覴 oraz燩olski Zwi?zek Emeryt體, Rencist體 i Inwalid體 zapraszaj?爊aZabaw? Andrzejkow? kt髍a odb?dzie si?29 listopada (czwartek)od godz.17.00 w sali Sto?體ki SzkolnejSzko? Podstawowej Nr 113 oraz Gimnazjum Nr 34爑l. Zemska 16

W imieniu organizator體 zaprasza

Helena Dzik- Koordynator Klubu Seniora

Prosimy zabra? ze sob?: szklaneczk?, talerzyk i ?y?eczk?.
Wst?p wolny

-------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 28 listopada 2012r w sali gminastycznej Liceum Og髄nokszta?c?cego Nr XV przy ul. Wojrowickiej odby? si? od ok godz. 12.30 Coroczny Turniej Koszykarski :

Absolwent體 Szko?y kontra aktualnych uczni體

Mecz wygra?a dru?yna absolwent體

Rada Osiedla NOWY DW覴 ufundowa?a nagrody oraz Puchar; organizatorem Turnieju by?

Tomasz Guziejewski- absolwent XV LO (dzia?acz spo?eczny)

mieszkaniec ulicy Gubi?skiej
----------------------------------------------------------------------------------------


w imieniu Rady Osiedla NOWY DW覴 oraz Dyrektora Gimnazjum Nr 34 Pana Zbigniewa Matuszaka serdecznie zapraszamy na "Mi?dzyszkolny Turniej w Boule
o Puchar Przewodnicz?cego Zarz?du Rady Osiedla", kt髍y odb?dzie si? w najbli?szy pi?tek 16 listopada 2012 godz. 11.00 na terenie boiska szkolnego Gimnazjum Nr 34 przy ul. Zemskiej 16

Galeria zdje?:

Nagrody dla zwyci?zc體 wr?czali: Zbigniew Matuszak- Dyrektor Gimnazjum Nr 34 , Katarzyna Maciejewska - Wicedyrektor Gimnazjum nr 34 oraz ?ukasz Olbert- Przewodnicz?cy Zarz?du Rady Osieda

Szczeg?owe informacje z przebiegu Turnieju znale?? mo?na na stronie internetowej

Gimnazjum Nr 34 :http://www.gim34.wroclaw.pl/

artyku? pt "Puchar Przewodnicz?cego Zarz?du Rady Osiedla wr?czony!"

z dnia 19 listopada 2012

-------------------------------------------------------------------------------------

ARTYKU? GAZETY !!!!

"Superprezydent Dutkiewicz traci si?y. Co dalej z Wroc?awiem?"

link do artyku?u: (klikn?? poni?ej)

-------------------------------------------------------------------------------------

Radni Rady Miejskiej, Radni Osiedlowi a tak?e Pos?owie do Parlamentu M?odzie?y

odwiedzili 29 pa?dziernika 2012r m.in. "pomniki ?o?nierzy Polskich, W?oskich, oraz Pomnik Wsp髄nej Pami?ci, a tak?e groby na cmentarzu osobowickim: Adolfa Anderssena, Henryka Rot, W?adys?awa Nehringa, Boles?awa Iwaszkiewicza"
w akcji uczestniczyli :
?ukasz Olbert- Radny Rady Osiedla NOWY DW覴
Rafa? Czepil- Radny Rady Miejskiej Wroc?awia
Dawid Krawiec- Pose? do Parlamentu M?odzie?y Wroc?awia

poni?ej zamieszczamy kilka zdj?? z tej inicjatwy:

-------------------------------------------------------------------------------------

PODZI?KOWANIE-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

Muzyczne kolory Jesieni

wyst?p podopiecznych Panstwa Iwony i Piotra Leroch z MDK- Fabryczna

29.10.2012r-------------------------------------------------------------------------------------

"Ptasi mieszka?cy Z krainy wyobra?ni "


Rada Osiedla NOWY DW覴 oraz M?odzie?owy Dom Kultury Wroc?aw- Fabryczna

organizowa?y konkurs, podczas kt髍ego 6 czerwca 2012r odby? si? wernisa?
Szczeg?owe zdj?cia dost?pne s? na zdj?ciach na stronie MDK:

http://www.mdk.wroc.pl/galeria/2012/wernisaz%20ptasi/index.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwarte spotkanie z Pos?em Dawidem Jackiewiczem

Na zaproszenie Senior體 z Klubu Seniora NOWY DW覴 (dzia?aj?cym przy Radzie Osiedla)

30 pa?dziernika 2012r Seniorzy go?cili przy ul. Zemskiej 38/a go?cili

Spotkanie dotyczy?o problem體 Senior體 oraz aktualnej sytacji Miasta Wroc?awia

Pana Dawida Jackiewicza:

Radny Rady Miasta Wroc?awia 2002-2003

Wiceprezydent Wroc?awia 2003-2005

Pose? na Sejm RP z Wroc?awia od 2005r
-------------------------------------------------------------------------------------

JESIENNY FESTYN OSIEDLOWY 2012

organizowany przez Rad? Osiedla NOWY DW覴:

22 wrze?nia 2012 boiska i tereny szkolne:

Gimnazjum Nr 34, Szkoly Podstawowej Nr 113 oraz M?odzie?owego Domu Kultury Wroc?aw- Fabryczna


-------------------------------------------------------------------------------------

Akcja Krwiodawstwa: 31 marca 2012r

"NOWY DW覴 - chorym dzieciom"

organizatorzy: RADA OSIEDLA NOWY DW覴, KLUB PCK HDH STRA?Y MIEJSKIEJ

oraz honorowy Dawca Krwi Radny Miasta Wroc?awia: Piotr Babiarz (jedyny Radny Miejski na 37 zaproszonych)

Wielk? pomoc otrzymali?my tak?e od Stra?nika Osiedlowego Roberta Palucha

a jednocze?nie szefa honorowych krwiodawc體 Stra?y Miejskiej Wroc?awia

Udzia? w akcji wzi?li m?odzi dzia??cze spo??czni i lokalni z Osiedla:

1. Ma?gorzata Molenda- mieszkanka ulicy Nowodworskiej

2. Arkadiusz Paciejewski- Radny Rady Osiedla od 2005; mieszkaniec ulicy Nowodworskiej

3. Robert Kalina- Radny Rady Osiedla 2005-2009; mieszkaniec ulicy Komorowskiej

4. ?ukasz Olbert- Radny 燫ady Osiedla; mieszkaniec ulicy Zemskiej

5. Dominik Gawron- mieszkenic ulicy Gubi?skiej

6. Marta Pabin- mieszkanka ulicy Budziszy?skiej


W akcji uczestniczy?a tak?e TVP 3 WROC?AW:
               


Piotr Babiarz
Marta Pabin 燫obert Kalina
-------------------------------------------------------------------------------------OG?OSZENIE

25 pa?dziernika 2012r o godz. 16.00 bezp?atnych porad prawnych

dla mieszka?c體 Osiedla NOWY DW覴 udziela? b?dzie


prawnik

?ukasz Kasztelowicz


w siedzibie Rady Osiedla

ul. Nowodworska 51/3


"SZLACHETNA PACZKA"- NOWY DW覴 2012
Zosta? Super Wolontariuszem!!
Pomagaj na NOWYM DWORZE/MUCHOBORZE l

B?D? PO?REDNIKIEM MI?DZY POTRZEBUJ?CYMI A DARCZY?CAMI, BY KA?DY W TYM ROKU OTRZYMA? PACZK? NA ?WI?TA!!

Aplikuj do 12.10.2012r na www.superw.pl


Jesienny Festyn Osiedlowy NOWY DW覴

22 wrze?nia 2012r


galeria z Festynu na portalu tuwroc?aw

link poni?ej:

http://www.tuwroclaw.com/fotogaleria,jesienny-festyn-osiedla-nowy-dwor,fot5-7-1571.html

oraz zdj?cia na stronie internetowej MDK- FABRYCZNA:

http://www.mdk.wroc.pl/galeria/2012/jfo2012/index.html

wyst?pna festynie osiedlowym z zespo?ami Contramix i Zesp? z Dusz?:

http://www.youtube.com/watch?v=2Kd0DiW-Y-o

wykonanie utworu Seweryna Krajewskiego- Przytul mnie mocno

wyst?p ?ukasza Olberta- Radnego Rady Osiedla

link:

http://www.youtube.com/watch?v=LRlmfYPQ6B8

wyst?p ?ukasza Olberta (Nowy Dw髍) oraz Jerzego Sznercha (Nadodrze) festyn 2011

Lombard- Przezyj to sam

link:

http://www.youtube.com/watch?v=f-JF8kMX2So


Jesienny Festyn Osiedlowy NOWY DW覴 2011:

http://www.youtube.com/watch?v=OlF-2IBUS4M

ORAZ zdj?cia:

http://www.mdk.wroc.pl/galeria/2011/album1/index.html


Zmiana na stanowisku

Dyrektora Gimnazjum Nr 34

Z dniem 1 wrze?nia 2012r stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 34 we Wroc?awiu przy ul. Zemskiej obj?? Pan Zbigniew Matuszak, natomiast Pani Magdalena Synal obj??a stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 30 przy ul. Jantarowej. Gratulujemy Panu Dyrektorowi obj?cia stanowiska i ?yczymy wielu sukces體 w prowadzeniu Szko?y. Rada Osiedla NOWY DW覴 wyrazi?a w formie uchwa?y Zarz?du Osiedla poparcie dla kandydatury Pana Zbigniewa Matuszaka, wnioskodawc? uchwa?y by? ?ukasz Olbert- Przewodnicz?cy Zarz?du, uchwa?a przesz?a jednog?o?nie g?osami:

1. ?ukasz Olbert

2. Wies?awa Kucharska

3. W?adys?awa Galej

4. Helena Dzik


Rada Osiedla NOWY DW覴 zaprasza do polubienia profilu Rady Osiedla na facebooku:

http://www.facebook.com/pages/Rada-Osiedla-Nowy-Dw%C3%B3r/246255852070480

Wniosek o elektroniczny rozk?ad jazdy

W imieniu Rady Osiedla NOWY DW覴 , wystosowa?em pismo w dniu 7 lipca 2012r do Wydzia?u In?ynierii Miejskiej Wroc?awia z wnioskiem o zamontowanie nowoczesnych elektronicznych tablic z rozk?adami jazdy linii autobusowych na przystankach: STRZEGOMSKA- NOWY DW覴 oraz P?TLA AUTOBUSOWA- NOWY DW覴 . Uzasadnieniem wniosku jest znaczenie wskazanych przystankuach jako w?z?a przesiadkowego ??cz?cego nasze Osiedla z pobliskimi Osiedlami oraz Centrum Miasta .

Wniosek Rady Osiedla poparli nast?puj?cy Radni Miejscy z naszego okr?gu:

1. Piotr Babiarz- Klub Prawa i Sprawiedliwo??
2. Sebastian Lorenc - Klub Platformy Obywatelskiej
3. Jerzy Michalak - Klub Rafa?a Dutkiewicza

Dzi?kujemy za poparcie oraz liczymy na pozytywne rozpatrzenie wnioski przez Wydzia? In?ynierii Miejskiej Wroc?awia .

?UKASZ OLBERT
Przewodniczacy Zarz?du
Osiedla NOWY DW覴


BEZPIECZE?STWO NA OSIEDLUOtwarte spotkanie o Bezpiecze?stwie na terenie Osiedla
z mieszka?cami NOWEGO DWORU

(Przedstawiciele Policji, Stra?y Miejskiej, Rady Osiedla, Rady Miejskiej Wroc?awia
Sp?dzielni Mieszkaniowej, ZdiUM oraz jednostek o?wiatowych)
"Wroc?aw: NFZ zamyka trzy poradnie na Nowym Dworze. Pacjenci przychodni na lodzie"
artyku? redaktor Weroniki Skupie?

"Przychodnia NZOZ przy ul. Nowodworskiej 91a od 1 wrze?nia nie b?dzie mia?a poradni laryngologicznej, urologicznej i ginekologicznej. Narodowy Fundusz Zdrowia wprawdzie mo?e jeszcze rozpatrzy? odwo?anie przychodni, ale to ma?o prawdopodobne. - Ka?da plac體ka odwo?uje si? od decyzji NFZ, a oni nie maj? pieni?dzy i musz? gdzie? uci?? koszty - m體i Jolanta Wijas z zarz?du przychodni"

Leczy si? tu ponad 14 tys. pacjent體 z Nowego Dworu, Ku?nik, ?ernik i obu Muchobor體. Wszyscy oni zostan? bez ginekologa, urologa i laryngologa co najmniej na trzy lata, bo na tyle zawiera si? umow? z NFZ. Niekt髍zy byli zapisani na wizyt? w okresie od wrze?nia do grudnia; niedawno dowiedzieli si?, ?e nie maj? po co przychodzi?.

- Gabinet urologa mamy od roku, ale frekwencja pacjent體 pokaza?a, ?e jest potrzebny. Laryngolog to specjalista, do kt髍ego ustawiaj? si? kolejki - m體i prezes przychodni Danuta Pikulska-Warzecha.

"Narodowy Fundusz Zdrowia zamkni?cie poradni argumentuje tym, ?e przegra?y w konkursie z innymi: maj? tym samym gorsze standardy. - Rozstrzygni?cie tych konkurs體 budzi w?tpliwo?ci, powinno ulec weryfikacji - m體i ?ukasz Olbert, przewodnicz?cy zarz?du osied-la Nowy Dw髍. Rada osiedla wys?a?a pismo do Violetty Niemiec, dyrektora Dolno?l?skiego Oddzia?u Wojew骴zkiego NFZ we Wroc?awiu, z pro?b?, by konkurs rozpatrzy? jeszcze raz. Czekaj? na odpowied?.
- Mamy pi?? pomieszcze? w poradni ginekologicznej, nowoczesn? poradni? laryngologiczn?, a t? najm?odsz?, urologiczn?, ogl?da?a kontrola z NFZ w grudniu 2011 roku i nie mieli zastrze?e? - m體i Jolanta Wijas.

Decyzja NFZ dziwi zarz?d przychodni o tyle bardziej, ?e wiosn? podczas negocjacji z Narodowym Funduszem ustalono, ?e plac體ka mia?a dosta? 9,5 tys. z? wi?cej na prowadzenie poradni ginekologicznej przez 3-miesi?czny okres finansowania. Teraz ginekologii ma nie by? w og髄e.Oszcz?dno?ci si?gn??y te? poradni okulistycznej, ortopedycznej i dermatologicznej.

NFZ przed?u?y? termin odpowiedzi na odwo?ania z 17 lipca na po?ow? sierpnia. Je?li nie przyniesie ono skutku, rada osiedla zbierze podpisy mieszka?c體 pod petycj?. - Na pewno si? podpisz?, od wielu lat chodz? tu do laryngologa. Je?li gabinet zamkn?, nie wiem, gdzie p骿d? - m體i Wies?awa Kucharska.
- Do pani ginekolog pacjentki przyje?d?a?y nawet z Milicza - dodaje W?adys?awa Galej.

W przypadku gdyby poradnie mia?y zosta? zamkni?te, pacjent體 zarejestrowanych tam na badania NFZ przekieruje do innych przychodni. WSK"

artyku? Gazety Wroc?awskiej z dnia 31 lipca 2012r

Zmiany w sk?adzie Rady Osiedla 2012

w爖wi?zku z przyj?ciem przez Rad? Miasta Wroc?awia uchwa? nr XXVII/626/12 oraz XXVII/627/12 w sprawie wygasni?cia mandat體 Radnych: Grzegorza Majchrzaka i El?biety Poddaniec, z uwagi na okiesponad 6 miesi?cy braku 爑dzia?u w pracach Rady Osiedla

- Pan Grzegorz Majchrzak- nie uczestniczy? w pracach Rady Osiedla w okresie od 29.01.2010 - do 28.06.2012r
- Pani El?bieta Poddaniec- nie uczestniczy?a w pracach Rady Osiedla w okresie od 02.09.2011- do 28.06.2012r

wy?ej wymienieni Radni nie uczestniczyli tak?e w dyzurach dla mieszka?c體 Osiedla prowadzonych spo?ecznie przez Radnych- jest to obowi?zek Radnych wynikaj?cy ze Statutu Osiedla :
Rozdzia?3/ Obowi?zki i prawa Radnego / 19
2. Obowi?zkiem radnych jest odbywanie dy?ur體 w wyznaczonych sta?ych

dniach miesi?ca w siedzibie Zarz?du. Informacja o dy?urach winna

by?爑mieszczona na tablicy og?osze? w siedzibie Zarz?du.

w zwi?zku z wygaszeniem mandat體 wskazanych Radnych, 爌owo?ano 2 nowych Radnych; kt髍y uzyskali w wyborach najwi?ksz? ilo?? g?os體 (nie dostaj?c si? do Rady Osiedla w wyborach w 2009r) :

1. Jerzy Sekulski- Wsp?tw髍c? Komitetu Obywatelskiego NOWY DW覴 w 1989r; dzia?acza NSZZ Solidarno?? w latach 80" ; studiowa? na KUL (uczelni? t? uko?czy? tak?e Prezydent Wroc?awia- Rafa? Dutkiewicz), Radny Rady Osiedla 1990-2001, wsp?organizator wielu akcji spo?eczno?ciowych dla mieszka?c體 Osiedla, cz?onek Rady Mieszka?c體 Sp?dzielni Mieszkaniowej "Nowy Dw髍", czlonek Zarz?du Akcji Katolickiej, cz?onek Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK)- powsta?ej w 1956r oraz Wies?aw Cie?licki

Konkurs Recytatorski w Gimnazjum Nr 34


3 marca 2012r odby? si? konkurs Recytatorski w Gimnazjum Nr 34, kt骵 wsp?organizatorem by?a Rada Osiedla NOWY DW覴.

Konkurs przygotowa?y: Pani Teresa Miszczyk oraz Helena Olszowy (nauczycielki j. polskiego)


artyku? gazety codziennej FAKT

(9 lipca 2012r)

"Osiedle jest ?le oznakowane"

"Piesi z Nowego Dworu dr?? o swoje bezpiecze?stwo na przej?ciach dla pieszych! Brakuje znak體 informuj?cych kierowc體 o przej?ciu, a tak?e pas體 na zebrze. Mieszka?cy wesp? z rad? osiedla zwracali si? do urz?dnik體 z pro?b? o interwencj? w lutym tego roku, ale mimo up?ywu kolejnych miesi?cy nie doczekali si? reakcji. Tak dalej by? nie mo?e, bo kto? w ko?cu zginie na ?le oznakowanym przej?ciu.

Ka?dego dnia tysi?ce pieszych korzystaj? z przej?? na ul. Gubi?skiej, Zemskiej, Rogowskiej, Nowodworskiej, Wojrowickiej, Strzegomskiej i Budziszy?skiej. Mieszka?cy nie mog? si? jednak czu? bezpiecznie! Brakuje dobrego oznakowania przej?? dla pieszych! T?dy chodz? dzieci do szko?y i przedszkola, a ruch jest bardzo du?y. Oznakowanie ipasy powinny by? jak nale?y, ?eby kierowcy spodziewali si? cz?owieka na przej?ciu przyznaje nowodworzanka Ma?gorzata ?awniczak (38 l.), ciocia Marty (6 l.) i Rafa?a (4 l.).

Tych niestety jest jak na lekarstwo. Rada osiedlapoinformowana przez zaniepokojonych mieszka?c體 ju? w lutym tego roku zwraca?a si? z pro?ba o interwencj?. 27 lutego skierowali?my pismo w sprawie brakuj?cych znak體 i pas體 na przej?ciach do zarz?du dr骻 i utrzymania miasta. Dostali?my odpowied?, ?e pismo skierowali do wydzia?u in?ynierii miejskiej. Niestety od tamtej pory nie doczekali?my si? odpowiedzi, ani ?adnej reakcji wyja?nia ?ukasz Olbert, przewodnicz?cy zarz?du rady osiedla Nowy Dw髍. Tak dalej by? nie mo?e! Urz?dnicy czym pr?dzej powinni zadba? o bezpiecze?stwo nowodworzan."


"POD??CZNIE NAS DO OGRZEWANIA"

artyku? gazety FAKT- WROC?AW z dnia 6 lipca 2012

Starsi, schorowani ludzie musz? wnosi? w?giel do mieszka?, ?eby nie zamarza? w zimie. Na na kosztowne ogrzewanie elektryczne, czy gazowe po prostu ich nie sta?. Setki mieszka?c體 23 budynk體 przy ul. Nowodworskiej we Wroc?awiu potrzebuj? centralnego ogrzewania!

Centralne ogrzewanie bardzo u?atwi?oby nam normalne ?ycie. Wi?kszo?? mieszka?c體 tych budynk體 to ludzie starsi i schorowani. Opalanie mieszkania w?glem jest m?cz?ce, a gaz, czy pr?d s? zbyt drogie, dlatego terazwiele os骲 rezygnuje zim? z odpowiedniej temperatury w?a?nie w obawie przed wysokimi op?atami m體i Lidia Kry? (61 l.) mieszkanka bloku przy ul. Nowodworskiej.

Idealnym rozwi?zaniem by?oby pod??czenie do siecifirmyFortum. Sp?ka ogrzewa 60 proc.Wroc?awia, w tym praktycznie ca?y Nowy Dw髍. Problemu zatem z kosztownym przy??czeniem nie powinno by? ?adnego, bo wystarczy rozbudowa? istniej?c? sie?. W spraw? zaanga?owa?a si? rada osiedla. Grupamieszka?c體 zg?osi?a si? do nas o pomoc. Wsp髄nie z Ma?gorzat? Mol?d? przygotowali?my odpowiednie zapytanie dla Fortum, a dla podparcia zebrali?my podpisy kilkudziesi?ciu mieszka?c體 i skierowali?my dokument do rozpatrzenia wyja?nia ?ukasz Olbert przewodnicz?cy zarz?durady osiedla Nowy Dw髍.

Pismo trafi?o do ciep?owniczej sp?ki 18 czerwca. Od tamtej porymieszka?cy nie byli pewni, czy odpowied? b?dzie pozytywna. Firma stan??a na wysoko?ci zadania i ju? ma przygotowan? odpowied? dla zainteresowanych mieszka?c體. Bardzo si? cieszymy z takich inicjatyw, jak tarady osiedla. Ju? w poniedzia?ek skontaktujemy si? z nimi, poniewa? mieszka?cy musz? przygotowa? odpowiednie dokumenty. Ale o to nie powinni si? martwi?, poniewa? dok?adnie wyt?umaczymy, co powinni zrobi?. Trzeba wype?ni? jeszcze pewne procedury formalne, ale miejmy nadziej?, ?e ju? za kilka miesi?cy b?dziemy mogli rozpocz?? now? inwestycj?. Najbli?szysezon grzewczy powinien by? ju? ostatnim bez ciep?a sieciowego na tymosiedlu t?umaczy Roman Jamio?kowski z Fortum.

link do artyku?u FAKTU- WROC?AW z dnia 6 lipca 2012

Wroc?aw: Nie ma pieni?dzy, by oznaczy? miejsca dla niepe?nosprawnych

"Na ul. Komorowskiej kierowcy parkuj?cy na miejscach dla inwalid體 s? bezkarni, bo s? one ?le oznaczone. Na popraw? znak體 ZDiUM nie ma pieni?dzy.

Pod blokiem przy ul. Komorowskiej na Nowym Dworze s? wyznaczone dwa miejsca dla niepe?nosprawnych. Jednak ?le je oznaczono. Przekona?a si? o tym niepe?nosprawna Teresa Chabi?ska, kt髍? podwozi tu autem c髍ka Magdalena. Cz?sto bywa tak, ?e na kopercie dla niepe?nosprawnych pojazd zostawia kto?, kto nie ma takich uprawnie?. Ale nie mo?na wyci?gn?? wobec niego konsekwencji.

- Gdy miejsca s? zaj?te przez pe?nosprawnych, musz? parkowa? dalej i prowadzi? mam?, kt髍a cierpi na stwardnienie rozsiane, kawa? drogi do domu - ?ali si? Magdalena Chabi?ska.

Dlaczego tych, kt髍zy nie maj? uprawnie? niepe?nosprawnych, nie mo?na ukara? mandatem - zapytali?my Roberta Palucha ze stra?y miejskiej na Nowym Dworze. - Na szkoleniu komendant stra?y miejskiej wyja?ni? nam, ?e ka?da koperta musi mie? znak poziomy z symbolem osoby na w髗ku. Te na ul. Komorowskiej takiego znaku nie maj?. To, ?e obok jest pionowa tabliczka z takim wizerunkiem, nie wystarczy - t?umaczy Robert Paluch. Odsy?a nas do rozporz?dzenia, gdzie czytamy, ?e miejsce parkingowe dla inwalidy oznacza si? znakiem poziomym, a ustawienie tabliczki jest jedynie zalecane.
-To oznakowanie powinno by? uzupe?nione. My tak?e nie karzemy kierowc體, je?li jakiego? znaku nie ma lub jest zatarty - m體i Mariusz Wolski, naczelnik wydzia?u ruchu drogowego wroc?awskiej policji.

Rada osiedla Nowy Dw髍 jeszcze w lutym tego roku zwr骳i?a si? do Zarz?du Dr骻 i Utrzymania Miasta, ?eby domalowali na miejscach przy ul. Komorowskiej piktogram z wizerunkiem osoby na w髗ku. Ewa Mazur ze ZDiUM informuje, ?e na razie nie ma na to pieni?dzy."Rada Osiedla Nowy Dw髍 zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszka?c體 naszego Osiedla

na dy?ury jakie pe?ni? b?dzie

RADNY RADY MIASTA WROC?AWIA

Z NOWEGO DWORU

PIOTR BABIARZ

Radny Rady Miasta Wroc?awia pe?ni? b?dzie dy?ury zawsze w ka?dy ostatni czwartek miesi?ca w siedzibie Rady Osiedla Nowy Dw髍 przy

ul. Nowodworskiej 51/3

Strona internetowa Piotra Babiarza:

http://www.piotrbabiarz.com/

Mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.


Oficjalny profil na facebooku:

https://www.facebook.com/piotr.babiarz.313?fref=ts

BEZP?ATNE PORADY PRAWNE


prawnik


14 czerwca 2012r (czwartek ) godz. 17.00

prawnik udziela bezp?atnych porad prawnych dla mieszka?c體 Osiedla NOWY DW覴

miejsce: siedziba Rady Osiedla ul. Nowodworska 51/3 (naprzeciwko Cukierni KUSAK)


ZAPRASZAMY :)
VII Turniej o Puchar Rady Osiedla NOWY DW覴 w pi?k? no?n?


19 maja 2012r godz. 10.00 (sobota)

boisko Szko? Podstawowej Nr 113 ul. Zemska

kategoria: open

dru?yny: 7 osobowe (5 + 2 rezerwowych)

zg?oszenia: w dniu zawod體 oraz na mail Trenera Osiedlowego Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.


W Turnieju wyst?pi? znani wroc?awscy samorz?dowcy, Radni Rady Miejskiej Wroc?awia:

PIOTR BABIARZ, RAFA? CZEPIL, DAMIAN MROZEK


PONI?EJ PLAKAT PROMUJ?CY TURNIEJ:


tURNIEJ O Puchar Rady Osiedla (klikn?? link)"Sobotnie popo?udnie amatorzy pi?ki no?nej b?d? mogli przeznaczy? na walk? o Puchar Rady Osiedla NOWY DW覴. Na boisku Szko?y Podstawowej nr 113 przy ul. Zemskiej maj? pojawi? si? Radni Rady Miejskiej Wroc?awia.

W turnieju zagraj? wroc?awscy radni. Na razie sw骿 udzia? potwierdzi?o trzech radnych: Piotr Babiarz, Rafa? Czepil oraz Damian Mrozek, ale ma by? ich jeszcze kilku. Pomys? z zaproszeniem wroc?awskich polityk體 wzi?? si? st?d, ?e chcemy pokaza? im, i? takie oddolne inicjatywy s? organizowane w naszym mie?cie. Chodzi o to, aby imprez? rozplakatowa?, aby miasto zobaczy?o, ?e takie zawody organizujemy, pami?ta?o o nich i, w miar? mo?liwo?ci, da?o na nie troch? wi?cej pieni?dzy w przysz?o?ci podkre?la ?ukasz Olbert, Przewodnicz?cy Zarz?du Rady Osiedla Nowy Dw髍.


Turniej o Puchar Rady Osiedla Nowy Dw髍 organizowany jest po raz si骴my. Do tej pory cieszy? si? du?ym zainteresowaniem mieszka?c體 Wroc?awia. W ubieg?ym roku w turnieju bra?o udzia? 20 dru?yn, dwa lata temu 30.


Turniej b?dzie rozgrywany w kategorii open, co oznacza, ?e nie ma ?adnych ogranicze? wiekowych i mo?e w nim wzi?? udzia? ka?dy: dzieci, m?odzie?, rodzice m體i Damian B?aszczak, Trener Osiedlowy i wsp?organizator turnieju. - System rozgrywek b?dzie uzale?niony od ilo?ci dru?yn, kt髍e si? zg?osz?. Planujemy pogra? tak, aby jedno spotkanie trwa?o minimum 10 minut. Wszystkie dru?yny podzielimy na grupy. Z grup awansuj? zwyci?zcy b?d? dwa pierwsze miejsca. Potem gra? b?dziemy systemem pucharowym o miejsce 3. oraz 1. dodaje.

Zawody rozpoczn? si? o godz. 10.00 i b?d? rozgrywane si? na boisku szkolnym przy SP 113 na ulicy Zemskiej 113.

Zg?oszenia do turnieju przyjmowane s? pod adresem mailowym Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. . Zapisy przyjmowane b?d? r體nie? w dniu turnieju do godz. 10:00"

Express miejski wroc?aw (link do portalu)

2 maja 2012r ?wi?to FLAGI NARODOWEJ

Dy?ur dla mieszka?c體 NOWEGO DWORU- Radnego Rady Miejskiej z naszego Okr?gu

Piotra Babiarza- 26 kwietnia 2012 (czwartek) godz. 16.00 siedziba Rady Osiedla NOWY DW覴 ul. Nowodworska 51/3. Zapraszamy zainteresowanych

Wroc?aw: Z Nowego Dworu znikn?? stary ?mietnik
Zako?czy? si? b骿 Rady Osiedla Nowy Dw髍 z Zarz?dem Zasobu Komunalnego we Wroc?awiu o usuni?cie szpec?cej okrywy ?mietnika ze skrzy?owania ulic Nowodworskiej i Chociebuskiej. Drewniany p?otek okalaj?cy ?mietnik zosta? rozebrany, a ZZK w?a?nie porz?dkuje teren, na kt髍ym sta?.

Pod ?mietnikiem by?a betonowa p?yta, kt髍a na razie pozostanie na swoim miejscu.
- ?mietnik, kt髍y tu by?, sta? daleko od zabudowa?. Mieszka?cy tak czy siak wyrzucali ?mieci na s?siednim osiedlu przy ulicy Nowodworskiej - m體i nam Aleksandra Sobczak, mieszkanka Nowego Dworu.

- Pisali?my do ZZK od 2009 roku, ?eby usun?li ?mietnik. By? niebezpieczny, zawala? si? w oczach. Zal?g?o si? tam robactwo. Widzia?em nawet szczury. Dlatego dobrze, ?e ta sprawa wreszcie zosta?a rozwi?zana - cieszy si? radny Nowego Dworu ?ukasz Olbert.

- Nie planujemy stawia? w tym miejscu innego ?mietnika - wyja?nia Urszula Hamka?o, urz?dniczka z Zarz?du Zasobu Komunalnego.

GAZETA WROC?AWSKA- artyku? ze strony internetowej- ?mietnik 18 kwietnia 2012


Wznowione Porady Prawne dla Mieszka?c體 !!!!

Rada Osiedla NOWY DW覴 zaprasza na bezp?atne porady prawne udzielane przez

nowego prawnika Rady Osiedla

19 kwietnia 2012 (czwartek) godz. 17.00

siedziba Rady Osiedla ul. Nowodworska 51/3

(naprzeciwko Cukierni Kusak)

XX edycja Og髄nopolskiego Festiwalu Piosenki Obcoj?zycznej

MDK- FABRYCZNA, SP 113, Gimnazjum Nr 34 oraz Rada Osiedla

Informujemy o zebraniu w sumie 14 litr體 krwi na akcji Krwiodawstwa 31 marca 2012

na terenie Osiedla NOWY DW覴- sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 34 ul. Zemska 16

dla chorych dzieci z Kliniki przy ul. Bujwida

Dzi?kujemy za pomoc.

Zapraszamy na kolejn? akcj? ju? za rok :)Rada Osiedla NOWY DW覴, Polski Czerwony Krzy? oraz Klub HDK PCK Stra?y Miejskiej Wroc?awia

zapraszaj? na akcj?

"NOWY DW覴- chorym dzieciom"

Krew dla Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dzieci?cej przy ul. Bujwida we Wroc?awiu

31 marca (sobota) godz. 9.00-13.00

sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 34 ul. Zemska 16

ODDAJ KREW- URATUJ ?YCIE- POM? INNYM !

Patronat Honorowy:

Piotr Babiarz- Radny Rady Miejskiej we Wroc?awiu

Wsp?prac?:

Stra? Miejska Wroc?awia

Szko?a Podstawowa Nr 113

Gimnazjum Nr 34

M?odzie?owy Dom Kultury- Fabryczna

Liceum Og髄nokszta?c?cej Nr XV

Zesp? Szk? Integracyjnych

Redeco

PSS Spo?em Po?udnie

Patronaci medialni:

Gazeta Wroc?awska

Portal dzielnicewroclawia.pl

portal tuwroclaw.pl

Akcja nie mog?aby doj?? do skutku je?li nie wielka pomoc i zaanga?owanie 4 m?odych mieszka?c體 Osiedla NOWY DW覴:

1. Robert Kalina- dzia?acz spo?eczny m?odego pokolenia, lat 31; inicjator wielu turnieji sportowych na Osiedlu, mieszkaniec ulicy Komorowskiej

2. Ma?gorzata Molenda- dzia?aczka spo?eczna, modelka i choreograf i re?yser pokaz體 mody ,absolwentka politologii, mieszkanka ulicy Nowodworskiej

3. Dominik Gawron- najm?odszy dzia?acz, student Uniwersytetu Ekonomicznego lat 21, mieszkaniec ulicy Gubi?skiej

4. ?ukasz Olbert- Radny Rady Osiedla Nowy Dw髍 od 2009r, cz?onek Wroc?awskiego Szkolnego Zwi?zku Sportowego i inicjator wielu akcji spo?eczno?ciowych, lat 23 mieszkaniec ulicy Zemskiej

PLAKAT PROMUJ?CY AKCJ? KRWIODAWSTWA


Wiadomo?ci TVP 3 WROC?AW: 15 marca 2012r


15 marca 2012r (czwartek) odby?y si? o godz. 10.00 konsultacje spo?eczne dotycz?ce propozycji wyd?u?enia wieku emerytalnego dla kobiet i m??czyzn a? do 67 roku ?ycia
Spotkanie odby?o si? w sali Urz?du Wojew骴zkiego nr 1 221, z udzia?em Wojewody Dolno?l?skiego
Marka Skorupy

negatywne stanowisko dla przymusowego podniesienia wieku emerytalnego dla kobiet a? o 7 lat (z 60 roku dotychczas do 67 roku ?ycia) podczas spotkania przedstawi? przedstawiciel z NOWEGO DWORU a zarazem Radny Rady Osiedla NOWY DW覴- ?ukasz Olbert (dzia?acz spo?eczny i samorz?dowy m?odego pokolenia)


poni?ej link do WIADOMO??I TVP 3 WROC?AW, kt骵 przedstawiaj? relacj? z powy?szego spotkania

(sprawa dotycz?ca wieku emerytalnego jest od ok: 7 minuty i 25 sekundy)


Wiadomo?ci TVP- 15 MARCA- WIEK EMERYTALNY KOBIETXX Og髄nopolski Festiwal Piosenki Obcoj?zycznej


Koncert Laureat體 XX edycji Konkursu odby? si? 16 marca 2012 o godz. 10.00 w Centrum Kultury Wroc?aw- Zach骴 ul. Chociebuska 4-6. Podczas Koncertu wyst?pi?o 23 laureat體, oraz zdobywc體 wyr?nie?. Podczas kwalifikacji, kt髍e odby?y si? 6 oraz 7 marca 2012r, zg?osi?o si? ponad 150 zespo?體 oraz solist體, podzielonych na 2 kategorie wielkowe: dla uczni體 szk? podstawowych oraz gimnazj體.
G?體nym organizatorem s? od samego pocz?tku :
Szko?? Podstawowa Nr 113- reprezentowana przez Pani? Dyrektor Mart? Ho?ub
Gimnazjum Nr 34- reprezentowan? przez Pana Wicedyrektora Zbigniewa Matuszaka
M?odzie?owy Dom Kultury Wroc?aw- Fabryczna- reprezentowan? przez Pnai? Dyrektor Agnieszk? Ross?
Rada Osiedla NOWY DW覴 jak co roku w??czy?a si? w organizacj? Og髄nopolskiego Festiwalu, b?d?c fundatorem nagr骴 dla uczestnik體.
wi?cej szczeg?體 na stronie Og髄nopolskiego Festiwalu:


EKRANY AKUSTYCZNE NOWY DW覴 !!!!

Odzpowied? kierowana przez Jana Chmielewskiego- Przewodnicz?cego Komisji Komunikacji i Ochrony ?rodowiska z dnia 3 stycznia 2011r- kierowanej do Przewodnicz?cej Rady Osiedla i Przewodnicz?cego Zarz?du (w imieniu Rady Osiedla Nowy Dw髍 pismo w sprawie budowy ekran體 akustycznych z?o?yli:
1. Przewodnicz?ca Rady Osiedla- IWONA ?UPI?SKA
2. Przewodnicz?cy Zarz?du Osiedla- ?UKASZ OLBERT
Tre?? odpowiedzi Komisji na temat potrzeby budowy ekran akustycznych
( Autostradowa Obwodnica Wroc?awia):
"Z informacji uzyskanychz Wydzia?u ?rodowiska i Rolnictwa Urz?du Miejskiego Wroc?awia w przedmiotowej sprawie wynika ,?e Generalna Dyrekcja Dr骻 Krajowych uzyska?? decyzj? ?rodowiskow?, kt髍a nak??da na nich obwio?zek wynonania pomiar體 ha?asu w terminie 12 miesi?cy od ustabilizowania si? ruchu (po uprzednim uruchomieniu wszystkich zjazd體) i przedstawienia stosownej analizy porealizacyjnej dyrektorowi Wydzia?u Ochrony ?rodowiska Urz?du Wojew骴zkiego we Wroc?awiu. W ?lad za tym podj?te zostan? decyzje , kt髍e usankcjonuj? wyniki analizy porealizacyjnej. W przypadku gdy,z analizy tej b?dzie wynika?o ,?e przekroczone zosta?y standardy ochorny ?rodowiska zwi?zane z ruchem komunikacyjnym, dopiero w體czas b?d? mog?y zaproponowane stosowne rozwi?zania.
Z wyrazami szacunku
Jan Chemielwski
Przewodnicz?cy KomisjiPOCZTA- plac體ka 爊ie ulegnie likwidacji !!!!

Po interwencji Przewodnicz?cej Rady Osiedla- Iwony ?upi?skiej oraz Przewodnicz?cego Zarz?du Osiedla- ?ukasza Olbert w miesi?cu grudniu 2011r- Zarz?d Poczty Polskiej w Warszawie postanowi? pozostawi? plac體k?- ajencj? pocztow? przy ul. Zemskiej 29A/1 (postulowana likwidacja plac體ski) oraz umo?liwienie zmiany godzin urz?dowania tej plac體ki

(pismo nr BPUS/DK/EP/2/2011 z dnia 4 stycznia 2012r- kierowane przez Poczt? Polsk? do Rady Osiedla NOWY DW覴).

SAMORZ?D UCZNIOWSKI GM NR 34

dzia?ania Samorz?du Uczniowskiego pod kierunkiem p. Agnieszki ?ak- nauczyciela Gimnazjum

prosimy klikn?? poni?szy link:

GIMNAZJUM NR 34

80 MILION覹-燦umer Stulecia

Rada Osiedla NOWY DW覴 poleca kolejny film o dziejach naszej historii:

NSZZ SOLIDARNO??
"Dolny ?l?sk, jesie? 1981 roku. Po serii prowokacji SB, konfrontacja opozycji z komunistami wydaje si? nieunikniona. Tu? przed og?oszeniem stanu wojennego, m?odzi dzia?acze Solidarno?ci postanawiaj? zagra? va banque i organizuj? brawurow? akcj? wyprowadzenia z wroc?awskiego banku 80 milion體 zwi?zkowych pieni?dzy, zanim konto zostanie zablokowane"

"Dialogi trafione. SBecja byla "postepowa" i w poslugiwaniu sie j.polskim wyprzedzila epoke o 20? lat..."


W kinach od 25 listopada 2011

RADA OSIEDLA NOWY DW覴

KLUB SENIORA "NOWY DW覴"

POLSKI ZWI?ZEK EMERYT覹, RENCIST覹 I INWALID覹

ZAPRASZAJ?


ZAINTERESOWANYCH SENIOR覹


na ZABAW? KARNAWA?OW?

17 LUTY 2011r od godz. 17.00

na terenie Liceum Og髄nokszta?c?cego XV przy ul. Wojrowickiej

Kolejna inicjatywa Rady Osiedla NOWY DW覴


zapraszamy do przeczytania kolejnego artyku?u z Gazety Wroc?awskiej dotycz?cej stanu ruiny budynku przy ul. WojrowickiejSerdecznie zapraszamy do ogl?dania

wyst?pu wokalnego podczas Festynu Osiedlowego

wyst?puj? Przewodnicz?cy z Rad Osiedli Nowy Dw髍 i Nadodrze

link do wyst?pu na amfiteatrze

zapraszamy do obejrzenia :)


Serdecznie zapraszamy do

plac體ka edukacyjna na Nowym Dworze - Weso?a Pszcz?ka

Punkt jest bezp?atny, dzia?a 5 godzin dziennie od 13.30 do 18.30, dzieci maj? zapewniona w tym czasie opiek? wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zaj?cia edukacyjne realizowane zgodnie z Now? Podstaw? Programow?, oraz ciep?? herbatk?. Do Punktu s? przyjmowane dzieci od 3-go do 5-go roku ?ycia (jest to grupa mieszana). Obecnie prowadzona jest rekrutacja na nowy rok 2011/2012

strona internetowa Weso?ej Pszcz?ki


Rada Osiedla Nowy Dw髍 poleca

Kolejny znany i wa?ny dla historii Polski i polskiej kinematografii Film pt 凚itwa Warszawska 1920 Zapraszamy do kin, ju? od 30 wrze?nia 2011r

zwiastun

BITWA WARSZAWSKA 1920

VI Turniej o Puchar Rady Osiedla

Rada Osiedla Nowy Dw髍 organizuje Turniej Pi?karski o Puchar Rady Osiedla

21 maja 2011r 10.00-16.00

na terenie boiska Szko?y Podstawowych Nr 113 przy ul. Zemskiej 16

Kategoria: open

Dru?yny: 5+2 rezerwowych

Zapisy: u Trenera Osiedlowego lub w dniu zawod體 do godz. 10.00

szczeg?y uzyskacie pa?stwo klikaj?c na poni?szy link:

turniej pi?karski


Konkurs Recytatorski

Rada Osiedla Nowy Dw髍 obj??a patronat nad Konkursem Recytatorskim(etap powiatowy) organizowanym przez Szko?? Podstawow? Nr 113 we Wroc?awiu w dniu 9 kwietnia 2011r.

Rad? Osiedla reprezentowa? Przewodnicz?cy Zarz?du Osiedla- ?ukasz Olbert, kt髍y wr?cza? nagrod? w postaci ksi??ki- ufundowan? przez Rad? Osiedla Nowy Dw髍.

szczeg?y Konkursu znajdziecie Pa?stwo klikaj?c na poni?szy link

http://www.sp113.wroc.pl/pkr.html


Film- Czarny Czwartek Janek Wi?niewski pad?

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

do obejrzenia filmu pt "Czarny czwartek Janek Wi?niewski pad?"

kt髍y go?ci w polskich kinach od ko?ca lutego 2011 roku


Film ten opowiada o ciemnych stronach PRL, kt髍e rozegra?y si? w grudniu 1970r kiedy to w?adze komunistyczne brutalnie spacyfikowa?y strajki na Wybrze?u 1970, otworzy?a ogie? do robotnik體 i mieszka?c體, Wojsko Polskie strzela?o do obywateli Polskich, Polak strzela? do Polaka....

Link do oficjalnego zwiastunu filmu:

Czarny Czwartek. Janek Wi?niewski Pad?


http://www.youtube.com/watch?v=FpChZtmlKL8


Bilet 12 godzinny dla Wroc?awian


Radny Rady Miasta Rafa? Czepil

wystosowa? ju? pismo do w?adz Miasta w tej sprawie

mo?liwe jest tak?e z?o?enie stosownego projektu

uchwa?y na kolejnym posiedzeniu Rady Miasta.


Wroc?awianie, w szczeg髄no?ci m?odsi przedstawiciele czyli m?odzie? i studenci

postuluj? wprowadzenie 12 godzinnego biletu czasowego na komunikacj?

miejsk? (obecnie s? jedynie 30/60/90 minut oraz 24 godzinne)

Inicjatyw? popiera牋Przedstawiciel Rady Osiedla

?ukasz Olbert- student Administracji na Uniwersytecie Wroc?awskim

zach?camy do przeczytania artyku?y w Fakcie z dnia 18 lutego 2011 roku

oraz do ewenualnego poparcia wniosku

Artyku? w Fakcie:

http://www.fakt.pl/Chcemy-biletu-na-12-godzin-,artykuly,96363,1.html

Spotkanie z Mieszka?cami Osiedla

15 pa?dziernika 2010 w XV Liceum Og髄noszkszta?c?cym odby?o si? spotkanie

na temat "Bezpiecze?stwa na Osiedlu Nowy Dw髍"

w kt髍ym udzia? wzi?li zaproszeni go?cie w tym przedstawiciele Szk?, ZDIuM,

Policji, Stra?y Miejskiej, SM NOWY DW覴 oraz Radnym Rady Miasta Piotrem Babiarzem

Szanowni Pa?stwo!


Pragn? serdecznie zaprosi? Pa?stwa na otwarte spotkanie, po?wi?cone rozmowom o naszym mie?cie - jego problemach, przysz?o?ci, wizjach rozwoju, obserwacjach i uwagach mieszka?c體 Wroc?awia.

Spotkanie odb?dzie si? w sobot? 13 listopada 2010 r. o godz. 19.00, ul. Nowodworska 91a ( Przychodnia Nowy Dw髍)

Gor?co zach?cam wszystkich Wroc?awian do uczestnictwa w tym spotkaniu i do aktywnego udzia?u w tej i kolejnych debatach!

Z powa?aniem,

Dawid Jackiewicz
Pose? na Sejm RP
Kandydat Prawa i Sprawiedliwo?ci na Prezydenta Wroc?awia

 
V Turniej

V TURNIEJ O PUCHAR RADY OSIEDLA NOWY DW覴

Dnia 15 maja 2010 roku na boiskach przy ul. Zemskiej odby? si? ju? V Turniej o Puchar Rady Osiedla Nowy Dw髍. W zaci?tej rywalizacji wzi??o udzia? 19 dru?yn (ponad 100 os骲). Du?a liczba uczestnik體 spowodowa?a, i? rozgrywki toczy?y si? na dw骳h boiskach- ze sztuczn? muraw? przy SP nr 113 oraz na boisku tartanowym przy XV Liceum Og髄nokszta?c?cym. Rywalizacja w 4 grupach przebiega?a systemem ka?dy z ka?dym. Po emocjonuj?cej rywalizacji, po 6 godzinach gry, poznali?my finalist體. By?y to dru?yny: Gaj, FC Huby, FC Klapki oraz reprezentacja gospodarzy- dru?yna Nie Wiem, kt髍e rywalizowa?y systemem pucharowym. Po niemal godzinnej walce powody do rado?ci mieli zawodnicy z Nowego Dworu, kt髍zy zdecydowanie wygrali ca?y Turniej nie przegrywaj?c ?adnego meczu. Nagroda MVP zosta?a przyznana Tomaszowi Guziejewskiemu za doskona?? gr? w obronie, a statuetka Najlepszego Bramkarza pow?drowa?a do Kamila Warcho?a, kt髍y w ca?ym turnieju zosta? pokonany tylko raz. Dzi?kuj? wszystkim uczestnikom za sportow?, pe?n? emocji rywalizacj?, Trenerom Osiedlowym za pomoc przy organizacji a Radzie Osiedla za hojno??, kt髍a zaowocowa?a kolejnym sukcesem. Zapraszam na kolejne turnieje- w sierpniu dla szk髄 podstawowych i I klas gimnazjum oraz na II Memoria? im. Piotra Kasztana, kt髍y rozegrany zostanie w kategorii open ju? we wrze?niu!

Ko?cowa kolejno??:

1. Nie Wiem

2. FC Huby

3. FC Klapki

4. Gaj

Dru?yny, kt髍e wzi??y udzia? w V Turnieju o Puchar rady Osiedla Nowy Dw髍:

1. Nie Wiem

2. Kolano W??a

3. FC Kozan體

4. Or?y Stefana

5. Szcz??liwa

6. Green Team

7. Kolorowe Kredki

8. Atak Klon體

9. Kozan體

10. Gaj

11. Puma

12. FC Podw髍ko

13. Man. United

14. Brooklin

15. Kutkuty

16. FC Klapki

17. MOS R?anka

18. Grzybki ND

19. FC Huby

TRENER OSIEDLOWY DAMIAN B?ASZCZAK

Nagrody wr?czy? Przewodnicz?cy Zarz?du Osiedla - ?ukasz Olbert przy asy?cie Trenera Osiedlowego. Przewodnicz?cy podzi?kowa? za wyr體nan? walk? i zaprosi? na kolejny ju? Turniej za rok :):)

 
Pogrzeb Pary Prezydenckiej

Przedstawiciele Rady Osiedla na uroczysto?ciach pogrzebowych Prezydenta RP Lecha Kaczy?skiego.

18 kwietnia 2010r na krakowskim rynku, stawi?o si? dziesi?tki Polak體 chc?c po?egna? swojego Prezydenta. Spo?r骴 nich nie zabrak?o r體nie? delegacji Wroc?awskiej a w niej przedstawiciele Rady Osiedla Nowy Dw髍 w osobach- Przewodnicz?ca Rady Osiedla Nowy Dw髍-Iwona ?upi?ska oraz Przewodnicz?cy Zarz?du?ukasz Olbert.


Uroczysto?ci przebiega?y w spokojnej atmosferze, upami?tnienia tragicznie zmar?ego i jego ma??onki.


W?r骴 wroc?awskiej delegacji byli tak?e m. in. 燫adni Miasta Wroc?awia- Rafa? Czepil oraz

Piotr Babiarz.

Wi?cej informacji o wyje?dzie mo?na znale?? tak?e w artykule Gazety Wroc?awskiej:

http://www.gazetawroclawska.pl/fakty24/245723,dolnoslazacy-na-uroczystosciach-pogrzebowych-chodzilo-o-to,id,t.html